39/1959

Sopimus Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla.

Suomen Hallitus, Norjan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus,

katsoen, että Kaitakosken voimalaitos ja pato käytäntöön otettuina toimivat Inarinjärveä säännöstelevinä rakenteina Niskakosken padon sijasta, ja

haluten mahdollisimman hyvin tyydyttää kunkin kolmen osapuolen edut Inarinjärven säännöstelyssä,

ovat päättäneet tehdä tämän Sopimuksen ja ovat tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Hallitus Ulkoasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen, pääkonsuli Soini Palaston,

Norjan Hallitus Kuninkaallisen Ulkoasiaindepartementin jaostopäällikön Hans-Christian Boehlken,

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus SNT-Liiton Valtion suunnittelukomitean yhteydessä toimivan Voimatalouden päähallinnon yli-insinöörin D.G.Kotilevskin,

jotka esitettyään hyvin ja asianmukaisesti laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

SNT-Liiton Hallituksella on oikeus säännöstellä Inarinjärven vedenpintaa Kaitakosken voimalaitoksen ja padon, jotka on merkitty oheiseen karttaan (liite N:o 1), avulla siten, että Inarinjärven säännöstelyaltaan alaraja on korkeudessa + 115.67 metriä ja yläraja korkeudessa + 118.03 metriä.

Nämä korkeusluvut verrataan Inarinjärven Nellimvuonon rannalla olevaan kiintopisteeseen, jonka korkeus suomalaisen vaakitusjärjestelmän mukaan on + 118.04 metriä ja joka on merkitty oheiseen karttaan (liite N:o 2).

2 artikla

Inarinjärveä säännöstellessään SNT-Liiton Hallitus noudattaa "Ohjeita Inarinjärven säännöstelemiseksi Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla", jotka muodostavat tämän Sopimuksen erottamattoman osan (liite N:o 3).

SNT-Liiton Hallitus sitoutuu huolehtimaan siitä, että Kaitakosken voimalaitos ja pato sekä Inarinjärven ja Kaitakosken voimalaitoksen välinen Paatsjoen uoma ovat sellaisessa kunnossa, että vedenjuoksutus Inarinjärvestä jatkuvasti voidaan suorittaa edellisessä kappaleessa mainittujen ohjeiden mukaisesti.

3 artikla

Jos Kaitakosken voimalaitoksen ja padon käytössä tai puutavaran uitossa saadun kokemuksen tai Paatsjokeen myöhemmin mahdollisesti rakennettavien uusien voimalaitosten tai patojen rakentamisen ja käytön johdosta käy välttämättömäksi tehdä muutoksia tämän Sopimuksen 2 artiklassa mainittuihin ohjeisiin, on sellaiset muutokset tehtävä Suomen Kulkulaitosten ja Yleisten Töiden Ministeriön, Norjan Kuninkaallisen Teollisuus- ja Käsityödepartementin ja SNT-Liiton Sähkövoimalaitosrakennusministeriön välisellä sopimuksella. Näistä ministeriöistä käytetään tässä Sopimuksessa ja liitteinä olevissa ohjeissa jäljempänä nimityksiä "Suomen Ministeriö", "Norjan Departementti" ja "SNT-Liiton Ministeriö".

4 artikla

Suomen Hallitus sitoutuu olemaan itse ryhtymättä tai antamatta kenellekään lupaa ryhtyä mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattaisivat muuttaa Inarinjärven tai Paatsjoen vesisuhteita.

5 artikla

Suomen Ministeriö, Norjan Departementti ja SNT-Liiton Ministeriö määräävät kukin edustajansa, jotka ovat valtuutetut esiintymään Ministeriönsä nimissä tämän Sopimuksen toteuttamista koskevissa kysymyksissä. Tässä tarkoituksessa Suomen Ministeriön ja Norjan Departementin edustajilla on oikeus käydä Kaitakosken alueella.

Edustajansa määräämisestä kukin Ministeriö tai Departementti ilmoittaa toisten sopimuspuolten Ministeriöille tai Departementille.

6 artikla

Norjan Departementin ja SNT-Liiton Ministeriön toimihenkilöillä on oikeus päästä Suomen alueella Nellimvuonon rannalla sijaitsevalle vedenkorkeuden tarkkailuasemalle esittämällä Suomen rajaviranomaisille tähän Sopimukseen liitettyjen mallien mukaiset henkilöllisyystodistukset (liitteet N:o 5 ja 4).

