22/1956

Yksityiskäyttöisten kansainvälisessä liikenteessä olevien maantiekulkuneuvojen verottamista koskeva YLEISSOPIMUS

Sopimuspuolet,

huomioonottaen, että tietyt Euroopan valtiot ovat solmineet kahdenkeskisiä sopimuksia tai ryhtyneet muihin toimenpiteisiin, joilla on saatettu voimaan ulkomaalaisten moottoriajoneuvojen verotuksessa vapaampi menettely kuin 30 p:nä maaliskuuta 1931 tehdyn yleissopimuksen edellyttämä,

haluten helpottaa kansainvälisen matkailun kehittymistä,

ovat sopineet seuraavasta:

Artikla 1

Tässä Yleissopimuksessa tarkoitetaan:

a) "ajoneuvolla" kaikenlaisia moottori- ja polkupyöriä, kaikkia voimakoneella kulkevia maantiekulkuneuvoja sekä kaikkia tällaisiin ajoneuvoihin liitettäviä perävaunuja, tuotakoon ne maahan yhdessä tällaisen ajoneuvon kanssa tai erikseen, ei kuitenkaan henkilökuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä, joissa kuljettajan paikan lisäksi on enemmän kuin kahdeksan istuinpaikkaa;

b) "yksityiskäytöllä" ajoneuvon käyttöä muihin tarkoituksiin kuin henkilöiden kuljetukseen maksusta, palkkiosta tai muusta aineellisesta hyvityksestä tai tavarain kuljettamiseen teollista tai kaupallista tarkoitusta varten maksusta tai maksutta.

Artikla 2

Jonkin sopimuspuolen alueella rekisteröidyt ajoneuvot, samoin kuin sellaisella alueella liikenteessä sallitut ja siellä rekisteröimisvelvollisuudesta vapautetut ajoneuvot ovat, kun ne yksityiskäyttöä varten tilapäisesti tuodaan toisen sopimuspuolen alueelle, allamainituin edellytyksin vapautetut tämän sopimuspuolen alueella ajoneuvojen liikennöimisestä tai hallinnasta kannettavista veroista ja maksuista. Tämä vapautus ei koske tie- ja siltamaksuja eikä kulutusveroja ja -maksuja.

Artikla 3

1. Tämä vapautus myönnetään kunkin sopimuspuolen alueella niin kauan kuin sillä alueella voimassaolevien tullisäännösten mukaiset edellytykset 2 artiklan tarkoittamain ajoneuvojen tuontitulleista ja -veroista vapaalle tilapäiselle maahantuonnille ovat olemassa.

2. Kukin sopimuspuoli voi kuitenkin rajoittaa tämän vapautuksen keston kolmeksisadaksikuudeksikymmeneksiviideksi peräkkäiseksi päiväksi, vaikka k.o. ajoneuvolle maahan tuotaessa olisikin myönnetty tilapäinen vapautus tuontitulleista ja -veroista pitemmäksikin ajaksi.

Artikla 4

Heti kun joku maa, joka on sopimuspuolena 30 p:nä maaliskuuta 1931 tehdyssä, ulkomaalaisten moottoriajoneuvojen verotusta koskevassa yleissopimuksessa, tulee tämän Yleissopimuksen sopimuspuoleksi, sen tulee ryhtyä vuoden 1931 yleissopimuksen 17 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin sanotun yleissopimuksen irtisanomiseksi.

Loppumääräyksiä

Artikla 5

1. Euroopan taloudellisen komission jäsenmaat sekä maat, jotka on hyväksytty komissioon neuvottelevassa ominaisuudessa tämän komission ohjesääntöjen 8 §:n mukaisesti, voivat tulla tämän Yleissopimuksen sopimuspuoliksi

a) allekirjoittamalla sen;

b) ratifioimalla sen allekirjoitettuaan sen ratifiointivarauksin;

c) liittymällä siihen.

2. Maat, jotka voivat osallistua Euroopan taloudellisen komission tiettyihin toimintamuotoihin komission ohjesääntöjen 11 §:n mukaisesti, voivat tulla tämän Yleissopimuksen sopimuspuoliksi liittymällä siihen sen tultua voimaan.

3. Tämä Yleissopimus voidaan allekirjoittaa vuoden 1956 elokuun 31 päivään mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen siihen voidaan liittyä.

