5/1946

Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta tehdyn kuvaus-pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kuin Moskovassa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteessä edellytetyn sekakomitean laatima ja 26 päivänä lokakuuta 1945 allekirjoittama kuvaus-pöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta on vahvistettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1946 tapahtuneella noottienvaihdolla, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu pöytäkirja liitteineen on oleva voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1946.

Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta tehty kuvaus-pöytäkirja

Noottienvaihto. 1. Suomen ulkoasiainministeri Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton lähettiläälle.

Helsinki, helmikuun 19 päivänä 1946.

Herra Lähettiläs,

Suomen Hallitus on antanut tehtäväkseni ilmoittaa Teille, että toiseltapuolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä tehdyn, Moskovassa syyskuun 19 päivänä 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7:nnen artiklan liitteen sekä siihen liitetyn kartan täytäntöönpanemiseksi Suomen Hallitus on vahvistanut Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta laaditun kuvaus-pöytäkirjan, jonka rajankäyntiä varten asetettu Neuvostoliiton ja Suomen välinen sekakomitea on allekirjoittanut Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1945, kaikkine liitteineen ja rajakarttoineen, samoin kuin Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen välisen Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajamerkkien ja raja-aukkojen jatkuvaa hoitoa ja niiden kuntoisuuden valvontaa koskevan ohjesäännön.

Pyydän Teitä, Herra Lähettiläs, j.n.e.

Noottienvaihto. 2. Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Suomessa oleva lähettiläs Suomen ulkoasiainministerille.

Helsinki, helmikuun 19 päivänä 1946.

Herra Ministeri,

Neuvostoliiton Hallitus on antanut tehtäväkseni ilmoittaa Teille, että toiseltapuolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä tehdyn, Moskovassa syyskuun 19 päivänä 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7:nnen artiklan liitteen sekä siihen liitetyn kartan täytäntöönpanemiseksi Neuvostoliiton Hallitus on vahvistanut Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen välisestä Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta laaditun kuvaus-pöytäkirjan, jonka rajankäyntiä varten asetettu Neuvostoliiton ja Suomen välinen sekakomitea on allekirjoittanut Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1945, kaikkine liitteineen ja rajakarttoineen, samoinkuin Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Suomen välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajamerkkien ja raja-aukkojen jatkuvaa hoitoa ja niiden kuntoisuuden valvontaa koskevan ohjesäännön.

Pyydän Teitä, Herra Ministeri, j.n.e.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen mukaisesti.

Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan Suomen ja SNT-Liiton välisen valtakunnanrajan merkitsemistä varten asetettu Suomen ja SNT-Liiton sekakomitea todistaa täten, toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen sekä siihen liitetyn kartan mukaisesti määränneensä ja maastoon merkinneensä Suomen ja SNT-Liiton välisen Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan.

Kenttätöiden suorittamiseksi maastossa koko merkittävä, Suomen ja SNT-Liiton välinen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkeva valtakunnanraja oli jaettu kahteen lohkoon:

Eteläinen - Korvatunturin ja Suorsapään tunturin välinen, 70.7 km pituinen lohko, jonka kaikki rajan merkintää koskevat kenttätyöt suoritti Suomen ja SNT-Liiton välisen 2. alasekakomitean Suomen valtuuskunta;

Pohjoinen - Suorsapään tunturin ja Muotkavaaran välinen, 60.9 km pituinen lohko, jolla kaikki rajan merkintää koskevat kenttätyöt suoritti Suomen ja Neuvostoliiton välisen 1. alasekakomitean SNT-Liiton valtuuskunta.

Käydyn valtakunnanrajan koko pituus on 131.6 km.

Käyty valtakunnanraja on maastoon merkitty seuraavilla rajamerkeillä:

a) rajan alkupiste Korvatunturilla - puisella 4 metrin korkuisella kolmisärmäisellä kolmiomittausmerkillä, jonka alle aikaisemmin kallioon hakattujen, kolmiomittausmerkin keskustaa osoittavan ristin ja luvun "90" lisäksi, luvun "90" yläpuolelle on hakattu B/1;

b) taitepisteet:

- rajamerkin N:o B/2 - kivipyykillä, jonka alle kallioon on hakattu läpimitaltaan 25 sm suuruinen ympyrä, jonka keskipiste on valtakunnanrajan taitepisteenä;

- Talkkunapään tunturilla (rajamerkki N:o B/27) - kivipyykillä, joka samalla on kolmiopisteenä ja rajamerkkinä;

- Suorsapään tunturilla (rajamerkki N:o B/60) ja Konnos tunturilla (rajamerkki N:o A/30) - vahvistettujen mittojen mukaisella kivipyykillä, joka samalla on kolmiopisteenä ja rajamerkkinä;

- rajamerkkien N:o A/47 ja N:o A/48 - taitepistepaalulla, jonka keskus on sijoitettu itse valtakunnanrajalle puupylväiden väliin;

- taitepisteitä, joissa taitekulma on alle 45', ei ole maastoon merkitty;

c) taitepisteiden välisillä rajalohkoilla - kahdella puupylväällä, jotka on säännöllisesti asetettu kumpikin 2.5 metrin päähän rajaviivasta, sekä kallioisessa maastossa, missä puupylväiden asettaminen oli vaikeata - kivipyykeillä.

Käydyn valtakunnanrajan pohjoisena päätepisteenä on Muotkavaaralle asetettu rajamerkki "Muotkavaara" (Krokfjellet), joka samalla on kolmen valtakunnan, Suomen, SNT-Liiton ja Norjan välisenä yhteisenä rajamerkkinä näiden valtakuntien rajojen yhtymäkohdassa.

Koko merkitylle rajalohkolle Korvatunturilta Muotkavaaralle saakka on asetettu 128 rajamerkkiä, joista 37 kivipyykkiä, 90 paria puupylväitä ja 4 metrin korkuinen kolmiomittausmerkki, joka on asetettu Korvatunturin keskimmäiselle huipulle, jonka alle on kallioon hakattu numero B/1 (90) ja kolmiomittausmerkin keskipistettä osoittava risti.

Kaikki rajamerkit on numeroitu, alkaen numerosta B/1, joka on asetettu Korvatunturille, numeroon B/60, joka on asetettu Suorsapään tunturille ja edelleen Suorsapään tunturilta, alkaen numerosta A/1 numeroon A/67, joka on asetettu 1 266.8 metriä Muotkavaarasta etelään.

Rajamerkille, joka on asetettu Muotkavaaralle - maastoon merkityn rajan pohjoiseen päätepisteeseen, - ei annettu mitään numeroa, vaan on se merkitty nimellä "Muotkavaara" (Krokfjellet).

Rajamerkkien numerot on merkitty:

- puupylväisiin - pylvääseen kiinnitetylle, 18 X 18 sm suuruiselle metallilevylle, jonka valkoiselle pohjalle on mustalla värillä maalattu merkin numero murtoluvun muotoisena, jonka osoittajana eteläisellä lohkolla on kirjain "B" ja pohjoisella lohkolla kirjain "A" sekä nimittäjänä rajamerkin järjestysnumero;

- kivipyykkeihin - pyykin yläpäähän erikoisesti asetettuun litteään kiveen, jonka kummallekin sivulle on hakattu numero samanlaisen murtoluvun muotoisena. Esim.: B/1, B/2... B/55, A/1, A/2... A/60.

Rajamerkkiin "Muotkavaara" (Krokfjellet) kolmisärmäiseen betonipyramidiin, joka on asetettu kivipyykin päälle ja jonka sivuihin on suomen-, venäjän- ja norjankielellä uurrettu asianomaisia, toisiinsa rajoittuvia valtakuntia ja tämän rajamerkin nimeä vastaavat merkinnät: "SNTL, Muotkavaara", "SUOMI, Muotkavaara" ja "NORJA, Krokfjellet".

Rajamerkkien tarkat välimatkat, kunkin rajamerkin laatu ja sen asema valtakunnanrajaan nähden määritellään vastaavilla, tähän kuvauspöytäkirjaan liitetyillä rajankäyntiasiakirjoilla.

Valtakunnanraja ja kaikki sille asetetut rajamerkit on merkitetty 1:25 000-mittakaavaiseen topografikarttaan.

Pitkin koko maastoon merkittyä rajaviivaa on mitattu murtoviivajonot sekä määrätty suorakulmaiset koordinaatit, ja rajaviivan taitepisteissä on suorakulmaisten koordinaattien lisäksi laskettu maantieteelliset koordinaatit.

Rajamerkkien suorakulmaisten koordinaattien laskemisen ja kartoitustyön geodeettisena perustana on käytetty Suomen valtion kolmiomittauksen pisteitä, muunnettuina Besselin ellipsoidille, Gauss-Krügerin projektion siinä kuusiasteisessa kaistassa, jonka keskimeridiaani on 27° itäistä pituutta Greenwichistä.

