27/1960

Kansainvälisen atomienergiajärjestön erioikeuksia ja vapauksia koskeva SOPIMUS

Ottaen huomioon, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön XV artiklan kohta C määrää, että sanotussa artiklassa mainitut oikeuskelpoisuus sekä erioikeudet ja vapaudet on määriteltävä sopimuksessa tai erillisissä sopimuksissa, jotka solmitaan toisaalta järjestön, jota edustaa tässä tarkoituksessa hallintoneuvoston ohjeiden mukaisesti toimiva pääjohtaja, ja toisaalta sen jäsenmaiden kesken; ja

ottaen huomioon, että järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien suhteita säätelevä sopimus on hyväksytty perussäännön artiklan XVI mukaisesti; sekä

ottaen huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous tahtoessaan yhdenmukaistaa, niin paljon kuin mahdollista, ne erioikeudet ja vapaudet, joita Yhdistyneet Kansakunnat ja sen kanssa sopimuksen tehneet järjestöt nauttivat, on hyväksynyt erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen ja että useat Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot ovat liittyneet mainittuun yleissopimukseen;

Hallintoneuvosto

1. on hyväksynyt alla olevan tekstin, joka ei sido hallintoneuvostossa edustettuna olevia hallituksia ja joka yleensä pohjautuu erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen määräyksiin; ja

2. kehoittaa järjestön jäsenvaltioita tutustumaan tähän sopimukseen ja, mikäli katsovat sopivaksi, liittymään siihen.

I artikla
Määritelmät.

1 §.

Tässä sopimuksessa:

I) "Järjestö" tarkoittaa Kansainvälistä atomienergiajärjestöä;

II) artiklassa III olevat sanat "omaisuus ja varat" soveltuvat myös omaisuuteen ja rahastoon, jotka ovat järjestön huostassa tai joita se hallitsee perussääntönsä mukaisessa toiminnassaan;

III) artikloissa V ja VIII olevat sanat "jäsenten edustajat" tarkoittavat kaikkia hallintoneuvoston jäseniä, edustajia, varamiehiä, neuvonantajia, teknillisiä asiantuntijoita ja valtuuskuntien sihteereitä;

IV) jäljempänä 12, 13, 14 ja 27 §:ssä tarkoitetaan sanoilla "järjestön koollekutsumat kokoukset":

1) sen yleiskokouksen ja hallintoneuvoston kokouksia;

2) jokaista sen koollekutsumaa kansainvälistä konferenssia, tieteellistä keskustelua, seminaaria tai asiantuntijain kokousta;

3) jokaista edellä mainittujen elinten asettamien komiteoiden kokousta.

V) Artikloissa VI ja IX olevilla sanoilla "järjestön virkamiehet" tarkoitetaan pääjohtajaa sekä kaikkia järjestön henkilökunnan jäseniä, lukuun ottamatta sellaisia, jotka on otettu palvelukseen paikan päällä ja nauttivat tuntipalkkaa.

II artikla
Oikeuskelpoisuus

2 §.

Järjestö on oikeushenkilö. Sillä on toimivalta:

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta;

c) ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

III artikla
Omaisuus, rahastot ja varat

3 §.

Järjestö, sen omaisuus ja varat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, nauttivat lainkäyttövapautusta, mikäli järjestö ei jossakin erityisessä tapauksessa ole tästä vapautuksesta nimenomaan luopunut. Tässä yhteydessä edellytetään kuitenkin, ettei luopuminen voi ulottua täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

4 §.

Järjestön huoneistot ovat loukkaamattomia. Sen omaisuus ja varat ovat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, vapaat kotitarkastuksesta, pakko-otosta, takavarikosta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

5 §.

Järjestön arkisto sekä yleensä kaikki järjestölle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat, niiden sijaintipaikasta riippumatta, loukkaamattomia.

6 §.

