1/1948

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa rautateitse tapahtuvasta yhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään, että Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken Moskovassa 19 päivänä joulukuuta 1947 allekirjoitettu sopimus rautateitse tapahtuvasta yhdysliikenteestä tulee voimaan allekirjoittamispäivänä.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1948.

SOPIMUS Suomen ja Neuvostoliiton Rautatieyhdysliikenteestä

Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö toisaalta ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kulkulaitosministeriö toisaalta ovat valtuuttamiensa edustajien kautta tehneet seuraavan sopimuksen.

1 artikla.

Suomen ja SNT-Liiton rautateiden välillä avataan rautatieyhdysliikenne.

Matkustajia ja matkatavaraa tässä liikenteessä kuljetetaan puheena olevan liikenteen matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffiin merkittyjen Suomen ja SNT-Liiton rautatieasemien välillä. Mainitut kuljetukset toimitetaan sanotussa tariffissa esitetyin ehdoin.

Tavarain kuljetus tapahtuu niiden Suomen ja SNT-Liiton rautateiden asemien välillä, jotka on avattu näiden rautateiden sisäiselle tavaraliikenteelle, uudelleen kuormaamatta tavaroita rajaluovutusasemilla.

2 artikla.

Tavarain, matkatavaran ja vaunujen luovutus toisen sopimuspuolen rautatieltä toisen rautatielle tapahtuu vastaanottavan rautatien rajaluovutusasemilla siinä järjestyksessä, joka on edellytetty sopimuspuolten samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehtävässä rautatierajasopimuksessa.

Kummankin sopimuspuolen rautatiehallitukset voivat kuitenkin erikoistapauksissa keskenään sopia tavarain, matkatavaran ja vaunujen luovuttamisesta luovuttavan rautatien rajaluovutusasemilla.

3 artikla.

Rajaluovutusasemien tulee olla varustetut siten, että tavarain, matkatavaran ja vaunujen luovutus mahdollisimman lyhyessä ajassa on taattu.

4 artikla.

Matkustajat matkustavat erikoisin Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikenteen pahvilipuin, joita kumpikin rautatie myy asemillaan.

Matkustajat saavat matkustaa myös kuponkilipuin, joita myyvät matkustajan koko matkalle lähtöasemalta määräasemalle:

a) Suomessa Suomen Matkatoimisto Oy, Matkatoimisto Kaleva Oy tai muut järjestöt,

b) SNT-Liitossa yleisneuvostolainen "Intourist" osakeyhtiö tai muut järjestöt.

Näiden kuponkilippujen myyminen tapahtuu yllämainittujen kummankin sopimuspuolen järjestöjen välisten sopimusten perusteella.

Matkatavaran ja tavarain kuljetuksia varten laaditaan kuljetuskirjat, jotka annetaan koko kuljetusmatkalle lähetysasemalta määräasemalle asti.

5 artikla.

Tämän sopimuksen täydennykseksi sopimuspuolet vahvistavat hyväksymänsä:

1. Matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffin (I osa, Kuljetusehdot).

2. Tähän tariffiin kuuluvat toimitusohjeet.

3. Säännöt tilityksiä, kirjanpitoa ja saldoerien laskentaa varten.

6 artikla.

Kuljetettaessa matkustajia, matkatavaraa ja tavaroita Suomen ja SNT-Liiton rautateiden yhdysliikenteessä pidetään keskinäisten oikeudellisten suhteiden perustana toisaalta rautateiden ja toisaalta matkustajien ja liikennöitsijöiden välillä tämän sopimuksen 5 artiklassa mainittua matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffia.

7 artikla.

Maksu matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetuksesta, kaikenlaiset lisämaksut siihen luettuina, Suomen ja SNT-Liiton yhdysliikenteessä lasketaan ja veloitetaan siinä järjestyksessä, joka on edellytetty Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenteen matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffissa.

8 artikla.

Virkakalusto ja kaikenlaiset matkalla välttämättömät tarveaineet, liikkuvan kaluston varaosat, samoin kuin myös kaikenlaiset varaosat ja tarveaineet, jotka toimitetaan tämän liikkuvan kaluston korjaamiseen sopimuspuolten rautateillä, kuljetetaan maksuttomasti ja kantamatta tulli- tai minkäänlaisia muita maksuja toisen maan alueella.

9 artikla.

Sopimuspuolet ovat sähkösanoma-ja kirjeenvaihdossa oman maansa kieltä käyttäen.

10 artikla.

