24/1958

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen eräät säännökset ja määräykset on 14 päivänä kesäkuuta 1958 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (386/58) hyväksytty ja yleissopimusten liittymiskirjat talletettu 31 päivänä heinäkuuta 1958 Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanotut yleissopimukset ovat voimassa niinkuin niistä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1958.

Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskeva YLEISSOPIMUS

Ottaen huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 104 artikla määrää, että järjestön tulee nauttia jokaisen jäsenensä alueella sellaista oikeuskelpoisuutta kuin on tarpeen sen tehtävien täyttämiseksi ja päämäärien toteuttamiseksi; ja

kun Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 105 artikla määrää, että järjestön tulee nauttia jokaisen jäsenensä alueella sellaisia erioikeuksia ja vapauksia kuin on tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi ja että Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten edustajien ja järjestön virkamiesten tulee samoin nauttia sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeen, jotta he voisivat riippumattomasti suorittaa järjestöä koskevat tehtävänsä;

on yleiskokous 13 päivänä helmikuuta 1946 hyväksymällään päätöslauselmalla hyväksynyt seuraavan yleissopimuksen ja kehoittaa kaikkia Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä liittymään siihen.

I artikla
Oikeuskelpoisuus

1 §.

Yhdistyneet Kansakunnat on oikeushenkilö. Sillä on toimivalta:

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta;

c) ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

II artikla
Omaisuus, rahastot ja varat

2 §.

Yhdistyneet Kansakunnat, sen omaisuus ja varat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, nauttivat lainkäyttövapautusta, mikäli järjestö ei jossakin erityisessä tapauksessa ole tästä vapautuksesta nimenomaan luopunut. Tässä yhteydessä edellytetään kuitenkin, ettei luopuminen voi ulottua täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

3 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien huoneistot ovat loukkaamattomia. Sen omaisuus ja varat ovat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, vapaat kotitarkastuksesta, pakko-otosta, takavarikosta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

4 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien arkisto sekä yleensä kaikki järjestölle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat, niiden sijaintipaikasta riippumatta, loukkaamattomia.

5 §.

Rahaliikettä koskevien valvonta- ja säännöstelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä Yhdistyneet Kansakunnat voi:

a) pitää halussaan rahastoja, kultaa sekä minkälaisia valuuttoja tahansa ja pitää tilejä missä rahalajissa tahansa;

b) vapaasti siirtää rahastojaan, kultaa tai valuuttaa maasta toiseen tai minkä valtion rajojen sisäpuolella tahansa sekä vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin muuhun valuuttaan tahansa.

6 §.

Käyttäessään sille edellä 5 §:ssä myönnettyjä oikeuksia on Yhdistyneiden Kansakuntien otettava huomioon kaikki jonkin jäsenvaltion hallituksen sille tekemät esitykset, mikäli se katsoo sen olevan mahdollista omia etujaan vahingoittamatta.

7 §.

Yhdistyneet Kansakunnat, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat:

a) vapautetut kaikista välittömistä veroista; kuitenkin edellyttäen, ettei järjestö pyydä vapautusta veroista, jotka tosiasiallisesti ovat vain maksuja yleisten laitosten suorittamista palveluksista;

b) vapautetut tullimaksuista eivätkä ole tuonti- ja vientikiellon eikä tuonti- ja vientirajoitusten alaisia Yhdistyneiden Kansakuntien viralliseen käyttöön tuotuihin tai vietyihin tavaroihin nähden; kuitenkin edellytetään, ettei tämän vapautuksen turvin maahan tuotuja tavaroita myydä siinä maassa, minne ne on tuotu muutoin kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituilla ehdoilla;

c) vapautetut tullimaksuista, tuonti- ja vientikiellosta sekä tuonti- ja vientirajoituksista sen julkaisuihin nähden.

8 §.

Huolimatta siitä, ettei Yhdistyneet Kansakunnat yleensä pyydä vapautusta valmisteveroista eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden kauppahintaan sisältyvästä liikevaihtoverosta, jäsenten on kuitenkin, milloin se on mahdollista, Yhdistyneiden Kansakuntien suorittaessa viralliseen käyttöönsä huomattavia tällaisten verojen alaisia ostoja, ryhdyttävä asian vaatimiin hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta verojen määrä suoritettaisiin takaisin tai niiden perimisestä luovuttaisiin.

III artikla
Tiedotusyhteyksiä koskevat helpotukset

9 §.

Yhdistyneet Kansakunnat nauttii jokaisen jäsenvaltion alueella virallisten tiedotusyhteyksiensä osalta ainakin yhtä edullista kohtelua kuin minkä asianomaisen maan hallitus on myöntänyt jollekin muulle hallitukselle, viimeksi mainitun diplomaattinen edustusto mukaan luettuna, posti-, sähkösanoma-, radiosähkösanoma-, kuvalennätin-, puhelin- ynnä muita tiedotusyhteyksiä koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja maksuihin samoin kuin sanomalehdistölle ja radiolle tarkoitetun tiedotusaineiston tariffeihin nähden. Yhdistyneiden Kansakuntien virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotuksia ei voida sensuroida.

10 §.

Yhdistyneillä Kansakunnilla on oikeus käyttää salakirjoitusta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa kuriirien välityksellä tai säkeissä, jotka nauttivat samoja erioikeuksia ja vapauksia kuin diplomaattikuriirit ja kuriirisäkit.

IV artikla
Jäsenten edustajat

11 §.

Jäsenten edustajille Yhdistyneiden Kansakuntien pää- ja apuelimissä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien koollekutsumissa kokouksissa myönnetään virkatehtäviänsä suorittaessaan sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja sieltä takaisin seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapautus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta sekä lainkäyttövapautus edustajana suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

c) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

d) vapautus omasta ja puolisonsa puolesta kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä ja kansallisesta palvelusvelvollisuudesta siinä valtiossa, jossa he käyvät tai jonka kautta he kulkevat virkatehtäviään suorittaessaan;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihin nähden kuin diplomaattisille edustajille myönnetään; sekä myös

g) muut sellaiset erioikeudet, vapaudet ja etuoikeudet, jotka eivät ole ristiriidassa edellä olevan kanssa ja joita diplomaattinen edustaja nauttii, sillä poikkeuksella, ettei heillä ole oikeutta vaatia vapautusta maahan tuotujen tavaroiden (muiden kuin henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvien) tullista tai valmiste- ja liikevaihtoverosta.

12 §.

Taatakseen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten edustajille Yhdistyneiden Kansakuntien pää- ja apuelimissä sekä järjestön koollekutsumissa kokouksissa täyden sananvapauden ja täyden riippumattomuuden heidän tehtäviensä suorittamisessa, on lainkäyttövapautus tästä johtuvien suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja heidän toimenpiteittensä osalta jatkuvasti voimassa senkin jälkeen kun nämä henkilöt ovat lakanneet olemasta jäsenten edustajia.

13 §.

Milloin verovelvollisuus perustuu asuinpaikkaan, ei sitä aikaa, jonka jäsenten edustajat täyttäessään tehtäviään Yhdistyneiden Kansakuntien pää- ja apuelimissä ja Yhdistyneiden Kansakuntien koollekutsumissa kokouksissa oleskelevat jossakin jäsenvaltiossa, katsota oleskeluajaksi.

