9/1956

Asetus kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

1 §

Sitten kun Lake Successissa, New Yorkissa, 22 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn, kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevan sopimuksen eräät säännökset on 13 päivänä huhtikuuta 1956 annetulla lailla (312/56) hyväksytty ja Suomen liittymiskirja 30 päivänä huhtikuuta 1956 talletettu Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerin huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1956, niinkuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan määräyksiä ei ole sovellettava niihin sisäisiin veroihin ja maksuihin, jotka mainitaan saman artiklan 2 kohdassa.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1956.

Kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskeva sopimus

Johdanto

Sopimusvaltiot,

ottaen huomioon, että aatteiden ja tiedon vapaa vaihto ja, yleisesti sanottuna, sivistyksen erilaisten ilmenemismuotojen levittäminen mahdollisimman laajalle, ovat sekä henkisen kehityksen että kansainvälisen yhteisymmärryksen ja siten myös maailmanrauhan säilyttämisen välttämättömiä edellytyksiä;

ottaen huomioon, että tämä vaihto tapahtuu varsinaisesti kirjojen, julkaisujen ja kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston välityksellä;

ottaen huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön perussääntö suosittelee kansojen välistä yhteistyötä kaikilla henkisen toiminnan aloilla, erittäinkin "julkaisujen, taideteoksien, tutkimusvälineiden ja muun tietoaineiston vaihtoa" ja määrää lisäksi, että järjestö "suosii kaikkia joukkotiedoitusvälineitä hyväksikäyttäen sitä työtä, joka edistää kansojen keskinäistä tuntemusta ja ymmärtämystä ja suosittelee tässä tarkoituksessa sellaisten kansainvälisten sopimusten solmimista, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi sanan tai kuvan välityksellä helpottamaan aatteiden vapaata vaihtoa";

tunnustavat, että kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa kirjojen, julkaisujen ja kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston vapaata kiertokulkua, on tehokas keino näiden tarkoitusperien saavuttamiseksi; ja

sopivat sen vuoksi seuraavista määräyksistä:

1 artikla

1. Sopimusvaltiot sitoutuvat olemaan kantamatta tuontitullia tai muita tuonnin yhteydessä perittäviä maksuja:

a) tämän sopimuksen A-liitteessä luetelluista kirjoista, julkaisuista ja asiakirjoista;

b) tämän sopimuksen B-, C-, D- ja E-liitteissä luetelluista kasvatus-, tiede- ja kulttuurivälineistä;

jotka ovat jonkun muun sopimusvaltion tuotteita ja täyttävät näissä liitteissä määrätyt ehdot.

2. Tämän artiklan ensimmäisen kohdan määräykset eivät estä sopimusvaltiota kantamasta maahantuoduista tavaroista:

a) sisäisiä veroja tai mitä tahansa muita sisäisiä maksuja, jotka asetetaan maksettaviksi maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin, kunhan ne eivät ole korkeampia kuin mitä välittömästi tai välillisesti sovelletaan oman maan samanlaisiin tuotteisiin;

b) toimitus- tai muita maksuja kuin tullia, joita viranomaiset kantavat maahantuonnin yhteydessä, mikäli ne suunnilleen vastaavat suoritettujen palvelusten aiheuttamia kustannuksia eivätkä merkitse välillistä suojaa oman maan tuotteille eivätkä tuonnin verottamista fiskaalisiin tarkoituksiin.

2 artikla

Sopimusvaltiot sitoutuvat myöntämään tarpeelliset tuontiluvat ja/tai ulkomaan valuutan seuraavien tavarain tuontiin:

a) julkisten opetus-, tutkimus- ja kulttuurilaitosten kirjastoihin ja kokoelmiin tarkoitetut kirjat ja julkaisut;

b) viralliset, parlamentaariset ja hallinnolliset asiakirjat, jotka on julkaistu niiden alkuperämaassa;

c) Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen kirjat ja julkaisut;

d) Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön saamat ja sen omasta toimesta tai sen valvonnassa ilmaiseksi jaetut kirjat ja julkaisut, joita ei voida myydä;

e) tuontimaan ulkopuolella tapahtuvan matkailun edistämistä tarkoittavat julkaisut, jotka lähetetään ja jaetaan ilmaiseksi;

f) sokeille tarkoitetut tavarat:

1) kaikenlaiset sokeita varten kohokirjaimin tehdyt kirjat, julkaisut ja asiakirjat;

2) sellaisten, sokeiden kehityksestä huolehtivien laitosten tai järjestöjen välittömästi maahantuomat erikoisesti sokeiden kasvatuksellista, tieteellistä tai kulttuurikehitystä ajatellen valmistetut muut tavarat, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden tällaisten tavarain tullivapaaseen maahantuontiin.