Virkakäyttöä varten järjestetään sopimuspuolten rajaluovutusasemien välille lennätin- ja puhelinyhteys, jonka käyttö on maksuton.

Rautateiden virkakirjeet, painetut käsikirjat, ohjesäännöt ja lomakkeet, lukuun ottamatta rajaluovutusasemien välistä kirjeenvaihtoa, lähetetään tavallista postiyhteyttä käyttäen.

11 artikla.

Kummankin sopimuspuolen rautatiehallituksella on oikeus lähettää kaupallisia ja teknillisiä virkailijoita, enintään kuitenkin viisi henkilöä, toisen sopimuspuolen rajaluovutusasemalle tavaroiden ja vaunujen vastaanotto- ja luovutustoimituksia varten.

Toisen sopimuspuolen rautatiehenkilökunta on toisen puolen rautatiealueella virkatehtävissä ollessaan oleskelumaan yleisten lakien ja määräysten sekä rautatien paikallisten hallintoelinten alainen ja velvollinen noudattamaan viimeksimainittujen virkamääräyksiä. Kurinpidollisesti tämä henkilökunta on vastuunalainen vain omalle hallinnolleen.

Kummankin sopimuspuolen rautateiden hallitukset ovat vastuussa virkailijainsa virkatoimista ja laiminlyönneistä.

12 artikla.

Kuljetussopimuksesta aiheutuva toisen rautatien vastuu ja takautumisoikeus toista kohtaan järjestellään Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikenteen matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffilla.

Kaikenlainen muu vastuu ihmisten kuolemasta tai ruumiinvammasta ja omaisuuteen kohdistuvista vahingoista, joita on aiheutunut sopimuspuolten rautateitten rajaluovutusasemien välisessä liikenteessä ja näillä asemilla, järjestellään rautatierajasopimuksella.

13 artikla.

Tätä sopimusta ja sitä täydentävää matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffia sekä tilityksiä, kirjanpitoa ja maksujen saldoerien laskentaa koskevia sääntöjä sovelletaan tavarain kauttakuljetuksiin SNT-Liitosta SNT-Liittoon Suomen rautateitse.

Sanotuista kuljetuksista suoritetaan maksu tämän liikenteen matkustajain, matkatavaran ja tavarain kuljetustariffin mukaisessa järjestyksessä.

14 artikla.

Kaikki tämän sopimuksen ja samanaikaisesti sen kanssa tehtävän rautatierajasopimuksen sekä niitä täydentävien sääntöjen soveltamisesta koituvat tilitykset sopimuspuolten välillä toimitetaan tämän sopimuksen 5 artiklassa mainittujen tilityksiä, kirjanpitoa ja maksujen saldoerien laskentaa koskevien sääntöjen perusteella.

Maksujen saldoerien laskennan suorittaa SNT-Liiton kulkulaitosministeriö Moskovassa.

15 artikla.

Sopimuspuolet saavat, asiasta keskenään sovittuaan, milloin tahansa kirjeenvaihtoteitse tai konferensseissa neuvottelemalla muuttaa tai täydentää tätä sopimusta, rautatierajasopimusta, tariffia ynnä muita sopimuspuolten vahvistamia sääntöjä ja ohjeita.

Konferenssien koollekutsumis- ja työjärjestyksestä määrätään näitä konferensseja koskevissa säännöissä, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä.

16 artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan samana päivänä, jolloin sopimuspuolet allekirjoittavat sen, ja pysyy voimassa siksi kunnes sen purkaa jompikumpi sopimuspuoli, joka lähettää tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta aikaisemmin.

17 artikla.

Tämä sopimus on tehty ja allekirjoitettu Moskovassa 19 päivänä joulukuuta 1947 kaksin kappalein sekä suomen että venäjän kielellä. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Lauri Kaijalainen

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kulkulaitosministeri

I. Kovalev

Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikennekonferenssien säännöt

1 §.
Sääntöjen tarkoitus ja tehtävät.

Näissä säännöissä määritellään ja vahvistetaan Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikennekonferenssien toimivalta ja koollekutsumisjärjestys.

2 §.
Varsinaisten konferenssien koollekutsuminen.

Joka toinen vuosi kutsutaan koolle konferensseja päättämään niistä Suomen ja SNT-Liiton rautatieyhdysliikennesopimuksen soveltamista koskevista kysymyksistä, joiden suhteen ei ole päästy yksimieliseen ratkaisuun kirjeenvaihtoteitse, samoin kuin myös sellaisista kysymyksistä, jotka kohdistuvat tämän sopimuksen tarkistamiseen, muuttamiseen ja täydentämiseen.

