12/1941

RAJANKUVAUS-PÖYTÄKIRJA huhtikuun 29 p:nä 1940 tehdyn pöytäkirjan mukaan käydyn Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan kulusta.

Suomen ja S. N. T. Liiton välinen Rajankäynti-keskussekakomitea todistaa täten, että Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen rauhansopimuksen II artiklan täyttämiseksi sekä huhtikuun 29 p:nä 1940 tehdyn rajankuvauspöytäkirjan mukaisesti Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välinen valtakunnanraja on määrätty ja käyty maastossa: maalohkolla Suomenlahden rannalla olevasta rajamerkistä N:o I/1 rajamerkkiin N:o III/277/577; rajamerkistä N:o 775 rajamerkkiin N:o 857; rajamerkistä N:o V/1(A-42) Barentsin meren rannalla olevaan rajamerkkiin N:o V/20, sekä merilohkolla Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton aluevesien rajoissa Suomenlahdella ja Barentsin merellä.

Yhdessä tämän Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan-kuvauspöytäkirjan kanssa on laadittu ja siihen liitetty seuraavat asiakirjat:

1. Luettelo Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevista rajamerkeistä (Liite N:o 1).

2. Luettelo taitekulmista, rajan taitepisteiden koordinaateista sekä rajamerkkien välisistä etäisyyksistä ja suuntakulmista Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisellä valtakunnanrajalla (Liite N:o 2).

3. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan kartat a) maalohkoilla: rajamerkistä N:o I/1 rajamerkkiin N:o III/277/577, rajamerkistä N:o 775 rajamerkkiin N:o 857, ja rajamerkistä N:o V/1 rajamerkkiin N:o V/20 (Barentsin merellä), b) merilohkoilla: rajamerkistä N:o I/1 Suomenlahtea myöten pisteeseen, jonka koordinaatit ovat L=60° 15'15'',97 P=27°30'13'',82,ja rajamerkistä N:o V/20 (Barentsin merellä) Barentsin merta myöten pisteeseen, jonka koordinaatit ovat phii=69°54'24'',90, lamda=31°40'51'',92; mittakaavassa 1:20000 yhteensä 33 lehdelle (joista 6 merilohkolta), mittakaavassa 1:50000 yhteensä 1 lehdelle (merilohkolta), sekä niihin liittyvät valtakunnanrajaa pitkin kulkevien murtoviivamittausten kaaviot mittakaavassa 1:20000 yhteensä 17 lehdelle.

4. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan rajamerkkien pöytäkirjat kääntöpuolella olevine kaaviopiirroksineen.

Rajankäyntitöiden suorittamista varten oli ne alueet, joilla raja oli käytävä, jaettu 6:een lohkoon:

Lohko I. Suomenlahden rannikolta (Rautalanlahdesta), rajamerkistä N:o I/1 Immalanjärvelle, rajamerkkiin N:o II/1, pituudeltaan 108.8 kilometriä, joista 11.3 kilometriä vesistörajaa (järvi- ja jokirajaa), sekä 97.5 kilometriä maarajaa.

Lohko II. Immalanjärveltä (poisluettuna), rajamerkistä N:o II/1 Kangasjärvelle (poisluettuna), rajamerkkiin N:o III/1, pituudeltaan 116.8 kilometriä, joista 39.2 kilometriä vesistörajaa (järvi- ja jokirajaa), sekä 77.6 kilometriä maarajaa.

Lohko III. Kanagasjärveltä (mukaanluettuna), rajamerkistä N:o III/1 entisellä Suomen ja S. N. T. Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevaan rajamerkkiin N:o 577, pituudeltaan 139.0 kilometriä, joista 34.4 kilometriä vesistörajaa (järvi- ja jokirajaa) ja 104.6 kilometriä maarajaa.

Lohko IV. Entisellä Suomen ja S. N. T. Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevasta rajamerkistä N:o 775 maantiehen Salla (Kuolajärvi)- Kelloselkä (poisluettuna), rajamerkkiin N:o V/1, pituudeltaan 149.4 kilometriä, joista 20.2 kilometriä vesistörajaa (järvi- ja jokirajaa) sekä 129.2 kilometriä maarajaa.

Lohko V. Maantiestä Salla (Kuolajärvi)-Kelloselkä (mukaanluettuna) entisellä Suomen ja S. N. T. Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevaan rajamerkkiin N:o 857 sekä entisellä Suomen ja S. N. T. Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevasta rajamerkistä N:o A-42 (V/1) Barentsin meren rannikolle, rajamerkkiin N:o V/20, pituudeltaan 121.8 kilometriä, joista 30.4 kilometriä vesistörajaa (järvi- ja jokirajaa) sekä 91.4 kilometriä maarajaa.

Lohko VI. Suomen ja S. N. T. Liiton aluevesien rajoissa sekä Suomenlahdella että Barentsin merellä, pituudeltaan

Suomenlahdella........40.2 kilometriä,

Barentsin merellä.....28.3 kilometriä.

Käydyn rajan yhteinen pituus on 704.3 kilometriä, joista 68.5 kilometriä merirajaa, 135.5 kilometriä joki- ja järvirajaa sekä 500,3 kilometriä maarajaa.

Rajaviiva on merkitty maastoon rajamerkein, joina on:

1. Rajan maalohkoilla kaksi puupylvästä tai kaksi kivipyykkiä, yksi rajaviivan kummallakin puolen, yleensä 2.5 metrin etäisyydellä siitä, taikka yksi kivipyykki, jonka keskipiste on itse rajaviivalla.

2. Lohkoilla, joilla raja kulkee järviä, jokia tai puroja pitkin kaksi pylvästä, yksi kummallakin rannalla (eräissä paikoissa rannalla ja saaressa) taikka kaksi kivipyykkiä yksi kummallakin rannalla (eräissä paikoissa rannalla ja saaressa) erisuuruisin, maastossa mitatuin välimatkoin toisistaan.

3. Eräissä tapauksissa, merkitäkseen rajaviivan siirtymistä maalohkolta vesistölohkolle (tai vesistölohkolta maalohkolle) kolme pylvästä eri pitkien, maastossa mitattujen matkojen päässä toisistaan.

Apumerkeiksi on paikoin asetettu osottimella varustettuja pylväitä, jotka määräävät rajan aseman vesistölohkolla.

4. Merirajaviiva on merkitty linjatauluin ja rajaviivan taitepisteet, jotka ovat linjamerkkisuuntien leikkauspisteissä, on lisäksi merkitty viitoilla.

Kaksi määrätyn matkan päässä toisistaan olevaa merkkiä muodostaa linjatauluparin, joka on tarkalleen rajaviivalla tai sen jatkeella.

Suomenlahden ulapalla raja on merkitty ainoastaan viitoilla. Missä raja kulkee saarien tai kannaksien yli, on itse rajaviivalle asetettu betonisia rajamerkkejä.

Pylväiden tarkat välimatkat, kunkin rajamerkin laatu ja sen asema rajaviivaan nähden määritellään asianomaisissa, tässä pöytäkirjassa luetelluissa rajankäynti-asiakirjoissa.

Koko käydylle rajalle on asetettu 1036 rajamerkkiä, 38 eri linjataulua ja 14 viittaa.

Rajamerkkien numerointi on suoritettu lohkoittain, yleisessä suunnassa etelästä pohjoiseen, paitsi Suomenlahdella, missä numerointi on suoritettu pohjoisesta etelään.

Rajamerkkien numerot on merkitty murtoluvuin, joiden roomalaisin numeroin ilmaistu osottaja tarkoittaa lohkon numeroa ja arabialaisin numeroin ilmaistu nimittäjä tarkoittaa rajamerkin järjestysnumeroa asianomaisella lohkolla.

Tässä pöytäkirjassa käytetyt erikoisnimitykset on käsitettävä seuraavasti:

1. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välinen valtakunnanrajaviiva on yleensä merkitty sanoilla "raja" tai "rajaviiva".

2. Sana "rajamerkki", jolle on annettu määrätty numero, tarkoittaa rajamerkin määräämää, todellisella rajaviivalla olevaa pistettä, joka sijaitsee pylväiden välillä, jos rajamerkkinä on kaksi tai kolme pylvästä tai kivipyykkiä, ja kivipyykin keskipisteen alla, jos rajamerkin muodostaa yksi ainoa kivipyykki.

3. Sanalla "taitepistemerkki" tarkoitetaan keinotekoista maakumpua, jonka keskipisteeseen on upotettu 1.5 metrin pituinen rajan taitepistettä osottava puupaalu tai kivipyykin keskipistettä, joka määrää varsinaisen rajaviivan taitepisteen aseman.

