48/1955

Asetus Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn sopimuksen eräät säännökset ja määräykset on 14 päivänä tammikuuta 1955 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (605/55) hyväksytty, sopimus ratifioitu ja ratifioimiskirjat 23 päivänä joulukuuta 1955 vaihdettu, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä tämän sopimuksen säännösten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1955.

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua koskevien sääntöjen vahvistamiseksi.

Suomen Tasavallan Presidentti ja Hänen Majesteettinsa Alankomaiden Kuningatar,

haluten välttää niin paljon kuin mahdollista kaksinkertaista verotusta ja vahvistaa säännöt, joiden mukaan kuolleen henkilön jäämistön verotuksessa tarvittavaa vastavuoroista hallinnollista virka-apua annetaan,

ovat päättäneet solmia tätä tarkoittavan sopimuksen ja ovat määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Ulkoasiainministeri Ralf Törngrenin.

Hänen Majesteettinsa Alankomaiden Kuningatar:

Helsingissä olevan väliaikaisen asiainhoitajansa Carel G. Verdonck Huffnagelin,

jotka, estettyään oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla.

1 §. Verot, joita tämä sopimus koskee, ovat -

(a) Suomessa:

perintövero, perinnöstä tai testamentista menevä kunnallisvero sekä "köyhäinsadannes".

(b) Alankomaissa:

perintövero ja kuolemantapauksen johdosta tapahtuneen omistusoikeuden siirtymisen johdosta kannettava vero.

2 §. Tätä sopimusta on sovellettava kaikkiin muihinkin Suomessa tai Alankomaissa tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kuolemantapauksen johdosta siirtyneestä omaisuudesta määrättäviin veroihin, riippumatta siitä, kannetaanko vero koko jäämistöstä vaiko, kullekin perilliselle tai testamentinsaajalle lankeavasta osasta.

3 §. Siinä tapauksessa, että jommankumman valtion verolainsäädännössä tapahtuu olennainen muutos, on sen valtion asianomaisen viranomaisen ilmoitettava (asiasta) toisen valtion asianomaiselle viranomaiselle tarpeellisiksi katsottavien muutosten tekemiseksi sopimukseen tai sen tulkintaan tai soveltamiseen.

4 §. Tätä sopimusta sovelletaan kuolinhetkellään Suomessa tai Alankomaissa asuneen henkilön jäämistöstä määrättäviin veroihin.

Henkilön kotipaikkana hänen kuolinhetkellään on pidettävä paikkaa, jossa hänellä oli vakituinen asuntonsa ja jossa hän ilmeisesti aikoi jatkuvasti asua.

Jos vainajan kuolinhetkellään voitaisiin katsoa asuneen molemmissa valtioissa, on hänen katsottava asuneen siinä valtiossa, johon hänen henkilökohtaiset ja taloudelliset etunsa keskittyivät. Jollei vainajan kotipaikka voida määrätä tämän säännön nojalla, on kummankin valtion asianomaisten viranomaisten sovittava asiasta kussakin yksityistapauksessa.

Toisen valtion lähettämien diplomaattisten ja konsulaatti-virkailijoiden, jotka kuolinhetkellään olivat akreditoituina toisessa valtiossa, on katsottava asuneen kuolinhetkellään ensinmainitussa valtiossa, mikäli heidän kotipaikkansa ensiksimainitun valtion lainsäädännön mukaan oli siellä.

5 §. Tämä sopimus koskee Alankomaiden osalta vain Alankomaiden Kuningaskunnan Euroopassa olevia alueita.

6 §. Sanonta "valtio" tarkoittaa Suomen Tasavaltaa tai Alankomaiden Kuningaskuntaa ja sanonta "valtiot" Suomen Tasavaltaa ja Alankomaiden Kuningaskuntaa.

2 artikla.