Rahaliikettä koskevien valvonta- ja säännöstelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä järjestö voi:

a) pitää hallussaan rahastoja, kultaa sekä minkälaisia valuuttoja tahansa ja pitää tilejä missä rahalajissa tahansa;

b) vapaasti siirtää rahastojaan, kultaa tai valuuttaa maasta toiseen tai minkä valtion rajojen sisäpuolella tahansa sekä vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin muuhun valuuttaan tahansa.

7 §.

Käyttäessään sille edellä 6 §:ssä myönnettyjä oikeuksia järjestön on otettava huomioon kaikki esitykset, jotka tähän sopimukseen osaa ottavien maiden hallitukset sille tekevät, mikäli se katsoo sen olevan mahdollista omia etujaan vahingoittamatta.

8 §.

Järjestö, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat:

a) vapautetut kaikista välittömistä veroista; kuitenkin edellytetään, ettei järjestö pyydä vapautusta veroista, jotka tosiasiallisesti ovat vain maksuja yleisten laitosten suorittamista palveluksista;

b) vapautetut tullimaksuista eivätkä ole tuonti- ja vientikieltojen eikä tuonti- ja vientirajoitusten alaisia järjestön viralliseen käyttöön tuotuihin tai vietyihin tavaroihin nähden; kuitenkin edellytetään, ettei tämän vapautuksen turvin maahan tuotuja tavaroita myydä siinä maassa, minne ne on tuotu muutoin kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituilla ehdoilla;

c) vapautetut tullimaksuista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista sen julkaisuihin nähden.

9 §.

Huolimatta siitä, ettei järjestö yleensä pyydä vapautusta valmisteveroista eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden kauppahintaan sisältyvästä verosta, tähän sopimukseen osaa ottavien maiden on kuitenkin, milloin se on mahdollista, järjestön suorittaessa viralliseen käyttöönsä huomattavia tällaisten verojen alaisia ostoja, ryhdyttävä asian vaatimiin hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta verojen määrä suoritettaisiin takaisin tai niiden perimisestä luovuttaisiin.

IV artikla
Tiedotusyhteyksiä koskevat helpotukset

10 §.

Järjestö nauttii jokaisen tähän sopimukseen liittyvän valtion alueella virallisten tiedotusyhteyksiensä osalta ja sopusoinnussa niiden kansainvälisten yleissopimusten, määräysten ja sopimusten kanssa, joihin tämä valtio ottaa osaa, ainakin yhtä edullista kohtelua kuin minkä asianomaisen maan hallitus on myöntänyt jollekin muulle hallitukselle, viimeksi mainitun diplomaattinen edustusto mukaan luettuna, posti- ja kaukotiedotusyhteyksiä koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja maksuihin samoin kuin sanomalehdistölle ja radiolle tarkoitetun tiedotusaineiston tariffeihin nähden.

11 §.

Järjestön virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotuksia ei voida sensuroida.

Järjestöllä on oikeus käyttää salakirjoitusta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa ja muut viralliset tiedotuksensa kuriirien välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, jotka nauttivat samoja erioikeuksia ja vapauksia kuin diplomaattikuriirit ja kuriirisäkit.

Tätä pykälää ei tule missään suhteessa tulkita siten, että se kieltäisi ryhtymisen soveliaisiin varmuustoimenpiteisiin, jotka määritellään tähän sopimukseen osaa ottavan valtion ja järjestön välisellä sopimuksella.

V artikla
Jäsenten edustajat

12 §.

Jäsenten edustajille järjestön koollekutsumissa kokouksissa myönnetään virkatehtäviänsä suorittaessaan sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja sieltä takaisin seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapaus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoimisesta sekä lainkäyttövapautus virallisena henkilönä suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

c) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

d) vapautus omasta ja puolisonsa puolesta kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä ja kansallisesta palvelusvelvollisuudesta siinä valtiossa, jossa he käyvät tai jonka kautta he kulkevat virkatehtäviään suorittaessaan;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihin nähden kuin diplomaattisille edustajille myönnetään.

13 §.