4. Sanat "joen tai puron keskellä" tarkoittavat, että raja kulkee sen päähaaran keskellä.

Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välinen valtakunnanrajaviiva kulkee seuraavasti:

Lohko I.

Rajamerkistä N:o I/1, joka on asetettu Suomenlahden pohjoisrannalle, Rautalanlahteen ja jonka koordinaatit ovat: leveys 60°32'43'',41 ja pituus 27°47'45'',10 (Greenwichistä) raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/4, joka on metsässä, 200 metriä länteen kolmiopisteestä 39,9 (Signaalivuori), jättäen Simolan talon Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/4 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/11, joka Koskelan joen keskellä, 600 metriä etelään Koskelan kylän länsipuolella olevasta myllyrauniosta.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o I/7 ja I/8 välillä raja leikkaa Kiiskijärven.

Rajamerkistä N:o I/11 raja kulkee yleisenä suuntana pohjoinen Koskelan joen keskellä rajamerkkiin N:o I/12, joka on saaressa, keskellä Koskelan jokea, 200 metriä Kurkelan kylästä itään.

Rajamerkistä N:o I/12 raja kulkee yleisenä suuntana pohjoinen Koskelan joen keskellä rajamerkkiin N:o I/14, joka on saaressa Koskelan joen ja nimettömän puron yhtymäkohdassa, Reinikkalan kylän myllyn luona, jättäen Koskelan ja Reinikkalan kylät S. N. T. L:n puolelle ja Kurkelan kylän Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/14 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen nimettömän puron keskellä vastavirtaa rajamerkkiin N:o I/17, joka on 250 metriä koilliseen nimettömän puron yli johtavasta, tiellä Reinikkala - Vaalimaa olevasta sillasta.

Rajamerkistä N:o I/17 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/20, joka on maantiellä Viipuri - Hamina, 320 metriä luoteeseen tämän maantien ja Reinikkalaan johtavan kylätien risteyksestä.

Rajamerkistä N:o I/20 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/27, joka on kylätien Näppi - Muurikkala varrella, jättäen Mäkelän, Laisniemen ja Näpin kylät S. N. T. L:n ja Laisniemen talon Suomen puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o I/20 kohdalla raja leikkaa maantien Viipuri - Hamina.

Rajamerkistä N:o I/27 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/29, joka on 1760 metriä koilliseen teiden Kolhola - Laisniemi - Muurikkala haarasta.

Rajamerkistä N:o I/29 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/31, joka on 265 metriä etelään Salajärven etelärannasta, Salajärvellä olevan myllyn itäpuolella.

Rajamerkistä N:o I/31 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/32, joka on 520 metriä koilliseen Salajärven koillisrannasta, jättäen Salajärven Suomen ja Salajärven kylän S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o I/32 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o I/33, joka on 135 metriä kaakkoon tienhaarasta Salajärvi - Nurmela - Väkevälä.

Rajamerkistä N:o I/33 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/35, joka on 408 metriä koilliseen Kotilammen itärannasta.

Rajamerkistä N:o I/35 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/36, joka on 80 metriä kaakkoon tienristeyksestä Väkevälä - Nurmela - Soinimaa.

Rajamerkistä N:o I/36 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N;o I/37, joka kylätiellä Soinimaa - Väkevälä.

Rajamerkistä N:o I/37 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N;o I/38, joka 1390 metriä lounaaseen Hallilammen länsirannasta.

Rajamerkistä N:o I/38 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N;o I/39, joka on kukkulalla 376 metriä lounaaseen Hallilammen lounaisesta rannasta.

Rajamerkistä N:o I/39 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/45, joka on Santajoen oikealla rannalla.

Tällä lohkolla rajamerkkien N:o I/40 ja I/41 välillä raja leikkaa Hallilammen sekä rajamerkin N:o I/43 luona maantien Säkkijärvi - Pulsa.

Rajamerkistä N:o I/45 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/47, joka on kukkulalla 825 metriä lounaaseen nimettömän puron laskukohdasta Luotosenjärveen.

Rajamerkistä N:o I/47 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/49, joka on tiellä, 42 metriä kaakkoon nimettömän puron laskukohdasta Luotosenjärveen, jättäen Luotosenjärven Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/49 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N;o I/56, joka on Valkjärven kaakkoisrannalla.

Rajamerkistä N:o I/56 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/66, joka on Leppjärven luoteisrannalla, jättäen Valkjärven Suomen puolelle ja Lappjärven S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla rajamerkkien N:o I/59 ja I/60 välillä raja leikkaa Pukallusjärven ja rajamerkkien N:o I/62 ja I/63 välillä Kirvesjärven.

Rajamerkistä N:o I/66 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/72, joka on 95 metriä etelään Uusitimperin kylän yksinäisestä talosta.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o I/70 ja I/71 välillä raja leikkaa Lasilammen.

Rajamerkistä N:o I/72 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/79, joka on Tervajoen oikealla rannalla, 288 metriä luoteeseen Häsälän kylän luona olevasta sillasta, jättäen Häsälän kylän S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o I/79 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/89, joka sijaitsee Kaikon kylän lounaispuolelle olevan kahden nimettömän puron yhtymäkohdan luona.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o I/79 luona raja leikkaa Tervajoen ja rajamerkkien N:o I/84 ja I/85 välillä Ukkojärven.

Rajamerkistä N:o I/89 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/96, joka on Houninjoen keskellä, 890 metriä luoteeseen Rajasalmen kylän länsireunasta.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o I/92 ja I/93 välillä raja leikkaa Telkjärven.

Rajamerkistä N:o I/96 raja kulkee yleisenä suuntana kaakko Houninjoen keskellä myötävirtaa rajamerkkiin N:o I/98, joka on keskellä Houninjokea, 200 metriä lounaaseen Rajasalmen kylän länsilaidasta, jättäen tällä lohkolla rautatieradan Suomen puolelle.

Rajamerkistä N;o I/98 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/108, joka on 352 metriä koilliseen Ykspäänjoen yli johtavasta Keskisaaren kylän luona olevasta sillasta, jättäen Rajasalmen kylän ja Silmälammen S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o I/99 kohdalla raja leikkaa rautatien Viipuri - Kouvola.

Rajamerkistä N:o I/108 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o I/109, joka on Ykspäänjoen oikealla rannalla, 410 metriä kaakkoon Keskisaaren kylän länsipuolella olevasta, tämän joen yli johtavasta sillasta.

Rajamerkistä N;o I/109 raja kulkee yleisenä suuntana kaakko Ykspäänjoen keskellä myötävirtaa rajamerkkiin N:o I/110 joka on keskellä Ykspäänjokea, 648 metriä kaakkoon Keskisaaren kylän länsipuolella olevasta, tämän joen yli johtavasta sillasta.

Rajamerkistä N:o I/110 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/111, joka on 720 metriä itään Keskisaaren kylän länsipuolella olevasta, Ykspäänjoen yli johtavasta sillasta.

Rajamerkistä N:o I/111 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o I/112, joka on 620 metriä koilliseen Keskisaaren länsipuolella olevasta, Ykspäänjoen yli johtavasta sillasta.

Rajamerkkien N:o I/109, I/110 ja I/111 sijainti erottaa Keskisaaren kylän Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/112 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/124, joka on keskellä nimetöntä puroa, 260 metriä länteen rakenteilla olevalla maantiellä Viipuri - Lappeenranta olevasta sillasta.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o I/123 kohdalla raja leikkaa maantien Viipuri - Lappeenranta.

Rajamerkistä N:o I/124 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen nimettömän puron keskellä myötävirtaa rajamerkkiin N:o I/127, joka on keskellä nimetöntä puroa, 220 metriä koilliseen tämän puron yli johtavasta sillasta rakenteilla olevalla maantiellä Viipuri - Lappeenranta.

Rajamerkistä N:o I/127 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/129, joka on keskellä nimetöntä puroa, 800 metriä sillasta rakenteilla olevalla maantiellä Viipuri - Lappeenranta.

Rajamerkistä N:o I/129 raja kulkee yleisenä suuntana pohjoinen nimettömän puron keskellä vastavirtaa rajamerkkiin N:o I/133, joka on keskellä nimetöntä puroa, 980 metriä koilliseen sillasta rakenteilla olevalla maantiellä Viipuri - Lappeenranta.

