23/1963

Asetus Unkarin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Unkarin välillä tehty lentoliikennesopimus on allekirjoitettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1962 ja molemmat sopimuspuolet ovat ratifioineet sopimuksen, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1963.

Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Unkarin Kansantasavallan hallitus (joita seuraavassa sanotaan "sopimuspuoliksi"), haluten tehdä kummankin alueen välisen siviililentoliikenteen edistämistä tarkoittavan sopimuksen, täten myötävaikuttamalla kansainväliseen yhteistyöhön tällä alalla, ja vahvistamalla maittensa välisiä ystävällisiä suhteita, ovat määränneet valtuutettunsa, jotka ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan alla olevilla sanonnoilla:

a) "Ilmailuviranomaiset"

1. Suomen hallituksen kohdalla:

Toistaiseksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailutoimistoa, tai jokaista henkilöä tai elintä, jonka Suomen hallitus on oikeuttanut hoitamaan niitä tehtäviä, joita mainitulla ilmailutoimistolla nyt on, tai niiden kaltaisia tehtäviä.

2. Unkarin hallituksen kohdalla:

Toistaiseksi kulkulaitos- ja postiministeriön siviililentoliikennehallituksen pääjohtaja, tai jokaista henkilöä tai elintä, jonka Unkarin Kansantasavallan hallitus on oikeuttanut hoitamaan niitä tehtäviä, joita mainitulla pääjohtajalla nyt on, tai niiden kaltaisia tehtäviä.

b) "Alue"

Jommankumman sopimuspuolen täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita, niihin liittyviä aluevesiä ja niiden yläpuolella olevaa ilma-aluetta.

c) "Kansainvälinen lentoliikenne"

Matkustajien, postin tai rahdin yleiseen kuljetukseen tarkoitetun ilma-aluksen suorittamaa, useamman kuin yhden valtion ilmaalueen kautta tapahtuvaa lentoliikennettä.

d) "Nimetty lentoliikenneyritys"

Sitä lentoliikenneyritystä, jonka jompikumpi sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle olevan sovittua lentoliikennettä harjoittava ja toisen sopimuspuolen myöntämiä oikeuksia tämän sopimuksen mukaisesti käyttävä lentoliikenneyritys.

e) "Määrätyt reitit"

1. Tämän sopimuksen liitteessä mainittuja reittejä.

2. Tämän sopimuksen liite pidetään tämän sopimuksen osana ja kaikki viittaukset sopimukseen sisältävät myös viittauksen liitteeseen, jollei nimenomaan ole toisin määrätty.

2 artikla

1. Suomen hallitus myöntää Unkarin hallitukselle oikeuden harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä tämän sopimuksen liitteessä mainituilla reiteillä (joita alempana sanotaan "määrätyiksi liikennereiteiksi") matkustajien, postin ja rahdin kansainvälisten kuljetusten turvaamiseksi.

2. Unkarin hallitus myöntää Suomen hallitukselle oikeuden harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä tämän sopimuksen liitteessä mainituilla reiteillä (joita alempana kutsutaan "määrätyiksi lentoreiteiksi") matkustajien, postin ja rahdin kansainvälisten kuljetusten turvaamiseksi.

3. Kummankin sopimuspuolen tulee tässä tarkoituksessa nimetä ja kirjallisesti ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle, mikä lentoliikenneyritys tai mitkä lentoliikenneyritykset tulevat tämän sopimuksen nojalla liikennöimään kutakin määrättyä lentoreittiä. Saadessaan tämän ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, tämän artiklan 4 kohdassa mainitut määräykset huomioon ottaen, viipymättä myöntää mainitulle lentoliikenneyritykselle tai mainituille lentoliikenneyrityksille asianomaiset liikenneluvat.

4. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä nimettyä lentoliikenneyritystä ja evätä lentoliikenneyritykseltä tämän sopimuksen 3 artiklassa mainitut oikeudet tai peruuttaa sille myönnetyt oikeudet, tai määrätä lentoliikenneyrityksen näiden oikeuksien käyttöä koskevia tarpeellisiksi katsomiaan muita ehtoja, mikäli se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen ilmoittaneelle sopimuspuolelle, sen laitoksille, sen toimivaltaisille viranomaisille tai sen kansalaisille.

3 artikla

1. Tämän sopimuksen määräyksistä johtuvin varauksin voidaan jokainen määrätyistä reiteistä ottaa joko osaksi tai kokonaan käyttöön viipymättä tai myöhempänä ajankohtana sen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen harkinnan mukaan, jolle oikeudet on myönnetty, ehdolla, että liikenteen alkamista koskeva kirjallinen ilmoitus annetaan riittävän ajoissa asianomaisen lentoliikenneyrityksen toimesta toisen sopimuspuolen viranomaisille.