7 artikla

Milloin tämän Sopimuksen soveltaminen antaa aihetta erimielisyyksiin Suomen Ministeriön, Norjan Departementin ja SNT-Liiton Ministeriön kesken, ratkaistaan erimielisyydet pariteettikomissiossa, jonka muodostavat kaksi Suomen Ministeriön, kaksi Norjan Departementin ja kaksi SNT-Liiton Ministeriön määräämää jäsentä. Jos pariteettikomissiossa ei saavuteta sovintoa, ratkaistaan erimielisyydet diplomaattista tietä Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken.

8 artikla

Tällä Sopimuksella kumotaan seuraavat sopimukset:

Moskovassa 24 päivänä huhtikuuta 1947 allekirjoitettu Sopimus Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Niskakosken säännöstelypadon avulla;

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1954 allekirjoitettu Pöytäkirja, joka koskee Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Inarinjärven säännöstelemisestä Niskakosken säännöstelypadon avulla 24 päivänä huhtikuuta 1947 tehdyn Sopimuksen toteuttamista; ja

Oslossa 24 päivänä helmikuuta 1956 allekirjoitettu Pöytäkirja 24 päivänä huhtikuuta 1947 annettujen Inarinjärven säännöstelemistä Niskakosken padon käytön yhteydessä koskevien Ohjeiden ja näiden Ohjeiden 2 kohdan muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1954 tehdyn Pöytäkirjan muuttamisesta.

9 artikla

Tämä Sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä.

Tehtiin Moskovassa 29 päivänä huhtikuuta 1959 kolmena suomen-, norjan- ja venäjänkielisenä kappaleena. Kaikki kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset.

Edellä esitetyn vakuudeksi ovat ylempänä mainitut valtuutetut allekirjoittaneet tämän Sopimuksen ja sen sineteillään vahvistaneet.

Liite N:o 1

Yleiskartta

Liite N:o 2

Inarinjärven säännöstelyn kiintopisteen kartta

Liite N:o 3 Ohjeet Inarinjärven säännöstelemiseksi Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla.

1. Inarinjärvestä juoksevan vesimäärän säännöstely on suoritettava siten, ettei järven vedenkorkeus ylitä korkeutta + 118.03 metriä eikä alita korkeutta + 115.67 metriä.

Nämä korkeudet verrataan kiintopisteeseen, jonka korkeus on + 118.04 metriä ja joka on hakattu Inarinjärven Nellimvuonon perukassa olevaan rantakallioon sekä merkitty Suomen Hallituksen, Norjan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken 29 päivänä huhtikuuta 1959 Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehtyyn sopimukseen liitettyyn karttaan.

2. Inarinjärvestä on vuorokausittain jatkuvasti juoksutettava vettä keskimäärin 120-240 kuutiometriä sekunnissa, kuitenkin niin, ettei Inarinjärven vedenpinnan korkeus ylitä korkeutta + 118.03 metriä eikä alita korkeutta + 115.67 metriä sekä siten, että vedenjuoksutus Rajakosken vesivoimalaitoksesta saa vuorokausittain vaihdella 80 ja 240 kuutiometrin välillä sekunnissa.

Jotta Inarinjärvi voisi ottaa vastaan kevätyliveden, jotta järven ylintä sallittua vedenkorkeutta ei ylitettäisi ja jotta Paatsjoessa Rajakosken vesivoimalaitoksen alapuolella yliveden aikana rajoitettaisiin vesimääriä ja vedenkorkeuksia, on vedenjuoksutus Inarinjärvestä toimitettava niiden ennakkoarvioiden ja suositusten mukaan, jotka Suomen Ministeriö laatii, siten, että noudatetaan seuraavia sääntöjä:

a) Inarinjärven vedenpinnan korkeus on alennettava 1 päivään toukokuuta mennessä ainakin korkeuteen + 116.53 metriä. Mikäli ennakkoarvio edellyttää hyvin runsasta kevään ylivettä, on Inarinjärven vedenpinnan korkeus alennettava 1 päivään toukokuuta mennessä alle korkeuden + 116.53 metriä, kuitenkin siten, ettei juoksutus järvestä tammi-huhtikuun aikana ylitä 280 kuutiometriä sekunnissa;

b) vedenjuoksutusta Inarinjärvestä voidaan toukokuun 1 päivästä alkaen asteittain suurentaa, mutta juoksutus ei saa ylittää 450 kuutiometriä sekunnissa, ennenkuin Inarinjärven vedenkorkeus on noussut korkeuteen + 118.03 metriä.