Rajamerkistä N:o I/133 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/136, joka on 125 metriä kaakkoon Sorvalin kylän (kartalla "Niljanka") yksinäisestä talosta.

Rajamerkistä N:o I/136 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/137, joka on 104 metriä koilliseen Sorvalin kylän (kartalla "Niljanka") yksinäisestä talosta.

Rajamerkistä N:o I/137 raja kulkee suorana viivana itään rajamerkkiin N:o I/138, joka on 68 metriä etelään Sorvalin kylän yksinäisestä talosta.

Rajamerkistä N:o I/138 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/146, joka on Saimaan kanavan vasemmalla rannalla, 12.4 metriä rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o I/146 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o I/147, joka on Saimaan kanavan vasemmalla rannalla, 16.3 metriä rantaviivasta ja 540 metriä länteen Nuijamaan kirkonkylässä olevan sulun yli johtavasta rullasillasta.

Rajamerkistä N:o I/147 raja kulkee suorana viivana itään rajamerkkiin N:o I/148, joka on Saimaan kanavan vasemmalla rannalla, 25.5 metriä rantaviivasta ja 400 metriä länteen Nuijamaan kirkonkylässä olevan sulun rullasillasta.

Rajamerkistä N:o I/148 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/150, joka on Saimaan kanavan vasemmalla rannalla Nuijamaan kirkonkylässä olevalla tiellä.

Rajamerkistä N:o I/150 raja kulkee suorana viivana itään rajamerkkiin N:o I/151, joka on Saimaan kanavan vasemmalla rannalla, 28.0 metriä rantaviivasta ja 270 metriä itään Nuijamaan kirkonkylässä olevan sulun yli johtavasta rullasillasta, jättäen Räihän kylän S. N. T. L:n ja Nuijamaan kirkonkylän Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/151 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o I/152, joka sijaitsee Saimaan kanavan vasemmalla rannalla, sen laskukohdan luona Nuijamaan järveen, 16.0 metriä kanavan rannasta.

Rajamerkistä N:o I/152 raja kulkee suorana viivana itään Nuijamaan järveä myöten rajamerkkiin N:o I/153, joka sijaitsee Nuijamaan järvellä olevalla saarella, 835 metriä itään Nuijamaan kirkonkylässä olevan sulun yli johtavasta rullasillasta.

Rajamerkistä N:o I/153 raja kulkee Nuijamaan järveä myöten suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o I/154, joka sijaitsee Nuijamaan järvellä olevalla saarella, 280 metriä luoteeseen Herrasaaren länsirannasta.

Rajamerkistä N:o I/154 raja kulkee suorana viivana koilliseen Nuijamaan järveä myöten rajamerkkiin N:o I/155 ja edelleen maata myöten rajamerkkiin N:o I/158, joka on Laihalammen luoteisrannalla, jättäen Vuohisaaren S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o I/158 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o I/162, joka sijaitsee Pankajärven pohjoisrannalla, jättäen Laihalammen ja Pankajärven S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o I/162 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/164, joka on 300 metriä koilliseen Pankajärven pohjoisrannasta.

Rajamerkistä N:o I/164 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/165, joka on 550 metriä koilliseen Pankajärven pohjoisrannasta.

Rajamerkistä N:o I/165 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/170, joka on tien Kontu - Askola varrella, 200 metriä länteen tienhaarasta Kontu - Näveri - Askola, jättäen Konnunkylän eteläisen taloryhmän S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o I/170 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/173, joka on 1340 metriä pohjoiseen tienhaarasta Kontu - Näveri - Askola, jättäen osan Konnunkylästä S. N. T. L:n ja osan Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/173 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/174, joka on 1380 metriä pohjoiseen tienhaarasta Kontu - Näveri - Askola.

Rajamerkistä N:o I/174 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o I/175, joka on 1440 metriä pohjoiseen tienhaarasta Kontu - Näveri - Askola.

Rajamerkistä N:o I/175 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/181, joka on Suokumanjärven etelärannalla, nimettömän puron suun kohdalla, jättäen osan Penttilän kylän taloista S. N. T. L:n ja osan Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/181 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o I/186, joka on Valkealammen lounaisrannalla.

Tällä lohkolla rajamerkkien N:o I/181 ja I/182 välillä raja leikkaa Suokumanjärven, jättäen yhden pienen saaren Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o I/186 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/202, joka on 580 metriä lounaaseen Räikkölän kylän talojen luona olevasta kahden nimettömän puron yhtymäkohtasta, jättäen S. N. T. L:n puolelle Valkealammen melkein kokonaan sekä Kuurmanpohjan kylän eteläosan.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o I/193 kohdalla raja leikkaa maantien Viipuri - Imatra.

Rajamerkistä N:o I/202 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/203, joka on 460 metriä etelään Räikkölän kylän talojen luona olevasta kahden nimettömän puron yhtymäkohdasta.

Rajamerkistä N:o I/203 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/204, joka on nimettömän puron oikealla rannalla, 240 metriä kaakkoon Räikkölän kylän talojen luona olevasta nimettömien purojen yhtymäkohdasta.

Rajamerkistä N:o I/204 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/216, joka on Vuoksen vasemmalla rannalla, 39.0 metriä koilliseen rantaviivasta ja 360 metriä länteen "kartanon" läntisestä rakennuksesta, jättäen Räikkölän kylän eteläisen osan S. N. T. L:n puolelle ja Räikkölän kylän pohjoisen osan Suomen puolelle.

Tällä lohkolla rajamerkin N:o I/211 kohdalla raja leikkaa maantien Viipuri - Meltola ja rajamerkkien N:o I/215 ja I/216 välillä Vuoksen.

Rajamerkistä N:o I/216 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/225, joka on 2200 metriä koillisen viertotien Jääski - Imatra ja rajan leikkauskohdasta, jättäen S. N. T. L:n puolelle Pelkolan kartanon ja kylän.

Tällä lohkolla rajamerkin N:o I/218 kohdalla raja leikkaa rautatien Antrea - Imatra ja rajamerkin N:o I/219 kohdalla viertotien Jääski - Imatra.

Rajamerkistä N:o I/225 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/228, joka on 410 metriä koilliseen tien Jääski - Hirslampi ja länteen kulkevan kylätien haarasta.

Rajamerkistä N:o I/228 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/231, joka on 90 metriä pohjoiseen tiestä Jääski - Hirslampi ja 480 metriä lounaaseen Suomen puolella, kukkulalla olevasta yksinäisestä talosta.

Rajamerkistä N:o I/231 raja kulkee suorana viivana itään rajamerkkiin N:o I/234, joka on 660 metriä lounaaseen turvepehkuladosta, joka on tien Jääski - Hirslampi varrella.

Rajamerkistä N:o I/234 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/235, joka on Karhusuo-nimisen rahkasuon eteläreunalla, 80 metriä Jääskestä Hirslammelle johtavan tien varrella olevasta turvepehkuladosta.

Rajamerkistä N:o I/235 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/238, joka on Karhusuo-nimisen rahkasuon itäpuolella, 970 metriä koilliseen Jääskesta Hirslammelle johtavan tien varrella olevasta turvepehkuladosta.

Rajamerkistä N:o I/238 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/240, joka on 60 metriä luoteeseen tiestä Jääski - Hirslampi ja 1500 metriä koilliseen mainitun tien varrella olevasta turvepehkuladosta.

Rajamerkistä N:o I/240 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/242, joka on 90 metriä pohjoiseen tiestä Jääski - Hirslampi.

Rajamerkkiryhmä N:osta I/225 N:oon I/242 erottaa S. N. T. L:n puolelle tien Jääski - Hirslampi.

Rajamerkistä N:o I/242 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o I/247, joka on 87.0 metriä itään Laitilan kylän luoteispuolella olevasta yksinäisestä talosta, jättäen Laitilan kylän yksinäisen talon Suomen puolelle ja Laitilan kylän S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o I/247 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/1, joka on 200 metriä pohjoiseen Hirslammen kylässä olevan tiekolmion pohjoiskärjestä ja 8.0 metriä länteen tiestä Hirslampi - Niskala (Niskapietilä).

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o I/250 ja I/251 välillä raja leikkaa kaksi nimetöntä lampea ja rajamerkkien N:o I/253 ja I/254 välillä Immalanjärven kaakkoisimman lahden.

Lohko II.

Rajamerkistä N:o II/1 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/5, joka sijaitsee Lassilan kylän eteläpuolella, Repolankorven ojan länsirannalla, 4.0 metriä rantaviivasta ja 230 metriä pienestä sillasta.

