28/1964

SOPIMUS kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta laista

Tämän sopimuksen allekirjoittajavaltiot;

haluten aikaansaada kansainvälisluontoista irtainten esineiden kauppaa koskevat yhteiset määräykset;

ovat päättäneet tässä tarkoituksessa tehdä sopimuksen ja ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan kansainvälisluontoiseen irtainten esineiden kauppaan.

Sopimusta ei sovelleta arvopaperien eikä rekisteröityjen alusten tai ilma-alusten kauppaan, ei myöskään kauppaan, joka perustuu oikeusviranomaisen toimenpiteeseen tai aiheutuu ulosmittauksesta. Sen sijaan sopimusta sovelletaan kauppaan, jossa esine myydään asiakirjaa vastaan.

Mitä tässä sopimuksessa sanotaan kaupasta, on vastaavasti sovellettava irtainten esineiden valmistusta tai tuotantoa tarkoittavaan hankintasopimukseen, mikäli sen sopimuspuolen, joka on toimitusvelvollinen, tulee itse hankkia tarpeelliset raaka-aineet valmistusta tai tuotantoa varten.

Sopimuspuolten ilmoitus, joka tarkoittaa määrätyn lain soveltamista tai määrätyn tuomioistuimen tahi välitystuomioistuimen toimivaltaisuutta, ei sinänsä tee kauppaa kansainvälisluontoiseksi tämän artiklan 1 kappaleen mielessä.

2 artikla

Kauppaan nähden on voimassa sen maan sisäinen laki, johon sopimuspuolet viittaavat.

Tämän viittauksen tulee sisältyä nimenomaiseen sopimusehtoon tai muutoin selvästi käydä ilmi sopimuksen määräyksistä.

Sen välipuheen pätevyys, jossa sovellettava laki on ilmoitettu, määräytyy tämän lain mukaan.

3 artikla

Elleivät sopimuskumppanit ole edellisessä artiklassa mainitulla tavalla sopineet sovellettavasta laista, on kauppaan nähden voimassa sen maan sisäinen laki, jossa myyjällä on vakinainen kotipaikkansa tilauksen vastaanottohetkellä. Jos tilauksen on ottanut vastaan myyjän omistama liikelaitos, kauppa määräytyy sen maan sisäisen lain mukaan, jossa liikelaitos sijaitsee.

Kuitenkin on sen maan sisäistä lakia, missä ostajalla on vakinainen kotipaikkansa tai missä hän omistaa liikelaitoksen, joka on tehnyt tilauksen, sovellettava kauppaan, jos myyjä taikka hänen edustajansa, agenttinsa tai kauppamatkustajansa on ottanut tilauksen vastaan sanotussa maassa.

Mikäli kauppa tapahtuu pörssissä tai huutokaupassa, siihen nähden on voimassa sen maan sisäinen laki, jossa pörssi sijaitsee tai jossa huutokauppa toimitetaan.

4 artikla

Ellei toisin ole nimenomaan sovittu, on sen maan sisäistä lakia, jossa kaupan perusteella toimitetun tavaran tarkastuksen tulee tapahtua, sovellettava siihen muotoon ja määräaikaan, jota tarkastukseen ja sitä koskevaan ilmoitukseen nähden on noudatettava, niin myös niihin toimenpiteisiin, joihin on ryhdyttävä kieltäydyttäessä tavaraa vastaanottamasta.

5 artikla

Tämä sopimus ei koske:

1) sopimuskumppanien oikeustoimikelpoisuutta;

2) sopimuksen muotoa;

3) omistusoikeuden siirtoa, kuitenkin niin että sopimuskumppanien velvoitukset, erityisesti ne, jotka koskevat vahingonvaaraa, määräytyvät sen lain mukaan, jota tämän sopimuksen nojalla on sovellettava itse kauppaan;

4) kaupan oikeusvaikutuksia muiden kuin sopimuspuolten osalta.

6 artikla

Kussakin sopimusvaltiossa voidaan tämän sopimuksen määräämä laki jättää soveltamatta, jos sen soveltaminen olisi vastoin valtion oikeusjärjestyksen perusteita.

7 artikla

Sopimusvaltiot sitoutuvat liittämään tämän sopimuksen 1 - 6 artiklain määräykset kansallisen lainsäädäntönsä osaksi.