14 §.

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenten edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen vaan siinä tarkoituksessa, että heille turvattaisiin täydellinen riippumattomuus suorittaa järjestöä koskevat tehtävänsä. Tämän johdosta jäsenellä ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus pidättää edustajilleen myönnetty vapautus, kun se jäsenen käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta sitä tarkoitusta, jota varten se on myönnetty.

15 §.

Määräykset 11, 12 ja 13 §:ssä eivät sovellu edustajan ja sen valtion viranomaisten välisiin suhteisiin, jonka kansalainen edustaja on tai jonka edustaja hän on tai on ollut.

16 §.

Sanonnan "edustaja" katsotaan tässä artiklassa käsittävän kaikki valtuutetut, näiden varamiehet, neuvonantajat, teknilliset asiantuntijat ja valtuuskuntien sihteerit.

V artikla
Virkamiehet

17 §.

Pääsihteerin on määrättävä ne virkamiesryhmät, joihin tämän ja VII artiklan määräyksiä sovelletaan. Pääsihteerin on esitettävä niitä koskeva luettelo yleiskokoukselle ja annettava se kaikkien jäsenvaltioiden hallituksien tiedoksi. Näihin ryhmiin kuuluvien virkamiesten nimet on aika ajoin ilmoitettava jäsenvaltioiden hallituksille.

18 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiehet:

a) nauttivat lainkäyttövapautusta heidän virkamiehinä suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) nauttivat verovapautusta Yhdistyneiden Kansakuntien heille suorittamista palkoista ja palkkioista;

c) ovat vapautetut kansallisesta palvelusvelvollisuudesta;

d) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat vapautusta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä;

e) nauttivat valuutan vaihtoon nähden samanlaisia erioikeuksia kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen virkamiehet kysymyksessä olevassa maassa;

f) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamisetuja kuin diplomaattiset edustajat;

g) saavat tullivapaasti tuoda maahan huonekalunsa ja muun irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä asianomaisessa maassa.

19 §.

Niiden erioikeuksien ja vapauksien lisäksi, jotka määritellään 18 §:ssä, pääsihteeri ja kaikki apulaispääsihteerit sekä heidän puolisonsa ja alaikäiset lapsensa nauttivat niitä erioikeuksia, vapauksia, etuja ja helpotuksia, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan myönnetään diplomaattisille edustajille.

20 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään virkamiehille yksinomaan Yhdistyneiden Kansakuntien etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Pääsihteerin oikeutena ja velvollisuutena on pidättää virkamiehelle myönnetty vapautus, kun se hänen käsityksensä mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien etuja. Kysymyksen ollessa pääsihteeristä on turvallisuusneuvostolla oikeus vapautuksen pidättämiseen.

21 §.

Yhdistyneet Kansakunnat on jatkuvasti yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa oikeushallinnon helpottamiseksi, poliisisäännösten noudattamisen turvaamiseksi sekä tässä artiklassa mainittujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäyttämisen estämiseksi.

VI artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien tehtäviä suorittavat asiantuntijat

22 §.

Asiantuntijat (muut kuin V artiklassa tarkoitetut virkamiehet), suorittaessaan Yhdistyneiden Kansakuntien toimeksiannosta tehtäviä, nauttivat sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka heille ovat tarpeen voidakseen riippumattomasti suorittaa tehtävänsä, niin kauan kuin tämä kestää, matkustamiseen kuluva aika mukaan luettuna. Heille myönnetään erityisesti seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapautus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus tehtävänsä aikana suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Vapautus on jatkuvasti voimassa senkin jälkeen kun nämä henkilöt eivät enää suorita tehtäviä Yhdistyneiden Kansakuntien toimeksiannosta;

c) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

d) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä yhteydenpidossaan Yhdistyneisiin Kansakuntiin;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn tai vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallituksien edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin diplomaattisille edustajille myönnetään.

23 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään asiantuntijoille Yhdistyneiden Kansakuntien etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Pääsihteerin oikeutena ja velvollisuutena on pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se hänen käsityksensä mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää Yhdistyneiden Kansakuntien etuja vahingoittamatta.

VII artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistukset

24 §.

Yhdistyneillä Kansakunnilla on oikeus antaa laissez-passer todistuksia virkamiehilleen. Jäsenvaltioiden viranomaiset tunnustavat ja hyväksyvät nämä laissez-passer todistukset päteviksi matkustustodistuksiksi 25 §:n määräykset huomioon ottaen.

25 §.

Laissez-passer todistusten haltijoiden tekemät viisumianomukset (milloin viisumit ovat tarpeelliset), joihin on liitetty todistus siitä, että nämä virkamiehet matkustavat Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä, on käsiteltävä mahdollisimman nopeasti. Tämän lisäksi myönnetään laissez-passer todistusten haltijoille sellaisia helpotuksia, jotka tekevät mahdolliseksi nopean matkustamisen.

26 §.

Asiantuntijoille ja muille henkilöille, joilla ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistusta, mutta joilla on todistus siitä, että he matkustavat Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä, myönnetään samat helpotukset kuin 25 §:ssä on määrätty.

27 §.

Matkustaessaan Yhdistyneiden Kansakuntien tehtävissä pääsihteeri, apulaispääsihteerit sekä osastopäälliköt, joilla on laissez-passer todistus, nauttivat samoja helpotuksia kuin diplomaattiset edustajat.

28 §.

Tämän artiklan määräyksiä voidaan soveltaa vastaavassa arvoasemassa oleviin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen virkamiehiin, mikäli peruskirjan 63 artiklan määräysten mukaiset järjestön ja asianomaisten erityisjärjestöjen suhteita koskevat sopimukset sisältävät tätä koskevan määräyksen.

VIII artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

29 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien on annettava määräykset sopivista keinoista:

a) sopimuksista aiheutuvien tai muiden yksityisoikeudellista laatua olevien riitaisuuksien ratkaisemiseksi, joissa Yhdistyneet Kansakunnat on asianosaisena;

b) riitaisuuksien ratkaisemiseksi, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiestä, joka virka-asemansa johdosta nauttii vapautusta, jollei pääsihteeri ole sitä pidättänyt.

30 §.

Kaikki tämän yleissopimuksen tulkitsemisesta ja soveltamisesta johtuvat erimielisyydet on alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistaviksi, jolleivät asianosaiset jossakin tapauksessa sovi turvautumisesta muuhun ratkaisukeinoon. Jos riitaisuus syntyy Yhdistyneiden Kansakuntien ja jonkin jäsenen välillä, on jokaisesta esille tulevasta oikeudellisesta kysymyksestä pyydettävä peruskirjan 96 artiklan ja tuomioistuimen perussäännön 64 artiklan mukaisesti Kansainvälisen tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto. Asianosaisten on hyväksyttävä tuomioistuimen lausunto lopullisesti sitovaksi.

Loppuartikla

31 §.

Tämä yleissopimus toimitetaan kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille liittymistä varten.

32 §.

Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan ja yleissopimus tulee voimaan jokaisen jäsenen osalta sinä päivänä, kun se on tallettanut liittymiskirjansa.

33 §.

Pääsihteeri ilmoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille jokaisesta liittymiskirjan tallettamisesta.

34 §.

Kun jäsen tallettaa liittymiskirjan, edellytetään tämän jäsenen oman lainsäädäntönsä nojalla kykenevän soveltamaan tämän yleissopimuksen määräyksiä.

35 §.

Tämä yleissopimus on voimassa Yhdistyneiden Kansakuntien ja jokaisen liittymiskirjan tallettaneen jäsenen välillä, niin kauan kuin tämä on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai siihen saakka, kunnes yleiskokous on hyväksynyt tarkistetun yleissopimuksen ja asianomainen jäsen on liittynyt tarkistettuun sopimukseen.

36 §.

Pääsihteeri voi yhden tai useamman jäsenen kanssa tehdä lisäsopimuksia, joilla muutetaan asianomaisen jäsenen tai jäsenten osalta tämän sopimuksen määräyksiä. Nämä lisäsopimukset alistetaan kussakin yksityistapauksessa yleiskokouksen hyväksyttäviksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskeva YLEISSOPIMUS

Ottaen huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous 13 päivänä helmikuuta 1946 on hyväksynyt päätöslauselman, jonka tarkoituksena on pyrkiä, mahdollisuuksien mukaan, yhtenäistämään Yhdistyneiden Kansakuntien ja erityisjärjestöjen nauttimia erioikeuksia ja vapauksia; ja

kun Yhdistyneiden Kansakuntien ja erityisjärjestöjen välillä on käyty neuvotteluja mainitun päätöslauselman täytäntöön panemiseksi;

on yleiskokous marraskuun 21 päivänä 1947 tekemällään päätöslauselmalla 179 (II) hyväksynyt seuraavan yleissopimuksen, joka alistetaan erityisjärjestöjen hyväksyttäväksi ja liittymistä varten jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenelle ja jokaiselle muulle valtiolle, joka on yhden tai useamman erityisjärjestön jäsen.

I artikla
Määritelmät ja soveltamisala

1 §.

Tässä yleissopimuksessa:

I) "yleismääräykset" tarkoittavat II-IX artiklojen määräyksiä.

II) "erityisjärjestöt" tarkoittavat:

a) Kansainvälisiä työjärjestöä;

b) Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöä;

c) Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöä;

d) Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä;

e) Kansainvälistä valuuttarahastoa;

f) Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia;

g) Maailman terveysjärjestöä;

h) Maailman postiliittoa;

i) Kansainvälistä pikatiedotusliittoa; sekä

j) jokaista muuta järjestöä, joka toimii Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 57 ja 63 artiklan mukaisesti.

III) "yleissopimus", milloin sitä sovelletaan määrättyyn erityisjärjestöön, tarkoittaa yleismääräyksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina liitteen lopullisessa (tai tarkistetussa) tekstissä, jonka tämä järjestö 36 ja 38 §:n mukaisesti lähettää.

IV) III artiklassa olevat sanat "omaisuus ja varat" soveltuvat myös omaisuuteen ja rahastoon, joita jokin erityisjärjestö hallitsee perussääntönsä mukaisessa toiminnassaan.

V) V ja VII artiklassa olevat sanat "jäsenten edustajat" tarkoittavat kaikkia edustajia, varamiehiä, neuvonantajia, teknillisiä asiantuntijoita ja valtuuskuntien sihteereitä.

VI) Jäljempänä 13, 14, 15 ja 25 §:ssä tarkoitetaan sanonnalla "erityisjärjestön koollekutsumat kokoukset": 1) sen yleiskokouksen ja toimeenpanevan elimen kokouksia (mitä nimitystä niistä käytettäneenkin); 2) sen perussäännön edellyttämien valiokuntien kokouksia; 3) jokaista sen koollekutsumaa kansainvälistä konferenssia; sekä 4) jokaista edellä mainittujen elinten asettamien komiteoiden kokousta.

VII) "Pääjohtaja" tarkoittaa kysymyksessä olevan erityisjärjestön ylintä toimeenpanevaa virkamiestä, riippumatta siitä, nimitetäänkö häntä "pääjohtajaksi" tai joksikin muuksi.

2 §.

Jokaisen tähän yleissopimukseen liittyneen valtion tulee myöntää sille erityisjärjestölle, johon tätä yleissopimusta 37 §:n mukaisesti on sovellettava ja jota sen liittyminen koskee, ne yleismääräyksien edellyttämät erioikeudet ja vapaudet ja niissä määrätyillä ehdoilla, ottaen huomioon kaikki näiden määräysten muutokset, jotka sisältyvät tätä erityisjärjestöä koskevan liitteen 36 ja 38 §:n mukaisesti lähetettyyn lopulliseen (tai tarkistettuun) tekstiin.

II artikla
Oikeuskelpoisuus

3 §.

Erityisjärjestöillä on oikeuskelpoisuus. Niillä on toimivalta:

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta;

c) ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

III artikla
Omaisuus, rahastot ja varat

4 §.

Erityisjärjestöt, niiden omaisuus ja varat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, nauttivat lainkäyttövapautusta, mikäli erityisjärjestö ei jossakin erityisessä tapauksessa ole tästä vapautuksesta nimenomaan luopunut. Tässä yhteydessä edellytetään kuitenkin, ettei luopuminen voida ulottaa täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

5 §.

Erityisjärjestöjen huoneistot ovat loukkaamattomia. Niiden omaisuus ja varat ovat, niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta, vapaat kotitarkastuksesta, pakkootosta, takavarikosta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

6 §.

Erityisjärjestöjen arkistot ja yleensä kaikki niille kuuluvat tai niiden hallussa olevat asiakirjat ovat niiden sijaintipaikasta riippumatta loukkaamattomia.

7 §.

Rahaliikettä koskevien valvonta- ja säännöstelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä erityisjärjestöt voivat:

a) pitää halussaan rahastoja, kultaa sekä minkälaisia valuuttoja tahansa ja pitää tilejä missä rahalajissa tahansa;

b) vapaasti siirtää rahastojaan, kultaa tai valuuttaa maasta toiseen tai minkä valtion rajojen sisäpuolella tahansa sekä vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin muuhun valuuttaan tahansa.

8 §.

Käyttäessään niille edellä 7 §:ssä myönnettyjä oikeuksia on erityisjärjestöjen otettava huomioon kaikki jonkin jäsenvaltion hallituksen niille tekemät esitykset, mikäli ne katsovat sen olevan mahdollista omia etujaan vahingoittamatta.

9 §.

Erityisjärjestöt, niiden varat, tulot ja muu omaisuus ovat:

a) vapautetut kaikista välittömistä veroista; kuitenkin edellytyksellä, ettei järjestö pyydä vapautusta veroista, jotka tosiasiallisesti ovat vain maksuja yleisten laitosten suorittamista palveluksista;

b) vapautetut tullimaksuista eivätkä ole tuonti- ja vientikiellon eikä tuonti- ja vientirajoitusten alaisia erityisjärjestöjen viralliseen käyttöön tuotuihin tai vietyihin tavaroihin nähden; kuitenkin edellytyksellä, ettei tämän vapautuksen turvin maahan tuotuja tavaroita myydä siinä maassa, minne ne on tuotu muutoin kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituilla ehdoilla;

c) vapautetut tullimaksuista, tuonti- ja vientikiellosta sekä tuonti- ja vientirajoituksista sen julkaisuihin nähden.

