52/1964

Asetus Irakin kanssa taloudellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Irakin Tasavallan välillä on 11 päivänä toukokuuta 1964 Bagdadissa allekirjoitettu taloudellista ja teknillistä yhteistyötä koskeva sopimus ja tämän hyväksymisestä molempien sopimusmaiden hallitusten taholta on 16 päivänä marraskuuta 1964 vaihdettu sopimuksen 8 artiklan edellyttämät nootit, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1964.

SOPIMUS taloudellisesta ja teknillisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan ja Irakin Tasavallan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Irakin Tasavallan hallitus pyrkien kehittämään edelleen ystävällisiä suhteita ja tahtoen panna täytäntöön maittensa välistä taloudellista kehitystä ja teknillistä yhteistyötä tarkoittavan ohjelman sekä vaihtaa tieteellisiä ja teknillisiä kokemuksia tasaveroisuuden ja molemminpuolisen hyödyn pohjalla, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Suuresti kiinnostuneena Irakin talouselämän kehittämisestä Suomen Tasavallan Hallitus on rohkaiseva ja kannustava Suomen voimassaolevan lainsäädännön rajoissa kaikin mahdollisin tavoin pyrkimyksiä, jotka ovat tarkoitetut helpottamaan suomalaisten toiminimien kaikenlaista osallistumista Irakin eri alojen kehityssuunnitelmien toteuttamiseen, luottopohjalla tapahtuva maksujärjestely mukaanluettuna.

2. Kaikki suomalaisen osapuolen tehtäväksi annetut työt on toteutettava osapuolten kesken tehtävien kontrahtien mukaisesti. Kontrahtien sisältäessä määräyksiä luottopohjalla tapahtuvista maksujärjestelyistä Suomen Hallitus pyrkii myötävaikuttamaan kaikin keinoin, jotta vientiluottoja ja vientiluottotakuita olisi saatavissa näille liiketoimille.

3. Tutkittaessa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti toteutettavia työsuunnitelmia irakilaisen osapuolen on annettava saatavissa olevat tiedot asianomaisen suomalaisen osapuolen tehtävän helpottamiseksi.

2 artikla

1. Molempien maiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioonottaen Suomen Hallituksen on läheisessä yhteistyössä suomalaisten toiminimien kanssa annettava irakilaisille toiminimille mahdollisimman paljon teknillistä apua ja teknillisiä palveluksia irakilaisen osapuolen sitä pyytäessä, mm. lähettämällä suomalaisia asiantuntijoita ja teknikkoja Irakiin, antamalla ohjausta irakilaisille, helpottamalla suomalaisten kouluttajien työtä sekä Irakiin perustettavien opetuskeskusten tarvitsemien laitteiden ja välineiden hankkimista, milloin tämän katsotaan olevan aiheellista.

2. Irakin Hallituksen on läheisessä yhteistyössä Suomen Hallituksen kanssa annettava teknillistä apua, suomalaisen osapuolen sitä pyytäessä.

3. Molemmat osapuolet sopivat kussakin tapauksessa erikseen yllämainittua teknillistä apua koskevien järjestelyjen rahoittamisesta.

3 artikla

Irakin Hallituksen on taattava suomalaisille toiminimille tämän sopimuksen määräysten mukaisesti luoton käytöstä aiheutuvien kaikkien maksujen ja suoritusten siirto missä tahansa molempien sopimuspuolten kesken sovittavassa vaihtokelpoisessa valuutassa.

4 artikla

Toisessa maassa työskenteleville toiseen maan kansalaisille ja toiminimille on myönnettävä kaikkia mahdollisia helpotuksia ja niiden on nautittava kaikkea laillista ja hallinnollista suojaa isäntämaassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5 artikla

Taatakseen tämän sopimuksen kitkattoman ja tehokkaan täytäntöönpanon molemmat Hallitukset sopivat Sekakomission asettamisesta. Tähän tulevat kuulumaan kummankin maan edustajat, joita asiantuntijat ja teknikot voivat avustaa.

6 artikla

1. Edellämainitun Sekakomission (5 artikla) on kokoonnuttava jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä tarkoituksella tutkia työsuunnitelmien ja teknillistä apua koskevien järjestelyjen teknillisiä, taloudellisia ja finanssipuolia tämän sopimuksen 1 ja 2 artiklojen määräysten mukaisesti.

2. Sekakomission on edistettävä ajatusten ja teknillisten tietojen vaihtoa sekä esitettävä molemmille Hallituksille suosituksia selvityksineen työsuunnitelmiin vaikuttavista eri näkökohdista.

7 artikla

Tämän sopimuksen lakattua olemasta voimassa pysyvät sen määräykset kuitenkin voimassa jokaisen sen voimassaoloaikana ja sen määräysten mukaisesti tehdyn kontrahdin osalta.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kumpikin Hallitus on virallisella noottien vaihdolla ilmoittanut hyväksyvänsä sen. Sopimus pysyy voimassa, ellei sitä lakkauteta jommankumman Hallituksen taholta 3 kuukauden kirjallisin irtisanomisilmoituksin kuitenkin ottaen huomioon tämän Sopimuksen 7 artiklan määräykset.

Tehty Bagdadissa 11 päivänä toukokuuta 1964 kahtena alkuperäisenä kappaleena suomen-, arabian- ja englanninkielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.