8 artikla

Tämän sopimuksen voivat allekirjoittaa valtiot, jotka ovat olleet edustettuina kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin seitsemännessä istunnossa.

Sopimus on ratifioitava, ja ratifioimiskirjat talletettava Alankomaiden ulkoasiainministeriöön.

Jokaisesta ratifioimiskirjan tallettamisesta on laadittava pöytäkirja, josta asianmukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös on diplomaattista tietä toimitettava kullekin allekirjoittajavaltiolle.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä lukien, kun viides ratifioimiskirja on 8 artiklan toisessa kappaleessa mainitulla tavalla talletettu.

Jokaisen allekirjoittajavaltion osalta, joka ratifioi sopimuksen myöhemmin, sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä lukien, kun sen valtion ratifioimiskirja on talletettu.

10 artikla

Tämä sopimus on välittömästi voimassa sopimusvaltioiden emämaan alueella.

Jos jokin sopimusvaltio haluaa sopimuksen saatettavaksi voimaan myös kaikilla muilla alueilla tai sellaisilla muilla alueilla, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, tulee sen ilmoittaa tästä aikomuksestaan asiakirjalla, joka on talletettava Alankomaiden ulkoasiainministeriöön. Viimeksi mainitun on diplomaattista tietä lähetettävä siitä asianmukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös kullekin sopimusvaltiolle. Sopimus tulee voimaan näihin alueisiin nähden kuudentenakymmenentenä päivänä edellä mainitun ilmoituksen sisältävän asiakirjan tallettamisesta.

Tämän artiklan toisessa kappaleessa tarkoitetulla ilmoituksella ei ole vaikutusta ennen kuin tämä sopimus on 9 artiklan ensimmäisen kappaleen mukaan tullut voimaan.

11 artikla

Kaikilla valtioilla, jotka eivät ole olleet edustettuina Haagin konferenssin seitsemännessä istunnossa, on oikeus yhtyä tähän sopimukseen. Valtion, joka haluaa sopimukseen yhtyä, tulee ilmoittaa tästä aikomuksestaan asiakirjalla, joka on talletettava Alankomaiden ulkoasiainministeriöön. Viimeksi mainitun on diplomaattista tietä lähetettävä asianmukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä kullekin sopimusvaltiolle. Sopimus tulee voimaan yhtyvään valtioon nähden kuudentenakymmenentenä päivänä yhtymisilmoituksen sisältävän asiakirjan tallettamisesta.

Yhtymisilmoituksen sisältävän asiakirjan tallettaminen ei voi tapahtua ennen kuin tämä sopimus on 9 artiklan ensimmäisen kappaleen mukaan tullut voimaan.

12 artikla

Tämä sopimus on oleva voimassa viisi vuotta 9 artiklan ensimmäisessä kappaleessa mainitusta voimaantulopäivästä lukien. Tämä aika alkaa mainitusta päivästä myös niihin valtioihin nähden, jotka ovat ratifioineet sopimuksen tai siihen myöhemmin yhtyneet.

Sopimus on katsottava ilman muuta uudistetuksi viideksi vuodeksi kerrallaan, ellei sitä sanota irti.

Irtisanominen on vähintään kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä ilmoitettava Alankomaiden ulkoasiainministeriölle, jonka tulee antaa siitä tieto kaikille muille sopimusvaltioille.

Irtisanominen voidaan rajoittaa koskemaan 10 artiklan toisen kappaleen mukaisesti tehdyssä ilmoituksessa tarkoitettuja alueita tai joitakin niistä.

Irtisanominen vaikuttaa ainoastaan siihen valtioon nähden, joka sen on ilmoittanut. Kaikkien muiden sopimusvaltioiden osalta sopimus pysyy voimassa.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet henkilöt hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina nimikirjoituksillaan vahvistaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 15 päivänä kesäkuuta 1955 yhtenä kappaleena, joka talletetaan Alankomaiden hallituksen arkistoon ja josta asianmukaisesti oikeaksi todistettu jäljennös toimitetaan diplomaattista tietä kullekin valtiolle, joka on ollut edustettuna kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin seitsemännessä istunnossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.