26/1948

KANSAINVÄLISESSÄ TERVEYSKONFERENSSISSA EDUSTETTUINA OLLEIDEN HALLITUSTEN VÄLINEN SOPIMUS

Konferenssi pidettiin New Yorkin kaupungissa 19 päivästä kesäkuuta 22 päivään heinäkuuta 1946

HALLITUKSET, jotka olivat edustettuina Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston 19 päiväksi kesäkuuta 1946 New Yorkin kaupunkiin kokoonkutsumassa Kansainvälisessä terveyskonferenssissa,

Päätettyään perustaa kansainvälisen järjestön, jonka nimenä on oleva Maailman terveysjärjestö,

Hyväksyttyään tänään Maailman terveysjärjestön perussäännön ja

Päätettyään perustaa väliaikaisen toimikunnan siksi, kunnes perussääntö on tullut voimaan ja sen edellyttämä Maailman terveysjärjestö on perustettu,

SOPIVAT seuraavasta:

1. Täten perustetaan Maailman terveysjärjestön Väliaikainen toimikunta, joka käsittää seuraavien siihen oikeutettujen valtioiden määräämät 18 henkilöä:

Alankomaat, Amerikan Yhdysvallat, Australia, Brasilia, Egypti, Intia, Jugoslavia, Kanada, Kiina, Liberia, Meksiko, Norja, Peru, Ranska, Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto, Ukrainan Sosialistinen Neuvostotasavalta, Venezuela ja Yhdistynyt Kuningaskunta. Kukin näistä valtioista määrätköön Väliaikaiseen toimikuntaan terveydenhoitoalalla ammatillisesti pätevän henkilön, jolla voi olla apunaan varamiehiä ja neuvonantajia.

2. Väliaikaisen toimikunnan tehtävänä on:

a) kutsua Maailman terveyskokouksen ensimmäinen istunto koolle niin pian kuin se käytännöllisesti käy päinsä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin järjestön perussääntö tulee voimaan;

b) valmistaa ja alistaa tämän sopimuksen allekirjoittajavalloille vähintään kuusi viikkoa ennen Terveyskokouksen ensimmäistä istuntoa tämän istunnon väliaikainen työjärjestys sekä siihen liittyvät tarpeelliset asiakirjat ja suositukset, niihin luettuina:

I) ehdotukset toimintaohjelmaksi ja talousarvioksi järjestön ensimmäistä toimintavuotta varten;

II) järjestön toimipaikan sijoitusta koskevat tutkimukset;

III) tutkimukset maantieteellisten alueiden määrittelemiseksi, silmälläpitäen perussäännön XI luvussa tarkoitettua mahdollisuutta alueellisten järjestöjen perustamisesta, jolloin on riittävästi otettava huomioon asianomaisten hallitusten esittämät näkökohdat; sekä

IV) terveyskokouksen hyväksyttäväksi laaditut luonnokset taloutta ja henkilökuntaa koskeviksi määräyksiksi.

Toteutettaessa tämän kohdan määräyksiä on Kansainvälisen terveyskonferenssin tuloksiin kiinnitettävä asianmukaista huomiota.

c) ryhtyä neuvotteluihin Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa sellaisen sopimuksen tai sellaisten sopimusten aikaansaamiseksi, joita tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 57 artiklassa ja perussäännön 69 artiklassa. Tällaisen sopimuksen tai tällaisten sopimusten tulee:

I) järjestää molempien järjestöjen välille niiden yhteisten tarkoitusperien saavuttamiseksi tehokas yhteistoiminta

II) helpottaa peruskirjan 58 artiklan mukaisesti järjestön sekä muiden erikoiselinten tarkoitusperien ja toiminnan yhtenäistämistä, ja

III) samalla tunnustaa järjestön riippumattomuus perussäännön sille määrittelemällä pätevyysalalla.

d) ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin toteuttaakseen Kansainliiton terveysjärjestöltä Yhdistyneille Kansakunnille periytyneiden tehtävien, toimintamuotojen ja omaisuuden siirron Yhdistyneiltä Kansakunnilta Väliaikaiselle toimikunnalle;

e) ryhtyä 22 päivänä helmikuuta 1946 allekirjoitetun Kansainvälistä terveydenhoitotoimistoa koskevan pöytäkirjan mukaisesti kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän toimiston velvollisuuksien ja tehtävien siirtämiseksi Väliaikaiselle toimikunnalle, sekä tehdä sellaisia aloitteita, jotka ovat tarpeellisia toimiston omaisuuden ja velkojen siirron helpottamiseksi Maailman terveysjärjestölle, vuoden 1907 Rooman sopimuksen lakatessa olemasta voimassa;

f) ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden velvollisuuksien ja tehtävien siirtämiseksi Väliaikaiselle toimikunnalle, jotka on uskottu Yhdistyneiden kansakuntien avustus- ja elvytyshallinnolle vuoden 1944, kansainvälistä terveyssopimusta 21 päivältä kesäkuuta 1926 muuttavalla kansainvälisellä terveyssopimuksella, vuoden 1944 kansainvälisen terveyssopimuksen voimassaoloaikaa pidentävällä pöytäkirjalla, vuoden 1944, lentoliikennettä koskevaa kansainvälistä terveyssopimusta huhtikuun 12 päivältä 1933 muuttavalla ilmailua koskevalla kansainvälisellä terveyssopimuksella ja vuoden 1944, lentoliikennettä koskevan kansainvälisen terveyssopimuksen voimassaoloaikaa pidentävällä pöytäkirjalla;

g) tehdä tarpeelliset sopimukset Yleisamerikkalaisen terveysjärjestön ja muiden jo olemassaolevien hallitusten keskisten alueellisten terveysjärjestöjen kanssa perussäännön 54 artiklan määräysten toteuttamiseksi. Nämä sopimukset on alistettava terveyskokouksen hyväksyttäviksi;

h) aikaansaada kiinteät suhteet ja ryhtyä neuvotteluihin sopimusten tekemiseksi muiden hallitusten keskisten järjestöjen kanssa, kuten perussäännön 70 artiklassa edellytetään;

i) tutkia perussäännön 71 artiklan mukaisesti kysymystä suhteista kansainvälisiin hallituksista riippumattomiin järjestöihin ja kansallisiin järjestöihin, sekä ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin neuvottelujen ja yhteistoiminnan aikaansaamiseksi sellaisten järjestöjen kanssa joita Väliaikainen toimikunta pitää suotavina;

j) alustavasti valmistella olemassaolevien kansainvälisten terveydenhoitosopimusten tarkistamista, yhdenmukaistamista ja lujittamista;

k) tutkia olemassaolevaa koneistoa ja ryhtyä mahdollisesti tarpeellisiin valmisteluihin, jotka liittyvät:

I) seuraavaan kymmenvuosittaiseen "Kuolemansyiden kansainvälisten luettelojen" tarkistamiseen (vuoden 1934 kansainvälisellä sopimuksella käytäntöön otetut, kuolemansyiden tilastoja koskevat luettelot mukaanluettuina); ja

II) taudinsyiden kansainvälisten luettelojen aikaansaamiseen;

l) aikaansaada tehokas yhteys talous- ja sosiaalineuvostoon sekä sellaisiin sen valiokunnista, mikä näyttää suotavalta, erikoisesti huumausainevaliokuntaan; ja

m) käsitellä jokaista kiireellistä terveydenhoidollista kysymystä, jonka jokin hallitus voi saattaa sen tietoon, antaa teknillisiä neuvoja sellaisten suhteen, kiinnittää hallitusten ja avunantoon mahdollisuuksia omaavien järjestöjen huomiota kiireellisiin terveydenhoidollisiin tarpeisiin sekä ryhtyä ehkä suotavina pidettäviin toimenpiteisiin sellaisten hallitusten ja järjestöjen mahdollisten avustustoimenpiteiden yhtenäistämiseksi.

3. Väliaikainen toimikunta voi asettaa valiokuntia, joita se pitää tarpeellisina.

4. Väliaikainen toimikunta valitsee puheenjohtajansa ja muut toimihenkilönsä, vahvistaa toimintajärjestyksensä sekä neuvottelee sellaisten henkilöiden kanssa, jotka voivat helpottaa sen työtä.

