35/1956

SOPIMUS Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä yhteistoiminnasta ihmishengen pelastamiseksi Itämerellä.

Suomen Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus, aikaansaadakseen yhteistoiminnan ja luodakseen suotuisat edellytykset Itämeren vesillä, Suomen- ja Pohjanlahti mukaan luettuina, merihätään joutuneiden alusten ja ilma-alusten matkustajien ja miehistöjen pelastamiseksi, näiden alusten ja ilma-alusten kansallisuuteen katsomatta,

ovat sopineet yhteistoiminnasta seuraavilla perusteilla:

1 artikla

Suomen ja SNT-Liiton meripelastuspalvelut suorittavat käytettävissään olevin voimin ja välinein Itämeren vesillä, Suomen- ja Pohjanlahti mukaan luettuina, merihätään joutuneiden alusten ja ilma-alusten matkustajien ja miehistöjen pelastamista.

Kun jommankumman Sopimuspuolen meripelastuspalvelu on saanut tiedon aluksen tai ilma-aluksen joutumisesta merihätään, on sen velvollisuutena ryhtyä tarkoituksenmukaisimmiksi katsomiinsa toimenpiteisiin avun antamiseksi. Jos paikka, jossa merihätään on jouduttu, sijaitsee lähempänä toisen Sopimuspuolen rannikkoa tai jos muuten katsotaan välttämättömäksi, on merihätään joutumisesta tiedon saaneen meripelastuspalvelun asetuttava yhteyteen toisen Sopimuspuolen meripelastuspalvelun kanssa, ja on tässä tapauksessa pelastustoimet järjestettävä sen mukaisesti kuin niiden kesken sovitaan.

Täten on meneteltävä aina, kun toisen Sopimuspuolen meripelastuspalvelu on saanut tiedon toiselle Sopimuspuolelle kuuluvan aluksen tai ilma-aluksen joutumisesta merihätään.

Suomen ja SNT-Liiton aluevesillä pelastustoiminta tapahtuu asianomaisen maan lakien mukaisesti.

2 artikla

Sopimuspuolten radioasemat vastaanottavat hätämerkkejä jaksoluvulla 500 kHz/600 m hätämerkkien lähettämistä ja vastaanottamista koskevien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.

Meripelastuspalvelujen välinen radioyhteys tapahtuu Suomen meripelastuspalvelun ollessa kysymyksessä radioaseman OHC (Helsinki) kautta ja SNT-Liiton meripelastuspalvelun ollessa kysymyksessä radioaseman UMQ (Kaliningrad) kautta.

Meripelastuspalvelujen välinen radioyhteys aikaansaadaan kutsumalla jaksoluvulla 500 kHz, minkä jälkeen siirrytään seuraaville lähetysjaksoluvuille: OHC jaksoluvulle 438 kHz ja UMQ jaksoluvulle 441 kHz.

3 artikla

Erityistapauksissa Sopimuspuolten meripelastuspalvelujen välisessä yhteydessä voidaan käyttää Ruotsin radioasemaa SDJ (Stavsnäs Radio). Kumpikin Sopimuspuoli pyytää tässä tarkoituksessa Ruotsin Hallituksen suostumusta mainitun yhteyden järjestämiseen.

4 artikla

Pelastustöitä suorittaessaan meripelastuspalvelujen alukset ylläpitävät radioyhteyttä keskenään sekä merihädässä olevaan alukseen tai ilma-alukseen vastaavasti radioaseman OHC ja UMQ kautta tai, mikäli se on mahdollista, käyttämällä suoraa radioyhteyttä jaksoluvuilla 500 kHz tai 2182 kHz/137.5 m.

Yhteyttä ylläpidetään radion välityksellä kansainvälisen viestityskirjan mukaan tai, mikäli se on mahdollista, käyttämällä avointa tekstiä englannin kielellä.

5 artikla

Meripelastuspalvelu, joka ensiksi on lähettänyt pelastusvälineensä avustustoimiin tai ensiksi pannut pelastustyöt käyntiin, voi, jos se on ihmishengen pelastamiseksi välttämätöntä, kutsua toisen Sopimuspuolen meripelastuspalvelun suorittamaan yhteisesti pelastustyötä.

Meripelastuspalvelu, joka on vastaanottanut tällaisen kutsun, lähettää mahdollisuuksiensa mukaan pyydettyjä pelastusvälineitä tiedoituksessa osoitetulle paikalle.

Kutsun vastaanottaneen meripelastuspalvelun on kaikissa tapauksissa mahdollisimman lyhyessä ajassa ilmoitettava tekemästään päätöksestä.

6 artikla

Toisen Sopimuspuolen meripelastuspalvelu avustaa pyynnöstä toisen Sopimuspuolen meripelastuspalvelua tämän sopimuksen soveltamisalueella tietymättömiin kadonneiden alusten ja ilma-alusten etsimisessä.

7 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan omalle meripelastuspalvelulleen ja muille asiaankuuluville elimille tarkat ohjeet tämän sopimuksen määräysten toteuttamisesta.

8 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät saa syrjäyttää Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 1910 allekirjoitetun, erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, eivätkä Lontoossa 10 päivänä kesäkuuta 1948 allekirjoitetun, ihmishengen turvaamista merellä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen määräyksiä.

9 artikla

Tämä sopimus on tehty kolmeksi vuodeksi ja se tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1957. Ellei kumpikaan Sopimuspuoli ole sanonut sopimusta irti vähintään kuusi kuukautta ennen mainitun voimassaoloajan päättymistä, se pysyy voimassa siihen saakka kunnes jompikumpi Sopimuspuoli sanoo sen irti vähintään kuusi kuukautta ennen kulumassa olevan kalenterivuoden päättymistä.

Tehty Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1956 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, ja ovat molemmat tekstit yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.