2. Kumpikin sopimuspuoli antaa toisen sopimuspuolen nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden:

a) käyttää kansainvälistä siviililentoliikennettä varten tarkoitettuja lentoasemia;

b) ottaa ja jättää sen alueella tämän sopimuksen liitteessä lähemmin mainituilla paikkakunnilla matkustajia, rahtia ja postia.

3. Oikeus suorittaa maksullisia kuljetuksia toisen sopimuspuolen alueella kuuluu yksinomaan tämän sopimuspuolen lentoliikenneyrityksille.

4. Kummallakin sopimuspuolella on oleva oikeus toistaiseksi kieltää lentoliikenneyritystä käyttämästä hyväkseen tässä artiklassa mainittuja oikeuksia tai määrätä lentoliikenneyrityksen puolelta tapahtuvalle näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja aina silloin, kun lentoliikenneyritys jättää noudattamatta nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä tai ei muissa suhteissa harjoita toimintaansa tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

5. Toimenpiteisiin 2 artiklan 4 kohdan ja tämän artiklan 4 kohdan nojalla ei ryhdytä ellei näitä suunniteltuja toimenpiteitä koskevaa kirjallista ilmoitusta, jossa mainitaan syyt toimenpiteisiin, ole toimitettu toiselle sopimuspuolelle ja ellei molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välisissä neuvotteluissa ole päästy sopimukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä lukien, kun sanottu ilmoitus olisi normaalia perilletoimittamistietä käyttäen tullut vastaanottajana mainitun sopimuspuolen tietoon.

4 artikla

Molempien sopimuspuolten lentoliikenneyritykset voivat erikoisluvalla suorittaa lentoja normaalin aikataulun ulkopuolella sopimuspuolten asianomaisten kansallisten määräysten puitteissa. Näitä koskevat pyynnöt on osoitettava asianomaisen lentoliikenneyrityksen tai asianomaisten lentoliikenneyritysten toimesta suoraan toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle ilmailuviranomaisten kesken solmitun tätä asiaa koskevan yksityiskohtaisessa erityissopimuksessa sisältämien ehtojen mukaisesti.

5 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten tulee toimittaa toisilleen säännöllisesti ja niin aikaisin kuin mahdollista aikataulut, hinnastot ynnä muut asiaankuuluvat tiedot toiminnastaan.

2. Molempien sopimuspuolten nimeämät lentoliikenneyritykset sopivat keskenään jokaista määrättyä reittiä tai sen osaa koskevasta tariffista. Näiden tariffien ei tule poiketa samoilla reiteillä voimassaolevista kansainvälisistä tariffeista ja ne tulevat voimaan vasta sitten, kun molempien sopimuspuolien asianomaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ne.

3. Molempien sopimuspuolten etua silmälläpitäen niiden ilmailuviranomaiset tulevat kehottamaan nimettyjä lentoliikenneyrityksiä olemaan kiinteässä yhteistyössä keskenään kaikissa niiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

6 artikla

1. Toisen sopimuspuolen lakeja, asetuksia ja määräyksiä, erityisesti niitä jotka koskevat:

a) kansainvälisessä lentoliikenteessä olevan ilma-aluksen tuloa sen alueelle tai lähtöä sieltä tai tämän ilma-aluksen käyttöä ja liikkumista sen ollessa sopimuspuolen alueella,

sovelletaan toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten ilma-aluksiin;

b) ilma-aluksen matkustajien, miehistön, matkatavaroiden tai rahdin tuloa sen alueelle tai lähtöä sieltä (kuten vientiä, tuontia, passeja, tulleja, karanteenia ja valuutansäännöstelyä koskevia määräyksiä),

sovelletaan toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten ilma-alusten matkustajiin, miehistöön, matkatavaroihin ja rahtiin.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat suorittamaan ilma-aluksen saapuessa ja lähtiessä kaikki ne terveydenhoitoon ja tautien torjuntaan liittyvät toimenpiteet, jotka ovat pakollisia tarttuvien tautien leviämisen estämistä tarkoittavien kansainvälisten säännösten perusteella.

7 artikla

Kumpikin sopimuspuoli takaa toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle tai nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden käyttää saatavissa olevia siviililentoliikenteen turvallisuuden ja säännöllisyyden varmistamiseksi järjestettyjä palveluksia ja laitteita.

8 artikla

Sopimuspuolten lentokenttien, teknillisten laitteiden ja muiden apuneuvojen käytöstä perittävät verot, maksut ja muut suoritukset vahvistetaan asianomaisen lentokentän alueen suhteen toimivaltaisten viranomaisten määräämien tariffien perusteella.

