19/1956

Asetus Kansainvälistä Rahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Kansainvälistä Rahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 15 päivänä kesäkuuta annetun lain (443/56) nojalla säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että Washingtonissa Suomen puolesta 22 päivänä kesäkuuta 1956 allekirjoitettu Kansainvälistä Rahoitusyhtiötä koskeva sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1956.

KANSAINVÄLISEN RAHOITUSYHTIÖN YHTIÖSOPIMUS

Hallitukset, joiden nimissä tämä sopimus on allekirjoitettu, sopivat seuraavasta:

Johdantoartikla

Perustetaan Kansainvälinen Rahoitusyhtiö (jota jäljempänä kutsutaan Yhtiöksi). Se toimii seuraavien määräysten mukaisesti:

I artikla
Tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä rohkaisemalla jäsenmaissa yksityisen tuotannollisen yritteliäisyyden kasvua varsinkin vähemmän kehittyneillä alueilla, täten täydentäen Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin (jota jäljempänä sanotaan Pankiksi) toimintaa. Tätä tarkoitusta toteuttaessaan Yhtiön tulee:

(1) yhteistoiminnassa yksityisten rahoittajien kanssa osallistua sellaisten tuotannollisten yksityisten yritysten perustamisen, kehittämisen ja laajentamisen rahoittamiseen, jotka voisivat myötävaikuttaa jäsenmaiden kehitykseen, sijoittamalla niihin varoja, ilman asianomaisen jäsenmaan hallituksen takaisinmaksutakuuta, milloin yksityistä pääomaa ei ole riittävästi kohtuullisin ehdoin saatavissa;

(2) pyrkiä saattamaan sijoitusmahdollisuudet, kotimainen ja ulkomainen yksityinen pääoma sekä kokenut johto keskenään yhteyteen; ja

(3) pyrkiä edistämään - sekä auttaa luomaan olosuhteita, jotka jouduttaisivat - yksityisen kotimaisen ja ulkomaisen pääoman kulkua jäsenmaissa tapahtuvaan tuotannolliseen sijoitustoimintaan.

Tämän artiklan määräysten tulee ohjata Yhtiötä kaikissa sen ratkaisuissa.

II artikla
Jäsenyys ja pääoma

1 kohta. Jäsenyys

(a) Yhtiön kantajäseniä ovat tähän liittyvässä luettelossa A mainitut Pankin jäsenet, jotka IX artiklan 2-kohdan c-momentissa mainittuna päivänä tai sitä ennen ottavat vastaan Yhtiön jäsenyyden.

(b) Jäsenyys on avoinna Pankin muille jäsenille sellaisena aikana ja sellaisin ehdoin kuin Yhtiö määrää.

2 kohta. Peruspääoma

(a) Yhtiön peruspääoma on 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

(b) Peruspääoma jakaantuu 100 000 osuuteen, joista jokainen on nimellisarvoltaan 1 000 Yhdysvaltain dollaria. Sellaiset osuudet, joita kantajäsenet eivät ensimerkinnän yhteydessä ole merkinneet, ovat myöhemmin merkittävissä tämän artiklan 3-kohdan d-momentin mukaan.

(c) Hallintoneuvosto voi korottaa peruspääoman kulloinkin vahvistetun määrän seuraavasti:

(1) annettujen äänten enemmistöllä, milloin sellainen korotus on välttämätön peruspääoman osuuksien antamiseksi, muiden kuin kantajäsenten suorittaessa ensimerkinnän, edellyttäen, ettei tämän alamomentin oikeuttamien korotusten yhteismäärä ylitä 10 000 osuutta;

(2) kaikissa muissa tapauksissa kolmen neljäsosan enemmistöllä kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

(d) Milloin on suoritettu C 2-momentin mukainen korotus, on jokaiselle jäsenelle varattava kohtuullinen tilaisuus merkitä Yhtiön määräämillä ehdoilla se osa peruspääoman korotuksesta, joka suhteellisesti vastaa sitä osaa, minkä jäsenen osuudet ennen korotusta muodostivat Yhtiön koko peruspääomasta, minkään jäsenen kuitenkaan olematta velvollinen merkitsemään mitään osaa korotetusta pääomasta.

(e) Muiden osuuksien antaminen kuin niiden, jotka on merkitty joko ensimerkinnän yhteydessä tai ylläolevan d-momentin mukaisesti vaatii kolmen neljäsosan enemmistön kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

(f) Yhtiön peruspääoman osuuksia saavat ainoastaan jäsenet merkitä, ja niitä jaetaan ainoastaan jäsenille.

3 kohta. Osuuksien merkintä

(a) Jokaisen kantajäsenen on merkittävä se määrä osuuksia, joka ilmenee jäsenen nimen kohdalta luettelossa A. Yhtiö päättää siitä peruspääoman määrästä, mikä muiden jäsenten on merkittävä.

(b) Kantajäsenten alunperin merkitsemät peruspääoman osuudet annetaan nimellisarvosta.

c) Jokaisen kantajäsenen ensimerkintä on täysin maksettava 30 päivän kuluessa joko siitä päivästä lukien, jolloin Yhtiö alottaa toimintansa IX artiklan 3-kohdan b-momentin mukaisesti, tai siitä päivästä lukien, jolloin asianomainen kantajäsen tulee jäseneksi, riippuen siitä, kumpi näistä päivistä on myöhäisempi, tai sellaisena myöhempänä päivänä, jonka Yhtiö määrää. Maksu on suoritettava kullassa tai Yhdysvaltain dollareissa Yhtiön esittämästä vaatimuksesta, jossa on ilmoitettava maksupaikka tai maksupaikat.