1 §. Kiinteästä (immovable) omaisuudesta (mukaanluettuna tarpeisto ja omaisuuteen kuuluva irtaimisto) voidaan veroa määrätä vain siinä valtiossa, jossa omaisuus on.

2 §. Tämän artiklan 1 pykälää sovellettaessa sanonta "kiinteä omaisuus" tarkoittaa myös kiinnityslainoja tai muita saamisia, joiden vakuutena on kiinteätä omaisuutta, mutta ei tarkoita obligatioita.

3 artikla.

1 §. Varat, jotka on sijoitettu vainajan kuolinhetkellään harjoittamaan liikkeeseen tai vapaaseen ammattiin ja jotka kohdistuvat jommassakummassa valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan, verotetaan yksinomaan tässä valtiossa.

2 §. Sanonta "kiinteä toimipaikka" tarkoittaa hallintolaitosta, haaraliikettä, tehdasta, konttoria, työpajaa, myyntipaikkaa tai muuta kiinteätä liikepaikkaa sekä käynnissä olevaa kaivosta, kivilouhosta tai muuta löydöstä. Sanonta käsittää myös rakennusurakointiyrityksen toimipaikan, jos sitä sopimuksen nojalla harjoitetaan vähintään 1 vuoden ajan, mutta se ei käsitä agentuuria, ellei agentilla ole ja hän tavanomaisesti käytä yleistä valtuutusta neuvotella ja tehdä sopimuksia yrityksen puolesta tai ellei hänellä ole tavaravarastoa, josta hän säännöllisesti toimittaa tilauksia sen puolesta.

Tässä yhteydessä:

(i) Yrityksellä ei ole katsottava olevan kiinteätä toimipaikkaa toisessa valtiossa pelkästään sen vuoksi, että se suorittaa liiketoimia tässä toisessa valtiossa täysin itsenäisen välittäjän tai kaupintaagentin välityksellä, joka hoitaa näitä tehtäviä oman liikkeensä säännölliseen toimintaan kuuluvina.

(II) Se seikka, että yrityksellä on toisessa valtiossa kiinteä liikepaikka yksinomaan tavaroitten ostamista varten, ei sinänsä aiheuta, että tätä liikepaikkaa olisi pidettävä yrityksen kiinteänä toimipaikkana.

4 artikla.

Varoista, joita tämän sopimuksen 2 ja 3 artikloissa ei käsitellä, kannetaan veroa vain siinä valtiossa, jossa vainaja kuolinhetkellään asui.

5 artikla.

1 §. Velka, joka kohdistuu tämän sopimuksen 2 tai 3 artikloissa tarkoitettuun omaisuuteen tai, josta sellainen omaisuus on vakuutena, vähennetään siinä valtiossa, jolla on oikeus verottaa kysymyksessä olevaa omaisuutta, joko tästä tai muusta siinä valtiossa verotettavasta omaisuudesta. Muu velka vähennetään sellaisen omaisuuden arvosta, joka tämän sopimuksen mukaan verotetaan siinä valtiossa, jossa vainaja kuolinhetkellään asui.

2 §. Jos velka, joka tämän artiklan 1 pykälän mukaan on vähennettävä toisessa valtiossa, ylittää kaiken sen omaisuuden arvon, jota tämä valtio on oikeutettu verottamaan, vähennetään velkaylijäämä omaisuudesta, jota toinen valtio on oikeutettu verottamaan.

3 §. Fideikommissio-omaisuudesta vähennetään kuitenkin vain ne velat, jotka kohdistuvat siihen tai joitten vakuutena omaisuus on.

6 artikla.

Tällä sopimuksella ei muuteta sitä oikeutta verovapauteen, joka kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan on myönnetty tai vastaisuudessa tullaan myöntämään diplomaatti- tai konsulivirkamiehille. Milloin jäämistö sellaisen verovapauden johdosta ei ole verotettavissa asemamaassa, kuuluu verottamisoikeus kotimaalle.

7 artikla.