5. Väliaikainen toimikunta nimittää toimeenpanevan sihteerin, jonka tulee:

a) olla sen teknillisesti ja hallinnollisesti johtava toimihenkilö;

b) olla viran puolesta Väliaikaisen toimikunnan ja kaikkien sen muodostamien valiokuntien sihteeri;

c) olla välittömässä yhteydessä kansallisiin terveysviranomaisiin asianomaisen hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla; ja

d) täyttää muita Väliaikaisen toimikunnan ehkä antamia tehtäviä ja velvollisuuksia.

6. Väliaikaisen toimikunnan antamin valtuuksin toimeenpaneva sihteeri nimittäköön tarpeenvaatiman teknillisen ja hallinnollisen henkilökunnan. Näitä nimityksiä suorittaessaan hänen on kiinnitettävä asianmukaista huomiota perussäännön 35 artiklan sisältämiin periaatteisiin. Hänen on pidettävä silmällä suotavuutta määrätä kyseisiin tehtäviin Kansainliiton terveysjärjestön, Kansainvälisen terveydenhoitotoimiston ja Yhdistyneiden Kansakuntien avustus- ja elvytyshallinnon terveydenhoito-osaston tarjolla olevaa henkilöstöä. Hän voi nimittää hallitusten hänen käytettäväkseen asettamia toimihenkilöitä ja asiantuntijoita. Henkilöstön valinnan ja järjestelyn odottaessa ratkaisua, hän käyttäköön hyväkseen sitä teknillistä ja hallinnollista apua, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri voi asettaa hänen käytettäväkseen.

7. Väliaikainen toimikunta kokoontuu ensimmäiseen istuntoonsa New Yorkissa heti kun se on asetettu ja senjälkeen aina tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintäin kerran joka neljäs kuukausi. Kussakin kokouksessaan Väliaikainen toimikunta määrää seuraavan kokouksen paikan.

8. Väliaikaisen toimikunnan menot suoritetaan Yhdistyneiden Kansakuntien käytettäväksi asettamista varoista, ja tässä tarkoituksessa Väliaikaisen toimikunnan on sovittava asiasta Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaisten viranomaisten kanssa. Elleivät nämä varat olisi riittäviä, on Väliaikainen toimikunta oikeutettu vastaanottamaan hallituksilta ennakkosuorituksia. Nämä ennakkosuoritukset vähennettäköön näiden hallitusten maksuosuuksista Järjestölle.

9. Toimeenpanevan sihteerin on valmistettava ja Väliaikaisen toimikunnan tarkastettava ja hyväksyttävä talousarviot:

a) Väliaikaisen toimikunnan perustamisajankohdan ja joulukuun 31 päivänä 1946 väliselle ajalle, ja

b) seuraaville ajanjaksoille tarpeen mukaan.

10. Väliaikaisen toimikunnan on jätettävä kertomus toiminnastaan terveyskokoukselle sen ensimmäisessä istunnossa.

11. Terveyskokous lakkauttaa Väliaikaisen toimikunnan ensimmäisessä istunnossaan tehtävällä päätöksellä, jolloin Väliaikaisen toimikunnan omaisuus ja asiakirjat sekä tarpeelliseksi katsottu osa sen henkilöstöä siirretään Järjestölle.

12. Tämä sopimus tulee voimaan kunkin allekirjoittajan kohdalta tänä päivänä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI asianmukaisesti siihen valtuutetut edustajat allekirjoittavat tämän sopimuksen englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

ALLEKIRJOITETTU New Yorkin kaupungissa kahdentenakymmenentenäkahdentena päivänä heinäkuuta 1946

KANSAINVÄLISTÄ TERVEYDENHOITOTOIMISTOA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

1 artikla

Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet hallitukset sopivat siitä, että niihin nähden Maailman terveysjärjestö tai sen Väliaikainen toimikunta suorittaa Kansainväliselle terveydenhoitotoimistolle kuuluvat velvollisuudet ja tehtävät, sellaisina kuin ne on määritelty Roomassa 9 päivänä joulukuuta 1907 allekirjoitetussa sopimuksessa, sekä siitä, että ne, voimassaolevien kansainvälisten velvoitusten alaisina, ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi.