(d) Yhtiö määrää merkittävien pääoman osuuksien hinnan ja muut merkitsemisehdot, kun kysymyksessä ei ole kantajäsenten suorittama ensimerkintä.

4 kohta. Vastuun rajoitus

Jäsenyys ei saata jäsentä vastuuseen Yhtiön velvoituksista.

5 kohta. Osuuksien siirtoa ja pantiksi antoa koskeva rajoitus

Pääoman osuuksia ei saa pantata eikä millään tavoin rasittaa, ja ne voidaan siirtää vain Yhtiölle.

III artikla
Toiminta

1 kohta. Rahoitustoiminta

Yhtiö voi sijoittaa varojaan tuotannollisiin yksityisiin yrityksiin jäsentensä alueella. Mikäli tällaiseen yritykseen liittyy valtion tai muuta julkista etua, ei tämä välttämättä estä yhtiötä sijoittamasta varojaan siihen.

2 kohta. Rahoitusmuodot

(a) Yhtiön rahoitustoiminta älköön saako yritysten osakepääomaan tehtävien sijoitusten muotoa. Edellä olevan huomioonottaen Yhtiö voi sijoittaa varojaan sillä tavoin kuin se olosuhteisiin katsoen saattaa pitää tarkoituksenmukaisena, sisältyen tähän myös (muun ohella) sijoitukset, jotka haltijalleen antavat oikeuden voitto-osuuteen ja oikeuden merkitä osakkeita tai muuntaa sijoitus osakkeiksi.

(b) Yhtiö älköön itse käyttäkö oikeutta merkitä osakkeita tai muuntaa sijoitusta osakkeiksi.

3 kohta. Toimintaperiaatteet

Yhtiön toimintaa harjoitettakoon seuraavien periaatteiden mukaan:

(1) Yhtiö älköön ryhtykö rahoitustoimintaan, johon sen mielestä voitaisiin saada riittävästi yksityistä pääomaa kohtuullisin ehdoin;

(2) Yhtiö älköön rahoittako kenenkään jäsenensä alueilla sijaitsevaa yritystä, jos tämä jäsen vastustaa sellaista rahoitusta;

(3) Yhtiö älköön asettako ehtoja, joiden mukaan sen suorittamasta rahoitustoiminnasta koituva tuotto tullaan käyttämään määrätyn jäsenvaltion alueilla;

(4) Yhtiö älköön ottako vastuuta sellaisen yrityksen hallinnosta, johon se on sijoittanut varoja;

(5) Yhtiön tulee ryhtyä rahoitustoimentaan sopiviksi katsomillaan ehdoilla, ottaen huomioon yrityksen tarpeet, kantaakseen ottamansa riskin sekä ne ehdot, jotka samanlaisessa rahoitustoiminnassa yksityiset sijoittajat saavat;

(6) Yhtiön tulee pyrkiä vapauttamaan varansa myymällä sijoituksiaan yksityisille rahoittajille, niin pian kuin se voi sopivasti tapahtua tyydyttävin ehdoin;

(7) Yhtiön tulee pyrkiä ylläpitämään sijoitustoiminnassaan kohtuullista monipuolisuutta.

4 kohta. Etujen suojeleminen

Mikään tämän sopimuksen määräys älköön estäkö yhtiötä ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin ja käyttämästä hyväkseen sellaisia oikeuksia, joita se voi pitää välttämättöminä etujensa suojelemiseksi, jos sen sijoitusten suhteen esiintyy tai uhkaisi esiintyä laiminlyöntejä, jos sijoituksen kohteeksi tulleen yrityksen taholta esiintyy tai uhkaisi esiintyä maksukyvyttömyyttä tai jos syntyy muita tilanteita, jotka yhtiön käsityksen mukaan vaarantavat kyseistä sijoitusta.

5 kohta. Eräitten ulkomaanvaluuttaa koskevien rajoitusten soveltuvuus

Varat, jotka yhtiö on vastaanottanut tai jotka sille on suoritettava yhtiön tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti jonkun jäsenvaltion alueilla suorittaman rahoituksen johdosta, eivät yksinomaan jonkun tämän sopimuksen määräyksen perusteella ole vapaita yleisesti sovellettavista ulkomaanvaluuttaa koskevista rajoituksista, määräyksistä ja valvontatoimenpiteistä, jotka ovat voimassa mainitun jäsenvaltion alueilla.

6 kohta. Muu toiminta

Muualla tässä sopimuksessa mainittujen toimintamuotojen lisäksi Yhtiöllä on oikeus:

(1) ottaa lainaksi varoja ja siinä yhteydessä asettaa sellainen rinnakkais- tai muunlainen vakuus, jonka se määrää; kuitenkin sillä edellytyksellä, että Yhtiö, ennen kuin se julkisesti myy velvoituksiaan jäsenvaltion markkinoilla, on saanut ao. jäsenvaltion ja myös sen jäsenvaltion hyväksymisen, jonka valuuttamääräisiksi velkasitoumukset tullaan laatimaan;

(2) sijoittaa varoja, joita ei tarvita sen rahoitustoimintaa varten, Yhtiön määräämiin velkasitoumuksiin ja sijoittaa sen hallussa eläke- ja muita vastaavia tarkoituksia varten olevia varoja millaisiin markkinoitaviin arvopapereihin tahansa, tällaisten sijoitusten olematta tämän artiklan muiden kohtien asettamien rajoitusten alaisia;

(3) taata ne arvopaperit, joihin se on sijoittanut varoja, helpottaakseen niiden myyntiä;

(4) ostaa ja myydä liikkeeseen laskemiaan tai sellaisia arvopapereita, joihin se on sijoittanut varojaan;

(5) käyttää sellaisia liiketoimintaansa liittyviä muita valtuuksia, jotka ovat välttämättömiä tai toivottavia sen tarkoitusten edistämiseksi.