Rajamerkistä N:o II/5 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/11, joka sijaitsee 3.0 metriä lounaaseen tiestä Purnujärvi (Purnujärven kartano) - Matikanlahti (talo Purnujärvi) ja 1706 metriä suoraa viivaa myöten Purnujärven kylässä olevasta tienristeyksestä, jättäen Leppälammen S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o II/6 ja II/7 välillä raja leikkaa Helisevänjoen.

Rajamerkistä N:o II/11 raja kulkee suorana viivana koilliseen (paitsi Hiidenjärvellä olevan Suursaaren kohdalla, jonka raja kiertää kaakkoispuolelta, kulkien Hiidenjärveä myöten 50 metrin etäisyydellä saaren rannasta ja jättäen koko saaren Suomen puolelle; rajan kulku maastossa näillä kohdin on osoitettu kolmella osoitinpylväällä) rajamerkkiin N:o II/15, joka on Kärsälammen länsirannalla.

Rajamerkistä N:o II/15 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/16, joka on 15 metriä luoteeseen Kärsälammen rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o II/16 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/17, joka on 16 metriä luoteeseen Kärsälammen rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o II/17 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/18, joka on 15 metriä luoteeseen Kärsälammen rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o II/18 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/19, joka on Kärsälammen koillispäästä laskevan nimettömän puron niskalla, jättäen Kärsälammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o II/19 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen keskellä nimetöntä puroa myötävirtaan rajamerkkiin N:o II/22, joka on Kärsälammen koillispäästä laskevan nimettömän puron yhtymäkohdassa Roihan kylän läpi virtaavan puron kanssa.

Rajamerkistä N:o II/22 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/23, joka sijaitsee jyrkällä hiekkakummulla Vilkon (Paavolan) kylän eteläpuolella, 55 metriä pellon nurkasta.

Rajamerkistä N:o II/23 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o II/24, joka on Vilkon (Paavolan) kylän peltoaukean eteläpäässä, 59 metriä purosta.

Rajamerkistä N:o II/24 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/25, joka on Vilkon kylän peltoaukean kaakkoispäässä, Miettilästä Lankilaan johtavan tien lounaispuolella, 6 metriä mainitusta tiestä ja 200 metriä heinäladosta.

Rajamerkistä N:o II/25 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o II/26, joka on Vilkon kylän itäreunalla, puron itäpuolella, 14 metriä sillasta.

Rajamerkistä N:o II/26 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o II/27, joka on metsäsaarekkeessa, Vilkon kylän peltoaukean itäpäässä, 145 metriä heinäladosta.

Rajamerkkiryhmä N:o II/23-II/27 erottaa Vilkon kylän rintapeltoineen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o II/27 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/29, joka on Variksen kylän itäreunalla, 6 metriä etelään tiestä Miettilä - Ilmee ja 90 metriä navetasta.

Rajamerkistä N:o II/29 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/38, joka on Savolaisenmäenlammen luoteisosasta laskevan puron varrella, mainitussa purossa olevan lampimaisen laajentuman luoteispäässä, jättäen Variksen kylän Pajamäen taloryhmineen Suomen puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o II/35 ja II/36 välillä raja leikkaa Pitkajärven.

Rajamerkistä N:o II/38 raja kulkee yleisenä suuntana nimettömän puron keskellä myötävirtaan rajamerkkiin N:o II/41, joka on viemäriojan ja edellämainitun puron yhtymäkohdassa.

Rajamerkistä N:o II/41 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/44, joka sijaitsee tiellä Änkilä - Pajari (Haaparinta - Jokela).

Rajamerkistä N:o II/44 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/47, joka on 7 metriä koilliseen tiestä Änkilä - Änkilänsalo.

Rajamerkistä N:o II/47 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/49, joka on Kokkolanjoen (Kutolanjoen) koillisrannalla, 6 metriä rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o II/49 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/54, joka on 51 metriä Koitsanlahden kylästä Koitsansalon pysäkille johtavasta tiestä.

Tällä lohkolla, rajamerkkkien N:o II/51 ja II/52 välillä raja leikkaa rautatien Simpele - Koitsansalo.

Rajamerkistä N:o II/54 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/59, joka on 700 metriä lounaaseen teitten Lamminkylä - Lamminsalon pysäkki ja Koitsanlahti - Poutala risteyksestä ja 361 metriä tiestä Koitsanlahti - Poutala.

Rajamerkistä N:o II/59 raja kulkee suorana viivana luoteeseen taitepisteesen, joka on Simpleen järven Kukkaroladtessa (Kukkavalammessa), mainitun lahden etelärannalle asetetun rajamerkin N:o II/64 ja saman lahden itärannalle asetetun rajamerkin N:o II/65 välillä. Taitepiste sijaitsee 463.1 metriä pohjoiseen rajamerkistä N:o II/64 ja 2,787.6 metriä länteen rajamerkistä N:o II/65.

Rajan kulku Kukkarolahdella on lisäksi määrätty lahden länsirannalle asetetulla osoitinpylväällä, joka on taitepistettä ja rajamerkkejä N:o II/65 ja II/67 yhdistävällä suoralla viivalla, sekä myöskin poijulla (ankkuroidulla kellukkeella), joka on asetettu rajan taitepisteeseen.

Ylläkuvatusta taitepisteestä raja kulkee suorana viivana itään rajamerkkiin N:o II/67, joka on Kukkarolahden ja Pitkäjärven välisellä kannaksella, 12 metriä viimemainitun järven rannasta.

Rajamerkistä N:o II/67 raja kulkee suorana viivana koilliseen Pitkäjärveä myöten rajamerkkiin N:o II/68, joka on keskellä Pitkäjärven koillispäästä laskevaa puroa, sen niskan kohdalla.

Rajamerkistä N:o II/68 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen keskellä nimetöntä puroa myötävirtaa rajamerkkiin N:o II/71, joka on keskellä nimetöntä puroa, sen ja Kiimasuosta laskevan puron yhtymäkohdan luona.

Rajamerkistä N:o II/71 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen keskellä nimetöntä puroa vastavirtaa rajamerkkiin N:o II/72, joka on keskellä tätä puroa, 7 metriä lounaaseen Syväoron aseman luoteispuolella olevasta rautatiesillasta, jättäen mainitun aseman S. N. T. L.n puolelle.

Rajamerkistä N:o II/72 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/76, joka on suuremman Sarvilammen etelärannalla, 18 metriä rantaviivasta.

Tällä osalla, rajamerkin N:o II/72 kohdalla raja leikkaa rautatien Syväoro - Parikkala ja rajamerkin N:o II/75 kohdalla Siimesojan.

Rajamerkistä N:o II/76 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o II/77, joka on 11 metriä suuremman Sarvilammen pohjoisrannasta.

Rajamerkistä N:o II/77 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/82, joka on 7 metriä koilliseen tiestä Tiviä - Sillanlahti.

Rajamerkistä N:o II/82 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkin N:o II/83 yli taitepisteeseen, joka on Tyrjänjärvessä, 102.5 metriä suunnassa 135° 00' osotinpylväästä, joka on asetettu Tyrjänjärveen Päivätsaaren kohdalla lännestä pistävään niemeen.

Ylläkuvatusta taitepisteestä raja kulkee suorana viivana koilliseen Suursaaren etelärannasta 140 metriä kaakkoon sijaitsevan luodon keskeltä rajamerkin N:o II/85 pisteeseen, joka on 171.0 metriä Suursaaren kaakkoisrannan niemeen asetetusta Suomen pylväästä ja 162.8 metriä Tyrjänjärven itärannala olevaan niemeen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o II/85 raja kulkee suorana viivana koilliseen Tyrjänjärveä myöten rajamerkin N:o II/86 pisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asetettu Suursaaren koilliskärkeen ja S. N. T. L:n pylväs Tyrjänjärven itärannalle.

Rajamerkistä N:o II/86 raja kulkee suorana viivana koilliseen Tyrjänjärveä myöten rajamerkkiin N:o II/87, joka on Tyrjänjärven pohjoisrannalla olevan Suuren Naattiniemen itärannalla.

Rajamerkistä N:o II/87 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/88, joka on S. N. T. L:n puolelle jäävän Haisuanlammen länsipuolella.

Rajamerkistä N:o II/88 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/90, joka on tien Tiviä - Saarenkylä itäpuolella.

Rajamerkistä N:o II/90 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/93, joka on Ylä-Tyrjänjärven länsiosassa olevalla, 150 metrin pituisella saarella.

