50/1964

Suostumusta avioliittoon, vähimmäisavioikää ja avioliittojen kirjaamista koskeva YLEISSOPIMUS

Johdanto

Sopimusvaltiot,

haluten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti edistää ihmisoikeuksien ja jokaisen henkilön perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista rotuun, sukupuoleen, kieleen ja uskontoon katsomatta,

palauttaen mieliin ihmisoikeuksia koskevan yleismaailmallisen julistuksen 16 artiklan:

"1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus rotuun, kansallisuuteen tai uskontoon katsomatta solmia avioliitto ja perustaa perhe. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkaantuessa.

2. Avioliitto voidaan solmia vain avioliittoon aikovien puolisoiden vapaan ja täyden suostumuksen perusteella.",

palauttaen mieliin edelleen, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous selitti 17 päivänä joulukuuta 1954 tekemällään päätöksellä 843 (IX), että tietyt avioliittoa ja perhettä koskevat tavat, vanhat lait ja käytännöt olivat ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa ja ihmisoikeuksia koskevassa yleismaailmallisessa julistuksessa esitettyjen periaatteiden kanssa,

vahvistaen uudelleen, että kaikkien valtioiden, mukaan luettuina ne, joilla on tai jotka ovat ottaneet vastuun itsenäistymättömien alueiden ja huoltohallintoalueiden hallinnosta niiden itsenäistymiseen saakka, tulisi ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten tapojen, vanhojen lakien ja käytäntöjen poistamiseksi varmistamalla muun muassa täyden vapauden puolison valinnassa, poistamalla kokonaan lapsiavioliitot ja nuorten tyttöjen kihlaukset ennen murrosikää, säätämällä tarpeen vaatiessa asianmukaiset rangaistukset ja perustamalla siviili- tai muun rekisterin, johon kaikki avioliitot merkitään,

sopivat seuraavasta:

1 artikla

1. Mitään avioliittoa ei voida laillisesti solmia ilman molempien osapuolten täyttä ja vapaaehtoista suostumusta, mikä heidän tulee henkilökohtaisesti ilmaista asianmukaisen julkisen ilmoituksen jälkeen ja vihkimään oikeutetun viranomaisen sekä todistajien läsnäollessa, kuten laissa on säädetty.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, toisen osapuolen ei tarvitse olla läsnä, jos vain toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että olosuhteet ovat poikkeukselliset ja että tämä osapuoli on toimivaltaisen viranomaisen edessä ja lain määräämällä tavalla ilmaissut suostumuksensa eikä ole sitä peruuttanut.

2 artikla

Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin määritelläkseen vähimmäisavioiän. Tätä ikää nuorempi henkilö ei saa laillisesti solmia avioliittoa, paitsi milloin toimivaltainen viranomainen on painavista syistä myöntänyt erivapauden ikään nähden avioliittoon aikovien puolisoiden etujen mukaisesti.

3 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen tulee rekisteröidä kaikki avioliitot asianmukaisiin virallisiin rekistereihin.

4 artikla

1. Tämä yleissopimus on 31 päivään joulukuuta 1963 saakka avoinna allekirjoittamista varten kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien tai erityisjärjestöjen jäsenvaltioille ja jokaiselle muulle valtiolle, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on kutsunut osallistumaan yleissopimukseen.

2. Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

5 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten kaikille 4 artiklan 1 kohdassa mainituille valtioille.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

6 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä kahdeksannen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen.

2. Valtion osalta, joka ratifioi yleissopimuksen tai liittyy siihen kahdeksannen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä tämän valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

7 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehdyllä kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

2. Tämä yleissopimus lakkaa olemasta voimassa sen irtisanomisen voimaantulopäivästä, joka vähentää sopimuspuolten lukumäärän pienemmäksi kuin kahdeksan.

8 artikla

Jokainen erimielisyys, joka saattaa syntyä kahden tai useamman sopimusvaltion välillä tämän yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta ja jota ei ole ratkaistu neuvotteluteitse, on kaikkien erimielisyyteen osallistuvien pyynnöstä alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jolleivät osapuolet sovi muusta ratkaisemistavasta.

9 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja tämän yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille jäsenyyttä vailla oleville valtioille:

a) allekirjoituksista ja ratifioimiskirjoista, jotka on vastaanotettu 4 artiklan mukaan;

b) liittymiskirjoista, jotka on vastaanotettu 5 artiklan mukaan;

c) päivämäärästä, jolloin tämä yleissopimus 6 artiklan mukaan tulee voimaan;

d) irtisanomisilmoituksista, jotka on vastaanotettu 7 artiklan 1 kohdan mukaan;

e) voimassaolon lakkaamisesta 7 artiklan 2 kohdan mukaan.

10 artikla

1. Tämä yleissopimus, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös yleissopimuksesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille ja 4 artiklan 1 kohdassa mainituille jäsenyyttä vailla oleville valtioille.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallituksiensa puolesta asianmukaisesti siihen valtuutettuina allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, joka avattiin allekirjoittamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa joulukuun 10 päivänä 1962.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.