19/1964

Asetus Puolan kanssa tehtyjen siviililentoliikennesopimuksen ja pöytäkirjan, joka kumoaa 1938 allekirjoitetun säännöllisten ilmaliikennereittien käyttämistä koskevan sopimuksen, voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan väliset siviililentoliikennettä koskeva sopimus sekä pöytäkirja koskien Suomen Tasavallan ja Puolan Tasavallan välisen 29 päivänä heinäkuuta 1938 Helsingissä allekirjoitetun, säännöllisten ilmaliikennereittien käyttämistä koskevan sopimuksen kumoamista on allekirjoitettu Helsingissä edellinen 10 päivänä kesäkuuta 1963 ja jälkimmäinen 4 päivänä marraskuuta 1963, pöytäkirja ratifioitu sekä sopimuksen hyväksymisen vahvistavat nootit ja pöytäkirjan ratifioimiskirjat vaihdettu Varsovassa 15 päivänä toukokuuta 1964, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainitut sopimus ja pöytäkirja ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1964.

Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välinen siviililentoliikennettä koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Puolan Kansantasavallan Hallitus, joita seuraavassa sanotaan "sopimuspuoliksi", haluten kehittää keskinäisiä suhteitaan siviililentoliikenteen alalla, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa ja sen liitteessä

a) tarkoittaa sanonta "ilmailuviranomaiset" Suomen Tasavallan kohdalla kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriötä ja Puolan Kansantasavallan kohdalla kulkulaitosministeriä, tai molemmissa tapauksissa jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tehtäviä, joita mainitut viranomaiset hoitavat;

b) tarkoittaa sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" jokaista lentoliikenneyritystä, joka on nimetty harjoittamaan sovittua liikennettä tämän sopimuksen liitteessä luetelluilla reiteillä ja jolle on annettu liikenneluvat tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen säännöllisen lentoliikenteen aloittamiseksi sopimuksen liitteessä mainituilla reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan alempana "sovituksi liikenteeksi" ja vastaavasti "määrätyiksi reiteiksi". Kummankin sopimuspuolen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua sinne ilman kaupallisia tarkoituksia;

c) ottaa ja jättää määrättyjen reittien asemilla, kansainvälisessä liikenteessä, matkustajia, matkatavaraa, rahtia ja postia tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten mukaisesti.

3 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä yksi tai useampi lentoliikenneyritys, jonka tarkoituksena on harjoittaa sovittua lentoliikennettä määrätyillä reiteillä. Tällaisesta nimeämisestä asianomaisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee ilmoittaa kirjallisesti toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille.

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, tämän artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset huomioon ottaen, viipymättä myöntää jokaiselle toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se täyttää ne vaatimukset, jotka laki ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat lentoliikenteelle siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicago, 1944) määräysten mukaisesti.

4. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 2 kohdassa mainittua liikennelupaa, tai asettaa välttämättömiksi katsomiaan, tämän sopimuksen 2 artiklassa mainittujen nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnettävien oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, aina milloin se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

5. Saatuaan tämän artiklan 2 kohdassa mainitun luvan nimetty lentoliikenneyritys voi milloin tahansa ryhtyä harjoittamaan sovittua liikennettä edellyttäen, että tätä liikennettä koskeva tämän sopimuksen 10. artiklan mukaisesti laadittu tariffi on voimassa.

4 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää yritystä käyttämään hyväkseen tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia, tai asettaa näiden oikeuksien käytölle välttämättömiksi katsomiaan ehtoja:

a) milloin se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille, tai

b) jos kyseessä oleva lentoliikenneyritys jättää noudattamatta nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, tai

c) jos lentoliikenneyritys muutoin laiminlyö sovitun liikenteen tämän sopimuksen tai sen liitteen mukaisen hoidon.

2. Mikäli ei välitön peruuttaminen, hyväksikäytön lykkääminen tai tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, sellaista oikeutta käytetään vasta sen jälkeen, kun toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu.

5 artikla

1. Nimettyjen lentoliikenneyritysten tarjoaman kuljetuskyvyn tulee sovituilla reiteillä olla kansainvälisen liikenteen nykyisen ja kohtuudella ennalta arvioitavissa olevan tarpeen mukainen.