Rajamerkistä N:o II/93 raja kulkee suorana viivana koilliseen Ylä-Tyrjänjärveä myöten rajamerkkiin N:o II/94, joka on pienellä, 40 metrin pituisella saarella Ylä-Tyrjänjärveen luoteesta pistävän niemen kohdalla.

Rajamerkistä N:o II/94 raja kulkee suorana viivana koilliseen Ylä-Tyrjänjärven pohjoisosaa myöten rajamerkkiin N:o II/95, joka on Koskutjoen keskellä, sen laskukohdan luona Ylä-Tyrjänjärveen.

Rajamerkistä N:o II/95 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen Koskutjoen keskellä vastaavirtaan rajamerkkiin N:o II/99, joka on keskellä Koskutjokea, 770 metriä vastavirtaan tätä jokea pitkin tiellä Honkakylä - Parikka olevasta sillasta.

Rajamerkistä N:o II/99 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/102, joka on Kurkelanjärven luoteispään länsirannalla, 11 metriä luoteeseen lähteestä.

Rajamerkistä N:o II/102 raja kulkee suorana viivana itään Kurkelanjärveä myöten taitepisteeseen, joka on Kurkelanjärvessä, 853.8 metriä rajamerkistä N:o II/102 ja 726.0 metriä rajamerkin N:o II/103 keskipisteestä.

Mainitusta taiteepisteestä raja kulkee suorana viivana pohjoiseen Kurkelanjärveä myöten rajamerkin N:o II/103 keskipisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asetettu Kurkelanjärven pohjoisrannalle ja S. N. T. L:n pylväs pienen niemen kärkeen.

Rajamerkistä N:o II/103 raja kulkee suorana viivana koilliseen Kurkelanjärveä myöten rajamerkkiin N:o II/104, joka on Soikulanlammesta laskevan puron keskellä.

Rajamerkistä N:o II/104 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen nimettömän puron keskellä vastavirtaan rajamerkkiin N:o II/105, joka on Soikulanlammesta laskevan nimettömän puron keskellä.

Rajamerkistä N:o II/105 raja kulkee suorana viivana koilliseen Soikulanlampea myöten rajamerkin N:o II/106 keskipisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asetettu Soikulanlammen luoteisrannalle ja S. N. T. L:n pylväs sen kaakkoisrannalle.

Rajamerkistä N:o II/106 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/110, joka on Munalammen kaakkoispäästä laskevan puron varrella, 135 metriä sen niskasta.

Rajamerkistä N:o II/110 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/115, joka sijaitsee Nirkonlahden ja Korpijärven väliin luoteesta pistävällä niemellä.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o II/112 ja II/113 välillä raja leikkaa itäisen Kaatiolammen ja rajamerkkien N:o II/114 ja II/115 välillä Korpijärven Nirkonlahden.

Rajamerkistä N:o II/115 raja kulkee suorana viivana koilliseen Korpijärveä myöten (paitsi Korpijärvellä olevan Suursaaren kohdalla, jonka raja kiertää kaakkoispuolelta 50 metriä rannasta ja 57 metriä tämän saaren kaakkoispäässä seisovasta osoitinpylväästä, jättäen koko saaren Suomen puolelle) rajamerkkiin N:o II/119, joka on Suojärven länsirannalla, 330 metriä pohjoiseen Matikkalammesta Suojärveen laskevan puron suusta.

Rajamerkistä N:o II/119 raja kulkee suorana viivana koilliseen leikaten Suojärven rajamerkkiin N:o II/123, joka sijaitsee Pyhäjärveen pistävän Kuivaniemen pohjoisrannalla, 10 metriä rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o II/123 raja kulkee suorana viivana koilliseen Pyhäjärveä myöten (paitsi Mustaniemen kohdalla, jonka raja kiertää kaakkoispuolelta, kulkien 50 metrin etäisyydellä rannasta ja 55 metriä niemen kärjessä olevasta osoitinpylväästä) rajamerkin N:o II/124 keskipisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asetettu Pyhäjärven länsirannalle ja S. N. T. L:n pylväs Karpansaaren länsirannalle.

Rajamerkistä N:o II/124 raja kulkee suorana viivana koilliseen Pyhäjärveä myöten rajamerkin N:o II/125 keskipisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asettettu Kolkutniemeen ja S. N. T. L:n pylväs Höijsaaren länsipäähän.

Rajamerkistä N:o II/125 raja kulkee suorana viivana koilliseen Pyhäjärveä myöten rajamerkin N:o II/126 keskipisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asetettu Suitsansaareen ja S. N. T. L:n pylväs Salmenniemen länsikärkeen.

Rajamerkistä N:o II/126 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen Suitsansaaren ja Marttinansaaren Salmenniemen välisen salmen keskellä rajamerkin N:o II/127 keskipisteeseen, joka on molempien pylväiden puolivälissä. Suomen pylväs on asetettu Suitsansaareen ja S. N. T. L:n pylväs Salmenniemen pohjoisrannalle.

Rajamerkistä N:o II/127 raja kulkee suorana viivana koilliseen Pyhäjärveä myöten rajamerkkiin N:o II/129, joka on 196 metriä pohjoiseen Hannosen Sopen talosta, jättäen Salmensaarten ryhmän Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o II/129 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/133, joka on Vaitjärven kaakkoispäästä laskevan puron varressa, 1 metrin päässä puron lounaisrannasta.

Rajamerkistä N:o II/133 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o II/135, joka on Vaitjärveen pistävässä nimessä, 6 metriä rantaviivasta.

Rajamerkistä N:o II/135 raja kulkee suorana viivana koilliseen Vaitjärven yli rajamerkkiin N:o II/137, joka on pellon pohjoisreunassa, Vaitjärven itäpuolella.

Rajamerkistä N:o II/137 raja kulkee suorana viivana koilliseen Tervalammen kaakkoisosan yli rajamerkkiin N:o II/140, joka on 9 metriä Närsäkkälästä Kumuriin johtavan tien lounaispuolella.

Tällä lohkolla rajamerkin N:o II/138 kohdalla raja leikka Rajajoen.

Rajamerkistä N:o II/140 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/143, joka on Ruohosuon reunassa.

Rajamerkistä N:o II/143 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o II/145, joka on 5 metriä länteen tiestä Lahdenkylä - Ristiselkä.

Rajamerkistä N:o II/145 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/1, joka on Kangasjärven lounaisrannalla, 500 metriä länteen Niemen talosta.

Lohko III.

Rajamerkistä N:o III/1 raja kulkee suorana viivana koilliseen Kangasjärveä myöten rajamerkkiin N:o III/1a, joka on Kangasjärvessa olevassa vedenpäällisessä kivessä.

Rajamerkistä N:o III/1a raja kulkee suorana viivana luoteeseen Kangasjärveä myöten Kiteenjoen itäisen haaran suun keskelle ja edelleen tämän joen keskellä vastavirtaa rajamerkkiin N:o III/2, joka on keskellä Kiteenjokea sen laskukohdan luona Kangasjärveen.

Rajamerkistä N:o III/2 raja kulkee yleisenä suuntana luode keskellä Kiteenjokea vastavirtaa, kunnes se leikkaa rajamerkkejä N:o III/12 ja III/11 yhdistävän viivan jatkeen ja edelleen tätä viivaa myöten rajamerkkiin N:o III/11, joka on Kiteenjoen vasemmalla rannalla, 1230 metriä koilliseen tämän joen ja tien Kangaskylä - Säyneenkylä leikkauskohdasta, jättäen Kangaskylän S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/5 kohdalla raja leikkaa Kiteenjoen yli johtavan puusillan tiellä Kangaskylä - Säyneenkylä.

Rajamerkistä N:o III/11 raja kulkee suorana viivana itään rajamerkkiin N:o III/12, joka on metsän reunassa, 493 metriä kaakkoon Mujumäen talon itäisestä rakennuksesta.

Rajamerkistä N:o III/12 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/14, joka sijaitsee kukkulalla, 140 metriä kaakkoon Pitkäahon talosta.

Rajamerkistä N:o III/14 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/18, joka sijaitsee kukkulalla, 615 metriä koilliseen Lirkin talosta.

Rajamerkistä N:o III/18 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/19, joka sijaitsee kukkulalla, 85 metriä länteen Matikkalan talosta.

Rajamerkistä N:o III/19 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/21, joka on metsässä, metsätien varrella, 589 metriä koilliseen Matikkalan talosta.