10 §.

Huolimatta siitä, etteivät erityisjärjestöt yleensä pyydä vapautusta valmisteveroista eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden kauppahintaan sisältyvästä liikevaihtoverosta, on tähän yleissopimukseen liittyneiden valtioiden kuitenkin, milloin se on mahdollista, erityisjärjestöjen suorittaessa viralliseen käyttöönsä tällaisten verojen alaisia huomattavia ostoja, ryhdyttävä asian vaatimiin hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta verojen määrä suoritettaisiin tai niiden perimisestä luovuttaisin.

IV artikla
Tiedotusyhteyksiä koskevat helpotukset

11 §.

Erityisjärjestöt nauttivat jokaisen jäsenvaltion alueella, joka tämän erityisjärjestön osalta on liittynyt tähän yleissopimukseen, virallisiin tiedotusyhteyksiinsä nähden ainakin yhtä edullista kohtelua, kuin minkä asianomaisen valtion hallitus on myöntänyt jollekin muulle hallitukselle, viimeksi mainitun diplomaattinen edustusto mukaan luettuna, posti-, sähkösanoma-, radiosähkösanoma-, kuvalennätin-, puhelin- ynnä muita tiedotusyhteyksiä koskeviin etuoikeuksiin, tariffeihin ja maksuihin samoin kuin sanomalehdistölle ja radiolle tarkoitetun tiedotusaineiston tariffeihin nähden.

12 §.

Erityisjärjestön virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedotuksia ei voida sensuroida.

Erityisjärjestöllä on oikeus käyttää salakirjoitusta sekä lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa kuriirien välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, jotka nauttivat samoja erioikeuksia ja vapauksia kuin diplomaattikuriirit ja kuriirisäkit.

Tätä pykälää ei missään tapauksessa voida tulkita siten, että se kieltäisi hyväksymästä asianmukaisia turvallisuustoimenpiteitä, jotka määrätään tähän yleissopimukseen liittyneen valtion ja erityisjärjestön välisessä sopimuksessa.

V artikla
Jäsenten edustajat

13 §.

Jäsenten edustajille myönnetään erityisjärjestön koollekutsumissa kokouksissa virkatehtäviänsä suorittaessaan sekä matkustaessaan kokouspaikalle ja sieltä takaisin seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) vapautus vangitsemisesta tai pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta sekä lainkäyttövapautus heidän edustajana suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) loukkamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden;

c) oikeus käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirien välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

d) vapautus omasta ja puolisonsa puolesta kaikista maahanmuuttorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä ja kansallisesta palvelusvelvollisuudesta siinä valtiossa, jossa he käyvät tai jonka kautta he kulkevat virkatehtäviään suorittaessaan;

e) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin vastaavanarvoisille diplomaattisten edustustojen jäsenille myönnetään.

14 §.

Taatakseen erityisjärjestöjen jäsenten edustajille näiden järjestöjen koollekutsumissa kokouksissa täyden sananvapauden ja täyden riippumattomuuden heidän tehtäviensä suorittamisessa, on lainkäyttövapautus, heidän tästä johtuvien suullisten tai kirjallisten lausuntojensa ja heidän toimenpiteittensä osalta, jatkuvasti voimassa senkin jälkeen kun näiden henkilöiden tehtävät ovat päättyneet.

15 §.

Verovelvollisuuden perustuessa asuinpaikkaan, sitä aikaa, jonka erityisjärjestöjen jäsenten edustajat, täyttäessään tehtäviään järjestöjen koollekutsumissa kokouksissa, oleskelevat jossakin jäsenvaltiossa, ei katsota oleskeluajaksi.

16 §.

Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenten edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen, vaan siinä tarkoituksessa, että heille turvattaisiin täydellinen riippumattomuus suorittaa erityisjärjestöjä koskevia tehtäviään. Tämän johdosta jäsenellä ei ole ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus pidättää edustajalleen myönnetty vapautus, kun se jäsenen käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta sitä tarkoitusta, jota varten se on myönnetty.

17 §.

Määräykset 13, 14 ja 15 §:ssä eivät sovellu sellaisen valtion viranomaisiin, jonka kansalainen asianomainen henkilö on tai jonka edustajana hän on tai on ollut.

VI artikla
Virkamiehet

18 §.

Jokaisen erityisjärjestön on määrättävä ne virkamiesryhmät, joihin tämän artiklan ja VIII artiklan määräyksiä on sovellettava, ja ilmoitettava ne kaikkien tämän erityisjärjestön osalta yleissopimukseen liittyneiden valtioiden hallituksille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Näihin ryhmiin kuuluvien virkamiesten nimet on aika ajoin ilmoitettava edellä mainituille hallituksille.

19 §.

Erityisjärjestöjen virkamiehet:

a) nauttivat lainkäyttövapautusta heidän virkamiehenä suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina);

b) nauttivat verovapautusta erityisjärjestön suorittamista palkoista ja palkkioista samoilla ehdoilla kuin Yhdistyneiden Kansakuntien virkamiehet;

c) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat vapautusta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröimistä koskevista määräyksistä;

d) nauttivat valuutan vaihtoon nähden samanlaisia erioikeuksia kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen virkamiehet;

e) sekä heidän puolisonsa että heidän elätettävänään olevat perheenjäsenet nauttivat samoja kotiuttamisetuja kuin vastaavanarvoiset diplomaattisten edustustojen virkamiehet;

f) ovat oikeutetut tullivapaasti tuomaan maahan huonekalunsa ja muun irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäviänsä asianomaisessa maassa.

20 §.

Erityisjärjestöjen virkamiehet ovat vapautetut kansallisesta palvelusvelvollisuudesta. Tämä vapautus on kuitenkin sellaisiin valtioihin nähden, joiden kansalaisia he ovat, rajoitettu niihin erityisjärjestöjen virkamiehiin, jotka asianomaisen erityisjärjestön pääjohtaja, heidän tehtäviinsä katsoen, on merkinnyt luetteloon, jonka se valtio, jonka kansalaisia he ovat, on hyväksynyt.

Jos erityisjärjestöjen muita virkamiehiä kutsuttaisiin kansalliseen palvelukseen, myöntää asianomainen valtio, erityisjärjestön pyynnöstä, sellaisia tilapäisiä lykkäyksiä, jotka ovat välttämättömiä, jotta jonkin tärkeän tehtävän keskeytyminen vältettäisiin.

21 §.

Niiden erioikeuksien ja vapauksien lisäksi, jotka on määritelty 19 ja 20 §:ssä, nauttivat jokaisen erityisjärjestön pääjohtaja samoin kuin jokainen virkamies, joka hänen poissaollessaan toimii hänen sijaisenaan, sekä hänen puolisonsa ja alaikäiset lapsensa niitä erioikeuksia, vapauksia, etuja ja helpotuksia, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan myönnetään diplomaattisille edustajille.