Rajamerkkien korkeudet on määrätty trigonometrisillä korkeusmittauksilla Suomen kolmiopisteiden korkeuksien perusteella, jotka on määrätty Pohjoisen Jäämeren pinnan keskikorkeuden mukaan ñ1 metrin tarkkuudella.

Rajamerkkien välimatkat on määrätty siten, että pituusmittauksen suhteellinen tarkkuus on 1 : 1 000, ja taitekulmien tarkkuus ñ45".

Rajamerkkien suorakulmaiset koordinaatit on laskettu 0.1 metrin tarkkuudella ja maantieteelliset koordinaatit 0".01 tarkkuudella.

Tässä kuvauspöytäkirjassa käytetyt erikoissanonnat on käsitettävä seuraavasti:

1. Suomen ja SNT-Liiton välistä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevaa valtakunnanrajaviivaa tarkoittamaan on yleensä käytetty sanoja "raja" tai "rajaviiva".

2. Sanalla "rajamerkki" tarkoitetaan itse rajaviivalla pylväiden välissä sijaitsevaa pistettä, milloin kaksi pylvästä muodostaa rajamerkin; taikka taitepistepaalun keskipistettä, milloin rajamerkkinä on kaksi pylvästä ja taitepistepaalu; taikaa kivipyykin keskipistettä, milloin rajamerkkinä on kivipyykki, jonka keskus on asetettu rajaviivalle.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen mukaisesti.

Suomen ja SNT-Liiton välinen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla maastoon merkitty valtakunnanraja kulkee seuraavasti:

Eteläinen lohko:

Maastoon merkityn valtakunnanrajaviivan alkupisteenä on Suomen ja SNT-Liiton välisellä valtakunnanrajalla aikaisemmin ollut rajamerkki N:o 859/90, joka on asetettu Korvatunturin keskimmäiselle huipulle ja jonka muodostaa puinen, 4 metrin korkuinen kolmisärmäinen kolmiomittausmerkki, jonka alle on kallioon hakattu risti ja luku "90". Tälle rajamerkille on annettu uusi numero B/1, joka on hakattu kallioon mainitun kolmiomittausmerkin alle, luvun "90" yläpuolelle. Tämän rajamerkin koordinaatit ovat:

leveys = 68°04'32".27

pituus = 29°19'42".41

x = 7 555 342.7 y = 5 597 030.0

Rajamerkistä N:o B/1 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa Korvatunturin luoteisrinnettä aukeassa maastossa rajamerkkiin N:o B/2, joka on asetettu Korvatunturi luoteiselle rinteelle ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 68°04'41".13

pituus = 29°18'51".50

x = 7 555 594.8 y = 5 596 430.6

Rajamerkkien N:o B/1 ja N:o B/2 välimatka on 650.3 metriä.

Rajamerkistä N:o B/2 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa Korvatunturin luoteisrinnettä, aluksi aukeassa maastossa ja sitten pensaikkoa kasvavan suon yli rajamerkkiin N:o B/3, joka on asetettu raja-aukkoon 59 metriä nimettömän puron itäpuolelle, soiselle maaperälle Korvatunturin juurelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 556 216.1 y = 5 595 018.2

Rajamerkkien N:o B/2 ja N:o B/3 välimatka on 1 543.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/3 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, ylittää kaksi nimetöntä puroa ja nousee sitten sekametsää kasvavaa Laakeavaaran rinnettä rajamerkkiin N:o B/4, joka on asetettu raja-aukkoon Laakeavaaran pohjoisen huipun metsää kasvavalle etelärinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 556 700.6 y = 5 593 916.4

Rajamerkkien N:o B/3 ja N:o B/4 välimatka on 1 203.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/4 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, aluksi Laakeavaaran sekametsää kasvavaa, loivasti viettävää rinnettä alas, sen jälkeen osittain aukean suon yli, ylittäen kaksi nimetöntä puroa, rajamerkkiin N:o B/5, joka on asetettu raja-aukkoon ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 557 862.3 y = 5 591 275.3

Rajamerkkien N:o B/4 ja N:o B/5 välimatka on 2 885.4 metriä.

Rajamerkistä N:o B/5 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, aluksi nimettömän mäen sekametsää kasvavaa rinnettä alas, ylittää nimettömän puron ja nousee siitä pienelle, sekametsää kasvavalle mäelle rajamerkkiin N:o B/6, joka on asetettu raja-aukkoon sekametsää kasvavalle mäelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 558 349.6 y = 5 590 167.3

Rajamerkkien N:o B/5 ja N:o B/6 välimatka on 1 210.3 metriä.

Rajamerkistä N:o B/6 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa metsäistä, kivistä maastoa, ylittäen pienessä notkossa olevan nimettömän puron, ja siitä edelleen Kuruvaaran kollisrinnettä rajamerkkiin N:o B/7, joka on asetettu Kuruvaaran kiviselle pohjoisrinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 558 739.2 y = 5 589 281.2

Rajamerkkien N:o B/6 ja N:o B/7 välimatka on 968.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/7 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, Kuruvaaran pohjoisrinnettä ja sen jälkeen suota, ylittäen pienen nimettömän puron, sekä edelleen harvaa metsää ja pensaikkoa kasvava suota, ylittäen kahdesti Alemman-Vittaojan, rajamerkkiin N:o B/8, joka on asetettu raja-aukkoon suolle, 10 metriä länteen rajan ja Alemman-Vittaojan leikkauspisteestä, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 559 317.8 y = 5 587 969.2

Rajamerkkien N:o B/7 ja N:o B/8 välimatka on 1 433.9 metriä.

Rajamerkistä N:o B/8 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa metsäistä suomaastoa, ylittäen Alemman-Vittaojan, sekä nousee sitten nimettömän mäen etelärinnettä rajamerkkiin N:o B/9, joka on asetettu mainitun mäen huipun etelärinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 559 720.6 y = 5 587 055.8

Rajamerkkien N:o B/8 ja N:o B/9 välimatka on 998.2 metriä.

Rajamerkistä N:o B/9 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa metsäistä, kumpuista maastoa, ylittäen kahdesti Alemman-Vittaojan sekä kerran, Ylemmän-Vittaojan, rajamerkkiin N:o B/10, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän mäen pohjoisrinteelle, 160 metriä itään rajan ja Ylemmän-Vittaojan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 560 349.8 y = 5 585 628.5

Rajamerkkien N:o B/9 ja N:o B/10 välimatka on 1 599.9 metriä.

Rajamerkistä N:o B/10 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, ylittäen 160 metrin päässä pienessä notkossa juoksevan Ylemmän-Vittaojan, ja kulkee edelleen metsäistä, kumpuista maastoa rajamerkkiin N:o B/11, joka on asetettu raja-aukkoon metsää, kasvavan nimettömän mäen rinteelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 560 711.8 y = 5 584 807.4

Rajamerkkien N:o B/10 ja N:o B/11 välimatka on 897.4 metriä.

Rajamerkistä N:o B/11 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa metsäistä, kumpuista maastoa rajamerkkiin N:o B/12, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän vaaran lounaisrinteelle kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 560 849.0 y = 5 584 496.0

Rajamerkkien N:o B/11 ja N:o B/12 välimatka on 340.3 metriä.

Rajamerkistä N:o B/12 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa metsäistä, kivikkoista maastoa rajamerkkiin N:o B/13, joka on asetettu raja-aukkoon kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 560 940.6 y = 5 584 288.2

Rajamerkkien N:o B/12 ja N:o B/13 välimatka on 227.1 metriä.

Rajamerkistä N:o B/13 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, sekametsäistä maastoa, ylittäen notkossa nimettömän puron, rajamerkkiin N:o B/14, joka on asetettu raja-aukkoon 190 metriä luoteeseen nimettömästä purosta, nimettömän mäenhuipun koillisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 561 182.9 y = 5 583 737.8

Rajamerkkien N:o B/13 ja N:o B/14 välimatka on 601.3 metriä.

Rajamerkistä N:o B/14 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa, nimettömän mäen luoteisrinnettä, ylittäen pienen puron, rajamerkkiin N:o B/15, joka on asetettu raja-aukkoon pienelle metsää kasvavalle kummulle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 561 687.2 y = 5 582 587.7

Rajamerkkien N:o B/14 ja N:o B/15 välimatka on 1 255.8 metriä.