Toisen sopimusvaltion kansalaisille tai siellä oleville yhteisöille ei saa toisessa valtiossa asettaa kuolleen henkilön jäämistöstä tai sen jokaiselle perilliselle tai testamentin saajalle lankeavasta osasta veroa tai siihen liittyvää muuta vaatimusta, joka olisi toisenlainen, korkeampi tai raskaampi, kuin on vero tai siihen liittyvä muu vaatimus, joka rasittaa tai saattaa tulla rasittamaan viimeksimainitun valtion omia kansalaisia.

8 artikla.

1 §. Jos kuollessaan Suomessa asuneen henkilön jäämistön verottamisoikeus kuuluu kummallekin valtiolle, niin ei Suomen vero saa ylittää määrää, joka saadaan kun jäämistöstä määrätään Suomessa vero ja siitä vähennetään vero, joka olisi määrätty, jos vain jäämistön Alankomaissa verotettava osa olisi verotettu Suomessa.

2 §. Tämän sopimuksen muitten kohtien estämättä Alankomaat voivat verottaessaan kuollessaan Alankomaissa asuneen henkilön jäämistöä, sisällyttää siihen määrään, josta vero määrätään, kaiken jäämistön, mutta Alankomaat myöntävät verostaan vähennyksenä alimman seuraavista summista -

(a) sopimuksen mukaan Suomessa verotettavalle omaisuudelle Suomessa määrätyn veron;

(b) summan, joka on yhtäsuuri osa Alankomaiden verosta kuin Suomessa verotettava omaisuus on koko jäämistöstä.

9 artikla.

Sopimusvaltioitten asianomaisten viranomaisten on vaihdettava sellaisia tietoja, jotka verotusviranomaisilla on säännönmukaisesti käytettävissään ja jotka ovat välttämättömiä tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi tai veron kavallusten ehkäisemiseksi taikka veronkiertämisen estämiseksi annettujen hallinnollisten määräysten soveltamiseksi sopimuksessa tarkoitettujen verojen osalta. Täten vaihdettuja tietoja on käsiteltävä salaisina, eikä niitä saa ilmaista muille kuin niille henkilöille, joiden tehtävänä on sopimuksessa tarkoitettujen verojen määrääminen tai kantaminen. Mitään sellaisia mainitunlaisia tietoja ei kuitenkaan ole vaihdettava, jotka voisivat paljastaa kauppa-, liike-, teollisuus- tai ammattisalaisuuden taikka jonkin toimintamenetelmän.

10 artikla.

1 §. Tämän sopimuksen 9 artiklan määräysten ei ole katsottava missään tapauksessa velvoittavan kumpaakaan valtiota -

(a) ryhtymään tavanomaisista säännöistä ja käytännöstä poikkeaviin hallinnollisiin toimenpiteisiin, tai

(b) toimittamaan tietoja, joita sen oman tai tietoja pyytävän valtion lainsäädännön mukaisesti ei voida saada.

2 §. Valtion, jolta tietoja pyydetään, on mahdollisimman pian täytettävä tämä pyyntö. Valtio voi kuitenkin kieltäytyä täyttämästä pyyntöä, jos sen täyttäminen olisi yleisen oikeuskäsityksen vastaista. Siinä tapauksessa on pyynnön täyttämisestä kieltäytyvän valtion ilmoitettava siitä viipymättä tietoja pyytävälle valtiolle.

11 artikla.

Kummankin valtion asianomaiset viranomaiset voivat vahvistaa ne säännöt, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

12 artikla.

Milloin valtioitten verotusviranomaisten toimenpiteet ovat aiheuttaneet tai tulevat aiheuttamaan tämän sopimuksen määräyksien vastaisen kaksinkertaisen verotuksen, on henkilö, jota kaksinkertainen verotus kohtaa, oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen sille valtiolle, jossa vainaja kuollessaan asui. Tavallisesti tällaiset vaatimukset olisi tehtävä 2 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana henkilö sai tiedon kaksinkertaisesta verotuksesta. Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi, on sen valtion asianomaisen viranomaisen pyrittävä toisen valtion asianomaisen viranomaisen kanssa sopimukseen kysymyksessä olevan kaksinkertaisen verotuksen korjaamisesta.