22 §.

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään virkamiehille ainoastaan erityisjärjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Jokaisen erityisjärjestön oikeutena ja velvollisuutena on pidättää virkamiehelle myönnetty vapautus, kun se erityisjärjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää vahingoittamatta erityisjärjestön etuja.

23 §.

Jokainen erityisjärjestö on jatkuvasti yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa oikeushallinnon helpottamiseksi, poliisisäännösten noudattamisen turvaamiseksi sekä tässä artiklassa mainittujen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäyttämisen estämiseksi.

VII artikla
Erioikeuksien väärinkäyttö

24 §.

Jos jokin tähän yleissopimukseen liittynyt valtio katsoo, että jotakin yleissopimuksen myöntämää erioikeutta tai vapautusta on väärinkäytetty, on käytävä neuvotteluja tämän valtion ja asianomaisen erityisjärjestön välillä, jotta voitaisiin todeta, onko sellaista väärinkäyttöä tapahtunut, ja myönteisessä tapauksessa yritettävä estää sen uusiutuminen. Jos tällaiset neuvottelut eivät johda valtiota ja erityisjärjestöä tyydyttävään tulokseen, on kysymys siitä, onko erioikeuden tai vapautuksen väärinkäyttöä tapahtunut, alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi 32 §:n mukaisesti. Jos Kansainvälinen tuomioistuin toteaa sellaisen väärinkäytön tapahtuneen, tähän yleissopimukseen liittyneellä valtiolla, jota sellainen väärinkäyttö on kohdannut, on oikeus, ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle erityisjärjestölle, evätä tältä erityisjärjestöltä näin väärinkäytetyn erioikeuden tai vapautuksen tuottama etu.

25 §.

1. Paikalliset viranomaiset eivät voi pakottaa jäsenten edustajia erityisjärjestöjen koollekutsumissa kokouksissa heidän suorittaessaan tehtäviään tai heidän matkustaessaan kokouspaikalle tai sieltä takaisin eikä myöskään 18 §:ssä mainittuja virkamiehiä, poistumaan siitä maasta, jossa he suorittavat tehtäviään edustajana suorittamiensa toimenpiteiden johdosta. Siinä tapauksessa, että tässä tarkoitettu henkilö väärinkäyttäisi oleskelupaikan suomia erioikeuksia harjoittamalla siinä maassa sellaista toimintaa, joka ei kuulu hänen virallisiin tehtäviinsä, voi mainitun maan hallitus pakottaa hänet poistumaan maasta seuraavassa mainitut määräykset huomioon ottaen:

2. I) Jäsenten edustajia tai henkilöitä, jotka nauttivat diplomaattista vapautusta 21 §:n mukaisesti, ei voida pakottaa poistumaan maasta muutoin kuin tähän maahan akkreditoituihin diplomaattisiin edustajiin sovellettavan diplomaattisen menettelytavan mukaisesti.

II) Mikäli kysymyksessä on virkamies, johon 21 § ei sovellu, maastapoistumispäätöstä ei voida tehdä muutoin kuin asianomaisen maan ulkoasiainministerin suostumuksella ja vasta sen jälkeen kun asianomaisen erityisjärjestön pääjohtajan kanssa on asiasta neuvoteltu; mikäli virkamiehen karkoittamista tarkoittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, on erityisjärjestön pääjohtajalla väliintulo-oikeus sen henkilön hyväksi, jota vastaan toimenpide on kohdistettu.

VIII artikla
Laissez-passer todistukset

26 §.

Erityisjärjestöjen virkamiehillä on oikeus käyttää Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistuksia niiden hallinnollisten sopimusten mukaisesti, jotka tehdään Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ja niiden erityisjärjestöjen toimivaltaisten viranomaisten välillä, joille erityisjärjestöille voidaan myöntää erikoisvaltuudet antaa laissez-passer todistuksia. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on tiedoitettava jokaiselle tähän yleissopimukseen liittyneelle valtiolle näin tehdyistä hallinnollisista määräyksistä.

27 §.

Tähän yleissopimukseen liittyneet valtiot tunnustavat ja hyväksyvät Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen virkamiehille antamat laissez-passer todistukset päteviksi matkustustodistuksiksi.

28 §.

Milloin viisumit ovat tarpeen, on niiden erityisjärjestöjen virkamiesten, joilla on Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistus, viisumianomukset käsiteltävä mahdollisimman nopeasti, kun niihin on liitetty todistus siitä, että nämä virkamiehet matkustavat erityisjärjestön tehtävissä. Tämän lisäksi myönnetään laissez-passer todistusten haltijoille sellaisia helpotuksia, jotka tekevät mahdolliseksi nopean matkustamisen.

29 §.

Asiantuntijoille ja muille henkilöille, joilla ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistusta, mutta joilla on todistus siitä, että he matkustavat erityisjärjestön tehtävissä, myönnetään samat helpotukset kuin 28 §:ssä on määrätty.

30 §.

Erityisjärjestöjen pääjohtajat, apulaispääjohtajat, osastopäälliköt sekä muut virkamiehet, jotka arvoltaan vastaavat vähintään erityisjärjestöjen osastopäällikköjä ja jotka matkustavat Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistuksella erityisjärjestön tehtävissä, nauttivat samoja matkustushelpotuksia kuin vastaavanarvoiset, diplomaattisten edustustojen virkamiehet.

IX artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

31 §.

Erityisjärjestöjen on annettava määräykset sopivista keinoista:

a) sopimuksista aiheutuvien tai muiden yksityisoikeudellista laatua olevien riitaisuuksien ratkaisemiseksi, joissa erityisjärjestö on asianosaisena;

b) riitaisuuksien ratkaisemiseksi, jotka koskevat erityisjärjestön virkamiestä, joka virka-asemansa johdosta nauttii vapautusta, jollei sitä ole pidätetty 22 §:n määräyksien mukaisesti.

32 §.

Kaikki tämän yleissopimuksen tulkitsemisesta ja soveltamisesta johtuvat erimielisyydet on alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistaviksi, jolleivät asianosaiset jossakin tapauksessa sovi turvautumisesta muuhun ratkaisukeinoon. Jos riitaisuus syntyy erityisjärjestön ja jonkin jäsenen välillä, on jokaisesta esille tulevasta oikeudellisesta kysymyksestä pyydettävä neuvoa-antava lausunto peruskirjan 96 artiklan ja tuomioistuimen perussäännön 65 artiklan sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ja asianomaisen erityisjärjestön välillä tehtyjen sopimusten vastaavien määräysten mukaisesti. Asianosaisten on hyväksyttävä tuomioistuimen lausunto lopullisesti sitovaksi.

X artikla
Liitteet ja yleissopimuksen soveltaminen jokaiseen erityisjärjestöön

33 §.

Yleismääräykset soveltuvat jokaiseen erityisjärjestöön, ottaen huomioon kaikki ne muutokset, jotka johtuvat tätä järjestöä koskevan liitteen lopullisesta (tai tarkistetusta) tekstistä, niin kuin 36 ja 38 §:ssä on määrätty.

34 §.