Rajamerkistä N:o B/15 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa kumpuilevaa metsämaastoa, ylittäen pienen nimettömän puron, rajamerkkiin N:o B/16, joka on asetettu raja-aukkoon notkoon 62 metriä länteen rajan ja nimettömän puron leikkauspisteestä, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 561 989.6 y = 5 581 898.1

Rajamerkkien N:o B/15 ja N:o B/16 välimatka on 753.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/16 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa metsäistä maastoa rajamerkkiin N:o B/17, joka on asetettu raja-aukkoon metsäselle kivikkoiselle nimettömälle mäelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 562 804.9 y = 5 580 037.9

Rajamerkkien N:o B/16 ja N:o B/17 välimatka on 2 031.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/17 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa nimettömän mäen luoteisrinnettä alas rajamerkkiin N:o B/18, joka on asetettu suolle, 17 metrin päähän Kokko-ojan itärannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 563 082.2 y = 5 579 405.4

Rajamerkkien N:o B/17 ja N:o B/18 välimatka on 690.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/18 raja kulkee suoraa viivana länsi-luoteisessa suunnassa suomaastoa, ylittäen Kokko-ojan, rajamerkkiin N:o B/19, joka on asetettu raja-aukkoon 76 metriä Kokko-ojasta länteen ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 563 121.6 y = 5 579 315.6

Rajamerkkien N:o B/18 ja N:o B/19 välimatka on 98.1 metriä.

Rajamerkistä N:o B/19 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa ylös kukkulan 285.0 metsäistä kaakkoisrinnettä, rajamerkkiin N:o B/20, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 285.0 huipun etelärinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 563 535.8 y = 5 578 370.4

Rajamerkkien N:o B/19 ja N:o B/20 välimatka on 1 032.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/20 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa aluksi tasaista metsämaastoa, sitten nousten Poronsarvavaaran kaakkoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/21, joka on asetettu Poronsarvavaaran kivikkoiselle huipulle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 564 273.5 y = 5 576 687.4

Rajamerkkien N:o B/20 ja N:o B/21 välimatka on 1 837.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/21 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa Poronsarvavaaran metsäistä luoteisrinnettä, ylittäen syvän kurun, rajamerkkiin N:o B/22, joka on asetettu Jaurijoen itärannalle, 19 metrin päähän rannasta itään ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 564 713.0 y = 5 575 699.1

Rajamerkkien N:o B/21 ja N:o B/22 välimatka on 1 081.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/22 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa, ylittäen Jaurijoen, rajamerkkiin N:o B/23, joka on asetettu 11 metrin päähän Jaurijoen länsirannasta, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 564 738.5 y = 5 575 641.8

Rajamerkkien N:o B/22 ja N:o B/23 välimatka on 62.8 metriä.

Rajamerkistä N:o B/23 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten länsi-luoteisessa suunnassa Halkovaaran kaakkoisrinteen kumpuista, metsäistä maastoa rajamerkkiin N:o B/24, joka on asetettu kivikkoiseen maahan Halkovaaran huipun etelärinteelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 565 648.7 y = 5 573 594.2

Rajamerkkien N:o B/23 ja N:o B/24 välimatka on 2 240.8 metriä.

Rajamerkistä N:o B/24 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa, aluksi harvaa pensaikkoa kasvavaa Halkovaaran lakea ja luoteisrinnettä, ylittää syvän kurun ja Halkovaaranojan sekä nousee sitten kukkulan 451.0 itärinnettä rajamerkkiin N:o B/25, joka on asetettu kukkulan 451.0 pohjoisrinteelle kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 566 841.5 y = 5 570 911.3

Rajamerkkien N:o B/24 ja N:o B/25 välimatka on 2 936.2 metriä.

Rajamerkistä N:o B/25 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa aukeata, jyrkästi poimuilevaa maastoa, ylittää syvän kurun Talkkunapään tunturin kaakkoisella juurella ja kulkee edelleen Talkkunapään tunturin kaakkoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/26, joka on asetettu Talkkunapään tunturin huipun kivikkoiselle kaakkoisrinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 567 938.6 y = 5 568 443.5

Rajamerkkien N:o B/25 ja N:o B/26 välimatka on 2 700.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/26 raja kulkee suorana viivana länsi-luoteisessa suunnassa Talkkunapään tunturin aukeata tunturinlakea rajamerkkiin N:o B/27, joka on asetettu Talkkunapään tunturin kivikkoiselle huipulle ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 68°11'50".65

pituus = 28°38'50".58

x = 7 568 005.6 y = 5 568 293.4

Rajamerkkien N:o B/26 ja N:o B/27 välimatka on 164.4 metriä.

Rajamerkistä N:o B/27 raja kääntyy pohjois-luoteiseen suuntaan, kulkee suorana viivana Talkkunapään tunturin aukeata pohjoisrinnettä alas rajamerkkiin N:o B/28, joka on asetettu Talkkunapään tunturin kivikkoiselle pohjoisrinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 569 251.2 y = 5 567 975.9

Rajamerkkien N:o B/27 ja N:o B/28 välimatka on 1 285.4 metriä.

Rajamerkistä N:o B/28 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi Talkkunapään tunturin pohjoisrinnettä, ylittää sen juurella Talkkunapäänojan kaksi haaraa, ja siitä edelleen jyrkänteistä Puolipään tunturin eteläisen selänteen kaakkoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/29, joka on asetettu Puolipään tunturin eteläisen selänteen itä-rinteelle, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 571 230.6 y = 5 567 471.3

Rajamerkkien N:o B/28 ja N:o B/29 välimatka on 2 042.7 metriä.

Rajamerkistä N:o B/29 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi Puolipään tunturin jyrkänteistä itärinnettä, ylittää syvässä kurussa Pataojan, nousee sen jälkeen Puolipään tunturin keskimmäisen selänteen kivikkoista rinnettä rajamerkkiin N:o B/30, joka on asetettu Puolipään tunturin keskimmäisen selänteen itärinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 572 413.8 y = 5 567 170.0

Rajamerkkien N:o B/29 ja N:o B/30 välimatka on 1 221.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/30 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Puolipään tunturin aukeata, kivikkoista itärinnettä rajamerkkiin N:o B/31, joka on asetettu Puolipään tunturin pohjoisen selänteen kivikkoiselle koillisrinteelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 573 838.9 y = 5 566 807.2

Rajamerkkien N:o B/30 ja N:o B/31 välimatka on 1 470.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/31 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa rajamerkkiin N:o B/32, joka on asetettu Puolipään tunturin pohjoisen selänteen aukealle, kivikkoiselle pohjoisrinteelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 574 165.2 y = 5 566 723.9

Rajamerkkien N:o B/31 ja N:o B/32 välimatka on 336.7 metriä.

Rajamerkistä N:o B/32 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa aluksi Puolipään tunturin aukeata itärinnettä ja sitten alas sen pohjoisen selänteen metsäistä pohjoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/33, joka on asetettu mainitun selänteen rinteen keskikohdalle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 574 850.2 y = 5 566 549.7

Rajamerkkien N:o B/32 ja N:o B/33 välimatka on 706.9 metriä.

Rajamerkistä N:o B/33 raja kulkee suoraa raja-aukkoa pohjois-luoteisessa suunnassa laskeutuen Puolipään tunturin pohjoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/34, joka on asetettu raja-aukkoon 14 metriä Anterijoesta etelään kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 575 576.2 y = 5 566 364.9

Rajamerkkien N:o B/33 ja N:o B/34 välimatka on 749.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/34 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Anterijoen yli rajamerkkiin N:o B/35, joka on asetettu 10 metrin päähän Anterijoen pohjoisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 575 638.3 y = 5 566 349.1

Rajamerkkien N:o B/34 ja N:o B/35 välimatka on 64.1 metriä.

Rajamerkistä N:o B/35 raja kulkee suorana raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa aluksi metsäisessä suomaastossa, sitten ylös Kelkoaivastunturin kaakkoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/36, joka on asetettu Kelkoaivastunturin kaakkoisrinteelle, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 577 266.5 y = 5 565 934.5

Rajamerkkien N:o B/35 ja N:o B/36 välimatka on 1 680.2 metriä.

Rajamerkistä N:o B/36 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Kelkoaivastunturin itärinnettä, ylittäen syvän kurun ja siinä nimettömän puron, rajamerkkiin N:o B/37, joka on asetettu Kelkoaivastunturin itärinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 578 141.2 y = 5 565 714.8

Rajamerkkien N:o B/36 ja N:o B/37 välimatka on 901.9 metriä.

Rajamerkistä N:o B/37 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi Kelkoavaistunturin itärinnettä alas, ylittäen pensaikkoa kasvavan notkon nimettömine puroineen, ja edelleen mainitun tunturin koillisrinnettä rajamerkkiin N:o B/38, joka on asetettu Kelkoaivastunturin pohjoisimmalle huipulle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 579 727.5 y = 5 565 315.8

Rajamerkkien N:o B/37 ja N:o B/38 välimatka on 1 635.7 metriä.

Rajamerkistä N:o B/38 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Kelkoaivastunturin pientä metsää kasvavaa pohjoisrinnettä rajamerkkiin N:o B/39, joka on asetettu raja-aukkoon mainitun tunturin kivikkoiselle luoteisrinteelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 581 189.4 y = 5 564 935.9

Rajamerkkien N:o B/38 ja N:o B/39 välimatka on 1 510.5 metriä.