Rajamerkistä N:o III/21 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/22, joka on 180 metriä luoteeseen Jaakkiman talon asuinrakennuksesta, jättäen Jaakkiman talon S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/22 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/24, joka on kukkulalla, 124 metriä koilliseen teitten Matkaselkä - Kitee ja Havukkamäki - Björnintalo risteyksestä.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/23 kohdalla raja leikkaa maantien Matkaselkä - Kitee.

Rajamerkistä N:o III/24 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/28, joka on 396 metriä koilliseen rajan ja nimettömän puron leikkauskohdasta, jättäen Turtialan talot Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/28 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/29, joka on 578 metriä koilliseen rajan ja nimettömän puron leikkauskohdasta, Matkalammen etelärannalla.

Rajamerkistä N:o III/29 raja kulkee suorana viivana kaakkoon Matkalampea myöten rajamerkin N:o III/29a pisteeseen, joka on Matkalammessa, 78.7 metriä Suomen ja 80.0 metriä S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/29a raja kulkee suorana viivana koilliseen Matkalampea myöten rajamerkin N:o III/29b pisteeseen, joka on Matkalammessa, 102.0 metriä Suomen ja 39.0 metriä S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/29b raja kulkee suorana viivana luoteeseen Matkalampea myöten rajamerkkiin N:o III/30, joka on 487 metriä lounaaseen rajan ja metsätien leikkauskohdasta, Matkalammen pohjoisrannalla.

Rajamerkistä N:o III/30 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/35, joka on metsässä, 780 metriä lounaaseen rajan ja Katihtalammen puron leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/35 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/41, joka sijaitsee metsässä, 370 metriä Katihtalammen purojen yhtymäkohdasta koilliseen.

Tällä lohkolla rajamerkkien N:o III/36 ja N:o III/37 samoin kuin N:o III/39 ja N:o III/40 välillä raja leikkaa kahdesti Katihtalammen puron.

Rajamerkistä N:o III/41 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/42, joka sijaitsee metsälinjalla, 760 metriä koilliseen rajan ja Katihtalammen puron leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/42 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/49, joka on Rämeenjärven lounaisrannalla, 370 metriä koilliseen Kososen talosta.

Rajamerkistä N:o III/49 raja kulkee suorana viivana koilliseen järveä myöten rajamerkkiin N:o III/50, joka on rämeenjärven koillisrannalla, 2210 metriä lounaaseen Hakulisen talon pohjoisesta rakennuksesta.

Rajamerkistä N:o III/50 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/53, joka sijaitsee 370 metriä luoteeseen tien Pälkjärvi - Peijonniemi varrella olevan Hakulisen talon pohjoisemmasta rakennuksesta.

Rajamerkin N:o III/53 luona raja leikkaa tien Pälkjärvi - Peijonniemi.

Rajamerkistä N:o III/53 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/58, joka on metsässä, rajaa leikkaavan ojan varrella.

Rajamerkistä N:o III/58 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/59, joka on 1086 metriä koilliseen rajan ja ojan leikkauskohdasta Pienellä Rillinkisuolla.

Rajamerkistä N:o III/59 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/60, joka sijaitsee 342 metriä koilliseen yksinäisestä ladosta Pienellä Rillinkisuolla.

Rajamerkistä N:o III/60 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/62, joka on 835 metriä lounaaseen rajan ja tien Värtsilä - Koivula leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/62 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/64, joka on 91 metriä lounaaseen tiellä Värtsilä - Koivula olevasta rummusta, mainitun tien varrella.

Rajamerkistä N:o III/64 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/68, joka sijaitsee Jänisjoen oikealla rannalla, 363 metriä koilliseen rajan ja rautatien Värtsilä - Kaurila leikkauskohdasta.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/67 kohdalla raja leikkaa maantien ja rautatien Värtsilä - Kaurila.

Rajamerkistä N:o III/68 raja kulkee rajamerkkejä N:o III/67 ja III/68 yhdistävän viivan jatketta pitkin Jänisjoen keskelle ja edelleen Jänisjoen keskellä vastavirtaa, yleisenä suuntana luode rajamerkkiin N:o III/73, joka on niemellä Juvan- ja Jänisjoen yhtymäkohdassa, jättäen Uudenkylän talot Suomen ja Värtsilän talot S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/73 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/74, joka on kukkulalla 945 metriä lounaaseen rajan ja tien Värtsilä - Uusikylä leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/74 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/77, joka on tien Värtsilä - Uusikylä varrella, 374 metriä länteen Värtsilän asetuskeskuksen läntisimmästä talosta.

Rajamerkistä N:o III/77 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/78, joka on tien Värtsilä - Kutsu varrella, 615 metriä koilliseen rajan ja tien Värtsilä - Uusikylä leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/78 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/82, joka sijaitsee kukkulalla rajaa leikkaavan polun varrella, 520 metriä lounaaseen rajan ja Ryösiöjärven länsirannan leikkauskohdasta, jättäen Onkilammen Suomen ja Värtsilän asetuskeskuksen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/82 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/83, joka on 18 metriä Riukkulan talosta pohjoiseen, Ryösiöjärven länsirannalla.

Rajamerkistä N:o III/83 raja kulkee suorana viivana koilliseen Ryösiöjärveä myöten rajamerkkiin N:o II/84, joka sijaitsee kukkulalla, 50 metriä itään rajan ja Ryösiöjärven itärannan leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/84 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o III/86, joka on kukkulalla, 910 metriä kaakkoon rajan ja Ryösiöjärven itärannan leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/86 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o III/88, joka on 320 metriä länteen peltotien ja tien Värtsilä - Saarivaara yhtymäkohdasta.

Rajamerkistä N:o III/88 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/98, joka sijaitsee metsässä, 85 metriä länteen rajan ja tien Värtsilä - Kenraalinkylä leikkauskohdasta, jättäen Kalliolan talon Suomen ja Miikkulammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/98 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/99, joka on tien Värtsilä - Kenraalinkylä varrella, 65 metriä myllyn lounaispuolella.

Rajamerkistä N:o III/99 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/102, joka on kukkulalla, 220 metriä koilliseen rajan ja Jouhtenusjärven koillisrannan leikkauskohdasta.

Tällä lohkolla rajamerkkien N:o III/100 ja N:o III/101 välillä raja leikka Jouhtenusjärven.

Rajamerkistä N:o III/102 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/104, joka on kukkulalla, 104 metriä lounaaseen rajan ja Kaustajärven etelärannan leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/104 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/112, joka on metsässä 123 metriä koilliseen tiellä Värtsilä - Saarivaara olevasta Kukkolammessa olevan salmen yli johtavasta sillasta, jättäen Kaustajärven melkein kokonaan Suomen puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o III/104 ja N:o III/105 samoin kuin N:o III/107 ja N:o III/108 välillä raja leikkaa Kaustajärven lahdet ja rajamerkkien N:o III/110 ja N:o III/111 välillä Kukkolammen.

Rajamerkistä N:o III/112 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/114, joka on metsän reunassa 270 metriä koilliseen rajan ja nimettömän puron leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/114 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/115, joka sijaitsee kukkulalla, 255 metriä koilliseen Niinilammen pohjoisrannasta, jättäen mainitun järven kokonaan S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/115 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/117, joka on metsässä, 795 metriä kaakkoon tiellä Värtsilä - Onnenvirta olevasta, Särkilammen puron yli johtavasta sillasta.

Rajamerkistä N:o III/117 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/118, joka on metsässä, 40 metriä koilliseen rajan ja Särkilammen puron leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/118 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o III/120, joka on 485 metriä kaakkoon Saarivaaran tien ja tien Värtsilä - Onnenvirta yhtymäkohdasta.

Rajamerkistä N:o III/120 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/121, joka on 507 metriä kaakkoon Saarivaaran tien Värtsilä - Onnenvirta yhtymäkohdasta.

Rajamerkistä N:o III/121 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/122, joka on 530 metriä itään Saarivaaran tien ja tien Värtsilä - Onnenvirta yhtymäkohdasta.

Rajamerkistä N:o III/122 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/123, joka on 230 metriä lounaaseen Mantsisen talon läntisestä rakennuksesta.

Rajamerkistä N:o III/123 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/125, joka sijaitsee metsässä, 362 metriä Mantsisen talon itäisemmästä rakennuksesta.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o III/123 ja III/124 välillä raja leikkaa Horkonlammen, jättäen mainitun lammen melkein kokonaan Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/125 raja kulkee suorana viivana koilliseen, Kahajärven (Kanajärvi) kaakoispään yli rajamerkkiin N:o III/126, joka on Kalmoinniemen pohjoispäässä.