2 artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet sopivat edelleen siitä, että niihin nähden Järjestö tai sen väliaikainen toimikunta suorittaa liitteessä 1 luetelluilla kansainvälisillä sopimuksilla toimistolle uskotut velvollisuudet ja tehtävät siitä päivästä lukien, jolloin tämä pöytäkirja tulee voimaan.

3 artikla

Vuoden 1907 sopimus lakkaa olemasta voimassa ja toimisto puretaan kaikkien sopimuspuolten sovittua sen lopettamisesta. Kunkin vuoden 1907 sopimukseen liittyneen hallituksen katsotaan liittymällä tähän pöytäkirjaan hyväksyneen vuoden 1907 sopimuksen purkamisen.

4 artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet sopivat edelleen siitä, että elleivät kaikki vuoden 1907 sopimuksen osapuolet ole 15 päivään marraskuuta 1949 mennessä hyväksyneet sen purkamista, niiden on silloin sanottava irti vuoden 1907 sopimus sen 8 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Kukin vuoden 1907 sopimukseen liittynyt hallitus, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa, voi milloin tahansa yhtyä siihen lähettämällä yhtymisasiakirjan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa tällaisesta yhtymisestä kaikille hallituksille, jotka ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan tai siihen yhtyneet.

6 artikla

Hallitukset voivat osallistua tähän pöytäkirjaan;

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varausta;

b) allekirjoittamalla sen hyväksymisen varauksella, jota seuraa yhtyminen; tai

c) yhtymällä siihen.

Yhtyminen on suoritettava tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

7 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun kaksikymmentä vuoden 1907 sopimukseen osallistunutta hallitusta on tähän pöytäkirjaan osallistunut.

TÄMÄN VAKUUDEKSI hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan, joka on laadittu englannin-, ja ranskankielisenä, kummankinkielisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen, ja yhtenä ainoana alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan. Yhdistyneiden hansakuntien pääsihteeri toimittaa tämän pöytäkirjan oikeiksi todistetut jäljennökset kullekin niistä hallituksista, jotka ovat sen allekirjoittaneet tai siihen yhtyneet, sekä jokaiselle muulle hallitukselle, joka tätä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa on vuoden 1907 sopimuksen osapuoli. Pääsihteeri ilmoittaa mahdollisimman pian kullekin hallitukselle, joka on tämän pöytäkirjan hyväksynyt, milloin se tulee voimaan.

TEHTY New Yorkin kaupungissa kahdentenakymmenentenäkahdentena päivänä heinäkuuta 1946.

LIITE I

1. Kansainvälinen terveydenhoitosopimus 21 päivältä kesäkuuta 1926.

2. Kansainvälistä terveydenhoitosopimusta 21 päivältä kesäkuuta 1926 muuttava, 31 päivänä lokakuuta 1938 allekirjoitettu sopimus.

3. Kansainvälistä terveydenhoitosopimusta 21 päivältä kesäkuuta 1926 muuttava vuoden 1944 kansainvälinen terveydenhoitosopimus.

4. Vuoden 1944 kansainvälisen terveydenhoitosopimuksen voimassaoloaikaa pidentävä pöytäkirja (allekirjoitettavana 23 päivästä huhtikuuta 1946 lähtien; tullut voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1946).

5. Lentoliikennettä koskeva kansainvälinen terveyssopimus 12 päivältä huhtikuuta 1933.

6. Vuoden 1944 lentoliikennettä koskeva kansainvälinen terveyssopimus, joka muuttaa lentoliikennettä koskevaa kansainvälistä terveyssopimusta 12 päivältä huhtikuuta 1933.

7. Vuoden 1944 lentoliikennettä koskevan kansainvälisen terveyssopimuksen voimassaoloaikaa pidentävä pöytäkirja (allekirjoitettavana 23 päivästä huhtikuuta 1946 lähtien; tullut voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1946).