7 kohta. Valuuttojen arviointi

Milloin tämän sopimuksen mukaan on välttämätöntä määrätä jonkin valuutan arvo suhteessa johonkin muuhun valuuttaan, tulee tämän arvion olla se, jonka Yhtiö, neuvoteltuaan Kansainvälisen Valuuttarahaston kanssa kohtuusnäkökohdat huomioonottaen, määrää.

8 kohta. Arvopapereihin merkittävät huomautukset

Kaikkien Yhtiön liikkeelle laskemien tai takaamien arvopapereiden etusivu on näkyvällä tavalla varustettava selityksellä, etteivät ne ole Pankin, eikä ellei arvopaperissa nimenomaan ole toisin sanottu, minkään hallituksen velkasitoumuksia.

9 kohta. Poliittisen toiminnan kieltäminen

Yhtiö ja sen virkamiehet älkööt sekaantuko minkään jäsenen poliittisiin asioihin, älköönkä ao. jäsenen tai jäsenten poliittinen järjestelmä vaikuttako heidän päätöksiinsä. Heidän päätöstensä tulee perustua vain taloudellisiin näkökohtiin ja näitä näkökohtia on puolueettomasti punnittava tässä sopimuksessa mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

IV artikla
Järjestysmuoto ja hallinto

1 kohta. Yhtiön rakenne

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta, johtokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja muita virkamiehiä ja henkilökuntaa suorittamaan tehtäviä, joita Yhtiö saattaa määrätä.

2 kohta. Hallintoneuvosto

(a) Hallintoneuvosto käyttää kaikkia Yhtiölle kuuluvia valtuuksia.

(b) Pankin hallintoneuvoston jokainen jäsen ja varajäsen, jonka on nimittänyt Pankin jäsen, joka myös on Yhtiön jäsen, toimii viran puolesta vastaavasti Yhtiön hallintoneuvoston jäsenenä tai varajäsenenä. Hallintoneuvoston varajäsen saa äänestää vain päämiehensä poissa ollessa. Hallintoneuvosto valitsee jonkun jäsenistään hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa toimestaan, jos se jäsen, joka hänet on nimittänyt, lakkaa olemasta Yhtiön jäsen.

(c) Hallintoneuvosto voi oikeuttaa johtokunnan käyttämään kaikkia hallintoneuvostolle kuuluvia valtuuksia lukuunottamatta

(1) oikeutta hyväksyä uusia jäseniä ja määrätä niiden jäseneksi pääsyn ehdoista;

(2) oikeutta korottaa tai alentaa peruspääomaa;

(3) oikeutta erotta jäsen väliaikaisesti;

(4) oikeutta ratkaista johtokunnan tämän sopimuksen tulkintoihin kohdistetut valitukset;

(5) oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa varten (lukuunottamatta epävirallisia, luonteeltaan väliaikaisia ja hallinnollisia järjestelyjä);

(6) oikeutta päättää Yhtiön toiminnan lopettamisesta ja sen varojen jaosta;

(7) oikeutta määrätä osingosta;

(8) oikeutta muuttaa tätä sopimusta.

(d) Hallintoneuvoston tulee pitää vuosikokous ja sellaisia muita kokouksia, joista se itse päättää tai jotka johtokunta kutsuu koolle.

(e) Hallintoneuvoston vuosikokous pidettäköön Pankin hallintoneuvoston vuosikokouksen yhteydessä.

(f) Hallintoneuvoston on päätösvaltainen milloin sellainen enemmistö hallintoneuvoston jäsenistä on saapuvilla, joka edustaa vähintään kahta kolmannesta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

(g) Yhtiö voi säännöksillä määrätä menettelyn, jolla johtokunta voi järjestää hallintoneuvoston jäsenten kesken äänestyksen jostakin erityisestä kysymyksestä hallintoneuvostoa koolle kutsumatta.

(h) Hallintoneuvosto ja johtokunta, sikäli kuin viimeksi mainittu on siihen valtuutettu, voivat hyväksyä Yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseksi välttämättömiä tai sopivia määräyksiä ja säännöksiä.

(i) Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet toimivat saamatta Yhtiöltä korvausta.

3 kohta. Äänestys

(a) Kullakin jäsenellä on 250 ääntä sekä lisäksi yksi ääni kutakin hallussaan olevaa osuutta kohden.

(b) Ellei nimenomaan toisin määrätä, ratkaistaan Yhtiön kaikki esille tulevat asiat annettujen äänten enemmistöllä.

4 kohta. Johtokunta

(a) Johtokunta on vastuussa Yhtiön yleisen toiminnan johtamisesta ja käyttää tätä tarkoitusta varten kaikkia niitä valtuuksia, jotka sille on annettu tässä sopimuksessa tai jotka hallintoneuvosto on sille siirtänyt.

(b) Yhtiön johtokunnan muodostavat viran puolesta kaikki ne Pankin johtokunnan jäsenet, jonka joko (1) on nimittänyt Pankin jäsen, joka samalla myös on Yhtiön jäsen, tai (2) joka on tullut valituksi vaalilla, jossa hänen puolestaan on äänestänyt ainakin yksi Pankin jäsen, joka samalla myös on Yhtiön jäsen. Pankin johtokunnan jokaisen tällaisen jäsenen varajäsen on viran puolesta Yhtiön johtokunnan varajäsen. Johtokunnan jäsenen valtuudet päättyvät, jos se jäsen, joka hänet on nimittänyt, tai jos kaikki jäsenet, jotka ovat äänestäneet hänen puolestaan, lakkaavat olemasta Yhtiön jäseniä.

