7/1956

Sopimus joka koskee merenkulkijain lääkärintarkastusta.

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

kokoonnuttuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kutsumana Seattleen 6 päivänä kesäkuuta 1946 kahdenteenkymmenenteenkahdeksanteen istuntoonsa ja

päätettyään hyväksyä erinäisiä esityksiä merenkulkijain lääkärintarkastuksesta, mikä asia liittyy tämän istuntokauden päiväjärjestyksen viidenteen kohtaan, sekä

päätettyään, että nämä esitykset on laadittava kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataa neljäkymmentäkuusi seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on oleva "Merenkulkijain lääkärintarkastusta koskeva sopimus, 1946":

1 artikla.

1. Tätä sopimusta sovelletaan jokaiseen julkisen yhteisön tai yksityisen omistamaan mertakulkevaan alukseen, jota ansiotarkoituksessa käytetään lastin tai matkustajien kuljetukseen ja joka on rekisteröity alueella, johon nähden tämä sopimus on voimassa.

2. Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä, milloin alusta on pidettävä mertakulkevana.

3. Tätä sopimusta ei sovelleta:

a) alle 200 rekisteritonnin bruttovetoisiin aluksiin;

b) alkeellista rakennetta oleviin puisiin aluksiin, kuten dhows ja junks;

c) kalastusaluksiin;

d) joensuissa liikennöiviin aluksiin (estuarial craft).

2 artikla.

Niiden toimenpiteiden estämättä, joihin olisi ryhdyttävä varmistautumiseksi siitä, että jäljempänä mainituilla henkilöillä on hyvä terveys ja että he eivät todennäköisesti ole vaaraksi muiden aluksessa olevien henkilöiden terveydelle, sovelletaan tätä sopimusta jokaiseen, missä toimessa tahansa aluksessa olevaan henkilöön, lukuunottamatta:

a) luotsia, joka ei kuulu laivaväkeen;

b) henkilöitä - ei kuitenkaan radiosähköttäjiä tai radiolennätinyhtiön palveluksessa olevia - jotka on ottanut toimeen alukseen muu työnantaja kuin laivanisäntä;

c) satamatyöntekijöitä, jotka seuraavat aluksen mukana kuulumatta laivaväkeen;

d) henkilöitä, jotka ovat toimessa satamassa, mutta jotka varsinaisesti eivät ole toimessa aluksen ollessa merellä.

3 artikla.

1. Ketään, johon tätä sopimusta sovelletaan, älköön otettako toimeen alukseen, johon tätä sopimusta sovelletaan, ellei hän esitä todistusta, joka osoittaa hänen sopivaisuutensa siihen työhön, jota varten hänet otetaan toimeen merellä, ja jonka todistuksen on allekirjoittanut laillistettu lääkäri tai, milloin kysymyksessä on todistus, joka koskee vain hänen näkökykyään, henkilö, jonka asianomainen viranomainen on oikeuttanut antamaan sellaisen todistuksen.

2. Kuitenkin voidaan, kahden vuoden aikana siitä päivästä, jona tämä sopimus tulee voimaan asianomaisella alueella, henkilö ottaa toimeen alukseen, jos hän esittää todistuksen siitä, että hän on ollut toimessa mertakulkevassa aluksessa, johon tätä sopimusta sovelletaan, oleellisen osan kahdesta edellisestä vuodesta.

4 artikla.

1. Asianomaisen viranomaisen tulee, neuvoteltuaan asianomaisten laivanvarustajain ja merenkulkijain järjestöjen kanssa, määrätä pidettävän lääkärintarkastuksen luonne ja lääkärintodistukseen otettavat yksityiskohdat.

2. Tarkastuksen luonnetta määrättäessä on asianmukaista huomiota kiinnitettävä tarkastettavan henkilön ikään ja suoritettavien tehtävien laatuun.

3. Lääkärintodistuksessa on erityisesti todettava:

a) että asianomaisen kuulo ja näkökyky sekä, mikäli kysymys on henkilöstä, joka otetaan toimeen kansipalvelukseen (lukuunottamatta erityistehtäviin otettuja henkilöitä, joiden kelpoisuutta siihen työhön, jota he tulevat suorittamaan, puutteellinen väriaisti ei tule haittaamaan), väriaisti ovat tyydyttävät; ja

b) että asianomainen ei sairasta mitään tautia, jonka voidaan odottaa pahenevan meripalveluksesta tai saattavan hänet sopimattomaksi sellaiseen palvelukseen tai vaarantavan muiden aluksessa olevien henkilöiden terveyden.

5 artikla.

1. Lääkärintodistuksen voimassaoloaika on enintään kaksi vuotta sen antamispäivästä lukien.

2. Mikäli lääkärintodistus koskee väriaistia, on sen voimassaoloaika enintään kuusi vuotta sen antamispäivästä lukien.

3. Jos todistuksen voimassaoloaika päättyy matkalla, pysyy todistus voimassa matkan loppuun.

6 artikla.