Yleissopimuksen määräyksiä on jokaiseen erityisjärjestöön nähden tulkittava ottaen huomioon ne tehtävät, jotka tämän järjestön perussäännössä sille on annettu.

35 §.

Liitteiden luonnoksia I-IX pidetään niissä mainituille erityisjärjestöille osoitettuina suosituksina. Mikäli erityisjärjestöä ei ole mainittu yleissopimuksen 1 §:ssä, on Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin lähetettävä tälle järjestölle talous- ja sosiaalineuvoston suosittelema liiteluonnos.

36 §.

Jokaisen liitteen lopullisena tekstinä pidetään sitä, jonka asianomainen erityisjärjestö on hyväksynyt sääntömääräisessä järjestyksessä. Jokaisen erityisjärjestön on lähetettävä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille jäljennös hyväksymästään liitteestä, joka korvaa 35 §:ssä mainitun luonnoksen.

37 §.

Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen erityisjärjestöön tämän järjestön lähetettyä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille sitä koskevan liitteen lopullisen tekstin ja ilmoitettua hänelle hyväksyvänsä yleismääräykset sellaisina kuin miksi tämä liite ne muuttaa ja sitoutuvansa noudattamaan 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 ja 45 §:n määräyksiä (ottaen huomioon kaikki 32 §:n muutokset, jotka voivat olla tarpeellisia yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi liitteen lopullisen tekstin ja järjestön perussäännön välillä) sekä niitä liitteen määräyksiä, jotka asettavat järjestölle velvoituksia. Pääsihteerin on lähetettävä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä muille erityisjärjestöjen jäsenvaltioille oikeaksi todistetut jäljennökset kaikista hänelle tämän pykälän mukaisesti lähetetyistä liitteistä samoin kuin hänelle 38 §:n mukaisesti lähetetyistä tarkistetuista liitteistä.

38 §.

Jos erityisjärjestö, lähetettyään 36 §:n mukaisesti liitteen lopullisen tekstin, sääntömääräisessä järjestyksessä hyväksyy joitakin muutoksia tähän liitteeseen, on sen lähetettävä liitteen tarkistettu teksti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

39 §.

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät millään tavoin rajoita eivätkä haittaa niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita jokin valtio on myöntänyt tai voi myöntää jollekin erityisjärjestölle sillä perusteella, että se on sijoittanut päämajansa tai alueelliset toimistonsa tämän valtion alueelle. Tätä yleissopimusta ei ole tulkittava siten, että se kieltäisi siihen liittynyttä valtiota ja erityisjärjestöä tekemästä lisäsopimuksia, joiden tarkoituksena on tämän yleissopimuksen määräysten tarkistaminen tai siinä myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien laajentaminen tai rajoittaminen.

40 §.

Edellytetään, että yleismääräysten, sellaisiksi kuin ne on muutettu jonkin erityisjärjestön Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille 36 §:n mukaisesti lähettämän lopullisen liitteen tekstissä (tai 38 §:n mukaisesti lähetetyn muutetun liitteen tekstissä), tulee olla yhdenmukaiset tämän järjestön voimassa olevan perussäännön määräysten kanssa, ja jos osoittautuu tarpeelliseksi tehdä tätä tarkoittava muutos tähän perussääntöön, on sellainen muutos saatettava voimaan järjestön sääntömääräisessä järjestyksessä ennen liitteen lopullisen (tai tarkistetun) tekstin lähettämistä.

Tämä yleissopimus ei voi sinänsä kumota tai muuttaa mitään erityisjärjestön perussäännön määräystä eikä myöskään mitään oikeutta tai velvollisuutta, mikä tällä järjestöllä muuten mahdollisesti on tai minkä se voi saada tai johon se voi sitoutua.

XI artikla
Loppumääräykset

41 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen ja (42 §:ssä olevat määräykset huomioon ottaen) jokainen jonkin erityisjärjestön jäsenvaltio voi liittyä tähän yleissopimukseen tallettamalla Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan liittymiskirjan, joka tulee voimaan tallettamispäivänä.

42 §.

Jokaisen asianomaisen erityisjärjestön on toimitettava tämän yleissopimuksen teksti samoin kuin järjestöä koskevien liitteiden tekstit niille jäsenilleen, jotka eivät ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä, ja kutsuttava ne liittymään yleissopimukseen sanotun järjestön osalta tallettamalla liittymiskirjan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tai mainitun järjestön pääjohtajan huostaan.

43 §.

Jokaisen tähän yleissopimukseen liittyneen valtion on liittymiskirjassaan mainittava se erityisjärjestö tai ne erityisjärjestöt, joihin se sitoutuu soveltamaan tämän yleissopimuksen määräyksiä. Jokainen tähän yleissopimukseen liittynyt valtio voi myöhemmin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetussa kirjallisessa ilmoituksessa sitoutua soveltamaan tämän yleissopimuksen määräyksiä yhteen tai useampaan muuhun erityisjärjestöön. Tällainen ilmoitus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin pääsihteeri sen vastaanottaa.

44 §.

Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaisen siihen liittyneen valtion ja erityisjärjestön välillä, kun sitä 37 §:n mukaisesti voidaan soveltaa tähän järjestöön ja kun liittynyt valtio 43 §:n mukaisesti on sitoutunut soveltamaan yleissopimuksen määräyksiä tähän erityisjärjestöön.

45 §.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille samoin kuin kaikille erityisjärjestöjen jäsenvaltioille ja erityisjärjestöjen pääjohtajille jokaisesta 41 §:n mukaisesti talletetusta liittymiskirjasta ja jokaisesta 43 §:n mukaisesti myöhemmin vastaanotetusta ilmoituksesta. Jokaisen erityisjärjestön pääjohtajan on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja asianomaisen erityisjärjestön jäsenille jokaisesta hänen huostaan 42 §:n mukaisesti talletetusta liittymiskirjasta.

46 §.

Jokaisen valtion, joka tallettaa liittymiskirjan tai myöhemmin ilmoituksen, edellytetään omien lakiensa mukaisesti voivan noudattaa tämän yleissopimuksen määräyksiä sellaisina kuin miksi liittymiskirjan tai ilmoituksen tarkoittamia erityisjärjestöjä koskevien liitteiden lopulliset tekstit ne muuttavat.

47 §.

1. Tämän pykälän 2 ja 3 momentissa mainitut määräykset huomioon ottaen sitoutuu jokainen yleissopimukseen liittynyt valtio soveltamaan tätä yleissopimusta jokaiseen sellaiseen erityisjärjestöön, jota tämän valtion liittymiskirja tai ilmoitus koskee, siksi kunnes tarkistettu yleissopimus tai liite on sovellettavissa tähän järjestöön ja sanottu valtio on hyväksynyt siten tarkistetun yleissopimuksen tai liitteen. Tarkistetun liitteen ollessa kyseessä valtiot tiedottavat hyväksymisestään Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, joka tulee voimaan sinä päivänä, jolloin pääsihteeri on sen vastaanottanut.