2. Sopimusvaltiot, jotka soveltavat määrärajoituksia ja valuuttakontrollia, sitoutuvat myöntämään, mikäli suinkin mahdollista, tarpeellisen ulkomaan valuutan ja tuontiluvat muitten kasvatus-, tiede- ja kulttuurivälineitten, erittäinkin tämän sopimuksen liitteissä mainittujen tavarain maahantuontiin.

3 artikla

1. Sopimusvaltiot sitoutuvat suomaan kaikki mahdolliset helpotukset tuotaessa kasvatus-, tiede- tai kulttuurivälineitä, kun ne tuodaan yksinomaan asetettavaksi näytteille tuontimaan asianomaisten viranomaisten hyväksymään julkiseen näyttelyyn ja kun on tarkoituksena myöhemmin viedä ne maasta. Näihin helpotuksiin kuuluu tarpeellisten tuontilupien myöntäminen, tullivapaus ja vapautus sisäisistä veroista ja kaikista muista tuonnin yhteydessä kannettavista maksuista kuin niistä, mitkä suunnilleen vastaavat suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia.

2. Mikään tämän artiklan määräys ei estä tuontimaan viranomaisia ryhtymästä tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistuakseen, että tavarat jälleenviedään näyttelyn päätyttyä.

4 artikla

Sopimusvaltiot sitoutuvat, mikäli suinkin mahdollista:

a) jatkamaan yhteisiä ponnistuksiaan edistääkseen kaikin keinoin kasvatus-, tiede- ja kulttuurivälineiden vapaata kiertokulkua ja poistaakseen tai vähentääkseen tähän vapaaseen kiertokulkuun kohdistuvia, tässä sopimuksessa mainitsemattomia rajoituksia;

b) yksinkertaistamaan kasvatus-, tiede- tai kulttuuriesineiden maahantuontiin liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia;

c) helpottamaan kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston nopeaa ja kaikella mahdollisella varovaisuudella suoritettavaa varmaa tullausta.

5 artikla

Mikään tämän sopimuksen määräys ei vaikuta sopimusvaltioiden oikeuteen ryhtyä lainsäädäntönsä mukaisiin toimenpiteisiin kieltääkseen tai rajoittaakseen tiettyjen tavarain tuontia tai tuonninjälkeistä kiertokulkua, jos ne suoranaisesti johtuvat maan turvallisuuden, julkisen moraalin tai yleisen järjestyksen asettamista vaatimuksista.

6 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta minkään sopimusvaltion lakeihin ja määräyksiin eikä muuta niitä eikä mitään sen allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia tai sitoumuksia tekijänoikeudesta tai teollisesta omistusoikeudesta mukaan luettuina patentit ja tavaramerkit.

7 artikla

Loukkaamatta keskinäisten riitaisuuksien ratkaisemisesta tehtyjen aikaisempien sopimusten määräyksiä, jotka sopimusvaltiot ehkä ovat allekirjoittaneet, sopimuspuolet sitoutuvat turvautumaan neuvotteluihin tai sovintomenettelyyn kaikkien tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvien erimielisyyksien sopimiseksi.

8 artikla

Jos sopimusvaltioiden kesken syntyy erimielisyyttä siitä, palveleeko maahantuotu tavara kasvatuksen, tieteen tai kulttuurin tarkoituksia, asiapuolet voivat yhteisestä sopimuksesta pyytää neuvoa-antavaa lausuntoa Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajalta.

9 artikla

1. Tämä sopimus, jonka englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, päivätään tälle päivälle ja saavat sen allekirjoittaa kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön jäsenvaltiot, kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot sekä ne ei-jäsenvaltiot, joille Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön toimeenpaneva neuvosto on lähettänyt kutsun.

2. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava sopimus valtiosääntöjensä mukaisessa järjestyksessä.

3. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

10 artikla

Valtiot, jotka mainitaan 9 artiklan 1 kohdassa, voivat liittyä tähän sopimukseen 22 päivästä marraskuuta 1950 alkaen. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan siitä päivästä alkaen, jolloin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on vastaanottanut kymmenen valtion ratifioimis- tai liittymiskirjat.