Erityisen suuren tuloveden sattuessa ja jos Inarinjärven vedenkorkeus uhkaa nousta yli korkeuden + 118.03 metriä, saadaan poikkeuksellisesti juoksuttaa järvestä vettä 500 kuutiometrin määrään saakka sekunnissa sen jälkeen, kun vedenkorkeus + 117.98 metriä on saavutettu. Tämä on suurin sallittu juoksutusmäärä;

c) Inarinjärven vedenpinnan laskettua korkeuteen + 116.28 metriä saadaan vedenjuoksutus supistaa 75 kuutiometrin määrään sekunnissa ja vedenpinnan laskettua alle korkeuden + 115.83 metriä 45 kuutiometrin määrään sekunnissa. Tämä on pienin sallittu juoksutusmäärä.

3. Vedenjuoksutus järvestä saadaan supistaa 85 kuutiometrin määrään sekunnissa silloin, kun jokin Paatsjoen vesivoimalaitosten koneistoista on tarkastettava, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 15 vuorokaudeksi vuodessa. Kesäkuun 1 päivän ja syyskuun 15 päivän välisenä aikana voidaan vedenjuoksutuksen supistaminen toimittaa vain välttämättömän tarpeen vaatiessa.

4. Poikkeustilanteissa ja myös silloin, kun on tarpeellista tarkastaa ja korjata Rajakosken vesivoimalaitoksen alakanava, on vesivoimalaitoksen johdolla oikeus, annettuaan tästä mikäli mahdollista hyvissä ajoin ilmoituksen Norjan rajaviranomaisille, kokonaan pysähdyttää vedenjuoksu Rajakoskesta enintään 8 tunnin ajaksi.

5. Puutavaran uitolle Paatsjoessa varataan 2 kohdan ensimmäisessä kappaleessa mainittu 120-240 kuutiometrin sekunnissa suuruinen vedenjuoksutus. Milloin erikoista tarvetta ilmaantuu, on keskimääräinen vuorokausijuoksutus Suomen tai Norjan taholta 10 päivää aikaisemmin esitetyn pyynnön johdosta pidettävä yhteensä enintään kolmenkymmenen vuorokauden ajan vuodessa vähintään 150 kuutiometrinä sekunnissa, ellei näin pyydetty juoksutus satu Paatsjoen vesivoimalaitosten koneistojen tarkastusten ajaksi.

6. Juoksutusta ei saa äkillisesti suurentaa eikä pienentää siinä määrin, että siitä aiheutuu vahinkoa yksityisille tai yleisille eduille.

Runsasvetisinä vuosina tulee Suomen Ministeriön ilmoittaa Norjan Departementille vesimäärän ennakkoarviot ja suositukset juoksutusta varten.

7. Suomen Ministeriön on hyvissä ajoin annettava Kaitakosken vesivoimalaitokselle ja Skogfossin tulevalle vesivoimalaitokselle Inarinjärven tuloveden ennakkoarviot ajanjaksoille marraskuun 1 päivästä huhtikuun 30 päivään, toukokuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään ja elokuun 1 päivästä lokakuun 31 päivään sekä erityisiä kesän ylivesien ennakkoarvioita ja tarpeen vaatiessa myös uusia ennakkoarvioita mainittujen ajanjaksojen kestäessä. Kaitakosken vesivoimalaitoksen tulee noudattaa vedenjuoksutuksessa Suomen Ministeriön antamia, mainittuihin ennakkoarvioihin perustuvia suosituksia.

8. Säännöstelyaltaan vedenkorkeus määrätään Inarinjärven Nellimvuonossa Suomen Ministeriön toimesta kunnossa pidettävän itsetoimivan vedenkorkeusmittarin lukemista.

Inarinjärvestä virtaava vesimäärä kuutiometreinä sekunnissa lasketaan päivittäin Kaitakosken vesivoimalaitoksen turpiinien ja padon aukkojen kautta juoksutetuista vesimääristä. Tätä varten on SNT-Liiton Ministeriön toimesta ja kustannuksella mahdollisimman nopeasti laadittava mittauksiin perustuvat turpiinien sekä tulva-aukkojen ja uitto-aukon purkauskykyä osoittavat käyrästöt. Niistä on annettava jäljennökset Suomen Ministeriölle ja Norjan Departementille. Siihen saakka, kunnes mainitut käyrästöt ovat valmiit, on SNT-Liiton Ministeriön arvioitava Inarinjärvestä juoksutettu vesimäärä joessa alempana olevilla vesivoimalaitoksilla toimitettavien mittausten perusteella.