Taatakseen järjestön jäsenten edustajille sen koollekutsumissa kokouksissa täyden sananvapauden ja täyden riippumattomuuden heidän tehtäviensä suorittamisessa, on lainkäyttövapaus tästä johtuvien suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja heidän toimenpiteittensä osalta jatkuvasti voimassa senkin jälkeen, kun näiden henkilöiden tehtävä on loppunut.

14 §.

Milloin verovelvollisuus perustuu asuinpaikkaan, ei sitä aikaa, jona järjestön jäsenten edustajat täyttäessään tehtäviään sen koollekutsumissa kokouksissa oleskelevat jossakin jäsenvaltioissa, katsota oleskeluajaksi.

15 §.

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenten edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen vaan siinä tarkoituksessa, että heille turvattaisiin täydellinen riippumattomuus suorittaa järjestöä koskevat tehtävänsä. Tämän johdosta jäsenellä ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus pidättää edustajilleen myönnetty vapautus, kun se jäsenen käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta sitä tarkoitusta, jota varten se on myönnetty.

16 §.

Määräykset 12, 13 ja 14 §:ssä eivät sovellu sen valtion viranomaisiin, jonka kansalainen henkilö on tai jonka edustaja hän on tai on ollut.

VI artikla
Virkamiehet

17 §.

Järjestö tiedottaa säännöllisin väliajoin kaikkien tähän sopimukseen liittyvien valtioiden hallituksille niiden virkamiesten nimet, joihin tämän artiklan samoin kuin IX artiklan määräyksiä sovelletaan.

18 §.

a) Järjestön virkamiehet:

I) nauttivat lainkäyttövapautusta heidän virkamiehinä suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina),

II) nauttivat järjestön heille maksamiin palkkoihin ja lisäpalkkioihin nähden samoja verovapautuksia kuin Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiehet samoin ehdoin;

III) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat vapautusta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä;

IV) nauttivat valuutan vaihtoon nähden samanlaisia erioikeuksia kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen jäsenet;

V) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamisetuja kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen jäsenet;

VI) saavat tullivapaasti tuoda maahan huonekalunsa ja muun irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä asianomaisessa maassa.

b) Suorittaessaan järjestön perussäännön XII artiklan mukaisia tarkastustehtäviään tai tutkiessaan jotakin mainitun perussäännön XI artiklan tarkoittamaa suunnitelmaa järjestön virkamiehet nauttivat täyttäessään tehtäviään ja siirtyessään toisiin tehtäviin muitakin erioikeuksia ja vapauksia, jotka on mainittu tämän sopimuksen VII artiklassa, siinä laajuudessa kuin ne ovat heille tarpeellisia mainittujen tehtävien tehokkaassa hoitamisessa.

19 §.

Järjestön virkamiehet ovat vapautetut kaikesta kansallisesta palvelusvelvollisuudesta. Kuitenkin tämä vapautus suhteessa niihin valtioihin, joiden kansalaisia he ovat, rajoittuu niihin järjestön virkamiehiin, jotka tehtäviensä vuoksi on nimenomaan mainittu järjestön pääjohtajan laatimassa ja sen valtion hyväksymässä luettelossa, jonka kansalaisia he ovat.

Järjestön muita virkamiehiä kansallisiin palvelustehtäviin kutsuttaessa kyseessä oleva valtio myöntää järjestön sitä pyytäessä kutsuun lykkäyksiä, jotka voivat olla välttämättömiä, jotta vältyttäisiin tärkeiden tehtävien keskeytymisiltä.

20 §.

Niiden erioikeuksien ja vapauksien lisäksi, jotka määritellään 18 ja 19 §:ssä, järjestön pääjohtaja samoin kuin jokainen virkamies, joka toimii hänen nimissään hänen poissa ollessaan, sekä heidän puolisonsa ja alaikäiset lapsensa nauttivat niitä erioikeuksia, vapauksia, etuja ja helpotuksia, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan myönnetään diplomaattisille edustajille ja heidän puolisoilleen ja alaikäisille lapsilleen. Samat erioikeudet ja vapaudet, edut ja helpotukset myönnetään myös apulaispääjohtajille ja järjestön muille vastaavanarvoisille virkamiehille.