4. Ratifiointi tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille.

Artikla 6

1. Tämä Yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä lukien, kun viisi 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua maata on sen ratifiointivarauksetta allekirjoittanut tai tallettanut ratifiointi- tai liittymisasiakirjansa.

2. Jokaiseen sellaiseen maahan nähden, joka ratifioi tämän Yleissopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen kuin viisi maata sen on ratifiointivarauksitta allekirjoittanut tai tallettanut ratifiointi- tai liittymisasiakirjansa, se tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä luettuna sanotun maan ratifiointi- tai liittymisasiakirjan tallettamisesta.

Artikla 7

1. Kukin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän Yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan viisitoista kuukautta sen jälkeen, kun pääsihteeri on saanut siitä tiedon.

Artikla 8

Tätä Yleissopimusta ei voida soveltaa, jos, sen tultua voimaan, sopimuspuolten lukumäärä minkä hyvänsä kahdentoista peräkkäisen kuukauden ajaksi laskee alle viiden.

Artikla 9

1. Allekirjoittaessaan ratifiointivarauksitta tämän Yleissopimuksen tai tallettaessaan ratifiointi- tai liittymisasiakirjan tai milloin hyvänsä myöhemmin jokainen maa voi Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella selittää, että tätä Yleissopimusta tullaan soveltamaan joko kaikkiin niihin alueihin tai osaan niistä alueista, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa. Tätä Yleissopimusta tullaan soveltamaan ilmoituksessa mainittuun alueeseen tai alueisiin nähden alkaen yhdeksännestäkymmenennestä päivästä siitä lukien, kun pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen, tai, mikäli Yleissopimus mainittuna päivänä ei vielä ole tullut voimaan, sen voimaantulosta lähtien.

2. Jokainen maa, joka on edelläolevan kohdan mukaisesti antanut selityksen, jonka tarkoituksena on saattaa tämä Yleissopimus sovellettavaksi johonkin alueeseen nähden, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi 7 artiklan määräysten mukaisesti irtisanoa sen erikseen sanotun alueen osalta.

Artikla 10

1. Kaikki kahden tai useamman sopimuspuolen väliset, tämän Yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan mikäli mahdollista niiden keskeisillä neuvotteluilla.

2. Jokainen erimielisyys, jota ei ole voitu neuvotteluteitse selvittää, alistettakoon välimiesmenettelyyn, mikäli mikä hyvänsä siinä osallisena oleva sopimuspuoli sitä pyytää, ja siirretään niin ollen erimielisyyteen joutuneiden sopimuspuolten yhteisymmärryksessä valitsemalle tai valitsemille välimiehille. Mikäli erimielisyyteen joutuneet sopimuspuolet eivät voi kolmen kuukauden kuluessa välimiesmenettelyn pyytämisestä sopia välimiehestä tai -miehistä, mikä hyvänsä näistä sopimuspuolista voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteeriä nimeämään yhden välimiehen, jonka ratkaistavaksi erimielisyys siirretään.

3. Edelläolevan kohdan mukaisesti asetetun tai asetettujen välimiesten päätös olkoon erimielisyyteen joutuneita sopimuspuolia sitova.

Artikla 11

1. Kukin sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän Yleissopimuksen tai siihen liittyessään tai milloin hyvänsä myöhemmin selittää, ellei se tule soveltamaan Yleissopimusta moottorittomiin polkupyöriin.

2. Kukin sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän Yleissopimuksen tai siihen liittyessään selittää, ettei se katso Yleissopimuksen 10 artiklan sitovan itseään. Yleissopimuksen 10 artikla ei sido muita sopimuspuolia suhteessa mihinkään sopimuspuoleen, joka on tehnyt sellaisen varauksen.

3. Jokainen sopimuspuoli, joka on tehnyt 1 tai 2 kohdan edellyttämän varauksen, voi milloin hyvänsä peruuttaa sen Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

4. Mitään muita varauksia tämän Yleissopimuksen suhteen ei hyväksytä.

Artikla 12

1. Tämän Yleissopimuksen oltua voimassa kolme vuotta mikä hyvänsä sopimuspuoli voi Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella pyytää konferenssin koollekutsumista tämän Yleissopimuksen tarkistamiseksi. Pääsihteerin tulee ilmoittaa pyynnöstä kaikille sopimuspuolille ja kutsua koolle tarkistuskonferenssi, mikäli neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hän on antanut asian tiedoksi, vähintään kolmannes sopimuspuolista ilmoittaa hänelle yhtyvänsä pyyntöön.