9. Suomen Ministeriö pitää kirjaa Nellimvuonoon asetetun vedenkorkeusmittarin vuorokautisista keskimääräisistä lukemista.

SNT-Liiton Ministeriö pitää kirjaa Inarinjärvestä juoksutetuista vuorokautisista keskimääräisistä vesimääristä sekä Paatsjokeen Kaitakosken vesivoimalaitoksen yläpuolelle SNT-Liiton Ministeriön toimesta ja kustannuksella asetettavan vedenkorkeusmittarin vuorokautisista keskimääräisistä lukemista. Niiden käyrästöjen valmistuttua, jotka mainitaan 8 kohdan toisessa kappaleessa, SNT-Liiton Ministeriö pitää kirjaa erikseen Kaitakosken vesivoimalaitoksen turpiinien kautta juoksutetuista vuorokautisista keskimääräisistä vesimääristä sekä erikseen saman voimalaitoksen patoaukkojen kautta juoksutetuista vastaavista vesimääristä.

Norjan Departementti pitää kirjaa Björnvatnin vuorokautisista keskimääräisistä vedenkorkeuksista.

Otteita päiväkirjoista sekä jäljennöksiä vedenkorkeuskäyristä on pyynnöstä annettava toisille osapuolille.

10. Inarinjärven tuloveden ennakkoarvioiden laatimista varten Suomen Ministeriö suorittaa tarpeellisen määrän sade- ja lumihavaintoja.

SNT-Liiton Ministeriö ja Norjan Departementti puolestaan huolehtivat vastaavista havainnoista.

11. SNT-Liiton Ministeriö pitää hyvässä kunnossa Kaitakosken padossa olevan puutavaran uittoaukon.

SNT-Liiton Ministeriö tulee Suomen Ministeriön kanssa tehtävien sopimusten perusteella ottamaan osaa niihin toimenpiteisiin kalan viljelemiseksi, jotka kalakannan säilyttämisen kannalta mahdollisesti katsotaan välttämättömiksi.

12. Edellä esitetyissä ohjeissa mainitut korkeusarvot on määrätty suomalaisessa vaakitusjärjestelmässä, jonka on SNT-Liiton toimesta vuonna 1956 suoritetun vaakituksen mukaan todettu poikkeavan - 1.87 metriä norjalaisesta vaakitusjärjestelmästä Paatsjoella Rajakosken voimalaitoksen ja Barentsin meren välillä.

Liite N:o 4

Todistus (jätetty tästä pois)

Lisäpöytäkirja Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla 29 päivänä huhtikuuta 1959 Suomen Hallituksen, Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen ja Norjan Hallituksen kesken tehdyn sopimuksen toteuttamisesta johtuvien vahinkojen ja haittojen sekä Suomen suorittamien töiden korvaamisesta.

Suomen Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus ovat, allekirjoitettuaan tänään Sopimuksen Inarinjärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla, sopineet seuraavasta:

1 artikla

Korvauksena kaikenlaatuisista vahingoista ja haitoista, jotka ovat aiheutuneet tai aiheutuvat Inarinjärven vedenpinnan 24 päivänä huhtikuuta 1947 ja tänään tehtyjen sopimusten mukaisesti suoritettavasta säännöstelystä Suomen valtion, kuntien sekä yksityisten henkilöiden omistamille maa- ja vesialueille, rakennuksille sekä kaikenlaatuiselle muulle omaisuudelle sekä korvauksena niistä Suomen Ministeriön suorittamista ja suoritettavista töistä, joita sanottujen sopimusten 2 artiklassa mainitut ohjeet edellyttävät, on SNT-Liiton Hallitus maksanut Suomen Hallitukselle kertakaikkisena maksuna seitsemänkymmentäviisimiljoonaa (75 000 000) Suomen markkaa.

Tämän perusteella SNT-Liiton Hallitus vapautuu täydellisesti korvausvastuusta Suomen valtiolle, kunnille sekä suomalaisille fyysillisille ja juridisille henkilöille tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen vahinkojen ja haittojen samoinkuin Suomen Ministeriön suorittamien ja suoritettavien töiden suhteen, joita sanottujen sopimusten 2 artiklassa mainitut ohjeet edellyttävät, ja Suomen ministeriö sitoutuu vastaamaan kaikesta tästä mainituille yhteisöille ja henkilöille.

2 artikla

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä.

Tehtiin Moskovassa 29 päivänä huhtikuuta 1959 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

(Ks. myös kahdenvälinen sopimus 79/1983.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.