13 artikla.

Jos syntyisi vaikeuksia tai epäilyksiä tämän sopimuksen tulkitsemisesta tai soveltamisesta, tulee valtioitten asianomaisten viranomaisten pyrkiä järjestämään asia molemminpuolisin sopimuksin.

14 artikla.

Sanonta "asianomaiset viranomaiset" tarkoittaa Suomen osalta valtiovarainministeriön veroasiainosaston päällikköä ja Alankomaiden osalta valtiovarainministeriön veroasiain pääjohtajaa.

15 artikla.

1 §. Tämä sopimus voidaan ulottaa, joko sellaisenaan tai sovituin varauksin, käsittämään myös Alankomaiden merentakaista aluetta mikäli siellä määrättävät verot ovat luonteeltaan olennaisesti samanlaisia kuin tämän sopimuksen 1 artiklassa luetellut verot. Sopimuksen vaikutusalueen sellainen laajentaminen tapahtuu valtioitten välisellä noottien vaihdolla, jolla myös on määrättävä sopimuksen vaikutusalueen laajennuksen voimaantulopäivä sekä sopimuksen soveltamisen edellytyksenä olevat varaukset ja ehdot (mukaanluettuna irtisanomisehdot).

2 §. Tämän sopimuksen irtisanominen Suomen tai Alankomaiden osalta 17 artiklan mukaan, lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen niillä alueilla, joita käsittämään se on ulotettu tämän artiklan nojalla, elleivät molemmat valtiot nimenomaan toisin sovi.

16 artikla.

1 §. Tämä sopimus on, Suomen osalta, Tasavallan Presidentin ja Alankomaiden osalta, Hänen Majesteettinsa Alankomaiden Kuningattaren ratifioitava. Ratifioimisasiakirjat on vaihdettava Helsingissä niin pian kuin mahdollista. Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona ratifioimisasiakirjanvaihto tapahtuu.

2 §. Tätä sopimusta on sovellettava kaikkiin niihin tapauksiin, joissa kuolemantapaus on sattunut sopimuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

17 artikla.

Tämä sopimus on oleva voimassa toistaiseksi, mutta kumpitahansa valtio on oikeutettu viimeistään 30 päivänä kesäkuuta, ei kuitenkaan aikasemmin kuin vuonna 1957, diplomaattista tietä kirjallisesti sanomaan irti sopimuksen. Sellaisen irtisanomisen tapahduttua tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa irtisanomisvuoden päättyessä, mutta sitä on sovellettava kaikkiin kuolemantapauksiin, jotka ovat sattuneet ennen irtisanomisvuoden päättymistä.

Sopimuksen vakuudeksi ovat yllämainitut valtuutetut allekirjottaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1954 kahtena kappaleena, suomen ja hollannin kielillä, siten, että molemmilla kappaleilla on sama pätevyys.

PÖYTÄKIRJA

Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tänä päivänä solmitun, kuolleitten henkilöitten jäämistöjen kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemistä ja jäämistön verottamista koskevissa asioissa kysymykseen tulevan vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamisessa tarpeellisten säännösten vahvistamista tarkoittavan sopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa ovat allekirjoittaneet valtuutetut sopineet, että seuraava säännös on oleva sopimuksen olennainen osa:

Lisäys artiklaan 9.

Velvollisuus tietojen vaihtamiseen ei koske pankeista tai niihin verrattavista laitoksista saatuja tietoja.

Tehty Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1954 kahtena kappaleena, suomen ja hollannin kielillä, siten, että molemmilla kappaleilla on sama todistusvoima.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.