23/1964

YLEISSOPIMUS joka koskee Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin ensimmäisillä kolmellakymmenelläkahdella istuntokaudellaan hyväksymien sopimusten osittaista muuttamista niiden määräysten yhdenmukaistamiseksi, jotka koskevat sopimusten soveltamisesta Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston annettavien selostusten laatimista

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 7 päivänä kesäkuuta 1961 neljännenkymmenennenviidennen istuntokautensa ja

päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin ensimmäisillä kolmellakymmenelläkahdella istuntokaudellaan hyväksymien sopimusten osittaista muuttamista niiden määräysten yhdenmukaistamiseksi, jotka koskevat sopimusten soveltamisesta Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston annettavien selostusten laatimista, ja

katsottuaan, että nämä ehdotukset on laadittava kansainvälisen yleissopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 26 päivänä kesäkuuta 1961 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on: "Loppuartiklojen muuttamista koskeva yleissopimus, 1961":

1 artikla

Kansainvälisen työkonferenssin kolmenkymmenenkahden ensimmäisen istuntokautensa aikana hyväksymissä sopimuksissa loppuartikla, jonka mukaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on annettava yleiselle konferenssille selostus sopimuksen soveltamisesta, jätetään pois ja korvataan seuraavalla artiklalla:

"Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille selostus tämän sopimuksen soveltamisesta ja harkittava, onko aihetta ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta."

2 artikla

Järjestön jäsenvaltion, joka tämän yleissopimuksen tultua voimaan ilmoittaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle konferenssin ensimmäisillä kolmellakymmenelläkahdella istuntokaudellaan hyväksymän jonkin sopimuksen virallisesta ratifioinnista, on katsottava ratifioineen sopimuksen tämän yleissopimuksen mukaisesti muutettuna.

3 artikla

Konferenssin puheenjohtaja ja Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja vahvistavat allekirjoituksillaan tämän yleissopimuksen kaksi alkuperäiskappaletta. Toinen kappale talletetaan Kansainvälisen työtoimiston arkistoon ja toinen lähetetään Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille rekisteröitäväksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Pääjohtajan on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös tästä yleissopimuksesta kullekin Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltiolle.

4 artikla

1. Tämän yleissopimuksen viralliset ratifioinnit on ilmoitettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

2. Tämä yleissopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin pääjohtaja on vastaanottanut Kansainvälisen työjärjestön kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Tämän yleissopimuksen voimaantulosta samoin kuin uusien ratifiointien vastaanottamisesta on Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan ilmoitettava kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

4. Jokainen tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio tunnustaa samalla, että tämän yleissopimuksen tultua ensimmäisen kerran voimaan 1 artiklaan sisältyvät muutetun artiklan määräykset korvaavat konferenssin ensimmäisillä kolmellakymmenelläkahdella istuntokaudellaan hyväksymissä sopimuksissa hallintoneuvostolle asetetun velvollisuuden sopimuksissa ilmoitetuin määräajoin antaa konferenssille selostus kunkin sopimuksen soveltamisesta ja samalla harkita, onko aihetta ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

5 artikla

Niistä määräyksistä huolimatta, joita sisältyy konferenssin ensimmäisillä kolmellakymmenelläkahdella istuntokaudellaan hyväksymiin sopimuksiin, jäsenvaltion suorittama tämän yleissopimuksen ratifiointi ei ipso jure aiheuta minkään sellaisen sopimuksen irtisanomista eikä tämän yleissopimuksen voimaantulo estä myöhemmin ratifioimasta mitä tahansa mainituista sopimuksista.

6 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu siitä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen kun uusi muutettu yleissopimus on tullut voimaan;

b) sen jälkeen kun uusi muutettu yleissopimus on tullut voimaan, eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

7 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.