45/1967

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn pysyvän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission muodostamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 1967 hyväksynyt Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa 10 päivänä helmikuuta 1967 tehdyn pysyvän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission muodostamista koskevan sopimuksen ne määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, sopimus ratifioitu ja ratifioimiskirjat 30 päivänä toukokuuta 1967 vaihdettu, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1967.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välinen SOPIMUS pysyvän suomalais-neuvostoliittolaisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission muodostamisesta.

Suomen Tasavallan hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus,

todeten pitkäaikaisten kaupallisten ja muiden taloudellisten sopimusten pohjalle perustuvien molempien maiden välisten taloudellisten suhteiden menestyksellisen kehityksen,

pyrkien edelleen lujittamaan ja johdonmukaisesti laajentamaan kaupallisia ja muita taloudellisia suhteita ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn sopimuksen pohjalla ja

haluten entistä suuremmassa määrin löytää ja käyttää hyväksi niitä keskinäisen taloudellisen yhteistyön mahdollisuuksia, jotka johtuvat kummankin maan talouselämän rakenteellisista erikoisominaisuuksista ja maantieteellisestä sijainnista,

ovat päättäneet tehdä sopimuksen seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet ovat päättäneet muodostaa tasa-arvoisuuden pohjalla pysyvän suomalaisneuvostoliittolaisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission, josta alempana käytetään nimitystä "komissio", säännöllisen ja kiinteämmän kosketuksen ylläpitämiseksi molempien maiden talouselämän asiantuntijoiden kesken Suomen ja SNT-Liiton kaupallisten ja muiden taloudellisten yhteyksien laajentamismahdollisuuksien järjestelmällistä tutkimista silmälläpitäen.

2 artikla

Komissio:

tutkii kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisuuksiin kehittää edelleen Suomen ja Neuvostoliiton välisiä taloudellisia yhteyksiä;

valmistaa ehdotuksia, jotka tähtäävät Suomen ja SNT-Liiton välisten kaupallisten ja muiden taloudellisten yhteyksien pysyvään laajentamiseen;

käsittelee Suomen ja SNT-Liiton välillä olemassaolevien kaupallisten ja muiden taloudellisten sopimusten toimeenpanokysymyksiä sekä tekee näiden sopimusten menestyksellistä toimeenpanoa tarkoittavia suosituksia;

koordinoi suomalais-neuvostoliittolaista yhteistyötä molempien maiden välisten taloudellisten yhteyksien alalla.

3 artikla

Komission tekemät päätökset tulevat voimaan heti, kun ne on allekirjoitettu, mikäli itse päätöksissä ei ole toisin edellytetty.

Poikkeuksen muodostavat ne päätökset, jotka jommankumman sopimuspuolen ilmoituksen mukaan on alistettava asianomaisen hallituksen vahvistettavaksi.

4 artikla

Sopimuspuolet, edistääkseen komission työtä, järjestävät tarpeelliset, niin välittömästi kuin myös maittensa ulkomaanedustustojen kautta tapahtuvat keskinäiset yhteydet.

5 artikla

Komissio toimii sitä koskevan ohjesäännön mukaisesti, joka ohjesääntö on tämän sopimuksen erottamaton osa.

Komission ehdotuksesta ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia, jotka tulevat voimaan sen jälkeen kun kummankin maan hallitus on ne hyväksynyt.

6 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta niihin sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoituksiin, jotka johtuvat muista niiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

7 artikla

Tämä sopimus on ensi tilassa ratifioitava ja se tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivänä. Ratifioimiskirjojen vaihto suoritetaan Helsingissä.

Sopimuksen voimassaoloaika on rajoittamaton. Kumpikin sopimuspuoli voi kuitenkin irtisanoa sopimuksen, ja se lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua siitä kun jompikumpi sopimuspuolista on ilmoittanut sen irtisanomisesta.

Tehty Moskovassa 10 päivänä helmikuuta 1967 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Pysyvän suomalais-neuvostoliittolaisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission OHJESÄÄNTÖ

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken 10 päivänä helmikuuta 1967 tehdyn, pysyvän suomalais-neuvostoliittolaisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission muodostamista koskevan sopimuksen 5 artiklan mukaisesti sopimuspuolet ovat hyväksyneet seuraavan ohjesäännön:

1 §.