9 artikla

1. Sopimuspuolet ovat päättäneet, että kansainvälisessä liikenteessä toimiva toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-alus sekä tässä ilma-aluksessa kuljetettavat polttoaineet, voiteluöljyt, varaosat, työkalut, vakiovarusteet, laitteet ja tarveaineet ovat vapaat kaikista tullimaksuista, veroista ja muista suorituksista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle.

2. Sopimuspuolen alueelle tuodut ja/tai sinne varastoidut polttoaineet, voiteluöljyt, varaosat, työkalut, vakiovarusteet, laitteet ja tarveaineet, jotka on tarkoitettu toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen kansainvälisessä lentoliikenteessä toimivan ilma-aluksen tarpeisiin, ovat vapaat kaikista veroista, maksuista ja suorituksista.

3. Kaikki 1 ja 2 kohtien mukaan veroista, maksuista ja suorituksista vapaat tavarat eivät menetä tätä vapauttaan silloin, kun niitä asianomaisesti käytetään ilma-aluksessa tai liitetään siihen vapauden myöntäneen toisen sopimuspuolen alueella, mutta niiden luovuttaminen on kuitenkin kielletty. Ellei niitä käytetä tai liitetä ilma-alukseen tavarat voidaan viedä uudelleen maasta ilman, että veroja, maksuja ja suorituksia voidaan vaatia.

4. Kaikki nämä 1 ja 2 kohtien nojalla vapautetut tavarat ovat asianomainen tullivalvonta huomioon ottaen sen nimetyn lentoliikenneyrityksen käytettävissä, joka ne omistaa.

10 artikla

1. Harjoittaessaan tämän sopimuksen mukaista liikennettä ja suorittaessaan lentoja kummankin sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten ilma-aluksilla tulee olla mukana seuraavat asiakirjat:

a) niiden rekisteröintitodistukset

b) niiden lentokelpoisuustodistukset

c) jokaisen miehistön jäsenen asianomaiset lupatodistukset

d) ilma-alusten radiolupakirjat

e) niiden lentopäiväkirjat tai muut vastaavat asiakirjat

f) niiden matkustajaluettelot

g) rahti- ja postiluettelot

h) tiettyjen rahtilajien kohdalla vaadittavat erikoisluvat.

2. Edellä a) ja b) kohdissa mainitut asiakirjat voidaan laatia yhden asiakirjan muotoon kummankin sopimuspuolen kansallisten määräysten puitteissa.

11 artikla

1. Toinen sopimuspuoli tunnustaa toisen sopimuspuolen antamat tai vahvistamat ilma-alusten lentokelpoisuustodistukset ja miehistön pätevyystodistukset, luvut ja kaikki muut asiakirjat päteviksi.

2. Kumpikin sopimuspuoli pidättää kuitenkin itselleen oikeuden kieltäytyä tunnustamasta alueensa yli tapahtuvaa lentoa varten toisen sopimuspuolen sen kansalaisille myöntämiä pätevyystodistuksia ja lupia.

12 artikla

Nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus pitää toisen sopimuspuolen alueella sovittujen reittien toimintaa varten tarvittavia edustajia ja muuta henkilökuntaa, johon voi kuulua kummankin sopimuspuolen kansalaisia.

13 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli sitoutuu toimittamaan alueellaan hädässä oleville toisen sopimuspuolen ilma-aluksille sopivaksi katsomaansa apua ja sallimaan viranomaistensa valvonnan alaisena toisen sopimuspuolen viranomaisten ja/tai nimettyjen lentoliikenneyritysten edustajien käydä paikalla ja ryhtyä olosuhteiden ehkä vaatimiin avustustoimenpiteisiin.

2. Pakkolaskun tai onnettomuuden sattuessa sopimuspuolet tulevat antamaan viipymättä kaikkea tarpeellista apua toisen sopimuspuolen hädässä olevalle ilma-alukselle, sen miehistölle ja matkustajille, ja ne tulevat lisäksi suojelemaan aluksessa kuljetettavaa postia, matkatavaroita sekä rahtia ja toimittamaan ne mahdollisimman pian edelleen omilla kuljetusvälineillään. Tästä aiheutuvat kulut ovat sen lentoliikenneyrityksen vastuulla, jonka hyväksi edellämainitut toimeenpiteet on suoritettu.

3. Mikäli pakkolaskun tai onnettomuuden yhteydessä ilma-alukselle tai sen varusteille aiheutuu vakavia vaurioita, tai sattuu kuolemantapaus tai loukkaantumisia taikka syntyy huomattavia aineellisia menetyksiä, on sen alueen ilmailuviranomaisten, jolla tapahtuma sattui, viipymättä ryhdyttävä tutkimuksiin sekä samalla pyydettävä toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisia nimittämään huomioitsijoita tutkimuksia varten. Tutkimuksen suorittavan sopimuspuolen tulee niin pian kuin mahdollista asettaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten käytettäväksi yksi jäljennös tutkimusselostuksesta ja sen tuloksista.