12 artikla

1. Jokaisen valtion, joka on tämän sopimuksen sopimuspuolena sen voimaantulopäivänä, on ryhdyttävä omalta kohdaltaan kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin saattaakseen sopimuksen käytännössä voimaan kuuden kuukauden kuluessa tuosta päivästä lukien.

2. Tämä määräaika on kolme kuukautta ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta lukien niiden valtioiden kohdalta, jotka tallettavat ratifioimis- tai liittymiskirjansa sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen.

3. Viimeistään kuukauden kuluttua tämän artiklan 1 ja 2 kohdissa mainittujen määräaikojen umpeenkulumisesta tämän sopimuksen sopimusvaltioiden on lähetettävä Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestölle selostus toimenpiteistään sopimuksen soveltamisen toteuttamiseksi käytännössä.

4. Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön on lähetettävä tämä selostus kaikille sopimuksen allekirjoittajavaltioille ja kansainväliselle kauppajärjestölle (toistaiseksi sen väliaikaiselle komissiolle).

13 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi, allekirjoittaessaan sopimuksen tai tallettaessaan ratifioimis- tai liittymiskirjan tai milloin tahansa myöhemmin, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetussa ilmoituksessa selittää, että sopimus ulotetaan koskemaan kaikkia niitä alueita ta jotakuta niistä, joista tuo sopimusvaltio vastaa kansainvälisissä suhteissa.

14 artikla

1. Kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokainen sopimusvaltio voi joko omasta tai sellaisen alueen puolesta, josta se vastaa kansainvälisissä suhteissa, irtisanoa tämän sopimuksen tallettamalla siitä kirjallisen asiakirjan Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua irtisanomisasiakirjan vastaanottamisesta.

15 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa 9 artiklan 1 kohdassa mainituille valtioille samoinkuin Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestölle ja kansainväliselle kauppajärjestölle (toistaiseksi sen väliaikaiselle komissiolle) kaikista 9 ja 10 artiklassa mainittujen ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisista samoin kuin 13 ja 14 artiklassa edellytetyistä ilmoituksista ja irtisanomisista.

16 artikla

Jos kolmasosa sopimusvaltioista sitä pyytää, Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja ottaa järjestön yleiskokouksen seuraavan istunnon päiväjärjestykseen kysymyksen konferenssin koollekutsumisesta tämän sopimuksen tarkistamista varten.

17 artikla

Liitteet A, B, C, D ja E sekä tähän sopimukseen liittyvä pöytäkirja muodostavat tämän sopimuksen olennaisen osan.

18 artikla

1. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri rekisteröi tämän sopimuksen sen voimaantulopäivänä.

2. Vakuudeksi allekirjoittaneet ovat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen hallitustensa puolesta.

Tehtiin Lake Successissa, New Yorkissa, toisenakolmatta päivänä marraskuuta tuhat yhdeksänsataa viisikymmentä yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon ja josta oikeaksi todistetut jäljennökset lähetetään kaikille 9 artiklan 1 kohdassa mainituille valtioille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestölle ja kansainväliselle kauppajärjestölle (toistaiseksi sen väliaikaiselle komissiolle).

Liite A Kirjat, julkaisut ja asiakirjat

1) Painetut kirjat.

2) Sanomalehdet ja aikakausjulkaisut.

3) Muulla kuin painatusmenetelmällä monistetut kirjat ja asiakirjat.

4) Viralliset, parlamentaariset ja hallinnolliset asiakirjat, jotka on julkaistu niiden alkuperämaassa.

5) Matkailujulisteet ja -julkaisut (kirjaset, matkakäsikirjat, aikataulut, lehtiset ja niiden kaltaiset julkaisut), kuvitetut tai kuvittamattomat, myöskin yksityisten liikeyritysten julkaisemat, joiden tarkoituksena on edistää matkailua tuontimaan ulkopuolella.

6) Julkaisut, joiden tarkoituksena on edistää opiskelua ulkomailla.

7) Käsikirjoitukset ja koneella kirjoitetut asiakirjat.

8) Luettelot kirjoista ja julkaisuista, joita tuontimaan ulkopuolella toimivat kustantajat tai kirjakauppiaat tarjoavat kaupan.

9) Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erikoisjärjestöjen toimittamat tai toimituttamat luettelot filmeistä, äänitaltioista sekä muusta kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin tarkoituksia palvelevasta näkö- ja kuuloaineistosta.

10) Nuotit käsikirjoituksina, painettuina tai muuten kuin painamalla monistettuina.