2. Mikäli edelläolevan kohdan mukaisesti kutsutaan koolle konferenssi, pääsihteerin tulee tiedottaa tästä sopimuspuolille ja kehottaa näitä kolmen kuukauden kuluessa esittämään ne ehdotukset, joita nämä haluavat konferenssin käsiteltäviksi. Pääsihteerin tulee lähettää kaikille sopimuspuolille konferenssin alustava päiväjärjestys sekä tällaisten ehdotusten tekstit vähintään kolmea kuukautta ennen konferenssin kokoontumispäivää.

3. Pääsihteerin tulee kutsua kaikkiin tämän artiklan mukaisesti koollekutsuttaviin konferensseihin kaikki 5 artiklan 1 kohdan tarkoittamat maat sekä 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuoliksi tulleet maat.

Artikla 13

1. Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhtä tai useampia muutoksia tähän Yleissopimukseen. Jokaisen muutosehdotuksen teksti on toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille, jonka tulee toimittaa se edelleen kaikille sopimuspuolille ja antaa se tiedoksi kaikille 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille muille maille.

2. Jokainen edelläolevan kohdan mukaisesti tiedoksi toimitettu muutosehdotus katsottakoon hyväksytyksi, ellei mikään sopimuspuoli esitä sen johdosta huomautusta kuuden kuukauden kuluessa siitä kun pääsihteeri on muutosehdotuksen tiedoksi toimittanut.

3. Pääsihteerin tulee niin pian kuin mahdollista ilmoittaa kaikille sopimuspuolille, onko huomautusta muutosehdotuksen johdosta esitetty. Mikäli muutosehdotuksen johdosta on esitetty huomautus, katsottakoon, että muutosehdotusta ei ole hyväksytty ja että se näinollen raukeaa. Mikäli huomautuksia ei ole esitetty, muutos tulee voimaan kaikkiin sopimuspuoliin nähden kolmen kuukauden kuluttua edelläolevassa kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päättymisestä.

Artikla 14

Artikloissa 12 ja 13 edellytettyjen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerin tulee antaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille maille samoinkuin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuoliksi tulleille maille ilmoitukset

a) 5 artiklan mukaan tapahtuneista allekirjoittamisista, ratifioinneista ja liittymisistä;

b) tämän Yleissopimuksen 6 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

c) 7 artiklan mukaisista irtisanomisista;

d) Yleissopimuksen 8 artiklan mukaisesta päättymisestä;

e) 9 artiklan mukaisesti vastaanotetuista ilmoituksista;

f) 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti vastaanotetuista selityksistä ja tiedonannoista;

g) kaikkien muutosten 13 artiklan mukaisesta voimaantulosta.

Artikla 15

Tämän Yleissopimuksen allekirjoituspöytäkirja on samalla tavoin voimassa ja sillä on sama vaikutus ja voimassaoloaika kuin itse Yleissopimuksella, jonka olennaiseksi osaksi se katsotaan.

Artikla 16

Vuoden 1956 elokuun 31 päivän jälkeen tämän Yleissopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille, jonka tulee toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituille maille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän Yleissopimuksen.

Tehty Genèvessä, kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi, yhtenä ainoana kappaleena englannin ja ranskan kielillä, kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Käydessään allekirjoittamaan tälle päivälle päivättyä Yleissopimusta yksityiskäytössä olevien maantiekulkuneuvojen verotuksesta allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina ovat sopineet seuraavista täsmennyksistä ja huomioineet seuraavat varaukset:

1. Tämän Sopimuksen kannalta katsotaan vuokratun ajoneuvon käyttö yksityiskäytöksi, jos ajoneuvo on vuokrattu ilman kuljettajaa, siinäkin tapauksessa, että ajoneuvon itselleen vuokrannut henkilö itse palkkaa sille kuljettajan.

2. Matkustajille kuuluvien yksityisten matkatavarain kuljettaminen, tai, kauppamatkustajista kyseen ollen, tavaranäytteiden kuljettaminen ei ole esteenä sille, että ajoneuvo katsotaan yksityiskäytössä olevaksi.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän Pöytäkirjan.

Tehty Genèvessä, kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi yhtenä ainoana kappaleena englannin ja ranskan kielillä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.