2. Jokainen tähän yleissopimukseen liittynyt valtio, joka ei ole tai on lakannut olemasta jonkin erityisjärjestön jäsen, voi kuitenkin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja asianomaisen järjestön pääjohtajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella tiedottaa aikovansa lopettaa myöntämästä mainitulle järjestölle tämän yleissopimuksen mukaisia etuja jostakin määrätystä päivästä lukien, mikä määräpäivä voidaan määrätä aikaisintaan kolme kuukautta tämän tiedotuksen vastaanottopäivästä.

3. Jokainen tähän yleissopimukseen liittynyt valtio voi kieltäytyä myöntämästä tämän yleissopimuksen mukaisia etuja erityisjärjestölle, joka lakkaa toimimasta Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä.

4. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava kaikille tähän yleissopimukseen liittyneille jäsenvaltioille jokaisesta hänelle tämän pykälän määräysten mukaisesti tehdystä ilmoituksesta.

48 §.

Jos kolmasosa tähän yleissopimukseen liittyneistä valtioista sitä pyytää, on Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kutsuttava koolle konferenssi yleissopimuksen tarkistamiseksi.

49 §.

Pääsihteerin on lähetettävä jäljennös tästä yleissopimuksesta jokaiselle erityisjärjestölle ja jokaisen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltion hallitukselle.

Liite I Kansainvälinen työjärjestö

Yleismääräyksiä sovelletaan Kansainväliseen työjärjestöön seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. Kansainvälisen työjärjestön hallintoneuvoston työnantaja- ja työntekijäjäsenille, heidän varamiehilleen ja sijaisilleen myönnetään V artiklan (lukuun ottamatta 13 §:n c kohtaa) ja VII artiklan 25 §:n 1 momentin ja 2 momentin I kohdan määräyksien suomat edut, kuitenkin niin, että tässä tarkoitetun henkilön nauttiman vapautuksen pidättämisestä 16 §:n nojalla päättää hallintoneuvosto.

2. Yleismääräysten 21 §:ssä mainitut erioikeudet, vapaudet, edut ja helpotukset myönnetään myös Kansainvälisen työtoimiston jokaiselle varapääjohtajalle ja apulaispääjohtajalle.

3. I) Toimiessaan järjestön komiteoissa tai järjestön tehtävissä myönnetään asiantuntijoille (muut kuin VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet) ne alla mainitut erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti samoin kuin heidän matkustaessaan näiden komiteoiden asioissa tai niiden tehtävissä:

a) vapautus vangitsemisesta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus virka-asemassaan suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Asianomaiset nauttivat tätä vapautusta jatkuvasti senkin jälkeen kun he eivät enää toimi järjestön komiteoissa eikä niiden tehtävissä;

c) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

d) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat heidän järjestön hyväksi suorittamaansa työtä.

II) Yleismääräysten 12 §:n viimeisessä lauseessa ilmaistua periaatetta sovelletaan yllä olevan 3 momentin d kohdan määräykseen.

III) Erioikeudet ja vapaudet on myönnetty järjestön asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestöllä on oikeus ja velvollisuus pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se järjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

Liite II Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö

Yleismääräyksiä sovelletaan Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöön (jota jäljempänä kutsutaan "järjestöksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. Järjestön neuvoston puheenjohtajalle myönnetään V artiklan ja VII artiklan 25 §:n 1 momentin ja 2 momentin I kohdan suomat edut, kuitenkin niin, että hänen nauttimiensa vapauksien pidättämisestä 16 §:n nojalla päättää järjestön neuvosto.

2. I) Toimiessaan järjestön komiteoissa tai järjestön tehtävissä myönnetään asiantuntijoille (muut kun VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet) ne alla mainitut erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti samoin kuin heidän matkustaessaan näiden komiteoiden asioissa tai niiden tehtävissä:

a) vapautus vangitsemisesta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus virallisessa asemassaan suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Asianomaiset nauttivat tätä vapautusta jatkuvasti senkin jälkeen, kun he eivät enää toimi järjestön komiteoissa eikä niiden tehtävissä:

c) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

d) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat heidän järjestön hyväksi suorittamaansa työtä.

II) Yleismääräysten 12 §:n viimeisessä lauseessa ilmaistua periaatetta sovelletaan yllä olevan 2 momentin d kohdan määräykseen.

III) Erioikeudet ja vapaudet on myönnetty järjestön asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestöllä on oikeus ja velvollisuus pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se järjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

2. Yleismääräysten 21 §:ssä mainitut erioikeudet, vapaudet, edut ja helpotukset myönnetään myös järjestön jokaiselle varapääjohtajalle.

Liite III Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

Yleismääräyksiä sovelletaan Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestöön (jota jäljempänä kutsutaan "järjestöksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. Yleismääräysten 21 §:ssä mainitut erioikeudet, vapaudet, edut ja helpotukset myönnetään myös järjestön neuvoston puheenjohtajalle.

2. I) Toimiessaan järjestön komiteoissa tai järjestön tehtävissä myönnetään asiantuntijoille (muut kun VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet) ne alla mainitut erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti samoin kuin heidän matkustaessaan näiden komiteoiden asioissa tai niiden tehtävissä:

a) vapautus vangitsemisesta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus virka-asemassaan suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Asianomaiset nauttivat tätä vapautusta jatkuvasti senkin jälkeen, kun he eivät enää toimi järjestön komiteoissa eikä niiden tehtävissä;

c) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

d) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat heidän järjestön hyväksi suorittamaansa työtä.

II) Yleismääräysten 12 §:n viimeisessä lauseessa ilmaistua periaatetta sovelletaan yllä olevan 2 momentin d kohdan määräykseen.

III) Erioikeudet ja vapaudet on myönnetty järjestön asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestöllä on oikeus ja velvollisuus pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se järjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

Liite IV Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Yleismääräyksiä sovelletaan Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestöön (jota jäljempänä kutsutaan "järjestöksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. Yleiskokouksen puheenjohtajalle sekä järjestön toimeenpanevan neuvoston jäsenille, heidän sijaisilleen ja neuvonantajilleen myönnetään V artiklan ja VII artiklan 25 §:n 2 momentin I kohdan määräyksien suomat edut, kuitenkin niin, että tässä tarkoitettujen henkilöiden nauttiman vapautuksen pidättämisestä 16 §:n nojalla päättää toimeenpaneva neuvosto.

2. Järjestön varapääjohtajalle, hänen puolisolleen ja alaikäisille lapsilleen myönnetään myös ne erioikeudet, vapaudet, edut ja helpotukset, jotka kansainvälisen oikeuden mukaan myönnetään diplomaattisille edustajille ja jotka yleissopimuksen VI artiklan 21 § myöntää jokaisen erityisjärjestön pääjohtajalle.

3. I) Toimiessaan järjestön komiteoissa tai järjestön tehtävissä myönnetään asiantuntijoille (muut kuin VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet) ne alla mainitut erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti samoin kuin heidän matkustaessaan näiden komiteoiden asioissa tai niiden tehtävissä:

a) vapautus vangitsemisesta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus virka-asemassaan suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Asianomaiset nauttivat tätä vapautusta jatkuvasti senkin jälkeen kun he eivät enää toimi järjestön komiteoissa eikä niiden tehtävissä.

c) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään.

