9/1957

Asetus Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi perintöverojen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi perintöverojen alalla Bernissä 27 päivänä joulukuuta 1956 tehdyn sopimuksen säännökset ja määräykset on 17 päivänä toukokuuta 1957 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (228/57) hyväksytty, sopimus ratifioitu ja ratifioimiskirjat 31 päivänä toukokuuta 1957 vaihdettu, säädetaan ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen säännöksien soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1957.

Sopimus Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi perintöverojen alalla.

Suomen Tasavalta ja Sveitsin Valaliitto ovat, haluten mikäli mahdollista välttää kaksinkertaista verotusta perintöverojen alalla, päättäneet tehdä sopimuksen.

Tässä tarkoituksessa ovat valtuutetuikseen nimittäneet:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Suomen Sveitsissä olevan erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin Hugo Valvanteen,

Sveitsin Liittoneuvosto:

Valaliiton Poliittisen departementin päällikön, liittoneuvos Max Petitpierren.

Valtuutetut ovat, esitettyään toisilleen oikeaan ja asianmukaiseen muotoon laadituiksi todetut valtakirjansa, sopineet seuraavasta:

1 artikla

1) Tämän sopimuksen tarkoituksena on ehkäistä kaksinkertainen verotus, joka voi aiheutua jommassakummassa valtiossa viimeisen kotipaikkansa omanneen henkilön kuolemantapauksen johdosta tapahtuvasta Suomen ja Sveitsin perintöverojen samanaikaisesta kantamisesta.

2) Perintöveroina tämän sopimuksen tarkoittamassa mielessä pidetään sellaisia veroja, jotka Suomen tai Sveitsin lainsäädännön mukaisesti kannetaan kuolemantapauksen johdosta koko jäämistöstä tai perintöosuuksista.

3) Sopimus koskee erityisesti:

a) Suomen osalta:

perintöveroa ja perinnöstä ja testamentista menevää kunnallisveroa sekä köyhäinsadannesta, ja

b) Sveitsin osalta:

kantoonien, piirikuntien, piirien ja kuntien kantamia jäämistö- ja perintöveroja.

4) Sopimus koskee muitakin samanlaatuisia tai samankaltaisia veroja, joita jommassakummassa valtiossa kannetaan edellisessä kohdassa mainittujen verojen ohella tai jotka tulevat näiden sijaan, sekä lisäverojen muodossa kaannettavia veroja.

2 artikla

Kiinteä omaisuus (siihen luettuna sen tarpeisto sekä maa- tai metsätalouteen kuuluva elollinen ja eloton irtaimisto) on perintöveron alaista vain siinä valtiossa, jossa tämä omaisuus on. Muutoin sovelletaan vastaavasti mitä sopimusvaltioiden välillä 27 päivänä joulukuuta 1956 kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla tehdyn sopimuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa on sanottu.

3 artikla

1) Jäämistön omaisuus, jota 2 artiklassa ei ole mainittu, on perintöveron alaista vain siinä valtiossa, jossa perinnönjättäjällä oli kuollessaan kotipaikka.

2) Kotipaikan määräämiseksi sovelletaan vastaavasti sopimusvaltioiden välillä 27 päivänä joulukuuta 1956 kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 ja 3 kohdan määräyksiä.

4 artikla

Jäämistöön kohdistuvat velat vähennetään samassa suhteessa, jossa kummassakin valtiossa veloilla vähentämättömät veronalaiset jäämistön osat ovat perinnönjättäjän veloilla vähentämättömään koko jäämistöön.

5 artikla

Tätä sopimusta sovellettaessa noudatetaan vastaavasti molempien valtioiden välillä 27 päivänä joulukuuta 1956 kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla tehdyn sopimuksen 11 artiklan ja sanotun sopimuksen 11 artiklaa koskevan päättöpöytäkirjan määräyksiä.

6 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu suomen- ja saksankielisinä yhtäläisesti todistusvoimaisina alkuperäiskappaleina, on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on vaihdettava mahdollisimman pian Helsingissä.

7 artikla

1) Tämä sopimus tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivänä. Sen määräyksiä sovelletaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivänä tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden jäämistöistä suoritettaviin perintöveroihin.

2) Sopimus on voimassa niin kauan kuin sitä ei irtisanota jommankumman valtion taholta. Kumpikin valtio voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua kalenterivuoden lopussa. Tällöin sovelletaan sopimusta vielä niiden henkilöiden jäämistöistä suoritettaviin perintöveroihin, jotka kuolevat sen kalenterivuoden kuluessa, jonka lopussa päättyväksi sopimus on irtisanottu.

Tämän vakuudeksi ovat kummankin valtion valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Bernissä, 27 päivänä joulukuuta 1956.

PÄÄTTÖPÖYTÄKIRJA

Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi perintöverojen alalla tänään tehtyä sopimusta allekirjoitettaessa ovat allekirjoittaneet valtuutetut antaneet seuraavan sisältöiset yhtäpitävät selitykset, jotka ovat sopimuksen olennainen osa.

1 artiklaan

1) 1 artiklan 3 kohdan sisältämä luettelo perintöveroista, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ei ole tyhjentävä. Tämän luettelon ajan tasalla pitämiseksi 1 artiklan 4 kohdan tarkoittamassa mielessä ilmoittavat kummankin valtion asianomaiset hallintoviranomaiset, jotka ovat Suomen osalta valtiovarainministeriö (veroasiainosasto) ja Sveitsin osalta Valaliiton finanssi- ja tullidepartementti (verohallinto), toisilleen kunkin vuoden lopussa verolainsäädännössä tapahtuneista muutoksista.

2) Sopimusvaltioiden asianomaiset hallintoviranomaiset selvittävät yhteistoiminnassa mahdollisesti ilmenevät epäselvyydet siitä, mihin veroihin tätä sopimusta on sovellettava.

3) Tätä sopimusta ei sovelleta elossa olevien välisten lahjoitusten eikä tarkoitusmääräyksin rajoitettujen omaisuudensiirtojen verotukseen, jotka eivät ole perintöveron alaisia.

4) Tämän sopimuksen määräykset eivät supista niitä etuja, joita jommankumman sopimusvaltion lainsäädännön mukaan tai valtioiden välisten sopimusten nojalla myönnetään verovelvollisille.

5) Tämä sopimus ei vaikuta oikeuteen nauttia mahdollisia pitemmälle meneviä verotusta koskevia vapautuksia, jotka kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan myönnetään diplomaatti- ja konsulivirkamiehille. Mikäli perintöveroja ei sellaisten vapautusten johdosta määrätä asemamaassa, jää oikeus verottamiseen lähettäjävaltiolle.

2 ja 3 artikloihin

Tämä sopimus ei rajoita kummankaan valtion oikeutta määrätä sen verotettavissa olevista jäämistön osista meneviä perintöveroja sen verokannan mukaan, jota olisi sovellettava, jos koko jäämistöstä tai perintöosasta verotettaisiin siinä valtiossa.

Bernissä, 27 päivänä joulukuuta 1956.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.