(c) Johtokunnan jäsen, joka on Pankin johtokunnan nimitetty jäsen, on oikeutettu antamaan niin monta ääntä kuin se jäsen, joka hänet on nimittänyt, on oikeutettu Yhtiössä antamaan. Johtokunnan jäsen, joka on Pankin johtokunnan valittu jäsen, on oikeutettu antamaan niin monta ääntä kuin Yhtiön se jäsen tai ne jäsenet, joiden äänet ovat myötävaikuttaneet hänen valituksi tulemiseensa Pankissa, ovat oikeutetut antamaan Yhtiössä. Kaikki ne äänet, jotka johtokunnan jäsen on oikeutettu antamaan, on annettava yhtenä kokonaisuutena.

(d) Johtokunnan jäsenen poissa ollessa on hänen nimittämällään varajäsenellä valtuus toimia hänen sijastaan. Johtokunnan jäsenen ollessa saapuvilla, hänen varamiehensä voi osallistua kokouksiin kuitenkin ilman äänioikeutta.

(e) Johtokunta on päätösvaltainen milloin sellainen enemmistö sen jäsenistä on läsnä, joka edustaa vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

(f) Johtokunta kokoontuu niin usein kuin Yhtiön liiketoiminta sitä vaatii.

(g) Hallintoneuvoston tulee hyväksyä säännöt, joiden mukaan Yhtiön jäsen, jolla ei ole oikeutta nimittää jäsentä Pankin johtokuntaan, voi lähettää edustajan olemaan läsnä kaikissa Yhtiön johtokunnan kokouksissa, milloin käsitellään mainitun jäsenen esittämää anomusta tai tätä erikoisesti koskevaa kysymystä.

5 kohta. Puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja henkilökunta

(a) Pankin toimitusjohtaja toimii viran puolesta Yhtiön johtokunnan puheenjohtajana; hänellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, paitsi äänten mennessä tasan, jolloin hänellä on ratkaiseva ääni. Hän voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin voimatta äänestää niissä.

(b) Johtokunta nimittää Yhtiön toimitusjohtajan puheenjohtajan suosituksesta. Toimitusjohtaja toimii Yhtiön henkilökunnan päällikkönä. Johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja sen puheenjohtajan yleisen valvonnan alaisena hän johtaa Yhtiön juoksevaa liiketoimintaa, ja heidän yleisvalvontansa alaisena hän vastaa Yhtiön sisäisestä työjärjestyksestä sekä virkamiesten ja henkilökunnan nimittämis- ja erottamisasioista.

Toimitusjohtaja voi osallistua johtokunnan kokouksiin voimatta äänestää niissä. Toimitusjohtajan tulee erota toimestaan, mikäli johtokunta niin päättää puheenjohtajan yhtyessä päätökseen.

(c) Suorittaessaan virkatehtäviään Yhtiön toimitusjohtaja, virkamiehet ja henkilökunta ovat vastuussa yksinomaan Yhtiölle eivätkä millekään muulle viranomaiselle. Yhtiön jäsenen on kunnioitettava tämän vastuun kansainvälistä luonnetta ja pidättäydyttävä kaikesta yrityksestä vaikuttaa kehenkään heistä heidän suorittaessaan virkavelvollisuuksiaan.

(d) Koska on ensiarvoisen tärkeätä, että taataan mahdollisimman korkea työteho ja teknillinen kyvykkyys, on Yhtiön ottaessaan palvelukseensa virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että henkilökunta hankitaan niin laajalta maantieteelliseltä pohjalta kuin mahdollista.

6 kohta. Suhde Pankkiin

(a) Yhtiö on erityinen ja Pankista erillään oleva laitos ja Yhtiön varat on pidettävä erillään Pankin varoista. Yhtiö ei saa lainata varoja Pankille tai Pankilta. Tämän kohdan määräykset älkööt estäkö Yhtiötä ryhtymästä järjestelyihin Pankin kanssa asioissa, jotka koskevat toimistohuoneistoja ja -kalustoa, henkilökuntaa ja palveluksia, sekä järjestelyihin, jotka liittyvät jomman kumman järjestön toisensa puolesta suorittamien hallintomenojen korvaamiseen.

(b) Mikään tämän sopimuksen määräys älköön tehkö Yhtiötä vastuulliseksi Pankin toiminnasta ja velvoituksista tai Pankkia vastuulliseksi Yhtiön toiminnasta tai velvoituksista.

7 kohta. Suhteet toisiin kansainvälisiin järjestöihin

Yhtiön on Pankin välityksellä solmittava viralliset suhteet Yhdistyneisiin Kansakuntiin, ja se voi solmia sellaiset suhteet muitten virallisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka hoitavat erikoistehtäviä läheisillä toimialoilla.

8 kohta. Toimipaikkojen sijainti

Yhtiön päätoimiston tulee sijaita samalla paikkakunnalla kuin Pankin päätoimisto. Yhtiö saa perustaa muita toimistoja minkä jäsenen alueilla tahansa.

9 kohta. Talletuspaikat

Kunkin jäsenen tulee nimetä keskuspankkinsa talletuspaikaksi, jossa Yhtiö voi säilyttää ao. jäsenen valuutanmääräisiä saataviaan tai muita Yhtiön varoja, tai, ellei jäsenellä ole keskuspankkia, sen tulee määrätä tähän tarkoitukseen muu sellainen laitos, jonka Yhtiö voi hyväksyä.