3 §.
Ylimääräisten konferenssien koollekutsuminen.

Ylimääräisiä konferenssejä kutsutaan koolle jommankumman sopimuspuolen vaatimuksesta erikoistapauksissa sekä myös silloin, kun sopimuksesta johtuvat kysymykset vaativat pikaista ratkaisua ja kun kirjeenvaihtoteitse niistä sopiminen saattaa viivästyä.

4 §.
Konferenssien koollekutsumispaikka ja -aika.

Toisessa §:ssä mainitut konferenssit pidetään vuorotellen kummassakin tähän liikenteeseen osallistuvien rautateiden sijaitsemismaassa.

Varsinaisten ja ylimääräisten konferenssien koollekutsumisajasta ja -paikasta sovitaan sähkölennätin- tai kirjeenvaihtoteitse.

5 §.
Konferenssin puheenjohto.

Konferenssin puheenjohtajana ja konferenssin töiden ohjaajana toimii sen maan valtuuskunnan puheenjohtaja, jonka alueella konferenssi pidetään.

Se sopimuspuoli, jolla on konferenssin puheenjohto, huolehtii toimeenpanohallinnosta, laatien ja lähettäen toiselle sopimuspuolelle konferenssin ohjelman sekä johtaen konferenssia ja laatien sen istuntojen pöytäkirjan.

6 §.
Konferenssin toimivalta.

Konferenssi harkitsee ja ratkaisee kaikki Suomen ja SNT-liiton rautatieyhdysliikennesopimuksesta ja sen täydennyksestä johtuvat kysymykset.

7 §.
Kysymysten esittäminen konferenssille.

Konferenssin harkittavaksi esitettäviin kysymyksiin on liitettävä konkreettiset ehdotukset ja toimitettava ne puhetta johtavalla sopimuspuolelle 45 päivää ennen konferenssin koollekutsumista.

Puhetta johtava sopimuspuoli laatii konferenssin ohjelman käytettävissään olevan aineiston perusteella ja lähettää sen toiselle sopimuspuolelle 30 päivää ennen konferenssia. Poikkeuksellisesti voidaan sellaisia kysymyksiä, joita ei ole säädetyssä järjestyksessä ilmoitettu, sopimuspuolten suostumuksella sisällyttää päiväjärjestykseen konferenssin aikanakin.

Ylimääräisen konferenssin käsiteltävät kysymykset ilmoitetaan kirjeenvaihto- tai sähkölennätinteitse samalla kun konferenssin koollekutsumispyyntökin.

8 §.
Kysymysten käsittelyjärjestys konferenssissa.

Konferenssissa käsitellään kysymykset täysistunnoissa tai valiokunnissa, joita täysistunto omasta keskuudestaan asettaa tarpeen vaatiessa.

Sellaiset kysymykset, joiden suhteen ei päästä yksimielisyyteen valiokunnissa, käsitellään täysistunnoissa.

Valiokunnissa käsitellyt ehdotukset vahvistetaan täysistunnoissa, paitsi milloin konferenssin tekemän päätöksen mukaan on edellytetty, että valiokuntain työn tulokset on välittömästi esitettävä kummankin maan rautatiekeskusvirastojen vahvistettaviksi.

9 §.
Konferenssien pöytäkirjat.

Konferenssin jokaisen istunnon pöytäkirjaan merkitään sen tekemät päätökset sekä mutkikkaita kysymyksiä käsiteltäessä myös näiden päätösten perustelut. Sellaisten kysymysten kohdalla, joiden suhteen ei ole päästy yksimielisyyteen, on pöytäkirjassa ilmaistava kummankin sopimuspuolen perusteltu mielipide.

Konferenssien pöytäkirjat laaditaan suomen ja venäjän kielellä. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Konferenssien pöytäkirjat ynnä muut aineistot laaditaan ja lähetetään toiselle puolelle sen sopimuspuolen kustannuksella, jolla konferenssissa on puheenjohto.

10 §.
Konferenssien päätösten vahvistaminen.

Konferenssien päätökset vahvistaa Suomen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kulkulaitosministeriö.

11 §.
Konferenssin päätösten voimaantulo.

Konferenssin päätökset tulevat voimaan heti sen jälkeen kun kumpikin sopimuspuoli on ne vahvistanut tahi, mikäli kumpikaan sopimuspuoli ei tee vastaväitteitä, 3 kuukauden kuluttua näiden päätösten allekirjoittamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.