Rajamerkistä N:o B/39 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa aluksi Kelkoaivastunturin luoteisrinnettä, ylittäen notkon nimettömine puroineen, ja sitten Vuongelintunturin lounaisrinnettä rajamerkkiin N:o B/40, joka on asetettu mainitun tunturin länsirinteelle, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 582 626.1 y = 5 564 562.6

Rajamerkkien N:o B/39 ja N:o B/40 välimatka on 1 484.3 metriä.

Rajamerkistä N:o B/40 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa Vuongelintunturin mäntymetsäistä luoteisrinnettä alas rajamerkkiin N:o B/41, joka on asetettu 13 metriä Vuongelinpurosta etelään, metsäiseen, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 584 478.0 y = 5 564 081.4

Rajamerkkien N:o B/40 ja N:o B/41 välimatka on 1 913.4 metriä.

Rajamerkistä N:o B/41 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, ylittää alussa Vuongelinpuron, nousee sitten Ystsagsavaaran lounaisrinnettä rajamerkkiin N:o B/42, joka on asetettu raja-aukkoon Ystsagsavaaran länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 585 671.1 y = 5 563 771.4

Rajamerkkien N:o B/41 ja N:o B/42 välimatka on 1 232.7 metriä.

Rajamerkistä N:o B/42 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa metsäisessä, kivikkoisessa maastossa, aluksi Ystsagsavaaran luoteisrinnettä, minkä jälkeen se ylittää Agsavaarasojan kaksi haaraa ja kulkee sitten Agsavaaran lounaisrinnettä rajamerkkiin N:o B/43, joka on asetettu raja-aukkoon, Agsavaaran huipun länsirinteelle kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 587 419.4 y = 5 563 316.9

Rajamerkkien N:o B/42 ja N:o B/43 välimatka on 1 806.5 metriä.

Rajamerkistä N:o B/43 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa Agsavaaran luoteisrinnettä alas, ylittäen Ahmaojan haaran, rajamerkkiin N:o B/44, joka on asetettu raja-aukkoon suoperäiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 588 230.0 y = 5 563 104.0

Rajamerkkien N:o B/43 ja N:o B/44 välimatka on 838.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/44 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi metsäisessä suomaastossa, ylittäen kahdesti Ahmaojan, rajamerkkiin N:o B/45, joka on asetettu raja-aukkoon 50 metriä pohjoiseen rajan ja Ahmaojan pohjoisen rannan leikkauspisteestä, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 589 832.8 y = 5 562 688.6

Rajamerkkien N:o B/44 ja N:o B/45 välimatka on 1 655.8 metriä.

Rajamerkistä N:o B/45 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi Kiertämäntunturin metsäistä kaakkoisrinnettä ja sitten mainitun tunturin aukeata lakea rajamerkkiin N:o B/46, joka on asetettu Kiertämäntunturin huipun kivikkoiselle itärinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 590 708.8 y = 5 562 461.5

Rajamerkkien N:o B/45 ja N:o B/46 välimatka on 904.9 metriä.

Rajamerkistä N:o B/46 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Kiertämäntunturin aukeata itärinnettä rajamerkkiin N:o B/47, joka on asetettu Kiertämäntunturin kivikkoiselle koillisrinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 590 933.8 y = 5 562 404.8

Rajamerkkien N:o B/46 ja N:o B/47 välimatka on 232.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/47 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa aluksi Kiertämäntunturin aukeata ja sitten pensaikkoa kasvavaa rinnettä rajamerkkiin N:o B/48, joka on asetettu Härjänpäästämänselän itärinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 592 153.0 y = 5 562 096.4

Rajamerkkien N:o B/47 ja N:o B/48 välimatka on 1 257.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/48 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Härjänpäästämänselän pensaikkoa kasvavaa koillisrinnettä rajamerkkiin N:o B/49, joka on asetettu Härjänpäästämänselän pohjoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 592 566.8 y = 5 561 991.7

Rajamerkkien N:o B/48 ja N:o B/49 välimatka on 426.9 metriä.

Rajamerkistä N:o B/49 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa aluksi Härjänpäästämänselän pohjoisrinnettä, sitten metsäisessä suomaastossa, ylittäen nimettömän puron rajamerkkiin N:o B/50, joka on asetettu kuloaukiolle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 593 771.7 y = 5 561 687.1

Rajamerkkien N:o B/49 ja N:o B/50 välimatka on 1 242.8 metriä.

Rajamerkistä N:o B/50 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa metsäisessä, kumpuisessa maastossa, ylittäen kahdesti Kolmesojan, rajamerkkiin N:o B/51, joka on asetettu rajaaukkoon 16 metriä pohjoiseen rajan ja Kolmesojan pohjoisen rannan toisesta leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 594 690.1 y = 5 561 454.8

Rajamerkkien N:o B/50 ja N:o B/51 välimatka on 947.3 metriä.

Rajamerkistä N:o B/51 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi metsäisessä kumpuisessa maastossa, ylittäen Kolmesojan ja nimettömän puron, sekä edelleen Roatsvaaran etelärinnettä rajamerkkiin N:o B/52, joka on asetettu Roatsvaaran huipun länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 596 374.5 y = 5 561 028.6

Rajamerkkien N:o B/51 ja N:o B/52 välimatka on 1 737.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/52 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, alussa laskeutuen Roatsvaaran metsäistä pohjoisrinnettä, ja kulkien sitten metsäisessä suomaastossa ja siitä edelleen metsäisessä, kumpuisessa maastossa rajamerkkiin N:o B/53, joka on asetettu 12 metrin etäisyyteen Luttojoen oikeasta rannasta, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 597 899.5 y = 5 560 647.5

Rajamerkkien N:o B/52 ja N:o B/53 välimatka on 1 571.8 metriä.

Rajamerkistä N:o B/53 raja kulkee suorana viivana pohjois-luoteisessa suunnassa Luttojoen yli rajamerkkiin N:o B/54, joka on asetettu 75 metriä pohjoiseen Luttojoen vasemmasta rannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 598 088.1 y = 5 560 600.3

Rajamerkkien N:o B/53 ja N:o B/54 välimatka on 194.4 metriä.

Rajamerkistä N:o B/54 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa tasaisessa metsämaastossa, ylittäen Rajalammet-järviryhmän järven, rajamerkille N:o B/55, joka on asetettu raja-aukkoon Akujärven ja Ristikentän välisen maantien viereen ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 598 983.6 y = 5 560 376.6

Rajamerkkien N:o B/54 ja N:o B/55 välimatka on 923.0 metriä.

Rajamerkistä N:o B/55 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, alussa ylittäen Akujärven ja Ristikentän välisen maantien, rajamerkkiin N:o B/56, joka on asetettu raja-aukkoon metsäisessä, kivikkoisessa maastossa, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 599 514.7 y = 5 560 243.9

Rajamerkkien N:o B/55 ja N:o B/56 välimatka on 547.5 metriä.

Rajamerkistä N:o B/56 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, metsäisessä, kumpuisessa suomaastossa, ylittäen Alemman Ruohojärven itäpään sekä pienen puron, rajamerkkiin N:o B/57, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän mäen länsirinteelle, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 601 065.5 y = 5 559 856.5

Rajamerkkien N:o B/56 ja N:o B/57 välimatka on 1 598.5 metriä.

Rajamerkistä N:o B/57 raja kulkee suoraa rajaaukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa metsäisessä, kumpuisessa maastossa, ylittäen kolme nimetöntä puroa, rajamerkkiin N:o B/58, joka on asetettu kaakkoon nimettömän puron laskukohdasta Pikku Suorsajärven pohjoispäähän, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 603 383.9 y = 5 559 277.3

Rajamerkkien N:o B/57 ja N:o B/58 välimatka on 2 389.6 metriä.

Rajamerkistä N:o B/58 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa Pikku Suorsapään tunturin metsäistä etelärinnettä rajamerkkiin N:o B/59, joka on asetettu Pikku Suorsapään tunturin etelärinteelle, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 604 159.5 y = 5 559 083.5

Rajamerkkien N:o B/58 ja N:o B/59 välimatka on 799.5 metriä.

Rajamerkistä N:o B/59 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-luoteisessa suunnassa, aluksi Suorsapään tunturin länsirinnettä ja sitten kurun yli, ylittäen nimettömän puron, ja edelleen Suorsapään tunturin etelärinnettä sen aukealle huipulle rajamerkkiin N:o B/60, joka on asetettu Suorsapään kallioiselle huipulle, ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 68°32'26".97

pituus = 28°26'06".46

x = 7 606 077.7 y = 5 558 603.9

Rajamerkkien N:o B/59 ja N:o B/60 välimatka on 1 977.2 metriä.

Tämä rajamerkki on samalla kolmiopiste sekä eteläisen lohkon päätepiste.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen mukaisesti.