10 kohta. Yhteydenpito

Kunkin jäsenen tulee nimetä sopiva viranomainen, jonka kanssa Yhtiö voi ylläpitää yhteyttä kaikissa tämän sopimuksen johdosta aiheutuvissa asioissa.

11 kohta. Toimintakertomusten julkaiseminen ja tiedoitusten toimittaminen

(a) Yhtiön tulee julkaista tilintarkastajien vahvistaman tilinpäätöksen sisältävä vuosikertomus ja sopivin väliajoin lähettää jäsenille lyhyt selonteko taloudellisesta asemastaan sekä voitto- ja tappiotili-ilmoitus, josta ilmenee sen toiminnan tulos.

(b) Yhtiö voi julkaista muitakin tarkoitustensa toteuttamiseksi hyödyllisinä pitämiään tiedonantoja.

(c) Kaikki tässä luetellut kertomukset, tilailmoitukset ja julkaisut on lähetettävä jäsenille.

12 kohta. Osingot

(a) Hallintoneuvosto voi kulloinkin päättää kuinka paljon Yhtiön nettotulosta ja ylijäämästä, sitten kun tarpeelliset siirrot vararahastoihin on suoritettu, jaetaan osinkona.

(b) Osingot on jaettava siinä suhteessa kuin jäsenet omistavat peruspääoman osuuksia.

(c) Yhtiö päättää, millä tavoin ja missä valuutassa tai valuutoissa osingot jaetaan.

V artikla
Jäsenyydestä luopuminen; jäsenen väliaikainen erottaminen; toiminnan lakkaaminen

1 kohta. Jäsenyydestä luopuminen

Jäsen voi milloin tahansa erota Yhtiöstä toimittamalla siitä kirjallisen ilmoituksen Yhtiön päätoimistoon. Ero lasketaan tapahtuvaksi ilmoituksen vastaanottopäivänä.

2 kohta. Jäsenen väliaikainen erottaminen

(a) Jos jäsen laiminlyö jonkun Yhtiöön kohdistuvan velvoituksensa täyttämisen, voi Yhtiö väliaikaisesti erottaa jäsenen päätöksellä, jonka hallintoneuvoston jäsenet ovat tehneet äänten enemmistöllä, joka samalla edustaa enemmistöä kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Täten väliaikaisesti erotettu jäsen lakkaa automaattisesti olemasta Yhtiön jäsen vuoden kuluttua sen väliaikaisesta erottamisesta, ellei päätöstä sen oikeuksien palauttamisesta ole samalla enemmistöllä tehty.

(b) Sinä aikana kun väliaikainen erottaminen on voimassa ei jäsen ole oikeutettu käyttämään mitään tämän sopimuksen myöntämiä oikeuksia eroamisoikeutta lukuunottamatta, mutta se on kuitenkin edelleen vastuussa kaikista velvoituksistaan.

3 kohta. Väliaikainen erottaminen Pankin jäsenyydestä tai jäsenyyden lakkaaminen

Jäsen, joka on erotettu väliaikaisesti Pankin jäsenyydestä, tai joka on lakannut olemasta sen jäsen, katsotaan automaattisesti väliaikaisesti erotetuksi Yhtiön jäsenyydestä tai vastaavasti lakanneeksi olemasta Yhtiön jäsen.

4 kohta. Hallitusten oikeudet ja velvollisuudet jäsenyyden päättyessä

(a) Kun joku hallitus lakkaa olemasta jäsen, on se jatkuvasti Yhtiölle olevista maksuvelvoituksistaan vastuussa. Yhtiön on tämän kohdan määräysten mukaan osavaiheena sellaisen hallituksen kanssa tapahtuvassa tilien selvittelyssä ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän omistamien peruspääoman osuuksien takaisinostamiseksi; sellaisella hallituksella ei kuitenkaan tämän sopimuksen perusteella ole muita oikeuksia kuin ne, jotka on mainittu tässä kohdassa ja VIII artiklan c-momentissa.

(b) Allaolevan c-momentin estämättä Yhtiö ja ao. hallitus voivat sopia hallituksen omistamien osuuksien takaisinostamisesta sellaisin ehdoin, joita olosuhteisiin katsoen voidaan pitää sopivina. Tällainen sopimus voi muun muassa sisältää kaikkien niiden velvoitusten lopullisen järjestelyn, joita hallituksella on Yhtiötä kohtaan.

(c) Jollei tällaista sopimusta ole tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä kun hallitus lakkasi olemasta jäsen tai muun ajan kuluessa, josta Yhtiö ja kysymyksessä oleva hallitus mahdollisesti sopivat, on hallituksen peruspääoman osuuksien takaisinostohintana se arvo, joka niillä Yhtiön kirjanpidon mukaan oli sinä päivänä jolloin hallitus lakkasi olemasta jäsen. Peruspääoman osuuksien takaisinosto tapahtuu seuraavin ehdoin:

1. Maksuja peruspääoman osuuksista voidaan suorittaa sitä mukaa kun asianomainen hallitus niitä luovuttaa, sellaisin osamaksuin, sellaisina ajankohtina ja sellaisessa, saatavissa olevassa valuutassa tai valuutoissa, jotka Yhtiö taloudellisen asemansa huomioon ottaen katsoo kohtuulliseksi määrätä;