Rajamerkistä N:o III/126 raja kulkee suorana viivana koilliseen Kahajärven (Kanajärvi) koillispään yli rajamerkkiin N:o III/127, joka on kukkulalla, 280 metriä luoteeseen Riikosen talosta, jättäen Kahajärvessä (Kanajärvi) olevat kaksi nimetöntä saarta S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/127 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/138, joka on 77 metriä koilliseen Korpijärven lounaisrannalla olevasta rajan ja tien Tsiipakka - Hoilola leikkauskohdasta.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/137 kohdalla raja leikkaa tien Tsiipakka - Hoilola.

Rajamerkistä N:o III/138 raja kulkee suorana viivana koilliseen Korpijärveä myöten rajamerkin N:o III/139 keskipisteeseen, joka on 279.25 metriä Korpijärven pohjoisrannalle asetetusta Suomen pylväästä ja 279.25 metriä Ritoniemelle asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/139 raja kulkee suorana viivana kaakkoon Korpijärveä myöten rajamerkin N:o III/139a keskipisteeseen, joka on 138.35 metriä Korpijärven pohjoisrannalle asetetusta Suomen pylväästä ja 138.35 metriä Tsiipakanniemeen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/139a raja kulkee suorana viivana kaakkoon Korpijärveä myöten rajamerkin N:o III/140 keskipisteeseen, joka on 151.5 metriä Korpijärven pohjoisrannalle asetetusta Suomen pylväästä ja 151.,5 metriä Tsiipakanniemeen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/140 raja kulkee suorana viivana kaakkoon Korpijärveä myöten rajamerkin N:o III/141 keskipisteeseen, joka on 267.0 metriä Saaroistenniemeen asetetusta Suomen pylväästä ja 267.0 metriä Koivusenniemeen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/141 raja kulkee suorana viivana kaakkoon Korpijärveä myöten rajamerkin N:o III/142 keskipisteeseen, joka on 303.0 metrin päässä Parviaisen talon itäpuolelle asetetusta Suomen pylväästä ja 303.0 metriä Ruotsinsaareen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/142 raja kulkee suorana viivana koilliseen Korpijärveä myöten Tsiikonjoen suun keskelle ja edelleen Tsiikonjoen keskellä vastavirtaa sen uoman keskiviivan ja rajamerkkien N:o III/147 ja III/146 välisen rajaviivan jatkeen leikkauskohtaan sekä edelleen tätä viivaa myöten rajamerkkiin N:o III/146, joka on Tsiikonjoen vasemmalla rannalla, 490 metriä kaakkoon tämän joen yli johtavasta sillasta tiellä Korpiselkä - Onnenvirta.

Rajamerkistä N:o III/146 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/153, joka on tien Korpiselkä-Öllölä varrella, 343 metriä kaakkoon I. Vilokkisen talosta.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/148 kohdalla raja leikkaa tien Korpiselkä - Onnenvirta.

Rajamerkistä N:o III/153 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/161, joka on Mutasenpuron varrella, 1342 metriä lounaaseen Suolammen etelärannasta.

Lohko III.

Rajamerkistä N:o III/161 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/169, joka on metsän reunassa 300 metriä lounaaseen Savolaisen talosta, jättäen Suolammen S. N. T. L:n ja Asuntolammen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/169 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/170, joka on metsän reunassa, 106 metriä koilliseen Savolaisen talosta, jättäen mainitun talon S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/170 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/175, joka on 1194 metriä lounaaseen Mantilanlampeen laskevan puron suusta, tien Karali - Savinola (Mutalahti) varrella, jättäen Poukkalammen ja Suolammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/175 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/178, joka on 18 metriä lounaaseen rajan ja Viiksinselän lounaisrannan leikkauskohdasta, jättäen Mantilanlammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/178 raja kulkee suorana viivana Viiksinselkää myöten koilliseen rajamerkkiin N:o III/179, joka on Viiksinselän eteläosassa olevalla Karpankarilla jättäen Karpansaaren S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/179 raja kulkee suorana viivana itään Viiksinselkää myöten rajamerkin N:o III/180 keskipisteeseen, joka on 301.75 metriä Viiksinselän nimettömään saaren asetetusta Suomen pylväästä ja 301.75 metriä Jylmäkänniemeen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/180 raja kulkee suorana viivana koilliseen Viikinselkää myöten rajamerkin N:o III/181 pisteeseen, joka on 225.4 metriä Ostronsaareen asetetusta Suomen pylväästä ja 50 metriä Virsusaaren asetetusta S. N. T. L:n pylväästä, jättäen Ostronsaaren Suomen ja Virsusaaren S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/181 raja kulkee suorana viivana koilliseen Viiksinselkää myöten, leikaten Niittysaaren, rajamerkkiin N:o III/182, joka on Härkäsaaren korkeimalla kohdalla.

Rajamerkistä N:o III/182 raja kulkee suorana viivana koilliseen Viiksinselkää myöten rajamerkkiin N:o III/183, joka on Hyväsalmessa ollevassa nimettömässä saaressa, jättäen Suursaaren Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/183 raja kulkee suorana viivana koilliseen Viiksinselkää myöten rajamerkin N:o III/184 keskipisteeseen, joka on 221.05 metriä Tervasaaren eteläkärkeen asetetusta Suomen pylväästä ja 221.05 metriä Akonniemen länsirannalle asetetusta S. N. T. L:n pylväästä, jättäen Tervasaaren Suomen ja Kokkosaaren S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/184 raja kulkee suorana viivana koilliseen Viiksinselkää myöten rajamerkin N:o III/185 keskipisteeseen, joka on 337.2 metriä Tervasaaren itärannalle asetetusta Suomen pylväästä ja 337.2 metriä Akonniemeen asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/185 raja kulkee suorana viivana koilliseen Melanselkää myöten rajamerkkiin N:o III/186, joka on metsän reunassa, 20 metriä itään rajan ja Melaselän itäisen rantaviivan leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/186 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/187, joka on 344 metriä koilliseen Melaselän kylän pohjoisimmasta talosta, Simalammen etelärannalla.

Rajamerkistä N:o III/187 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/189, joka on 21 metriä lounaaseen rajan ja Lutonlammen (Nietalahden) lounaisrannan leikkauskohdasta, jättäen Simalammen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/189 raja kulkee suorana viivana koilliseen Lutonlampea (Nietalahtea) myöten rajamerkin N:o III/189a keskipisteeseen, joka on 46.8 metriä Lutonlammen (Nietalahden) nimettömän saareen asetetusta Suomen pylväästä ja 46.8 metriä Romanon särkkään asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/189a raja kulkee suorana viivana koilliseen Lutonlampea (Nietalahtea) myöten rajamerkin N:o III/190 keskipisteeseen, joka on 37,5 metriä Lutonlammen (Nietalahden) nimettömään saareen asetetusta Suomen pylväästä ja 37.5 metriä Romanon särkkään asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/190 raja kulkee suorana viivana koilliseen luoteeseen Lutonlampea (Nietalahtea) myöten rajamerkin N:o III/191 keskipisteeseen, joka on 103.95 metriä Luotonlammen (Nietalahden) nimettömään saareen asetetusta Suomen pylväästä ja 103.95 metriä Romanon särkkään asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/191 raja kulkee suorana viivana koilliseen Lutonlampea (Nietalahtea) myöten rajamerkkiin N:o III/192, joka on metsän reunassa, 216 metriä luoteeseen Luotonlampeen (Nietalahteen) laskevan nimettömän puron suusta.

Rajamerkistä N:o III/192 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/193, joka on kukkulalla, 538 metriä lounaaseen rajan ja Peurujoen leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/193 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/194, joka on 430 metriä koilliseen rajan ja Peurujoen leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/194 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/195, joka on metsän reunassa 1060 metriä lounaaseen rajan ja Piisteenjoen leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/195 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/200, joka on kukkulalla, 296 metriä kaakkon Lammanahon talosta.

Rajamerkistä N:o III/200 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/203, joka on metsässä 1130 metriä koilliseen Lammanahon talosta, Rahepuron varrella.

Rajamerkistä N:o III/203 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/204, joka on kukkulalla, 468 metriä koilliseen rajan ja Rahepuron leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/204 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/205, joka on suolla, 1313 metriä koilliseen rajan ja Rahepuron leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o III/205 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/209, joka on metsässä, kukkulalla, 1435 metriä lounaaseen Vihurinsuon torpasta.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/209 kohdalla raja leikkaa nimettömän lammen.