Pohjoinen lohko:

Rajamerkissä N:o B/60, joka on pohjoisen lohko alkupisteenä, raja kääntyy pohjois-koilliseen suuntaan ja kulkee suorana viivana Suorsapään tunturin huipulta alas pohjoisrinnettä, aluksi aukeata maastoa, sitten matalakasvuista metsikköä rajamerkkiin N:o A/1, joka on asetettu raja-aukkoon 56 metriä lounaaseen rajan ja Savijärven etelärannan leikkauspisteestä, kivikkoiseen maahan, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 606 741.6 y = 5 558 923.1

Rajamerkkien N:o B/60 (Suorsapään tunturi) ja N:o A/1 välimatka on 736.6 metriä.

Rajamerkistä N:o A/1 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa aluksi metsäistä maastoa, sitten Savijärven yli rajamerkkiin N:o A/2, joka on asetettu kivikkoiseen maahan 19 metriä pohjoiseen rajan ja Savijärven pohjoisrannan leikkauspisteestä, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 607 145.5 y = 5 559 120.5

Rajamerkkien N:o A/1 ja N:o A/2 välimatka on 449.6 metriä.

Rajamerkistä N:o A/2 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa metsäistä, kivikkoista maastoa rajamerkkiin N:o A/3, joka on asetettu raja-aukkoon vuoriselänteen notkoon, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 607 475.5 y = 5 559 278.6

Rajamerkkien N:o A/2 ja N:o A/3 välimatka on 365.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/3 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa sekametsää kasvavan nimettömän mäen koillisrinnettä rajamerkkiin N:o A/4, joka on asetettu nimettömän mäen koillisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 607 615.7 y = 5 559 345.9

Rajamerkkien N:o A/3 ja N:o A/4 välimatka on 155.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/4 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi kukkulan 326.5 metsäistä länsirinnettä, ylittäen nimettömän puron, sitten edelleen kukkulan 285.1 itärinnettä rajamerkkiin N:o A/5, joka on asetettu raja-aukkoon notkoon, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 608 865.2 y = 5 559 946.8

Rajamerkkien N:o A/4 ja N:o A/5 välimatka on 1 386.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/5 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Kivijokilompolon tunturin sekametsää kasvavaa luoteisrinnettä rajamerkkiin N:o A/6, joka on asetettu raja-aukkoon Kivijokilompolon tunturin pohjoisrinteelle 194 metriä lounaaseen Kivijoen oikeasta rannasta, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 610 209.0 y = 5 560 593.7

Rajamerkkien N:o A/5 ja N:o A/6 välimatka on 1 491.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/6 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi metsäisessä, kivikkoisessa maastossa, sitten Kivijoen leveää uomaa rajamerkkiin N:o A/7, joka on asetettu raja-aukkoon 34 metriä koilliseen Kivijoen vasemmasta rannasta, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 610 586.5 y = 5 560 774.8

Rajamerkkien N:o A/6 ja N:o A/7 välimatka on 418.7 metriä.

Rajamerkistä N:o A/7 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, nousten nimettömän mäen sekametsää kasvavaa länsirinnettä rajamerkkiin N:o A/8, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän mäen huipun länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 611 297.8 y = 5 560 120.4

Rajamerkkien N:o A/7 ja N:o A/8 välimatka on 790.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/8 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa nimettömän mäen metsää kasvavaa länsirinnettä rajamerkkiin N:o A/9, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän mäen pohjoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 612 121.9 y = 5 561 516.7

Rajamerkkien N:o A/8 ja N:o A/9 välimatka on 914.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/9 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa metsäistä, kumpuista maastoa, ylittäen nimettömän, suota pitkin juoksevan puron, rajamerkkiin N:o A/10, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 157.7 idänpuoleiselle juurelle 175 metriä Kippisjärven lounaisrannasta, kivikkoiseen maastoon ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 613 206.2 y = 5 562 041.7

Rajamerkkien N:o A/9 ja N:o A/10 välimatka on 1 204.7 metriä.

Rajamerkistä N:o A/10 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi metsäisessä maastossa, sitten Kippisjärven kaakkoisosan yli ja siitä edelleen raja-aukkoa myöten rajamerkkiin N:o A/11, joka on asetettu raja-aukkoon 100 metriä Kippisjärven koillisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 613 660.7 y = 5 562 261.9

Rajamerkkien N:o A/10 ja N:o A/11 välimatka on 505.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/11 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa metsäisessä suomaastossa, ylittäen matalan mäen ja jättäen SNT-Liiton puolelle kaksi pientä nimetöntä järveä, rajamerkkiin N:o A/12, joka on asetettu nimettömän mäen huipulle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 614 685.7 y = 5 562 759.4

Rajamerkkien N:o A/11 ja N:o A/12 välimatka on 1 139.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/12 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi nimettömän mäen rinnettä alas, ylittäen Kuusikjärven vesistön erään suurimman järven itäpään sekä nimettömän puron, sen jälkeen metsäisessä suomaastossa ja edelleen ylös kukkulan 172.3 itärinnettä rajamerkkiin N:o A/13, joka on asetettu raja-aukkoon selänteen notkoon, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 615 805.3 y = 5 563 302.3

Rajamerkkien N:o A/12 ja N:o A/13 välimatka on 1 244.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/13 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi kukkulan 172.3 sekametsäistä koillisrinnettä alas, ylittäen sitten Ruoho-ojan, ja sitten raja-aukkoa ylös kukkulan 201.7 kaakkoisrinnettä rajamerkkiin N:o A/14, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 201.7 kaakkoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 616 320.8 y = 5 563 549.6

Rajamerkkien N:o A/13 ja N:o A/14 välimatka on 571.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/14 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa kukkulan 201.7 itärinnettä alas metsäisessä, kivikkoisessa maastossa rajamerkkiin N:o A/15, joka on asetettu raja-aukkoon kivikkoiseen maahan 85 metriä Väyläpuolijärven etelärannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 616 535.9 y = 5 563 653.3

Rajamerkkien N:o A/14 ja N:o A/15 välimatka on 238.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/15 raja kulkee pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi raja-aukkoa myöten ja sitten Väyläpuolijärven yli rajamerkkiin N:o A/16, joka on asetettu raja-aukkoon 18 metriä Väyläpuolijärven pohjoisrannasta, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 616 808.7 y = 5 563 785.3

Rajamerkkien N:o A/15 ja N:o A/16 välimatka on 303.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/16 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, nousten metsää kasvavan nimettömän mäen lounaisrinnettä rajamerkkiin N:o A/17, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän mäen huipulle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 617 184.6 y = 5 563 968.4

Rajamerkkien N:o A/16 ja N:o A/17 välimatka on 418.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/17 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi nimettömän mäen metsää kasvavaa jyrkkää rinnettä alas, ylittäen suon ja Santalahdenjoen, nousee sitten kukkulan 281.6 etelärinnettä rajamerkkiin N:o A/18, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 281.6 etelärinteelle, kivikkoiseen maahan 355 metriä Santalahdenjoen pohjoisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 617 901.0 y = 5 564 315.2

Rajamerkkien N:o A/17 ja N:o A/18 välimatka on 795.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/18 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Santapään tunturin kaakkoisrinnettä jättäen sen huipun Suomen puolelle, rajamerkkiin N:o A/19, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 281.6 itärinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 618 409.5 y = 5 564 559.4

Rajamerkkien N:o A/18 ja N:o A/19 välimatka on 564.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/19 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi Santapään tunturin itärinnettä, ylittäen kolme nimetöntä puroa, sitten raja-aukkoa ylös Kuolponapään tunturin itärinnettä rajamerkkiin N:o A/20, joka on asetettu raja-aukkoon Kuolponapään tunturin itärinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 619 731.0 y = 5 565 199.9

Rajamerkkien N:o A/19 ja N:o A/20 välimatka on 1 468.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/20 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi Kuolponapään tunturin metsäistä koillisrinnettä, ylittäen nimettömän puroa, sitten raja-aukkoa myöten, jättäen Lertijärven SNT-Liiton puolelle sekä Ahvenjärven Suomen puolelle, rajamerkkiin N:o A/21, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömän mäen kaakkoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 621 363.8 y = 5 565 992.0

Rajamerkkien N:o A/20 ja N:o A/21 välimatka on 1 814.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/21 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi Ahvenjärven pohjoispuolella olevan nimettömän mäen itärinnettä alas, sitten suota pitkin, ylittäen Pahtojärvenojan, sekä siitä edelleen Riutuselän länsirinnettä ylös rajamerkkiin N:o A/22, joka on asetettu raja-aukkoon mainitun selän länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 622 551.9 y = 5 566 569.2

Rajamerkkien N:o A/21 ja N:o A/22 välimatka on 1 320.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/22 rajan kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Riutuselän luoteisrinnettä rajamerkkiin N:o A/23, joka on asetettu raja-aukkoon edellä mainitun selän juurelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 622 707.9 y = 5 566 645.0