8. Veneeristen tautien hoidon helpoittamista kauppalaivoilla palveleville merimiehille tarkoittava Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 1924 tehty kansainvälinen sopimus.

9. Kansainvälinen opiumsopimus, joka tehtiin Genèvessä 19 päivänä helmikuuta 1925.

10. Huumausaineiden valmistuksen rajoittamisesta ja kaupan säännöstämisestä Genèvessä 13 päivänä heinäkuuta 1931 tehty yleissopimus.

11. Suojarokotteista kurkkumätää vastaan Pariisissa 1 päivänä elokuuta 1930 tehty yleissopimus.

12. Keskinäisestä suojelusta dengue-kuumetta vastaan Ateenassa 25 päivänä heinäkuuta 1934 tehty kansainvälinen yleissopimus.

13. Terveystodistusten poistamisesta Pariisissa 22 päivänä joulukuuta 1934 tehty kansainvälinen sopimus.

14. Konsulileimausten poistamisesta terveystodistuksista Pariisissa 22 päivänä joulukuuta 1934 tehty kansainvälinen sopimus.

15. Ruumiiden kuljetuksesta Berliinissä 10. päivänä helmikuuta 1937 tehty kansainvälinen sopimus.

KANSAINVÄLISEN TERVEYSKONFERENSSIN PÄÄTTÖASIAKIRJA

Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto kutsui koolle kansainvälisen terveyskonferenssin kansainvälisen terveysjärjestön perustamiseksi seuraavalla, 15 päivänä helmikuuta 1946 tekemällään päätöksellä:

"Ottaen huomioon Brasilian ja Kiinan valtuuskuntien San Franciscossa ehdottaman ja yksimielisesti hyväksytyn julkilausuman kansainvälisestä terveyskonferenssista sekä tunnustaen kansainväliset toimenpiteet julkisen terveydenhoidon alalla kiireen vaatimiksi, talous- ja sosiaalineuvosto.

1. päättää kutsua koolle kansainvälisen konferenssin harkitsemaan julkista terveydenhoitoa koskevan kansainvälisen toiminnan laajuutta ja tarkoituksenmukaista koneistoa sekä ehdotuksia Yhdistyneiden Kansakuntien yhden ainoan kansainvälisen terveysjärjestön perustamiseksi;

2. kehoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä lähettämään edustajiksi tähän konferenssiin julkisen terveydenhoidon asiaintuntijoita;

3. asettaa teknillisen toimikunnan valmistamaan työjärjestysluonnoksen ja ehdotuksia konferenssin harkittaviksi sekä määrää seuraavat asiantuntijat tai heidän varamiehensä muodostamaan sanotun toimikunnan: (luettelo)

4. kutsuu teknillisen valmistelutoimikunnan kokoontumaan Pariisissa viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 1946 ja alistamaan viimeistään 1 päivänä toukokuuta 1946 Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja neuvostolle toimintaselostuksensa siihen liittyvine yksityiskohtaisine työjärjestysluonnoksineen sekä ehdotuksensa;

5. päättää, että mitä huomautuksia se toisessa istunnossaan tehneekin teknillisen valmistelutoimikunnan toimintaselostuksen johdosta, ne saatetaan ehdotetun kansainvälisen konferenssin tietoon;

6. kehoittaa pääsihteerin kutsumaan konferenssin koolle viimeistään 20 päiväksi kesäkuuta 1946 ja, yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjohtajan kanssa, valitsemaan kokouspaikan."

Julkilausuma Kansainvälisen terveyskonferenssin koollekutsumisesta hyväksyttiin yksimielisesti kansainvälistä järjestäytymistä koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssissa San Franciscossa.

Kansainvälinen terveyskonferenssi oli koolla New Yorkin kaupungissa kesäkuun 19 päivästä heinäkuun 22 päivään 1946.