Pysyvä suomalais-neuvostoliittolainen hallitusten välinen taloudellinen yhteistyökomissio, josta alempana käytetään nimitystä "komissio", on muodostettu ylläpitämään säännöllistä ja entistä kiiNteämpää kosketusta kummankin maan talouselämän asiantuntijoiden kesken Suomen ja SNT-Liiton välisten kaupallisten ja muiden taloudellisten yhteyksien laajentamismahdollisuuksien järjestelmällistä tutkimusta silmälläpitäen.

Komission tehtävät on määritelty pysyvää suomalais-neuvostoliittolaista hallitusten välistä taloudellista yhteistyökomissiota koskevan sopimuksen 2 artiklassa.

2 §.

Komissio käsittää tasa-arvoisuuden pohjalla muodostettavat suomalaisen ja neuvostoliittolaisen ryhmän. Komission kummankin ryhmän puheenjohtajan ja jäsenet nimittää asianomainen hallitus.

Ryhmien puheenjohtajat ilmoittavat toinen toisilleen komission ryhmien kokoonpanosta ja niissä tapahtuneista muutoksista.

3 §.

Komissio pitää kokouksensa säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa hyväksymänsä työsuunnitelman ja molempien ryhmien puheenjohtajien sopimuksen mukaisesti. Kokoukset pidetään vuorotellen kummassakin maassa, ja kokouksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa sen ryhmän puheenjohtaja, jonka maassa kokous pidetään.

Komission kokouksiin voi kumpikin ryhmä kutsua tarpeelliseksi katsomansa määrän neuvonantajia ja asiantuntijoita.

Ryhmien puheenjohtajat sopivat keskenään kokouksen koollekutsumisesta ja sen esityslistasta, mikäli mahdollista, kuukautta ennen koollekutsumista. Kokouksessa käsitellään esityslistaan jo merkityt asiat, sekä kokouksen alussa puheenjohtajien yhteisellä päätöksellä tähän listaan mahdollisesti lisätyt asiat.

4 §.

Komissio tekee kokouksessa päätöksensä, jos molemmat ryhmät ovat asiasta yksimielisiä. Päätökset merkitään pöytäkirjaan, jonka molemmat puheenjohtajat allekirjoittavat.

Kiireellisissä tapauksissa ryhmien puheenjohtajat voivat, mikäli he ovat asiasta yksimielisiä, tehdä päätöksiä komission kokousten välisenä aikana. Puheenjohtajien päätöksistä on komission seuraavassa kokouksessa tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

5 §.

Komission tekemät päätökset tulevat voimaan siten kuin pysyvää suomalais-neuvostoliittolaista hallitusten välistä taloudellista yhteistyökomissiota koskevan sopimuksen 3 artiklassa on määrätty.

Niissä tapauksissa, joissa päätökset jommankumman sopimuspuolen ilmoituksen mukaan on alistettava asianomaisen hallituksen vahvistettavaksi, ryhmien puheenjohtajat ilmoittavat toisilleen hallituksiensa suorittamista komission päätöksien vahvistuksista.

6 §.

Komission kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen- ja venäjänkielellä, ja ovat molemmat tekstit yhtä todistusvoimaiset.

7 §.

Tehtäviensä suorittamiseksi komissio voi asettaa pysyviä ja väliaikaisia elimiä (toimikuntia ja työryhmiä).

Komissio määrittää asettamiensa pysyvien ja väliaikaisten elinten tehtävät, valtuudet ja kokoonpanon. Nämä elimet suorittavat työnsä komission suunnitelman ja päätösten mukaisesti.

8 §.

Komission kummankin ryhmän pääsihteerit huolehtivat komission asianomaisen ryhmän työn järjestämisestä, sen työelinten toiminnan koordinoimisesta, aineiston valmistelusta komission kokoukseen sekä suorittavat muita komission toimintaan liittyviä järjestelytehtäviä. Näiden tehtäviensä suorittamista silmälläpitäen pääsihteerit ovat keskenään pysyvässä yhteydessä.

9 §.

Komission sekä sen pysyvien ja väliaikaisten elinten kokousten pidosta aiheutuvat menot suorittaa se maa, jonka alueella kokous pidetään. Komission sekä sen pysyvien elinten kokousten osanottajien matka- ja ylläpitokustannukset suorittaa edustajansa näihin kokouksiin lähettänyt maa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.