2. Nimetyt lentoliikenneyritykset sopivat keskenään sovitun liikenteen ehdoista, erikoisesti niistä, jotka koskevat kuljetuskykyä, liikenteen tiheyttä ja aikatauluja sekä kaupallista ja teknillistä yhteistyötä.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa mainittuja ehtoja koskevat sopimukset alistetaan ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi, mikäli kansalliset määräykset tätä vaativat.

6 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä toimivat ilma-alukset, niinkuin myös niiden vakiovarusteet, polttoaineet, voiteluöljyt sekä ilma-aluksessa olevat varastot, ts. ruoka, alkoholijuomat ja tupakka ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista sekä muista maksuista ja veroista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle, edellyttäen, että kysymyksessä oleva ilma-alus jälleenviedään ja että varusteet ja varastot jäävät alukseen siksi kunnes ne jälleenviedään.

2. Samoista maksuista, suorituksista ja veroista ovat myös vapaat, lukuunottamatta tehdyistä palveluksista kannettuja maksuja:

a) kummankin sopimuspuolen alueella, asianomaisen sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa, toisen sopimuspuolen kansainvälisessä liikenteessä toimivaan ilma-alukseen otetut aluksessa käytettävät varastot;

b) jommankumman sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä käytettävän ilma-aluksen käyttämistä, huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat ja vakiovarusteet;

c) toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä liikenteessä toimivan ilma-aluksen tarpeisiin tarkoitettu polttoaine ja voiteluöljy, siinäkin tapauksessa, että osa niistä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yli, jossa ne on otettu alukseen.

3. Mikäli jommankumman sopimuspuolen kansalliset lait tai määräykset sitä edellyttävät, on tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tavara pidettävä kysymyksessä olevan sopimuspuolen tullivalvonnassa.

7 artikla

Kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen käyttämä ilma-aluksen vakiovarusteet niinkuin myös ilma-aluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueelle ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti kunnes ne jälleenviedään tai niiden suhteen tehdään muita järjestelyjä näiden viranomaisten suostumuksella.

8 artikla

Kummankin sopimuspuolen alueiden kautta välittömällä kauttakulkumatkalla olevat matkustajat alistetaan vain hyvin yksinkertaiseen tarkastukseen. Välittömästi kauttakulkeva matkatavara ja rahti on vapaa tulleista ja muista vastaavanlaisista veroista.

9 artikla

1. Toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevan ilma-aluksen tuloa sen alueelle, alueella oloa ja lähtöä sieltä, tai tämän ilma-aluksen käyttöä ja liikkumista sen ollessa sopimuspuolen alueella, sovelletaan myös toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-alukseen.

2. Toisen sopimuspuolen alueella voimassa olevia matkustajien, miehistön, postin ja lentorahdin saapumista, alueella oloa ja lähtöä, sekä erikoisesti passeja, tullikäsittelyä sekä terveydenhoidollisia muodollisuuksia koskevia lakeja ja määräyksiä on sovellettava myös toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-aluksessa kuljetettaviin matkustajiin, miehistöön, postiin ja rahtiin.

10 artikla

1. Toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

2. Molempien sopimuspuolten nimeämien asianomaisten lentoliikenneyritysten on mikäli mahdollista sovittava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tariffeista neuvotellen muiden samaa reittiä, joko kokonaan tai osittain, liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, noudatettava Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) hintamääräyksiä.

3. Täten sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi viimeistään kolmekymmentä päivää ennen niiden suunniteltua käyttöön ottoa. Erikoistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää edellyttäen, että mainitut viranomaiset siitä sopivat.

4. Mikäli nimetyt lentoliikenneyritykset eivät pääse sopimukseen näistä tariffeista, tai jos tariffia ei voida jostakin muusta syystä määrätä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai, jos jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomainen 3 kohdassa tarkoitetun kolmenkymmenen päivän ajanjakson alusta lukien viidentoista päivän aikana ilmoittaa tyytymättömyytensä johonkin tämän artiklan 2 kohdan nojalla sovittuun tariffiin, tulee sopimuspuolten ilmailuviranomaisten pyrkiä määräämään tämä tariffi sopimalla siitä keskenään.