11) Maantieteelliset, hydrografiset ja tähtitieteelliset kartat.

12) Rakennustaiteen tai teollisuuden ja tekniikan alaan kuuluvat luonnokset ja piirrokset, ja niiden jäljennökset, kun niitä on tarkoitus tutkia tieteellisissä tai opetuslaitoksissa, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden maahantuoda tullivapaasti tällaisia tavaroita.

Tässä A-liitteessä edellytettyjä helpotuksia ei ole sovellettava seuraaviin tavaroihin:

a) paperikauppatavaroihin;

b) kirjoihin, julkaisuihin ja asiakirjoihin (lukuunottamatta edellä mainittuja luetteloita, matkailujulisteita ja -julkaisuja), jotka yksityinen kauppaliike on itse tai lukuunsa julkaissut pääasiassa kaupallisessa mainostarkoituksessa;

c) sanomalehtiin ja aikakausjulkaisuihin, joissa ilmoitukset ylittävät 70 % koko alasta;

d) mihinkään muuhun aineistoon (lukuunottamatta edellä mainittuja luetteloita), joissa ilmoitukset ylittävät 25 % alasta. Matkailujulisteiden ja -julkaisujen kohdalta tämä prosenttiluku koskee vain yksityisten kaupallisia ilmoituksia.

Liite B Kasvatusta, tiedettä ja kulttuuria palvelevat taideteokset ja kokoelmaesineet

1) Maalaukset ja piirrokset, myös jäljennökset, kokonaan käsin tehdyt, lukuunottamatta tehdasvalmisteisia koristeltuja esineitä;

2) Taiteilijan nimellään varustamat ja numeroimat kokonaan käsin valmistetut litografiat, etsaukset ja muut graafilliset lehdet, jotka on valmistettu käyttämällä käsinkaiverrettuja tai syövytettyjä laattoja, levyjä tai muita tarvikkeita.

3) Kuvanveistotaiteen alkuperäistuotteet, erillisinä veistoksina, korkokuvina tai kivikaiverruksina, lukuunottamatta kauppaa varten sarjatuotantona valmistettuja jäljennöksiä ja käsiteollisuustuotteita.

4) Kokoelmiin tarkoitetut esineet ja taideesineet, jotka on tarkoitettu museoihin, gallerioihin ja muihin julkisiin laitoksiin, joille tuontimaan viranomaiset ovat antaneet oikeuden tuoda tällaisia esineitä tullivapaasti, ehdolla, että niitä ei jälleenmyydä.

5) Tieteiden, erityisesti sellaisten kuin anatomian, eläintieteen, mineralogian, paleontologian, arkeologian ja kansatieteen alaan kuuluvat kokoelmat ja kokoelmaesineet, joita ei ole tarkoitus edelleen myydä.

6) Enemmän kuin 100 vuotta vanhat antiikkiesineet.

Liite C Kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin tarkoituksia palveleva näkö- ja kuuloaineisto

1) Kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin tarkoituksia palvelevat filmit, rainat, mikrofilmit ja varjokuvalevyt, kun ne on maahantuotu sellaisten järjestöjen (mukaanluettuina, tuontimaan harkinnasta riippuen, radiojärjestöt) toimesta, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden maahan tuoda tällaisia tavaroita tullivapaasti, ja kun ne on tarkoitettu yksinomaan näiden järjestöjen tai muiden edellämainittujen viranomaisten niinikään hyväksymien kasvatusta, tiedettä tai kulttuuria palvelevien julkisten tai yksityisten laitosten tai yhdistysten käyttöön.

2) Uutisfilmit (äänitetyt tai mykät), jotka esittävät tuontiajan uutisluontoisia tapahtumia ja jotka on maahantuotu jäljentämistä varten joko valotettuina ja kehitettyinä negatiiveina tai kopioituina ja kehitettyinä positiiveina, kuitenkin niin, että tullivapaus voidaan rajoittaa kahteen kappaleeseen kutakin filmiä. Tämä järjestely koituu uutisfilmien hyväksi vain, jos ne on tuotu maahan sellaisten järjestöjen (mukaanluettuina, tuontimaan harkinnasta riippuen, radiojärjestöt) toimesta, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden tuoda tällaisia filmejä tullivapaasti.

3) Kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin tarkoituksia palvelevat äänitaltiot, kun ne on tarkoitettu yksinomaan sellaisten kasvatusta, tiedettä tai kulttuuria palvelevien julkisten tai yksityisten laitosten (mukaanluettuina, tuontimaan harkinnasta riippuen, radiojärjestöt) tai yhdistysten käyttöön, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden tuoda tällaisia tavaroita tullivapaasti.

4) Yhdistyneiden Kansakuntien tai jonkun sen erikoisjärjestön toimesta valmistetut kasvatusta, tiedettä ja kulttuuria palvelevat filmit, rainat, mikrofilmit ja äänitaltiot.

5) Mallikappaleet, pienoismallit ja seinätaulut, kun tarkoituksena on käyttää niitä yksinomaan havainto- ja opetusvälineinä kasvatusta, tiedettä ja kulttuuria palvelevissa julkisissa tai yksityisissä laitoksissa, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden tuoda tällaisia tavaroita tullivapaasti.

Liite D Tieteelliset kojeet ja laitteet

1) Yksinomaan opetukseen tai puhtaasti tieteelliseen tutkimustyöhön tarkoitetut tieteelliset kojeet ja laitteet, ehdolla:

a) että sanotut tieteelliset kojeet tai laitteet on tarkoitettu julkisille tai yksityisille tieteellisille tai opetuslaitoksille, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden tuoda tällaisia tavaroita tullivapaasti, ja että niitä käytetään näiden laitosten valvonnassa ja vastuulla;

b) että tieteelliseltä arvoltaan vastaavia kojeita ja laitteita ei sillä hetkellä valmisteta tuontimaassa.

Liite E Sokeille tarkoitetut tavarat

1) Kaikenlaiset kohokirjaimin sokeita varten tehdyt kirjat, julkaisut ja asiakirjat.

2) Muut erityisesti sokeiden kasvatuksellista, tieteellistä tai kulttuurikehitystä silmälläpitäen valmistetut tavarat, kun maahantuonti tapahtuu välittömästi sokeita huoltavien laitosten tai järjestöjen toimesta, joille tuontimaan asianomaiset viranomaiset ovat antaneet oikeuden tuoda tullivapaasti tällaisia tavaroita.

Kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevaan sopimukseen liittyvä pöytäkirja

Sopimusvaltiot ovat,

ottaen huomioon, että niiden etu vaatii helpottamaan Amerikan Yhdysvaltain liittymistä kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevaan sopimukseen, sopineet seuraavasta:

1. Amerikan Yhdysvallat voivat ratifioida tämän sopimuksen 9 artiklan mukaisesti tai liittyä siihen 10 artiklan mukaisesti jälempänäesitetyin varauksin.

2. Jos Amerikan Yhdysvalloista tulee sopimuspuoli 1 kohdassa edellytetyin varauksin, voivat varauksen määräyksiin vedota sekä Amerikan Yhdysvallat suhteissaan tämän sopimuksen muihin sopimusvaltioihin että muut sopimusvaltiot suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin, edellyttäen, ettei mitään varaukseen perustuvaa toimenpidettä sovelleta diskriminoivasti.

(Varauksen teksti)

a) Mikäli tästä sopimuksesta jollekin sopimusvaltiolle johtuvien velvoitusten seurauksena jonkun tämän sopimuksen tarkoittaman tavaran tuonti sen alueelle lisääntyy suhteellisesti niin tai muodostuu sellaiseksi, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa vastaavia tai välittömästi kilpailevia tuotteita valmistavalle kotimaiselle teollisuudelle, niin voi tämä sopimusvaltio, edellä kohdassa 2 mainituin edellytyksin, kokonaan tai osittain keskeyttää sanotun tavaran osalta tästä sopimuksesta johtuvan velvoituksensa täyttämisen siinä laajuudessa ja siksi ajaksi, mikä tarvitaan haitan ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi.

b) Ennenkuin asianomainen sopimusvaltio ryhtyy soveltamaan edelläolevan a)-kohdan määräyksiin perustuvia toimenpiteitä, se ilmoittaa siitä ennakolta kirjallisesti mahdollisimman ajoissa Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestölle ja varaa järjestölle ja tämän sopimuksen sopimusvaltioille mahdollisuuden neuvotella suunnitellusta toimenpiteestä.

c) Kriitillisissä tapauksissa, jolloin viivyttely aiheuttaisi vaikeasti korjattavaa vahinkoa, voidaan ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin tämän pöytäkirjan a)-kohdan nojalla ilman ennakkoneuvottelua, ehdolla, että neuvottelut aloitetaan heti kun toimenpiteisiin on ryhdytty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.