14/1963

Euroopan vapaakauppaliiton oikeudellista asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskeva PÖYTÄKIRJA

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta, Itävallan Tasavalta, Norjan Kuningaskunta, Portugalin Tasavalta, Ruotsin Kuningaskunta, Sveitsin Liittovaltio sekä Tanskan Kuningaskunta,

ottaen huomioon, että Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 35 artiklan 1 kappale edellyttää, että jäsenvaltioiden liitolle myöntämä oikeudellinen asema, erioikeudet ja vapaudet vahvistetaan konventioon liittyvällä pöytäkirjalla,

ovat sopineet seuraavasta:

I osa

Liitto

1 artikla

Euroopan vapaakauppaliitolla, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi, on oikeushenkilön asema. Sillä on erityisesti toimivalta tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

2 artikla

Liitto, sen omaisuus ja varat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, nauttivat lainkäyttövapautusta, mikäli liitto ei jossakin erityisessä tapauksessa ole tästä vapautuksesta nimenomaan luopunut. Luopuminen ei voi ulottua täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

3 artikla

Liiton huoneistot ovat loukkaamattomia. Sen omaisuus ja varat ovat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, vapaat kotitarkastuksesta, pakko-otosta, takavarikosta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

4 artikla

Liiton arkisto sekä kaikki liitolle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat, niiden sijaintipaikasta riippumatta, loukkaamattomia.

5 artikla

1. Rahaliikettä koskevien valvonta- ja säännöstelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä liitto voi:

a) pitää hallussaan rahastoja, kultaa sekä kaikenlaisia valuuttoja ja pitää tilejä missä rahalajissa tahansa;

b) vapaasti siirtää rahastojaan, kultaa tai valuuttaa maasta toiseen tai minkä valtion rajojen sisäpuolella tahansa taikka vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin muuhun valuuttaan tahansa.

2. Käyttäessään sille tämän artiklan 1 kappaleessa myönnettyjä oikeuksia liiton on otettava huomioon kaikki esitykset, jotka tämän pöytäkirjan sopimuspuolena oleva valtio sille tekee, ja pantava täytäntöön tällaiset esitykset, mikäli sen katsotaan olevan mahdollista liiton etuja vahingoittamatta.

6 artikla

Liitto, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapautetut:

a) kaikista välittömistä veroista; kuitenkaan ei liiton tule vaatia vapautusta tariffeista, veroista tai maksuista, jotka tosiasiallisesti ovat vain kustannuksia yleisten laitosten suorittamista palveluksista;

b) tullimaksuista sekä tuontia ja vientiä koskevista kielloista ja rajoituksista niiden tavaroiden osalta, jotka liitto on viralliseen käyttöönsä välittömästi tuonut maahan tai vienyt maasta. Tällaisen erivapauden turvin maahan tuotuja tavaroita ei ole oikeus myydä sen valtion alueella, minne ne on tuotu, muutoin kuin tämän valtion hallituksen kanssa sovituilla ehdoilla;

c) tullimaksuista sekä tuontia ja vientiä koskevista kielloista ja rajoituksista sen julkaisujen osalta.

7 artikla

1. Liitto nauttii jokaisen tähän pöytäkirjaan liittyvän valtion alueella virallisten tiedoitusyhteyksiensä osalta ainakin yhtä edullista kohtelua kuin minkä tämän valtion hallitus on myöntänyt jollekin muulle hallitukselle, viimeksi mainitun diplomaattinen edustusto mukaan luettuna, posti- ja kaukotiedotusyhteyksiä koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja veroihin samoin kuin sanomalehdistölle ja radiolle tarkoitetun tiedotusaineiston tariffeihin nähden.

2. Liiton virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedoituksia ei saa sensuroida.

3. Liitolla on oikeus käyttää salakirjoitusta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa kuriirien välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, jotka nauttivat samoja vapauksia ja erioikeuksia kuin diplomaattikuriirit ja kuriirisäkit.

4. Tämän artiklan määräyksiä ei tule tulkita siten, että ne estäisivät ryhtymästä soveliaisiin varmuustoimenpiteisiin, jotka määritellään tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion ja liiton välisellä sopimuksella.