21 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään virkamiehille yksinomaan järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestön oikeutena ja velvollisuutena on pidättää virkamiehelle myönnetty vapautus, kun se sen käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää vahingoittamatta järjestön etuja.

22 §.

Järjestö on jatkuvasti yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa oikeushallinnon helpottamiseksi, poliisisäännösten noudattamisen turvaamiseksi sekä tässä artiklassa mainittujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäyttämisen estämiseksi.

VII artikla
Järjestön tehtäviä suorittavat asiantuntijat

23 §.

Asiantuntijat (muut kuin VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet), jotka suorittavat tehtäviään järjestön komiteoiden piirissä tai suorittavat tehtäviään järjestön toimeksiannosta, mukaan luettuna järjestön perussäännön XII artiklan mukaiset tarkastustehtävät ja mainitun perussäännön XI artiklan mukaiset tutkimustehtävät, nauttivat alla mainittuja erioikeuksia ja vapauksia siinä laajuudessa kuin heidän tehtäviensä tehokas suorittaminen sen vaatii, mukaan luettuna ne matkat, joita he tekevät suorittaessaan tehtäviään näiden komiteoiden puitteissa tai niiden toimeksiannosta:

a) vapautus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus tehtävänsä aikana suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Vapautus on jatkuvasti voimassa senkin jälkeen, kun nämä henkilöt eivät enää suorita tehtäviä järjestön komiteoiden puitteissa tai sen toimeksiannosta;

c) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

d) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä yhteydenpidossaan järjestöön;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn tai vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihin nähden kuin vastaavanarvoisille diplomaattisille edustajille myönnetään.

24 §.

Mitään 23 §:n c) ja d) kohdissa olevaa seikkaa ei tule tulkita siten, että se kieltäisi ryhtymisen soveliaisiin varmuustoimenpiteisiin, jotka määritellään jokaisen tähän sopimukseen liittyvän valtion ja järjestön välisellä sopimuksella.

25 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestön oikeutena ja velvollisuutena on pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se sen käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja kun vapautus voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

VIII artikla
Erioikeuksien väärinkäyttö

26 §.

Jos jokin tähän sopimukseen liittynyt valtio katsoo, että jotain tämän sopimuksen myöntämää erioikeutta tai vapautta on käytetty väärin, on käytävä neuvotteluja tämän valtion ja järjestön välillä, jotta voitaisiin todeta, onko sellaista väärinkäyttöä tapahtunut, ja myönteisessä tapauksessa yritettävä estää sen uusiutuminen. Jos tällaiset neuvottelut eivät johda valtiota ja järjestöä tyydyttävään tulokseen, on kysymys siitä, onko erioikeuden tai vapauden väärinkäyttöä tapahtunut, ratkaistava 34 §:n määräämällä tavalla. Jos sellaisen väärinkäytön todetaan tapahtuneen, tähän sopimukseen liittyneellä valtiolla, jota sellainen väärinkäyttö on kohdannut, on oikeus, ilmoitettuaan asiasta järjestölle, evätä järjestöltä näin väärinkäytetyn erioikeuden tai vapautuksen tuottama etu. Erioikeuksien ja vapauksien eväämisen ei kuitenkaan tule haitata järjestöä sen tärkeimpien tehtävien suorittamisessa eikä estää sitä saavuttamasta päätarkoituksiaan.

27 §.