5. Mikään tariffi ei tule voimaan, elleivät kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole sitä hyväksyneet.

6. Tämän artiklan määräysten mukaan vahvistetut tariffit ovat voimassa siksi kunnes uudet tariffit on vahvistettu tämän artiklan määräysten mukaisesti.

11 artikla

Tilitys ja maksut nimettyjen lentoliikenneyritysten välillä tapahtuvat molempien maiden välisten maksusopimusten mukaisesti huomioon ottaen niiden alueilla voimassa olevat valuuttamääräykset.

12 artikla

Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä taatakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja mahdollisimman tarkan noudattamisen.

13 artikla

Kaikki erimielisyydet tämän sopimuksen ja sen liitteen tulkinnasta tai soveltamisesta on ratkaistava välittömillä neuvotteluilla asianomaisten ilmailuviranomaisten kesken. Mikäli ilmailuviranomaisten ei onnistu ratkaista erimielisyyttä tällaisten neuvottelujen avulla, se on ratkaistava sopimuspuolten välillä.

14 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa toiselle sopimuspuolelle muutosta, jonka se haluaa tehdä tähän sopimukseen. Ehdotettuja muutoksia koskevan neuvottelun sopimuspuolten välillä tulee alkaa kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, kun jompikumpi sopimuspuoli on esittänyt tätä koskevan pyynnön.

2. Mikäli jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen liitteen muuttamista toivottavana, sopimuspuolten ilmailuviranomaiset voivat sopia tällaisesta muutoksesta.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tähän sopimukseen tai sen liitteeseen tehty muutos tulee voimaan niin pian kuin se on vahvistettu noottien vaihdolla.

15 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päätöksensä tämän sopimuksen irtisanomisesta. Mikäli tällainen ilmoitus annetaan, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen.

16 artikla

Tämä sopimus on sopimuspuolten hyväksyttävä ja se tulee voimaan sinä päivänä, jona hyväksymiset todetaan noottien vaihdolla.

Tehty Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1963 kahtena englanninkielisenä kappaleena, kummankin kappaleen ollessa yhtä todistusvoimainen.

Liite

A. Suomen hallituksen nimeämät lentoliikenneyritykset oikeutetaan suorittamaan lentoliikennettä seuraavalla reitillä:

Paikkakunnat Suomessa-Varsova, molempiin suuntiin.

B. Puolan hallituksen nimeämät lentoliikenneyritykset oikeutetaan suorittamaan lentoliikennettä seuraavalla reitillä:

Paikkakunnat Puolassa-Helsinki, molempiin suuntiin.

C. Jommankumman sopimuspuolen nimeämä(t) lentoliikenneyritys(yritykset) oikeutetaan myös liikennöimään jokaisella välipaikkakunnalla näillä reiteillä tai laajentamaan liikennettään jokaiselle välipaikkakunnalle toisen sopimuspuolen alueen ulkopuolella, edellyttäen, ettei niillä ole oikeuksia harjoittaa kaupallista liikennöintiä tällaisen välipaikkakunnan tai ulkopuolella olevan paikkakunnan ja toisen sopimuspuolen alueen välillä.

Pöytäkirja Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä koskien Suomen Tasavallan ja Puolan Tasavallan välisen, 29 päivänä heinäkuuta 1938 Helsingissä allekirjoitetun, säännöllisten ilmaliikennereittien käyttämistä koskevan sopimuksen kumoamista.

Suomen Tasavalta ja Puolan Kansantasavalta ovat sopineet seuraavasta:

1 Artikla

Suomen Tasavallan ja Puolan Tasavallan välinen, 29 heinäkuuta 1938 Helsingissä allekirjoitettu sopimus koskien säännöllisten ilmaliikennereittien käyttämistä, kumotaan tällä pöytäkirjalla.

2 Artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava ja se tulee voiman sinä päivänä, jolloin ratifioimiskirjat vaihdetaan, mikä tapahtuu Varsovassa.

Tehty Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1963, kahtena englanninkielisenä kappaleena, kummankin kappaleen ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.