Rajamerkkien N:o A/22 ja N:o A/23 välimatka on 173.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/23 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi ylittäen pienen suon, sitten metsäistä, kivikkoista maastoa rajamerkkiin N:o A/24, joka on asetettu raja-aukkoon Pahtovaaran itärinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 623 276.2 y = 5 566 921.0

Rajamerkkien N:o A/23 ja N:o A/24 välimatka on 631.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/24 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Pahtovaaran metsäistä itärinnettä rajamerkkiin N:o A/25, joka on asetettu raja-aukkoon, kivikkoiseen maahan, mainitun vaaran koillisrinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 623 874.7 y = 5 567 211.5

Rajamerkkien N:o A/24 ja N:o A/25 välimatka on 665.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/25 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, jättäen Vallijärven SNT-Liiton puolelle, rajamerkkiin N:o A/26, joka on asetettu raja-aukkoon kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 624 210.5 y = 5 567 374.5

Rajamerkkien N:o A/25 ja N:o A/26 välimatka on 373.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/26 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa pitkin notkoa Valliojan läheisyydessä jättäen Valliojan SNT-Liiton puolelle, rajamerkkiin N:o A/27, joka on asetettu raja-aukkoon kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 624 963.1 y = 5 567 739.3

Rajamerkkien N:o A/26 ja N:o A/27 välimatka on 836.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/27 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa rajamerkkiin N:o A/28, joka on asetettu raja-aukkoon 40 metriä Riutujärven etelärannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 625 198.1 y = 5 567 853.5

Rajamerkkien N:o A/27 ja N:o A/28 välimatka on 261.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/28 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa aluksi suota, sitten Riutujärven yli rajamerkkiin N:o A/29, joka on asetettu raja-aukkoon, hiekkamaahan 37 metriä Riutujärven pohjoisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 626 145.8 y = 5 568 314.9

Rajamerkkien N:o A/28 ja N:o A/29 välimatka on 1 054.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/29 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi kukkulaan 265.1 ja sitten pientä suota pitkin, ylittäen nimettömän puron, sekä siitä ylös Konnostunturin metsäistä, kivikkoista etelärinnettä rajamerkkiin N:o A/30, joka on asetettu Konnostunturin kivikkoiselle huipulle ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 68°44'00".33

pituus = 28°42'27".49

x = 7 627 835.5 y = 5 569 133.4

Rajamerkkien N:o A/29 ja N:o A/30 välimatka on 1 877.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/30 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa Konnostunturin pohjoisrinnettä, aluksi aukeata ja sen jälkeen metsästä maastoa rajamerkkiin N:o A/31, joka on asetettu raja-aukkoon Konnostunturin pohjoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 628 940.1 y = 5 569 372.9

Rajamerkkien N:o A/30 ja N:o A/31 välimatka on 1 130.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/31 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Konnostunturin metsäistä pohjoisrinnettä rajamerkkiin N:o A/32, joka on asetettu raja-aukkoon Konnostunturin pohjoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 629 452.7 y = 5 569 484.9

Rajamerkkien N:o A/31 ja N:o A/32 välimatka on 524.7 metriä.

Rajamerkistä N:o A/32 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi Konnostunturin pohjoisrinnettä alas ja sitten kivikkoista, metsäistä maastoa, ylittäen Ahmajoen, rajamerkkiin N:o A/33, joka on asetettu raja-aukkoon pienelle mäelle 186 metriä rajan ja Ahmajoen pohjoisen rannan leikkauspisteestä pohjoiseen, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 630 788.2 y = 5 569 776.8

Rajamerkkien N:o A/32 ja N:o A/33 välimatka on 1 367.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/33 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa metsäistä, kumpuista maastoa rajamerkkiin N:o A/34, joka on asetettu raja-aukkoon, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 631 226.3 y = 5 569 871.4

Rajamerkkien N:o A/33 ja N:o A/34 välimatka on 448.2 metriä.

Rajamerkistä N:o A/34 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi metsäistä maastoa, sitten suota, ylittäen Rimpilammen, sekä edelleen raja-aukkoa myöten ylös rajamerkkiin N:o A/35, joka on asetettu raja-aukkoon, nimettömän kukkulan huipulle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 632 873.4 y = 5 570 226.7

Rajamerkkien N:o A/34 ja N:o A/35 välimatka on 1 685.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/35 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi suota ja nousee sitten kukkulan 221.4 etelärinnettä rajamerkkiin N:o A/36, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 221.4 kaakkoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 633 242.2 y = 5 570 306.6

Rajamerkkien N:o A/35 ja N:o A/36 välimatka on 377.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/36 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi kukkulan 221.4 itärinnettä, sitten Puldshekjärven länsipään yli sekä edelleen raja-aukkoa myöten rajamerkkiin N:o A/37, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 223.0 selänteen notkoon, 225.0 metriä Puldshekjärven pohjoisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 634 144.1 y = 5 570 504.5

Rajamerkkien N:o A/36 ja N:o A/37 välimatka on 923.4 metriä.

Rajamerkistä N:o A/37 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa rinnettä alas, ylittäen nimettömän puron, ja siitä edelleen Sasmavaaran lounaisrinnettä ylös rajamerkkiin N:o A/38, joka on asetettu raja-aukkoon Sasmavaaran länsirinteelle ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 634 939.1 y = 5 570 678.9

Rajamerkkien N:o A/37 ja N:o A/38 välimatka on 813.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/38 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Sasmavaaran länsirinnettä rajamerkkiin N:o A/39, joka on asetettu raja-aukkoon kivikkoiseen maahan 585 metriä Suolammen kaakkoisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 635 136.7 y = 5 570 721.9

Rajamerkkien N:o A/38 ja N:o A/39 välimatka on 202.2 metriä.

Rajamerkistä N:o A/39 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Sasmavaaran länsirinnettä alas, ylittäen Suolammen ja Leirilammen ja jättäen kaksi pientä lampea SNT-Liiton puolelle, sekä siitä edelleen raja-aukkoa ylös rajamerkkiin N:o A/40, joka on asetettu raja-aukkoon kahden mäen väliseen notkoon 330 metriä pohjoiseen rajan ja Leirilammen pohjoisrannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 637 386.2 y = 5 571 213.9

Rajamerkkien N:o A/39 ja N:o A/40 välimatka on 2 302.7 metriä.

Rajamerkistä N:o A/40 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi alas nimettömän kukkulan koillisrinnettä Pippojärven länsipuolitse, jättäen mainitun järven SNT-Liiton puolelle, sekä siitä edelleen metsäisessä suomaastossa, ylittäen kaksi nimetöntä puroa, rajamerkkiin N:o A/41, joka on asetettu raja-aukkoon matalalle kummulle 100.0 metriä pohjoiseen rajan ja toisen nimettömän puron leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 640 119.7 y = 5 571 814.3

Rajamerkkien N:o A/40 ja N:o A/41 välimatka on 2 798.7 metriä.

Rajamerkistä N:o A/41 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa metsästä, kumpuista maastoa, ylittäen nimettömän puron, ja sitten kukkulan 218.9 etelärinnettä rajamerkkiin N:o A/42, joka on asetettu kukkulan 218.9 huipulle kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 641 770.3 y = 5 572 179.4

Rajamerkkien N:o A/41 ja N:o A/42 välimatka on 1 690.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/42 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi kukkulan 218.9 pohjoisrinnettä alas ja sitten kukkulan 220.4 jyrkkää rinnettä ylös rajamerkkiin N:o A/43, joka on asetettu raja-aukkoon kukkulan 220.4 huipun länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 642 266.0 y = 5 572 290.3

Rajamerkkien N:o A/42 ja N:o A/43 välimatka on 508.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/43 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi kukkulan 220.4 pohjoisrinnettä alas, jättäen Tinkalammen Suomen puolelle, sen jälkeen metsäistä, kumpuista ja kivikkoista maastoa, ylittäen suon ja Hanhenistumajärven, rajamerkkiin N:o A/44, joka on asetettu raja-aukkoon 285 metriä pohjoiseen rajan ja Hanhenistumajärven pohjoisrannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 643 957.8 y = 5 572 668.3

Rajamerkkien N:o A/43 ja N:o A/44 välimatka on 1 733.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/44 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, metsäistä, kumpuista, kivikkoista maastoa rajamerkkiin N:o A/45, joka on asetettu raja-aukkoon 252 metriä etelään rajan ja Iijärven etelärannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 644 215.9 y = 5 572 725.9

Rajamerkkien N:o A/44 ja N:o A/45 välimatka on 264.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/45 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa aluksi metsäistä suomaastoa, sitten Iijärven yli, jättäen Kortesalmen saaren Suomen puolelle ja Niliniemen SNT-Liiton puolelle, rajamerkkiin N:o A/46, joka on asetettu raja-aukkoon 12 metriä pohjoiseen Iijärven pohjoisrannasta ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 645 579.3 y = 5 573 030.5