Seuraavien valtioiden hallituksilla oli valtuutetut edustajansa konferenssissa:

Abessinia

Alankomaat

Amerikan Yhdysvallat

Argentiina

Australia

Belgia

Bolivia

Brasilia

Chile

Costa Rica

Dominikaanien Tasavalta

Ecuador

Egypti

Etelä-Afrikan Liittovaltio

Filippiinien Tasavalta

Guatemala

Haiti

Honduras

Intia

Irak

Iran

Jugoslavia

Kanada

Kiina

Kolumbia

Kreikka

Kuuba

Libanon

Liberia

Luxemburg

Meksiko

Nicaragua

Norja

Panama

Paraguay

Peru

Puola

Ranska

Salvador

Saudi Arabia

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto

Syyria

Tanska

Tsekkoslovakia

Turkki

Ukrainan Sosialistinen Neuvostotasavalta

Uruguay

Uusi Seelanti

Valkovenäjän Sosialistinen Neuvostotasavalta

Venezuela

Yhdistynyt Kuningaskunta

Seuraavien valtioiden hallituksia edustivat huomioitsijat:

Albania

Bulgaria

Eire

Islanti

Italia

Itävalta

Portugali

Ruotsi

Siam

Suomi

Sveitsi

Transjordania

Unkari

Seuraavien valtioiden hallitukset oli kutsuttu lähettämään huomioitsijoita, mutta eivät olleet edustettuina:

Afganistan

Romania

Jemen.

Liittoutuneiden valvontaviranomaisia Japanissa, Koreassa ja Saksassa edustivat huomioitsijat.

Seuraavia kansainvälisiä järjestöjä edustivat huomioitsijat:

Kansainvälinen terveydenhoitotoimisto,

Kansainvälinen työjärjestö,

Maailman ammattiyhdistysten liitto,

Punaisen Ristin yhdistysten liitto,

Rockefeller säätiö,

Väliaikainen kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö.

Yhdistyneiden Kansakuntien avustus- ja elvytyshallinto,

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö,

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike-ja maatalousjärjestö,

Yleisamerikkalainen terveystoimisto,

Konferenssille oli jätetty ja se käytti keskustelujen perustana ehdotukset Maailman terveysjärjestön perussäännöksi sekä asiantuntijain teknillisen valmistelutoimikunnan hyväksymät päätökset. Toimikunta oli asetettu talous- ja sosiaalineuvoston 15 päivänä helmikuuta 1946 tekemän päätöksen mukaisesti. Joukko hallitusten ja erinäisten järjestöjen tekemiä ehdotuksia oli myös konferenssissa esillä.

Konferenssin neuvottelujen tuloksena, kuten ilmenee asianomaisten valiokuntien ja alivaliokuntien sekä täysistuntojen pöytäkirjoista ja raporteista, laadittiin ja allekirjoitettiin erikseen seuraavat asiakirjat:

Maailman terveysjärjestön perussääntö,

Sopimus Maailman terveysjärjestön väliaikaisen toimikunnan asettamisesta,

Kansainvälistä terveydenhoitotoimistoa koskeva pöytäkirja.

Konferenssi hyväksyi seuraavan päätöslauselman:

"Konferenssi toteaa tyydytyksellä ne toimenpiteet, joihin Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri jo on ryhtynyt järjestääkseen tilapäisen koneiston jatkamaan Kansainliiton terveydenhoitojärjestön jäljellejäänyttä toimintaa, kuten teknillisen valmistelutoimikunnan 5 päivänä huhtikuuta 1946 tekemässä V päätöksessä suositellaan, sekä pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä, tehtävien kaksinaisen käytön välttämiseksi, suorittamaan tarpeelliset järjestelyt, jotta Maailman terveysjärjestön toimikunnalle siirrettäisiin mahdollisimman pian sellaiset Kansainliiton terveydenhoitojärjestön tehtävät, jotka Yhdistyneet Kansakunnat on omaksunut."

TÄMÄN VAKUUDEKSI asianomaiset valtuutetut allekirjoittavat tämän päättöasiakirjan.

TEHTY New Yorkin kaupungissa kahdentenakymmenentenäkahdentena päivänä heinäkuuta 1946 yhtenä englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, kunkin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen. Alkuperäiset tekstit on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeiksi todistetut jäljennökset kullekin konferenssissa edustettuna olleelle hallitukselle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.