2. Hallitukselle peruspääoman osuuksista maksuksi tulevia rahamääriä älköön suoritettako niin kauan kun hallituksella tai sen alaisella elimellä on Yhtiötä kohtaan mitään maksuvelvoituksia; sellainen rahamäärä voidaan sitä mukaa kuin se lankeaa maksettavaksi Yhtiön harkinnasta riippuen, kuitata Yhtiön maksettavaa rahamäärää vastaan;

3. Jos Yhtiö kärsii nettotappiota III artiklan 1-kohdan mukaan tehdyistä sijoituksista, jotka sillä oli sinä päivänä, jolloin hallitus lakkasi olemasta Yhtiön jäsen, ja sellaisen tappion määrä ylittää niiden varauksien määrän, jotka mainittuna päivänä olivat sen varalta käytettävissä, on ao. hallituksen vaadittaessa maksettava takaisin se summa, jolla sen peruspääoman osuuksista suoritettavaa takaisinostohintaa olisi vähennetty, jos tällainen tappio olisi otettu huomioon takaisinostohintaa määrättäessä.

(d) Missään tapauksessa ei mitään tämän kohdan mukaan jollekin hallitukselle sen omistamien peruspääoman osuuksien johdosta suoritettavaa rahamäärää ole maksettava, ennenkuin kuusi kuukautta on kulunut siitä päivästä, jolloin hallitus lakkasi olemasta Yhtiön jäsen. Jos Yhtiö kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin jokin hallitus on lakannut olemasta Yhtiön jäsen, lopettaa toimintansa tämän artiklan 5-kohdan mukaan, kaikki kysymyksessä olevan hallituksen oikeudet määräytyvät sanotun 5-kohdan säännösten mukaan ja kysymyksessä olevaa hallitusta pidetään jatkuvasti Yhtiön jäsenenä sanottua 5-kohtaa sovellettaessa, kuitenkin siten, ettei sillä ole äänioikeutta.

5 kohta. Toiminnan lopettaminen ja sitoumusten selvittäminen

(a) Yhtiö voi pysyvästi lopettaa toimintansa hallintoneuvoston jäsenten sellaisella äänten enemmistöllä tekemällä päätöksellä, joka samalla edustaa enemmistöä kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Tällaisen päätöksen jälkeen on Yhtiön viipymättä lopetettava koko toimintansa niitä toimenpiteitä lukuunottamatta, joita Yhtiön varojen järkevä rahaksimuutto, säilyttäminen ja suojaaminen sekä sen velvoitusten selvittäminen vaativat. Näiden velvoitusten lopulliseen selvittämiseen ja näiden varojen jakoon saakka jatkuu Yhtiön olemassaolo, kaikkien Yhtiön ja sen jäsenten tämän sopimuksen mukaisten keskinäisten oikeuksien ja velvollisuuksien pysyessä muuttumattomina, kuitenkin siten, ettei mitään jäsentä saa väliaikaisesti erottaa, eikä mikään jäsen erota, ja ettei jäsenille saa toimittaa muuta kuin tämän kohdan määräysten edellyttämää jakoa.

(b) Mitään jakoa ei jäsenille saa toimittaa heidän merkitsemiensä yhtiöiden peruspääoman osuuksien nojalla, ennenkuin kaikki velat Yhtiön velkojille on suoritettu tai hoidettu ja hallintoneuvosto, jäsentensä ääntenenemmistöllä, joka edustaa enemmistöä jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, on päättänyt toimittaa sellaisen jaon.

(c) Edellä mainitun huomioon ottaen Yhtiön tulee jakaa varansa jäsenille sen mukaan kun niillä on peruspääoman osuuksia, edellyttäen, että Yhtiö kussakin tapauksessa ennen jaon suorittamista on saanut kaikki maksamattomat saatavat ao. jäseneltään perityiksi. Sellainen jako on toimitettava sellaisena aikana, sellaisissa valuutoissa ja käteisenä rahana tai muina varoina siten kuin Yhtiö pitää kohtuullisena ja oikeudenmukaisena. Jäsenille suoritettavien osuuksien ei välttämättä tarvitse olla yhdenmukaisia mitä tulee jaettujen varojen lajiin tai valuuttoihin, joiden määräisiä ne ovat.

(d) Jokaisella jäsenellä, joka saa Yhtiön tämän kohdan mukaan jakamia varoja, on niihin nähden samat oikeudet kuin Yhtiöllä oli ennen niiden jakoa.

VI artikla
Asema, erivapaudet ja erioikeudet

1 kohta. Artiklan tarkoitus

Jotta Yhtiö pystyisi täyttämään sille uskotut tehtävät, on sille myönnettävä kaikkien jäsenten alueilla tämän artiklan mukainen asema, erivapaudet ja erioikeudet.

2 kohta. Yhtiön asema

Yhtiö on juridinen henkilö ja sillä on erityisesti kelpoisuus:

1. tehdä sopimuksia;

2. hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta;

3. ryhtyä oikeudenkäyntitoimenpiteisiin.

3 kohta. Yhtiön asema oikeudenkäynnissä

Syyte Yhtiötä vastaan voidaan nostaa vain tuomioistuimessa, jolla on tuomiovalta sellaisen jäsenen alueilla, missä Yhtiöllä on toimipaikka, minne se on nimittänyt asiamiehen vastaanottamaan haasteita tai oikeudenkäyntiä koskevia ilmoituksia tai missä Yhtiö on laskenut liikkeeseen tai taannut arvopapereita. Syytettä älkööt kuitenkaan nostako jäsenet tai henkilöt, jotka toimivat jäsenten puolesta tai joiden vaatimukset ovat siirtyneet jäseniltä. Yhtiön omaisuus ja varat ovat sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta vapaat ennen Yhtiötä koskevan lopullisen tuomion julistamista kaikista pakkotoimenpiteistä, takavarikosta ja ulosmittauksesta.