II osa

Edustajat

8 artikla

1. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion edustajalle liiton jossakin elimessä myönnetään hänen oleskellessaan virkatehtävissä toisen tällaisen valtion alueella:

a) sama vapautus vangitsemisesta, pidättämisestä ja henkilökohtaisen matkatavaroiden takavarikoinnista sekä sama loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden kuin diplomaattiselle edustajalle myönnetään kansainvälisen oikeuden mukaan;

b) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa ja lähettää asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

c) vapautus omasta ja puolisonsa puolesta kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä ja kansallisesta palvelusvelvollisuudesta;

d) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä olevalle vieraan hallituksen edustajalle myönnetään.

2. Samoin myönnetään tällaiselle edustajalle hänen virallisten tehtäviensä yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja suorittamiensa toimenpiteiden osalta sama lainkäyttövapautus kuin diplomaattiselle edustajalle myönnetään kansainvälisen oikeuden mukaan. Tämä vapautus on voimassa jatkuvasti senkin jälkeen, kun tämä henkilö on lakannut olemasta edustaja.

3. Milloin verovelvollisuus perustuu asuinpaikkaan, ei sitä aikaa, jonka edustaja suorittaessaan virallisia tehtäviään oleskelee tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion alueella, katsota oleskeluajaksi asianomaisen verovelvollisuutta määrättäessä.

9 artikla

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä tämän pöytäkirjan sopimuspuolina olevien valtioiden edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen, vaan siinä tarkoituksessa, että heille turvattaisiin täydellinen riippumattomuus suorittaa liittoa koskevat tehtävänsä. Sen vuoksi tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevalla valtiolla ei ole ainoastaan oikeutta vaan myös velvollisuus pidättää edustajilleen myönnetty vapautus, kun se tämän valtion käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista, ja se voidaan pidättää vahingoittamatta sitä tarkoitusta, jota varten se on myönnetty.

10 artikla

Artikla 8:n määräykset eivät velvoita tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevaa valtiota myöntämään siinä mainittuja erioikeuksia henkilölle, joka on tämän valtion kansalainen tai sen edustaja.

11 artikla

Artikloissa 8, 9 ja 10 olevan sanan "edustajat" on katsottava käsittävän valtuuskuntien kaikki varajäsenet, neuvonantajat, teknilliset asiantuntijat ja sihteerit.

III osa

Liiton virkamiehet ja sen tehtäviä suorittavat asiantuntijat

12 artikla

Liiton neuvosto määrää virkamiesluokat, joihin 13. artiklaa sovelletaan, ja ilmoittaa päätöksestään kaikille tämän pöytäkirjan sopimuspuolina oleville valtioille. Niiden virkamiesten nimet, jotka kuuluvat näihin luokkiin, tiedotetaan säännöllisin väliajoin kaikille näille valtioille.

13 artikla

Liiton tiettyihin luokkiin kuuluvat virkamiehet nauttivat:

a) lainkäyttövapautusta heidän virallisten tehtäviensä yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä vapautus on jatkuvasti voimassa senkin jälkeen, kun asianomainen henkilö on lakannut olemasta liiton virkamies;

b) verovapautusta liiton virkamiehenä vastaanottamiinsa palkkoihin ja lisäpalkkoihin nähden;

c) vapautusta omasta ja puolisonsa sekä luonaan asuvien ja elätettävänään olevien lähimpien perheenjäsentensä puolesta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä;

d) valuuttaa ja sen vaihtoa koskeviin rajoituksiin nähden samanlaisia helpotuksia kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen jäsenet;

e) omasta ja puolisonsa sekä lounaan asuvien ja elätettävänään olevien lähimpien perheenjäsentensä puolesta kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamisetuja kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen jäsenet;

f) oikeutta tuoda maahan tullivapaasti huonekalunsa ja muu irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion alueella.

14 artikla

Niiden erioikeuksien ja vapauksien lisäksi, jotka määritellään 13. artiklassa, liiton sihteeristön johtaja, hänen puolisonsa ja alaikäiset lapsensa nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan tavallisesti myönnetään diplomaattisten edustustojen päälliköille.