Paikalliset viranomaiset eivät voi pakottaa jäsenten edustajia järjestön koollekutsumissa kokouksissa heidän suorittaessaan tehtäviään tai heidän matkustaessaan kokouspaikalle tai sieltä takaisin eikä myöskään 1 §:n V kohdassa mainittuja virkamiehiä, poistumaan siitä maasta, jossa he suorittavat tehtäviään edustajana, suorittamiensa toimenpiteiden johdosta. Siinä tapauksessa, että tässä tarkoitettu henkilö väärinkäyttäisi oleskelupaikan suomia erioikeuksia harjoittamalla sellaista toimintaa, joka ei kuulu hänen virallisiin tehtäviinsä, voi mainitun maan hallitus pakottaa hänet poistumaan maasta seuraavassa mainitut määräykset huomioon ottaen:

a) Jäsenten edustajia tai henkilöitä, jotka nauttivat vapauksia 20 §:n mukaisesti, ei voida pakottaa poistumaan maasta muutoin kuin tähän maahan akkreditoituihin diplomaattisiin edustajiin sovellettavan diplomaattisen menettelytavan mukaisesti.

b) Mikäli kysymyksessä on virkamies, johon 20 § ei sovellu, maastapoistumispäätöstä ei voida tehdä muutoin kuin asianomaisen maan ulkoasiainministerin suostumuksella ja vasta sen jälkeen, kun järjestön pääjohtajan kanssa on asiasta neuvoteltu; mikäli virkamiehen karkoittamista tarkoittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, on järjestön pääjohtajalla väliintulo-oikeus sen henkilön hyväksi, jota vastaan toimenpide on kohdistettu.

IX artikla
Laissez-passer -todistukset

28 §.

Järjestön virkamiehillä on oikeus käyttää Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer -todistuksia niiden hallinnollisten sopimusten mukaisesti, jotka on tehty järjestön pääjohtajan ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välillä. Järjestön pääjohtajan on tiedotettava jokaiselle tähän sopimukseen liittyneelle valtiolle näin tehdyistä hallinnollisista määräyksistä.

29 §.

Tämän sopimukseen liittyneet valtiot tunnustavat ja hyväksyvät Yhdistyneiden Kansakuntien järjestön virkamiehille antamat laissez-passer -todistukset päteviksi matkustustodistuksiksi.

30 §.

Milloin viisumit ovat tarpeen, on niiden järjestön virkamiesten, joilla on Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer -todistus, viisumianomukset käsiteltävä mahdollisimman nopeasti, kun niihin on liitetty todistus siitä, että nämä virkamiehet matkustavat järjestön tehtävissä. Tämän lisäksi myönnetään laissez-passer -todistusten haltijoille sellaisia helpotuksia, jotka tekevät mahdolliseksi nopean matkustamisen.

31 §.

Asiantuntijoille ja muille henkilöille, joilla ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer -todistusta, mutta joilla on todistus siitä, että he matkustavat järjestön tehtävissä, myönnetään samat helpotukset kuin 30 §:ssä on määrätty.

32 §.

Järjestön pääjohtaja, apulaispääjohtaja ja muut virkamiehet, jotka arvoltaan vastaavat vähintään järjestön osastopäällikköjä ja jotka matkustavat Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer -todistuksella järjestön tehtävissä, nauttivat samoja matkustushelpotuksia kuin vastaavanarvoiset, diplomaattisten edustustojen virkamiehet.

X artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

33 §.

Järjestön on annettava määräykset sopivista keinoista:

a) sopimuksista aiheutuvien tai muiden yksityisoikeudellista laatua olevien riitaisuuksien ratkaisemiseksi, joissa järjestö on asianosaisena;

b) riitaisuuksien ratkaisemiseksi, jotka koskevat järjestön virkamiestä tai asiantuntijaa, joka virka-asemansa johdosta nauttii vapautusta, jollei sitä ole pidätetty 21 ja 25 §:ien määräyksien mukaisesti.

34 §.

Kaikki tämän sopimuksen tulkitsemisesta ja soveltamisesta johtuvat erimielisyydet on alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistaviksi, jolleivät asianosaiset jossakin tapauksessa sovi turvautumisesta muuhun ratkaisukeinoon. Jos riitaisuus syntyy järjestön ja jonkin jäsenen välillä, eivätkä osapuolet sovi turvautumisesta muuhun ratkaisukeinoon, on jokaisesta esille tulevasta oikeudellisesta kysymyksestä pyydettävä neuvoa-antava lausunto Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 96 artiklan ja tuomioistuimen perussäännön 65 artiklan sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ja järjestön välillä tehdyn sopimuksen vastaavien määräysten mukaisesti. Asianosaisten on hyväksyttävä tuomioistuimen lausunto lopullisesti sitovaksi.