4 kohta. Varojen vapaus pakkotoimenpiteistä

Yhtiön omaisuus ja varat olkoot, riippumatta siitä missä ja kenen hallussa ne ovat, vapaat kotitarkastuksesta, pakko-otosta, menetetyksi julistamisesta, pakkolunastuksesta tai mistä muusta hallinnollisella tai lainsäädännöllisillä toimenpiteillä tapahtuvasta pakkotoimenpiteestä tahansa.

5 kohta. Arkistojen koskemattomuus

Yhtiön arkistot olkoot loukkaamattomia.

6 kohta. Varojen vapautus rajoituksista

Siinä määrin kun tässä sopimuksessa edellytettyjen liiketoimien suorittaminen vaatii ja ottamalla huomioon III artiklan 5-kohdan määräykset sekä muut tämän sopimuksen määräykset, olkoot Yhtiön koko omaisuus ja kaikki sen varat vapaat kaikenlaisista rajoituksista, määräyksistä, valvonta- ja maksulykkäystoimenpiteistä.

7 kohta. Kirjeenvaihdon erioikeudet

Jokainen jäsen myöntäköön Yhtiön viralliselle kirjeenvaihdolle saman kohtelun kuin minkä se myöntää muiden jäsenten viralliselle kirjeenvaihdolle.

8 kohta. Virkamiesten ja toimihenkilöiden erivapaudet ja erioikeudet

Kaikki Yhtiön hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenet sekä varajäsenet, virkamiehet ja toimihenkilöt:

1. nauttikoot virkatoimiinsa nähden vapautusta oikeudellisista toimenpiteistä;

2. nauttikoot, jolleivät he ole asianomaisen maan kansalaisia, samaa erivapautta maahantulomääräyksiin, ulkomaalaisten rekisteröimisvelvollisuuteen sekä kansalliseen palvelusvelvollisuuteen nähden sekä samoja helpotuksia valuuttamääräyksiin nähden, mitkä jäsenet myöntävät muiden jäsenmaiden vastaavanarvoisille edustajille, virkamiehille ja muille toimihenkilöille;

3. nauttikoot samaa kohtelua matkustusmahdollisuuksiin nähden kuin minkä jäsenet myöntävät muiden jäsenmaiden vastaavanarvoisille edustajille, virkamiehille ja muille toimihenkilöille.

9 kohta. Verovapaus

(a) Yhtiö, sen varat, omaisuus, tulot ja tämän sopimuksen sallimat liiketoimet olkoot vapaat kaikista veroista ja tulleista. Yhtiö olkoon myös vapaa kaikkien verojen ja tullien kannosta ja maksusta.

(b) Mitään veroa älköön kannettako Yhtiön johtokuntansa jäsenille ja varajäsenille sekä virkamiehilleen ja toimihenkilöilleen suorittamista palkoista ja palkkioista, elleivät viimemainitut henkilöt ole ao. maan kansalaisia tai alamaisia tahi muutoin sen alaista.

(c) Yhtiön antamista velkasitoumuksista tai arvopapereista (niistä tulevat osingot ja korot mukaanluettuina), olkootpa ne kenen hallussa tahansa, älköön kannettako minkäänlaista veroa,

(1) joka saattaisi nämä sitoumukset tai arvopaperit huonompaan asemaan yksinomaan sen johdosta, että ne ovat yhtiön antamia; tai

(2) jos sellaisen verotuksen oikeudellisena perustana on yksinomaan se paikka tai valuutta, missä arvopaperit on annettu, jossa se on asetettu maksettavaksi tai on maksettu, tai Yhtiön jonkin toimiston tai liikepaikan sijainti.

(d) Yhtiön takaamista velkasitoumuksista ja arvopapereista (niistä tulevat osingot ja korot mukaanluettuina), olkootpa ne kenen hallussa tahansa, älköön kannettako minkäänlaista veroa,

(1) joka saattaisi tällaisen velkasitoumuksen tai arvopaperin huonompaan asemaan yksinomaan sen johdosta, että se on Yhtiön takaama; tai

(2) jos sellaisen verotuksen ainoana oikeudellisena perustana on Yhtiön jonkin toimiston tai liikepaikan sijainti.

10 kohta. Artiklan soveltaminen

Kunkin jäsenmaan tulee ryhtyä sellaisiin, sen omilla alueilla välttämättömiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on toteuttaa sen omien lakien puitteissa tässä artiklassa esitetyt periaatteet, ja ilmoittaa Yhtiölle yksityiskohtaisesti niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt.

11 kohta. Poikkeukset

Yhtiö voi harkintansa mukaisesti tehdä poikkeuksia tämän artiklan mukaisista erivapauksista ja erioikeuksista siinä laajuudessa ja sellaisin ehdoin, jotka se määrää.