Rajamerkkien N:o A/45 ja N:o A/46 välimatka on 1 397.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/46 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa kukkulan 181.3 etelärinnettä ylös rajamerkkiin N:o A/47, joka on asetettu raja-aukkoon nimettömälle kummulle: kivikkoiseen maahan ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 68°53'36".91

pituus = 28°49'05".91

x = 7 645 820.5 y = 5 573 084.3

Rajamerkkien N:o A/46 ja N:o A/47 välimatka on 247.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/47 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa metsäistä, kumpuista maastoa rajamerkkiin N:o A/48, joka on asetettu kukkulan 181.3 huipulle, kivikkoiseen maahan ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 68°53'50".48

pituus = 28°49'14".76

x = 7 646 243.7 y = 5 573 170.7

Rajamerkkien N:o A/47 ja N:o A/48 välimatka on 431.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/48 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi kukkulan 181.3 pohjoisrinnettä ja nousee sitten kukkulan 175.7 etelärinnettä rajamerkkiin N:o A/49, joka on asetettu kukkulan 175.7 huipulle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 647 333.8 y = 5 573 410.2

Rajamerkkien N:o A/48 ja N:o A/49 välimatka on 1 116.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/49 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Iivaaran länsirinnettä rajamerkkiin N:o A/50, joka on asetettu raja-aukkoon Iivaaran länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 648 619.3 y = 5 573 692.7

Rajamerkkien N:o A/49 ja N:o A/50 välimatka on 1 316.2 metriä.

Rajamerkistä N:o A/50 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Iivaaran luoteisrinnettä rajamerkkiin N:o A/51, joka on asetettu raja-aukkoon Iivaaran luoteisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 649 327.8 y = 5 573 849.6

Rajamerkkien N:o A/50 ja N:o A/51 välimatka on 725.7 metriä.

Rajamerkistä N:o A/51 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Iivaaran luoteisrinnettä rajamerkkiin N:o A/52, joka on asetettu raja-aukkoon Iivaaran luoteisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 649 720.8 y = 5 573 936.5

Rajamerkkien N:o A/51 ja N:o A/52 välimatka on 402.5 metriä.

Rajamerkistä N:o A/52 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Iivaaran luoteisrinnettä rajamerkkiin N:o A/53, joka on asetettu raja-aukkoon Iivaaran luoteiselle juurelle 452 metriä lounaaseen rajan ja Kohisevanjoen leikkauspisteestä, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 650 561.7 y = 5 574 122.6

Rajamerkkien N:o A/52 ja N:o A/53 välimatka on 861.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/53 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi metsästä maastoa, ylittäen Kohisevanjoen, sitten metsäistä suomaastoa, rajamerkkiin N:o A/54, joka on asetettu kukkulalle 56 metriä lounaaseen Nautsin-Ivalon maantien keskiviivasta, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 651 594.6 y = 5 574 351.3

Rajamerkkien N:o A/53 ja N:o A/54 välimatka on 1 057.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/54 raja kulkee pohjois-koillisessa suunnassa, ylittäen Nautsin-Ivalon maantien, rajamerkkiin N:o A/55, joka on asetettu Nautsin-Ivalon maantien pohjoisreunalle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 651 654.8 y = 5 574 364.6

Rajamerkkien N:o A/54 ja N:o A/55 välimatka on 61.6 metriä.

Rajamerkistä N:o A/55 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, ylittäen Kaitojärven kaakkoispään, ja nousee sitten Rajavaaran etelärinnettä, rajamerkkiin N:o A/56, joka on asetettu raja-aukkoon Rajavaaran huipulle 468 metriä koilliseen rajan ja Kaitojärven pohjoisrannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 652 327.4 y = 5 574 513.7

Rajamerkkien N:o A/55 ja N:o A/56 välimatka on 688.9 metriä.

Rajamerkistä N:o A/56 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Rajavaaran pohjoisrinnettä rajamerkkiin N:o 57, joka on asetettu raja-aukkoon, mainitun vaaran pohjoisrinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 653 267.4 y = 5 574 722.0

Rajamerkkien N:o A/56 ja N:o A/57 välimatka on 962.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/57 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi Rajavaaran pohjoisrinnettä, sitten suota ja siitä edelleen Kaitoseljännokkavaaran etelärinnettä rajamerkkiin N:o A/58, joka on asetettu raja-aukkoon Kaitoseljännokkavaaran länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 654 233.2 y = 5 574 936.1

Rajamerkkien N:o A/57 ja N:o A/58 välimatka on 989.2 metriä.

Rajamerkistä N:o A/58 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa aluksi metsäistä suomaastoa, sitten Majavajärven yli ja siitä edelleen vaikeakulkuista suota rajamerkkiin N:o A/59, joka on asetettu pienelle kummulle 474 metriä pohjoiskoilliseen rajan ja Majavajärven pohjoisrannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 655 828.4 y = 5 575 289.8

Rajamerkkien N:o A/58 ja N:o A/59 välimatka on 1 634.0 metriä.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen mukaisesti.

Rajamerkistä N:o A/59 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa vaikeakulkuista suota, ylittäen pienen, metsäisen mäen, rajamerkkiin N:o A/60, joka on asetettu raja-aukkoon pienelle kummulle 225 metriä lounaaseen rajan ja nimettömän järven etelärannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 656 446.2 y = 5 575 425.8

Rajamerkkien N:o A/59 ja N:o A/60 välimatka on 632.6 metriä.

Rajamerkistä N:o A/60 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa aluksi suota, sitten nimettömän järven yli ja siitä edelleen raja-aukkoa myöten rajamerkkiin N:o A/61, joka on asetettu raja-aukkoon pienelle kummulle 236 metriä koilliseen rajan ja nimettömän järven pohjoisrannan leikkauspisteestä ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 656 974.5 y = 5 575 542.7

Rajamerkkien N:o A/60 ja N:o A/61 välimatka on 541.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/61 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa metsäistä suomaastoa, ylittäen polun ja entisen suurjännitteisen sähkölinjan Paatsjoen suuntaisena kulkevan linja-aukon, rajamerkkiin N:o A/62, joka on asetettu Korkeakummun huipulle, 275 metriä etelä-luonaaseen rajan ja Paatsjoen etelärannan leikkauspisteestä, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 657 957.7 y = 5 575 761.0

Rajamerkkien N:o A/61 ja N:o A/62 välimatka on 1 007.1 metriä.

Rajamerkistä N:o A/62 raja kulkee suorana viivana pohjois-koillisessa suunnassa, metsäisessä, kivikkoisessa maastossa, ylittäen Paatsjoen, jättäen Rajakummunkosken putouksen Suomen puolelle ja Kumpukosken putouksen SNT-Liiton puolelle, rajamerkkiin N:o A/63, joka on asetettu raja-aukkoon, kivikkoiseen maahan, 111.2 metriä pohjoiseen rajan ja Paatsjoen pohjoisrannan leikkauspisteestä, ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 658 464.0 y = 5 575 873.1

Rajamerkkien N:o A/62 ja N:o A/63 välimatka on 518.6 metriä.

Rajamerkistä N:o A/63 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, metsäistä, kivikkoista maastoa rajamerkkiin N:o A/64, joka on asetettu raja-aukkoon Rantapalovaaran etelärinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 658 806.0 y = 5 575 948.9

Rajamerkkien N:o A/63 ja N:o A/64 välimatka on 350.3 metriä.

Rajamerkistä N:o A/64 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi ylittäen nimettömän puron ja nousten sitten Rantapalovaaran etelärinnettä, rajamerkkiin N:o A/65, joka on asetettu raja-aukkoon Rantapalovaaran etelärinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 659 624.6 y = 5 576 130.8

Rajamerkkien N:o A/64 ja N:o A/65 välimatka on 838.6 metriä.

Rajamerkistä N:o A/65 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa Rantapalovaaran huipun rinnettä ylös rajamerkkiin N:o A/66, joka on asetettu raja-aukkoon Rantapalovaaran huipun länsirinteelle, kivikkoiseen maahan ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 659 800.3 y = 5 576 169.7

Rajamerkkien N:o A/65 ja N:o A/66 välimatka on 180.0 metriä.

Rajamerkistä N:o A/66 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa aluksi Rantapalovaaran pohjoisrinnettä alas, sitten metsäistä suomaastoa, ylittäen Rämejärven kaakkoispään ja kaksi nimetöntä puroa, sekä edelleen metsäistä, kumpuista maastoa rajamerkkiin N:o A/67, joka on asetettu raja-aukkoon, pienehkön suon läheisyyteen ja jonka suorakulmaiset koordinaatit ovat:

x = 7 662 504.3 y = 5 576 765.3

Rajamerkkien N:o A/66 ja N:o A/67 välimatka on 2 768.8 metriä.