XI artikla
Sopimuksen tulkinta

35 §.

Tämän sopimuksen määräyksiä on tulkittava ottaen huomioon ne tehtävät, jotka järjestön perussäännössä sille on annettu.

36 §.

Tämän sopimuksen määräykset eivät millään tavoin rajoita eivätkä haittaa niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita jokin valtio on myöntänyt tai voi myöntää järjestölle sillä perusteella, että järjestön päämaja tai alueelliset toimistot on sijoitettu tämän valtion alueelle tai järjestön virkamiehiä, asiantuntijoita, tarvikkeita, laitteita tai rakenteita on mainitulla alueella järjestön suunnitelmien ja toiminnan täytäntöönpanoa varten, mukaan luettuna johonkin järjestön suunnitelmaan sovelletut takuut tai muu järjestely. Tätä sopimusta ei ole tulkittava siten, että se kieltäisi siihen liittynyttä valtiota ja järjestöä tekemästä lisäsopimuksia, joiden tarkoituksena on tämän sopimuksen määräysten tarkistaminen tai siinä myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien laajentaminen tai rajoittaminen.

37 §.

Tämä sopimus ei voi sinänsä kumota tai muuttaa järjestön mitään perussäännön määräystä eikä myöskään mitään oikeutta tai velvollisuutta, mikä järjestöllä muuten mahdollisesti on tai minkä se voi saada tai johon se voi sitoutua.

XII artikla
Loppumääräykset

38 §.

Tämä sopimus toimitetaan kaikille järjestön jäsenille hyväksymistä varten. Hyväksyminen suoritetaan tallettamalla liittymiskirja pääjohtajan huostaan; sopimus tulee voimaan kunkin jäsenen kohdalta sinä päivänä, jolloin se tallettaa liittymiskirjansa. Jokaisen valtion, joka tallettaa liittymiskirjan, edellytetään omien lakiensa mukaisesti voivan noudattaa tämän sopimuksen määräyksiä. Pääjohtajan on lähetettävä tämän sopimuksen kanssa yhtäpitäväksi todistettu jäljennös jokaiselle valtiolle, joka jo on tai tulee olemaan järjestön jäsen, ja hänen on ilmoitettava jokaiselle jäsenelle jokaisesta liittymiskirjan tallettamisesta sekä jokaisesta 39 §:ssä mainitun irtisanomisilmoituksen jättämisestä.

Jokainen järjestön jäsen voi tehdä varauksia tähän sopimukseen. Se voi tapahtua ainoastaan jäsenen tallettaessa liittymiskirjansa; pääjohtajan on välittömästi toimitettava varauksen teksti kaikille järjestön jäsenille.

39 §.

Tämä sopimus on voimassa järjestön ja jokaisen liittymiskirjan tallettaneen jäsenen välillä, niin kauan kuin tämä jäsen pysyy järjestön jäsenenä tai siihen saakka, kunnes hallintoneuvosto on hyväksynyt tarkistetun sopimuksen, ja asianomainen jäsen on liittynyt siihen edellyttäen kuitenkin, että mikäli jokin jäsen jättää pääjohtajalle irtisanomisilmoituksen, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa asianomaiseen jäseneen nähden vuoden kuluttua siitä, kun pääjohtajalle jätetään mainitunlainen irtisanomisilmoitus.

40 §.

Jos kolmasosa tähän sopimukseen liittyneistä valtioista sitä pyytää, on järjestön hallintoneuvoston tutkittava, onko syytä hyväksyä muutoksia tähän sopimukseen. Hallintoneuvoston hyväksymät korjaukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun 38 §:ssä mainitun menettelyn mukainen liittyminen on tapahtunut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.