VII artikla
Muutokset

(a) Tätä sopimusta voidaan muuttaa hallintoneuvoston päätöksellä, jota kannattaa kolme viidesosaa hallintoneuvoston jäsenistä, jotka yhdessä edustavat neljää viidettäosaa kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

(b) Edellä olevasta a-momentista huolimatta vaaditaan hallintoneuvoston kaikkien jäsenten hyväksyminen kaikille muutoksille, jotka koskevat:

1. V artiklan 1-kohdan edellyttämää oikeutta erota Yhtiöstä;

2. II artiklan 2-kohdan d-momentin turvaamaa osuusmerkinnän etuoikeutta;

3. II artiklan 4-kohdan edellyttämää vastuuvelvollisuuden rajoitusta.

c) Jokainen tätä sopimusta koskeva muutosehdotus on tiedotettava hallintoneuvoston puheenjohtajalle, jonka on esitettävä ehdotus hallintoneuvostolle, riippumatta siitä, onko muutosehdotuksen tehnyt jäsenmaa, hallintoneuvoston jäsen tai johtokunta. Kun muutos on asianmukaisesti hyväksytty, on yhtiön vahvistettava muutoksen hyväksyminen tiedottamalla siitä virallisesti kaikille jäsenmaille. Muutokset astuvat voimaan kaikkiin jäsenmaihin nähden kolmen kuukauden kuluttua virallisen tiedonannon päivämäärästä lukien, ellei hallintoneuvosto määrää lyhyempää määräaikaa.

VIII artikla
Tulkinta ja välimiesmenettely

(a) Kaikki jonkun jäsenen ja Yhtiön väliset tai Yhtiön joidenkin jäsenten väliset tämän sopimuksen määräyksien tulkintaa koskevat kysymykset on alistettava johtokunnan ratkaistaviksi. Jos kysymys koskee erityisesti jotakin Yhtiön jäsentä, jolla ei ole oikeutta nimittää Pankin johtokunnan jäsentä, on tällainen jäsen oikeutettu olemaan edustettuna asiaa käsiteltäessä IV artiklan 4-kohdan g-momentin mukaisesti.

(b) Jos johtokunta jossakin tapauksessa on antanut päätöksensä edellä olevan a-momentin mukaisesti, voi mikä jäsen tahansa vaatia kysymyksen alistamista hallintoneuvostolle, jonka päätös on lopullinen. Siihen mennessä, kunnes hallintoneuvosto on tehnyt päätöksensä, Yhtiö voi, mikäli se pitää välttämättömänä, toimia johtokunnan antaman päätöksen perusteella.

(c) Jos Yhtiön ja sen jäsenyydestä eronneen maan välillä tai Yhtiön toiminnan lopullisen lakkauttamisen jälkeen Yhtiön ja jonkin jäsenen välillä syntyy erimielisyyksiä, on nämä erimielisyydet alistettava kolmimiehisen välitystuomioistuimen välitystuomiolla ratkaistavaksi. Yhden välitysmiehen nimittää Yhtiö, toisen osapuolena oleva valtio ja, jolleivät osapuolet toisin sovi, Kansainvälisen Tuomioistuimen puheenjohtaja tai joku Yhtiön hyväksymässä ohjesäännössä määrätty viranomainen kolmannen, joka toimii välitystuomioistuimen puheenjohtajana. Puheenjohtajalla on täysi oikeus ratkaista kaikki menettelytapakysymykset, joista osapuolet eivät pääse sovintoon.

IX artikla
Loppumääräykset

1 kohta. Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun sen on allekirjoittanut vähintään 30 hallitusta, joiden merkinnät käsittävät vähintään 75 % A-luettelossa mainittujen merkintöjen kokonaismäärästä, ja kun tämän artiklan 2-kohdan a-momentissa mainitut asiakirjat on talletettu niiden puolesta. Missään tapauksessa älköön tämä sopimus astuko voimaan ennen lokakuun 1 päivää 1955.

2 kohta. Allekirjoittaminen

(a) Jokainen hallitus, jonka puolesta tämä sopimus allekirjoitetaan, tallettaa Pankkiin asiakirjan, josta käy ilmi, että se on hyväksynyt tämän sopimuksen varauksetta lakiensa mukaan ja ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin voidakseen täyttää kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoituksensa.

(b) Jokainen hallitus tulee Yhtiön jäseneksi siitä päivämäärästä lukien, jolloin edellä mainitussa a-momentissa mainittu asiakirja on sen puolesta talletettu; mikään hallitus ei kuitenkaan tule jäseneksi ennen kuin tämä sopimus astuu voimaan tämän artiklan 1-kohdan mukaisesti.

(c) A-luettelossa mainittujen maiden hallitusten puolesta on tilaisuus allekirjoittaa tämä sopimus Pankin päätoimistossa virka-ajan päättymishetkeen saakka 31 päivänä joulukuuta 1956.

(d) Sen jälkeen kun tämä sopimus on tullut voimaan, se voidaan allekirjoittaa minkä hyvänsä maan hallituksen puolesta, jonka jäsenyys II artiklan 1-kohdan b-momentin mukaisesti on hyväksytty.

3 kohta. Yhtiön toiminnan alottaminen

(a) Niin pian kun tämä sopimus tulee voimaan tämän artiklan 1-kohdan mukaisesti, tulee johtokunnan puheenjohtajan kutsua johtokunta koolle.

(b) Yhtiö ryhtyy harjoittamaan toimintaansa sinä päivänä, jolloin yllämainittu kokous pidetään.

(c) Kunnes hallintoneuvoston ensimmäinen kokous pidetään, johtokunta voi käyttää kaikkia hallintoneuvoston valtuuksia paitsi niitä, jotka tämän sopimuksen mukaisesti on varattu hallintoneuvostolle.

Tehty Washingtonissa yhtenä kappaleena, jota tulee säilyttää Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin arkistossa, joka alla olevalla allekirjoituksellaan on osoittanut suostuvansa toimimaan tämän sopimuksen tallettajana ja tiedottamaan kaikille A-luettelossa mainituille hallituksille päivämäärän, jolloin tämä sopimus tulee voimaan IX artiklan 1-kohdan mukaisesti.

A-luettelo

Osuuksien merkintä Kansainvälisessä Rahoitusyhtiössä

(taulukko on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.