15 artikla

1. Asiantuntijoille, jotka suorittavat tehtäviään liiton nimissä, myönnetään heidän oleskellessaan tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevan valtion alueella virkatehtäviänsä suorittaakseen:

a) sama vapautus vangitsemisesta ja pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoinnista ja sama loukkamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat heidän liitolle suorittamaansa työtä, kuin diplomaattiselle edustajalle myönnetään kansainvälisen oikeuden mukaan;

b) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraan hallituksen edustajille myönnetään.

2. Tällaisille asiantuntijoille myönnetään heidän virallisten tehtäviensä yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja heidän suorittamiensa toimenpiteiden osalta sama lainkäyttövapautus kuin diplomaattiselle edustajalle myönnetään kansainvälisen oikeuden mukaan. Tämä vapautus on voimassa jatkuvasti senkin jälkeen, kun tämä henkilö on lakannut suorittamasta liiton tehtäviä.

16 artikla

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään virkamiehille ja asiantuntijoille liiton etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Toimien liiton nimissä liiton sihteeristön päällikön oikeutena ja velvollisuutena on pidättää virkamiehelle tai asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se hänen käsityksensä mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja voidaan pidättää liiton etuja vahingoittamatta. Päätös liiton sihteeristön päällikölle myönnetyn vapautuksen pidättämisestä on neuvoston tehtävänä.

17 artikla

Artiklojen 13, 14 ja 15 määräykset eivät velvoita tämän pöytäkirjan sopimuspuolena olevaa valtiota myöntämään niissä mainittuja erioikeuksia tai vapauksia henkilölle, joka on tämän valtion kansalainen, lukuunottamatta

a) lainkäyttövapautusta hänen virallisten tehtäviensä yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja suorittamiensa toimenpiteiden osalta,

b) helpotuksia valuuttaa ja sen vaihtoa koskeviin rajoituksiin nähden, sikäli kuin se on tarpeellista hänen tehtäviensä tehokkaan suorittamisen vuoksi,

c) loukkaamattomuutta kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat hänen liiton nimissä suorittamaansa työtä,

d) mikäli kysymyksessä ovat 13. ja 14. artiklan tarkoittamat liiton virkamiehet, verovapautusta liiton virkamiehinä vastaanottamiinsa palkkioihin ja lisäpalkkioihin nähden.

IV osa

Yleismääräyksiä

18 artikla

Jos jokin tämän pöytäkirjan sopimuspuolena oleva valtio katsoo, että jotain tämän pöytäkirjan myöntämää erioikeutta tai vapautta on käytetty väärin, tämän valtion ja liiton välillä on käytävä neuvotteluja, jotta voitaisiin todeta, onko sellaista väärinkäyttöä tapahtunut ja, myönteisessä tapauksessa, estää sen uusiutuminen. Valtio, joka katsoo, että jokin henkilö on käyttänyt väärin jotain tämän pöytäkirjan hänelle myöntämää erioikeutta tai vapautta, voi vaatia häntä poistumaan alueeltaan.

19 artikla

Tämä pöytäkirja on allekirjoittajavaltioiden ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Ruotsin hallituksen huostaan, joka ilmoittaa siitä muille allekirjoittajavaltioille.

20 artikla

Jokainen valtio, joka liittyy Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevaan konventioon sen 41 artiklan 1 kappaleen mukaisesti tai luo sopimussuhteen Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden kanssa konvention 41 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, voi liittyä tähän pöytäkirjaan. Liittymiskirja on talletettava Ruotsin hallituksen huostaan, joka ilmoittaa siitä kaikille tämän pöytäkirjan sopimuspuolina oleville valtioille.

21 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan heti, kun kolmen allekirjoittajavaltion ratifioimiskirjat on talletettu. Se tulee voimaan jokaisen muun allekirjoittajavaltion kohdalta sinä päivänä, jolloin se tallettaa ratifioimiskirjansa, ja jokaisen tähän pöytäkirjaan liittyvän valtion kohdalta sen liittymiskirjan tallettamispäivänä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1960 yhtenä ainoana englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia, joka talletetaan Ruotsin hallituksen huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille muille allekirjoittajavaltioille tai siihen liittyneille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.