14 artikla

Kaikki nimettyjen lentoliikenneyritysten välillä niiden toiminnan johdosta mahdollisesti syntyvät taloudelliset kysymykset on selvitettävä sopimuspuolten välillä tehtyjen sopimusten puitteissa ja niiden asiaankuuluvia säädöksiä noudattaen.

15 artikla

Kummankin sopimuspuolen ilma-alusta ei voida millään perusteella pidättää tai takavarikoida toisen sopimuspuolen alueella, ellei voimassa olevien kansainvälisten sopimusten säädökset muuta edellytä.

16 artikla

Molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaiset tulevat neuvottelemaan keskenään läheisen yhteistyön hengessä jommankumman viranomaisen pyynnöstä taatakseen tässä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden noudattamisen ja määräysten toteuttamisen, sekä tulevat vaihtamaan keskenään tässä tarkoituksessa tarvittavaa aineistoa.

17 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat ryhtyä keskenään välittömiin neuvotteluihin kaikissa tätä sopimusta ja/tai sen liitettä koskevissa kysymyksissä.

2. Mikäli sopimuspuolten välillä syntyy erimielisyyttä joko tämän sopimuksen tulkinnasta tai sen soveltamisesta, on sopimuspuolten ensi sijassa pyrittävä selvittämään se ilmailuviranomaistensa välisillä välittömillä neuvotteluilla. Ellei sopimukseen päästä, on erimielisyys selvitettävä diplomaattista tietä.

18 artikla

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen määräysten muuttamista suotavana, se voi pyytää neuvottelujen alottamista diplomaattista tietä. Tällaisten neuvottelujen tuloksena sovitut muutokset todetaan diplomaattisella noottienvaihdolla ja ne tulevat voimaan sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että kummankin sopimuspuolen valtiosäännön edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

2. Tämän sopimuksen liitteessä mainittuja lentoreittejä sekä kaikkia muita siinä olevia määräyksiä voidaan muuttaa molempien sopimuspuolien ilmailuviranomaisten välisellä sopimuksella. Kaikki täten sovitut muutokset vahvistetaan molempien ilmailuviranomaisten keskenään sopimalla päivämäärällä ja tulevat voimaan diplomaattista tietä suoritetun noottienvaihdon kautta.

19 artikla

Tämä sopimus on voimassa siksi, kunnes jompikumpi sopimuspuoli ilmoittaa diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle aikomuksestaan irtisanoa se. Tässä tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista kuukauden kuluttua siitä lukien, kun toinen sopimuspuoli sai vastaanottaa ilmoituksen, ellei irtisanomista koskevaa ilmoitusta peruuteta keskinäisellä sopimuksella ennen tämän ajanjakson loppua.

20 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona molemmat sopimuspuolet toteavat perustuslakiensa vaatimusten tulleen täytetyiksi. Sitä tullaan kuitenkin soveltamaan väliaikaisesti allekirjoittamispäivästä lukien.

Tämän vakuudeksi allamainitut edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Helsingissä tänään 13 päivänä helmikuuta 1962 kahtena englanninkielisenä kappaleena, kummankin kappaleen ollessa yhtä todistusvoimainen.

Liite

I

Unkarin hallitus myöntää Suomen hallituksen nimeämälle lentoliikenneyritykselle/nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden suorittaa lentoliikennettä jollakin seuraavista reiteistä:

1) Helsinki - Tukholma - Kööpenhamina - Berliini - Varsova - Praha - Budapest, molempiin suuntiin, tai

2) Helsinki - Tukholma - Kööpenhamina - Hampuri - Frankfurt a.M. - Wien - Budapest, molempiin suuntiin.

II

Suomen hallitus myöntää Unkarin hallituksen nimeämälle lentoliikenneyritykselle/nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden suorittaa lentoliikennettä jollakin seuraavista reiteistä:

1) Budapest - Praha - Varsova - Berliini - Kööpenhamina - Tukholma - Helsinki, molempiin suuntiin, tai

2) Budapest - Wien - Frankfurt a.M. - Hampuri - Kööpenhamina - Tukholma - Helsinki, molempiin suuntiin.

III

Asianomaisen nimetyn lentoliikenneyrityksen puolelta voidaan sen harkinnan mukaan jättää huomioonottamatta joitakin paikkakuntia kaikkien tämän liitteen I ja II kohdissa mainittujen reittien varrella.

IV

Jommankumman sopimuspuolen nimettyjen lentoliikenneyritysten näillä reiteillä suorittamien lentojen määrän ei tule ylittää yhteensä kahden viikottaisen lennon enimmäismäärää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.