1. Pakottavissa tapauksissa voi asianomainen viranomainen sallia henkilön otettavaksi toimeen yhtä matkaa varten toimeen otettavan täyttämättä edellisten artiklain vaatimuksia.

2. Sellaisissa tapauksissa tulee työehtojen olla samat kuin niille saman ryhmän merenkulkijoille, joilla on lääkärintodistus.

3. Tämän artiklan nojalla tapahtunutta palvelusta älköön myöhemmässä tapauksessa pidettäkö aikaisempana palveluksena 3 artiklan tarkoittamassa mielessä.

7 artikla.

Asianomainen viranomainen voi määrätä, että vahvistetun muotoinen selvitys siitä, että vaadittu lääkäritodistus on annettu, voidaan hyväksyä lääkärintodistuksen sijasta.

8 artikla.

On ryhdyttävä toimenpiteisiin, että henkilö, jolta tarkastuksen jälkeen on evätty todistus, saa tilaisuuden pyytää uutta tarkastusta, jonka suorittaa tehtävään määrätty lääkäri tai lääkärit, jotka ovat riippumattomia laivanvarustajasta tai laivanvarustajain tai merenkulkijain järjestöstä.

9 artikla.

Mikä tahansa tämän sopimuksen nojalla asianomaiselle viranomaiselle kuuluvista tehtävistä voidaan, laivanvarustajain ja merenkulkijain järjestöjen kanssa neuvotellen, hoitaa siirtämällä tehtävä tai osa siitä järjestölle tai viranomaiselle, joka yleensä hoitaa samanlaisia tehtäviä merenkulkijoihin nähden.

10 artikla.

Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit on ilmoitettava Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäviksi.

11 artikla.

1. Tämä sopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Sopimus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona seitsemässä seuraavista maista tapahtuneet ratifioinnit on rekisteröity: Amerikan Yhdysvallat, Argentiinan tasavalta, Austraalia, Belgia, Brasilia, Kanada, Chile, Kiina, Tanska, Suomi, Ranska, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, Kreikka, Intia, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Ruotsi, Turkki ja Jugoslavia, joista ainakin neljällä tulee kullakin olla bruttovetoisuudeltaan vähintään miljoonan rekisteritonnin kauppalaivasto. Tämän määräyksen tarkoituksena on helpottaa ja edistää sopimuksen pikaista ratifiointia jäsenvaltioissa.

3. Sen jälkeen tulee tämä sopimus jokaiseen jäsenvaltioon nähden voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

12 artikla.

1. Jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, voi sanoa sen irti kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus tuli voimaan, toimittamalla Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle siitä kirjallisen ilmoituksen rekisteröintiä varten. Sellainen irtisanominen ei tule voimaan ennen kuin vuoden kuluttua sen rekisteröinnistä.

2. Jokainen jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen ja joka ei käytä tässä artiklassa säädettyä irtisanomisoikeutta vuoden kuluessa edellisessä kohdassa mainitun kymmenvuotiskauden päättymisestä, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti tämän sopimuksen jokaisen kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

13 artikla.

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan tulee tiedoittaa kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille kaikkien järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamien ratifiointien ja irtisanomisten rekisteröinnistä.

2. Tiedoittaessaan järjestön jäsenvaltioille viimeisen tämän sopimuksen voimaan tulemiseksi vaadittavan ratifioinnin rekisteröinnistä, tulee pääjohtajan kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomio päivämäärään, jona sopimus tulee voimaan.

14 artikla.

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan tulee ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten täydelliset tiedot kaikista niistä ratifioinneista ja irtisanomiskirjelmistä, jotka hän edellisten artiklain määräysten mukaisesti on rekisteröinyt.

15 artikla.

Jokaisen kymmenvuotiskauden päätyttyä tämän sopimuksen voimaan tulemisesta on Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston annettava yleiselle konferenssille selostus tämän sopimuksen soveltamisesta ja harkittava, onko aihetta ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sopimuksen muuttamisesta kokonaan tai osaksi.

16 artikla.

1. Jos konferenssi hyväksyy uuden sopimuksen, joka muuttaa tämän sopimuksen kokonaan tai osaksi, eikä uudessa sopimuksessa toisin määrätä,

a) katsotaan jäsenvaltion tekemä, uuden, muutetun sopimuksen ratifiointi ipso jure tämän sopimuksen välittömäksi irtisanomiseksi huolimatta edellä olevan 12 artiklan määräyksistä, jos ja kun uusi, muutettu sopimus on tullut voimaan;

b) eivät jäsenvaltiot siitä päivästä, jona uusi, muutettu sopimus on tullut voimaan, enää voi ratifioida tätä sopimusta.

2. Tämä sopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua sopimusta.

17 artikla.

Tämän sopimuksen englannin- ja ranskankielisiä tekstejä on kumpaakin pidettävä alkuperäisenä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.