II) Erioikeudet ja vapaudet on myönnetty järjestön asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestöllä on oikeus ja velvollisuus pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se järjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

Liite V Kansainvälinen valuuttarahasto

Yleissopimusta (tämä liite mukaan luettuna) sovelletaan Kansainväliseen valuuttarahastoon (jota jäljempänä kutsutaan "rahastoksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. Yleismääräysten 32 §:ää on sovellettava vain erimielisyyksiin, jotka aiheutuvat niiden erioikeuksien tai vapauksien tulkinnasta tai soveltamisesta, joita rahasto nauttii yksinomaan tämän yleissopimuksen nojalla ja jotka eivät sisälly niihin, joita rahasto voi vaatia perussääntönsä artiklain tai muiden määräysten perusteella.

2. Yleissopimuksen määräykset (tämän liitteen määräykset mukaan luettuina) eivät rajoita tai muuta rahaston perussäännön artikloita eivätkä edellytä rajoitusta tai muutosta niihin tai vaikuta tai rajoita oikeuksia, vapauksia, erioikeuksia tai etuja, joita rahaston perussääntö tai jonkin sen jäsenen lait, asetukset tai määräykset tahi tämän jäsenen jokin valtiollinen elin on myöntänyt tai jotka muulla tavoin on myönnetty rahastolle tai jollekin sen jäsenelle, hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsenelle, varamiehelle, virkamiehelle tai toimihenkilölle.

Liite VI Kansainvälinen jälleenrakennuspankki

Yleissopimusta (tämä liite mukaan luettuna) sovelletaan Kansainväliseen jälleenrakennuspankkiin (jota jäljempänä kutsutaan "pankiksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. 4 § korvataan seuraavalla tekstillä:

"Oikeudenkäynti pankkia vastaan voidaan panna vireille ainoastaan tuomioistuimessa, jolla on tuomiovalta sen jäsenvaltion alueilla, missä pankilla on toimisto, minne se on nimittänyt asiamiehen ottamaan vastaan haasteita tai muita oikeudenkäyntiä koskevia tiedonantoja tai missä se on laskenut liikkeeseen tai taannut arvopapereita. Jäsenvaltiot tai henkilöt, jotka toimivat jäsenvaltioiden puolesta tai joille jäsenet ovat siirtäneet saatavansa, eivät kuitenkaan voi panna vireille oikeudenkäyntejä. Pankin omaisuus ja varat ovat sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta vapaat takavarikoinnista ja ulosmittauksesta siksi kunnes lopullinen päätös pankkia vastaan on annettu."

2. Yleismääräysten 32 §:ää on sovellettava vain erimielisyyksiin, jotka aiheutuvat niiden erioikeuksien tai vapauksien tulkinnasta tai soveltamisesta, joita pankki nauttii yksinomaan tämän yleissopimuksen nojalla ja jotka eivät sisälly niihin, joita pankki voi vaatia perussääntönsä artiklain tai muiden määräysten perusteella.

3. Yleissopimuksen määräykset (tämän liitteen määräykset mukaan luettuina) eivät rajoita tai muuta pankin perussääntöä eivätkä edellytä rajoitusta tai muutosta niihin tai vaikuta tai rajoita oikeuksia, vapauksia, erioikeuksia tai etuja, joita pankin perussääntö tai jonkin sen jäsenen lait, asetukset tai määräykset tahi tämän jäsenen jokin valtiollinen elin on myöntänyt tai jotka muulla tavoin on myönnetty pankille tai jollekin sen jäsenelle, hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsenelle, varamiehelle, virkamiehelle tai toimihenkilölle.

Liite VII Maailman terveysjärjestö

Yleismääräyksiä sovelletaan Maailman terveysjärjestöön (jota jäljempänä kutsutaan "järjestöksi") seuraavat määräykset huomioon ottaen:

1. Niille henkilöille, jotka on määrätty toimimaan järjestön toimeenpanevassa neuvostossa, heidän sijaisilleen ja neuvonantajilleen myönnetään V artiklan ja VII artiklan 25 §:n 1 momentin ja 2 momentin I kohdan määräyksien suomat edut, kuitenkin niin, että tässä tarkoitettujen henkilöiden vapautuksen pidättämisestä 16 §:n nojalla päättää toimeenpaneva neuvosto.

2. I) Toimiessaan järjestön komiteoissa tai järjestön tehtävissä myönnetään asiantuntijoille (muut kuin VI artiklassa tarkoitetut virkamiehet) ne alla mainitut erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat välttämättömiä heidän tehtäviensä suorittamiseksi tehokkaasti samoin kuin heidän matkustaessaan näiden komiteoiden asioissa tai niiden tehtävissä:

a) vapautus vangitsemisesta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroittensa takavarikoimisesta;

b) lainkäyttövapautus virka-asemassaan suorittamiinsa toimenpiteisiin nähden (suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuina). Asianomaiset nauttivat tätä vapautusta jatkuvasti senkin jälkeen, kun he eivät enää toimi järjestön komiteoissa eikä niiden tehtävissä;

c) samat helpotukset valuutan säännöstelyyn ja vaihtomääräyksiin sekä heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa nähden kuin tilapäisissä virallisissa tehtävissä oleville vieraiden hallitusten edustajille myönnetään;

d) loukkaamattomuus kaikkiin kirjelmiin ja asiakirjoihin nähden, jotka koskevat heidän järjestön hyväksi suorittamaansa työtä;

e) oikeus yhteydenpidossaan Maailman terveysjärjestön kanssa käyttää salakirjoitusta sekä vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä.

II) Yllä olevassa b ja e kohdassa mainitut erioikeudet ja vapaudet myönnetään henkilöille, jotka palvelevat järjestön neuvoa-antavissa asiantuntijaryhmissä, heidän suorittaessaan virkatehtäviään.

III) Erioikeudet ja vapaudet on myönnetty järjestön asiantuntijoille järjestön etuja silmälläpitäen eikä heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Järjestöllä on oikeus ja velvollisuus pidättää asiantuntijalle myönnetty vapautus, kun se järjestön käsityksen mukaan estäisi oikeuden toteutumista ja se voidaan pidättää järjestön etuja vahingoittamatta.

3. V artiklan sekä VII artiklan 25 §:n 1 momentin ja 2 momentin I kohdan määräykset koskevat apujäsenten edustajia heidän osallistuessaan järjestön toimintaan perussäännön 8 ja 47 artiklan mukaisesti.

4. Erioikeudet, vapaudet, edut ja helpotukset, jotka mainitaan yleismääräysten 21 §:ssä, on myös myönnettävä jokaiselle järjestön varapääjohtajalle.

Liite VIII Maailman postiliitto

Yleismääräyksiä sovelletaan muutoksitta.

Liite IX Kansainvälinen pikatiedotusliitto

Yleismääräyksiä sovelletaan muutoksitta kuitenkin niin, ettei Kansainvälinen pikatiedotusliitto vaadi itselleen IV artiklan 11 §:ssä tarkoitetun erioikeuden mukaista kohtelua "tiedotusyhteyksiä koskeviin helpotuksiin" nähden.

Liite XI Maailman ilmatieteellinen järjestö

Yleismääräyksiä sovelletaan muutoksitta.

(Liite X koskee v. 1952 toimitansa lopettanutta Kansainvälistä pakolaisjärjestöä.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.