Rajamerkistä N:o A/67 raja kulkee suoraa raja-aukkoa myöten pohjois-koillisessa suunnassa, aluksi metsäistä, kivikkoista maastoa, sitten suota, missä se ylittää nimettömän puron, ja siitä edelleen Muotkavaaran (Krokfjellet) metsäistä kivikkoista rinnettä ylös Muotkavaaralle asetettuun rajamerkkiin "Muotkavaara", joka on asetettu Muotkavaaralle, kivikkoiseen maahan ja jonka koordinaatit ovat:

leveys = 69°03'11".12

pituus = 28°55'50".32

x = 7 663 741.2 y = 5 577 038.8

Rajamerkkien N:o A/67 ja "Muotkavaara" välimatka on 1 266.8 metriä.

Rajamerkki "Muotkavaara" (Krokfjellet) on Suomen ja SNT-Liiton välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan, maastoon merkityn valtakunnanrajan pohjoisena päätepisteenä ja samalla Suomen ja SNT-Liiton ja Norjan valtakunnanrajojen yhtymäkohdan rajamerkkinä.

Kaikki "Muotkavaaran" (Krokfjellet) rajamerkin laatua kolmen valtakunnan rajan yhtymäkohdan rajamerkkinä kuvaavat asiakirjat ovat erikseen laaditut ja Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan Suomen ja SNT-Liiton välisen valtakunnanrajan merkitsemistä varten asetetun sekakomitean Suomen ja Neuvostoliiton valtuuskuntien edustajien sekä Norjan edustajan allekirjoittamat.

Kuvauspöytäkirja Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta, joka on maastoon merkitty toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä Moskovan kaupungissa 19 päivänä syyskuuta 1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen 7 artiklan liitteen mukaisesti.

Liitteet:

1. Suomen ja SNT-Liiton välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan kartat, 7 lehteä.

2. Valtakunnanrajan karttojen lehtijako, 1 lehti.

3. Murtoviivajonojen kaavio, 4 lehteä.

4. Rajamerkkien piirrokset, 1 lehti.

5. Suomen ja SNT-Liiton välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajamerkkien ja taitepisteiden suorakulmaisten ja maantieteellisten koordinaattien luettelo, 12 lehteä.

6. Suomen ja SNT-Liiton välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajamerkkien luettelo, 5 lehteä.

7. Suomen ja SNT-Liiton välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajamerkkien pöytäkirjat, 128 lehteä.

Tämä kuvauspöytäkirja on Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen vahvistettava ja tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu.

Laadittu neljänä alkuperäiskappaleena, joista kaksi kappaletta suomen- ja kaksi kappaletta venäjänkielellä.

Kummallakin tekstillä on sama todistusvoima.

Allekirjoitettu Helsingissä 26 p:nä lokakuuta 1945.

Suomen ja SNT-Liiton välinen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan merkitsemistä varten asetettu Suomen ja SNT-Liiton sekakomitea.

Ohjesääntö Suomen ja SNT-Liiton välisen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajamerkkien ja rajaaukkojen jatkuvasta hoidosta ja niiden kuntoisuuden valvonnasta.

1 §.

Sopimuspuolet sitoutuvat pitämään rajapylväät, taitepistepaalut ja kivipyykit, jotka on asetettu osoittamaan Suomen ja Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan rajalinjaa, sekä raja-aukot sellaisessa kunnossa, että merkkien sijainti, ulkonäkö, muoto, mitat, ja maalaus, samoin kuin myös raja-aukkojen leveys ja puhtaus vastaavat kaikkia valtakunnanrajalinjan merkitsemisen tuloksena laadittujen sopimusasiakirjojen vaatimuksia.

2 §.

Rajamerkkien hoitoa varten ne jaotellaan sopimuspuolten välillä seuraavasti:

1. Rajapylväiden hoidosta huolehtii se puoli, jonka alueella mainitut pylväät sijaitsevat.

2. Kivipyykkien, taitepistepaalujen tai kiveen hakattujen ympyröiden, jotka sijaitsevat itse valtakunnanrajalinjalla, hoidosta huolehtii:

a) parittomilla numeroilla merkityistä merkeistä - Neuvostoliiton puoli;

b) parillisilla numeroilla merkityistä merkeistä - Suomen puoli.

3 §.

Rajapylväiden, taiteistepaalujen, kivipyykkien ja raja-aukkojen kunnossapidon ja hoidon antavat sopimuspuolet kummankin asianomaisen puolen rajavartioviranomaisten tehtäväksi.

Huomautus: Jäljempänä mainittavilla rajamerkeillä tarkoitetaan rajapylväitä, taitepistepaaluja, kivipyykkejä tai kiveen hakattuja ympyröitä.

4 §.

Rajamerkkien kunnon ja sijainnin sekä raja-aukkojen kunnon tarkastuksia suorittavat kummankin sopimuspuolen rajavartioviranomaiset harkintansa mukaan. Paitsi mainittuja yksipuolisia tarkastuksia on sopimuspuolten rajavartioviranomaisten edustajien kuitenkin joka vuosi suoritettava yhteisiä rajamerkkien valvontatarkastuksia.

Yhteinen rajamerkkien valvontatarkastus suoritetaan heinäkuun aikana. Rajamerkkien yhteisen valvontatarkastuksen alottamisesta kummankin puolen rajavartioviranomaisten edustajat sopivat kulloinkin erikseen.

Mikäli on tarpeen samana vuonna suorittaa yhteinen rajamerkkien ylimääräinen tarkastus, toisen puolen rajavartioviranomaisten edustajat ilmoittavat siitä ennakolta kirjeellisesti toisen puolen rajavartioviranomaisten edustajille. Ylimääräinen rajamerkkien yhteinen tarkastus suoritetaan viimeistään kymmenen päivän kuluessa sen jälkeen kun toisen sopimuspuolen rajavartioviranomaiset ovat siitä ilmoittaneet.

5 §.

Rajamerkkien uusimis- tai korjaamisjärjestys määrätään seuraavaksi:

a) Rajamerkin tuhouduttua, rikkouduttua tai vioituttua sen uusimisen tai korjaamisen suorittaa viivyttelemättä sen puolen rajavartioviranomaiset, jonka alueella, tämä merkki sijaitsee tai jonka hoidettaviin se tämän ohjesäännön 2 §:n mukaan kuuluu. Tuhoutuneiden tai särkyneiden merkkien uusimisen suorittavat toisen puolen rajavartioviranomaiset toisen puolen rajavartioviranomaisten läsnä ollessa. Merkkien uusimis- tai korjaamistöiden aloittamisesta on toisen puolen rajavartioviranomaisten kirjallisesti ilmoitettava toisen puolen rajavartioviranomaisille viimeistään 7 päivää ennen töiden alottamista. Sen jälkeen kun merkki on uusittu tai korjattu, molempien puolien rajavartioviranomaisten edustajat laativat siitä toimituspöytäkirjan neljänä (4) kappaleena, joista kaksi (2) kappaletta suomen - ja kaksi (2) kappaletta venäjänkielellä.

b) Toisen puolen rajavartioviranomaiset, huomattuaan särkyneen tai vioittuneen merkin toisen puolen alueella, voivat vaatia toisen puolen rajavartioviranomaisilta sellaisen merkin uusimista tai korjaamista. Siinä tapauksessa sen puolen rajavartioviranomaiset, jonka alueella merkin häviäminen, särkyminen tai vioittuminen on huomattu, ovat velvolliset viivyttelemättä ryhtymään sen uusimis- tai korjaamistyöhön, viimeistään kuitenkin 10 päivän kuluessa sen jälkeen kun ovat saaneet tästä toisen puolen rajavartioviranomaisten kirjallisen ilmoituksen.

c) Mikäli rajamerkkejä uusittaessa ei ole selviä jälkiä niiden sijainnista, kummankin puolen rajavartioviranomaisten on käytettävä hyväkseen rajankäyntiasiakirjoja.

6 §.

Rajakaista, jonka leveys on 8 metriä (4 metriä valtakunnanrajalinjan molemmin puolin), on pidettävä täysin kunnossa sekä tarpeen vaatiessa puhdistettava pensaista ynnä muusta näkyväisyyttä haittaavasta kasvillisuudesta.

Kumpikin puoli suorittaa rajakaistan puhdistuksen omalla alueellaan. Sopimuspuolten rajavartioviranomaiset ilmoittavat toisilleen rajakaistan puhdistamistöihin ryhtymisestä viimeistään 7 päivää aikaisemmin.

Allekirjoitettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1945.

Suomen ja SNT-Liiton välinen, Petsamon (Petshengan) alueen kohdalla kulkevan valtakunnanrajan merkitsemistä varten asetettu Suomen ja SNT-Liiton sekakomitea.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.