Rajamerkistä N:o III/209 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/210, joka on kukkulalla, 1269 metriä lounaaseen Vihurinsuon torpasta.

Rajamerkistä N:o III/210 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/213, joks on 88 metriä kaakkoon Vihurinsuon torpasta, rajaa leikkaavan metsätien varrella.

Rajamerkistä N:o III/213 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/215, joka on Koitajoen vasemmalla rannalla, 1140 metriä koilliseen Vihurinsuon torpasta, jättäen mainitun torpan Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/215 raja kulkee rajamerkkien N:o III/214 ja III/215 välisen viivan jatketta myöten Koitajoen keskelle ja edelleen tämän joen keskellä vastavirtaa yleisenä suuntana koillinen siihen kohtaan, missä Koitajoki lähtee Piijärvestä ja edelleen Piijärven kaakkoisosaa myöten rajamerkkiin N:o III/225, joka on Piijärveä Konnukkajärveen (Mustikaisenlahteen) yhdistävän nimettömän salmen keskellä, jättäen Piijärvessä olevan nimettömän saaren Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/225 raja kulkee yleisenä suuntana itä, Piijärven ja Konnukkajärven (Mustikaisenlahden) välisen nimettömän salmen keskellä, vastavirtaa rajamerkkiin N:o III/226, joka on yllämainitun salmen keskellä, Konnukkajärven (Mustikaisenlahden) lounaispään kohdalla.

Rajamerkistä N:o III/226 raja kulkee suorana viivana Konnukkajärveä (Mustikaisenlahtea) myöten rajamerkin N:o III/226a keskipisteeseen, joka on 104.95 metriä Sompurinniemen kärkeen asetetusta Suomen pylväästä ja 104.95 metriä Konnukkajärven (Mustikaisenlahden) etelärannalle asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/226a raja kulkee suorana viivana kaakkoon Konnukkajärveä (Mustikaisenlahtea) myöten rajamerkin N:o III/227 keskipisteeseen, joka on 45.7 metriä Sompurinniemen kärkeen asetetusta Suomen pylväästä ja 45.7 metriä Konnukkajärven (Mustikaisenlahden) etelärannalle asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/227 raja kulkee suorana viivana itään Konnukkajärveä (Mustikaisenlahtea) myöten rajamerkkiin N:o III/227a, joka on Konnukkajärven eteläosassa olevalla Rajakarilla.

Rajamerkistä N:o III/227a raja kulkee suorana viivana koilliseen Konnukkajärveä (Mustikaisenlahtea) myöten rajamerkin N:o III/228 keskipisteeseen, joka on 183.6 netriä Konnukkajärven (Mustikaisenlahden) länsirannalle asetetusta Suomen pylväästä ja 183.6 metriä saman järven itärannalle asetetusta S. N. T. L:n pylväästä.

Rajamerkistä N:o III/228 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen Konnukkajärveä (Mustikaisenlahtea) myöten rajamerkkiin N:o III/229, joka on Konnukkajärven (Mustikaisenlahden) koillisrannalla.

Rajamerkistä N:o III/229 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/243, joka on kukkulalla, 1630 metriä lounaaseen Pienitikin talosta, jättäen Piilolammen Suomen ja Unilammen S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o III/239 kohdalla raja leikkaa tien Huotarinvaara (Kuolismaa) - Möhkö.

Rajamerkistä N:o III/234 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/245, joka on metsässä, 780 metriä lounaaseen Pienitikin talosta, jättäen Sortolammen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/245 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/245a, joka on metsässä, 160 metriä lounaaseen Pienitikin talosta.

Rajamerkistä N:o III/245a raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/246, joka on metsätien varrella, 120 metriä luoteseen Pienitikin talosta, jättäen mainitun talon S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/246 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/250, joka on 722 metriä lounaaseen Ilajan-Ruukinpohjan talosta.

Rajamerkistä N:o III/250 raja kulkee suorana viivana kaakoon rajamerkkiin N:o III/253, joka on Ruukinpohjanjoen vasemalla rannalla, 202 metriä kaakkoon Ilajan-Ruukinpohjan luona olevasta myllystä, jättäen mainitun talon Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/253 raja kulkee suorana viivana kaakkoon rajamerkkiin N:o III/254, joka on metsässä, 630 metriä kaakkoon Ilajan-Ruukinpohjan talon myllystä.

Rajamerkistä N:o III/254 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o III/255, joka on metsässä, 465 metriä koilliseen Ilajan-Ruukinpohjan talon myllystä

Rajamerkistä N:o III/255 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o III/257, joka on metsässä, 287 metriä etelään Suolammen etelärannasta, jättäen Koskilammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/257 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/264, joka on metsässä, 56 metriä luoteseen Papinpuron suusta, jättäen Suolammen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o III/264 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/268, joka on 490 metriä koilliseen rajan ja Luukkospuron leikkauskohdasta, jättäen Pappinlammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o III/268 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/271, joka on Koitajoen ja Luokkiputaan muodostamassa niemekkeessä.

Tällä lohkolla, rajamerkkien n:o III/270 ja III/271 välillä raja leikkaa Koitajoen Luokkipudas-nimisen ladhen.

Rajamerkistä N:o III/271 raja kulkee suorana viivana koilliseen Koitajoen yli rajamerkkiin N:o III/272, joka on Koitajoen vasemmalla rannalla.

Rajamerkistä N:o III/272 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o III/277/577, joka on Virmajärven luoteisosassa olevalla nimettömällä saarella.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o III/273 ja N:o III/274 välillä raja leikkaa Kalattomanlammen.

Rajamerkistä N:o III/277/577 raja kulkee vanhaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajaa pitkin koilliseen rajamerkkiin N:o 578 ja edelleen rajamerkkiin N:o 775.

Lohko IV.

Rajamerkistä N:o 775, joka on vanhalla Suomen ja S. N. T. Liiton välisellä valtakunnanrajalla, raja kulkee suorana viivana pohjoiseen Suurijärven pohjoispuolella olevaan rajamerkiin N:o IV/11, leikaten Kinnusenjärven, Kovajärven itäosan, Virmajoen ja Suurijärven ja jättäen Pajulammen ja Palolammen S. N. T. L:n puolelle ja Peltojärven Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/11 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Penninkiluoman vaaralla olevaan rajamerkkiin N:o IV/16 ja edelleen suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/17, joka on Penninkiluoman eteläpuolella olevalla kalliolla.

Rajamerkistä N:o IV/17 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o IV/24, joka on Kuurnan itäpäähän laskevan puron suun kohdalla, leikaten Penninkiluoman ja Pistojoen ja jättäen Konttilan talot S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/24 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Laakiaisen itäpäässä olevaan rajamerkkiin N:o IV/29, leikaten Pitkäperänjoen ja jättäen Kaihlalammen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/29 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Palovaaralla olevaan rajamerkkiin N:o IV/31, leikaten lounaisen Kaivoslammen ja jättäen Laakiaisen Suomen sekä koillisen Kaivoslammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/31 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/38, joka on 120 metriä Huutolammen länsipäästä etelään, leikaten Angerjärven ja Houslammen sekä jättäen Särkiluoman S. N. T. L:n ja Hoikkajärven Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/38 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o IV/40, joka sijaitsee Pukarinjärven Niittysaaren länsipuolella olevassa pienessä saaressa, jättäen Huutolammen ja Pukarinjärvessä olevan Niitysaaren S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/40 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/43, joka on Kuusamosta Pukarin taloihin vievän maantien eteläpuolella, 300 metriä viimeksi mainituista taloista, leikaten Punkarinjärven ja tähän järveen länsipuolelta pistävän pitkän nimen sekä jättäen Pukarin talot S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/43 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o IV/48, joka on Eksymäjärven etelärannalla, Jyrkkäniemessä, leikaten Pienen Haaraluoman ja jättäen Kaakkurilammen Suomen poulelle.

Rajamerkistä N:o IV/48 raja kulkee suorana viivana koilliseen Eksymäjärveä myöten pisteeseen, joka on rajamerkin N:o IV/49 pylväiden välisellä suoralla 100 metriä Suomen puoleisesta pylväästä, joka on Särkilahden eteläpuolella olevan niemen kaakkoispäässä. Tämän rajamerkin S. N. T. L:n puoleinen pylväs on asetettu Eksymäjärven etelärannalle, pieneen niemeen.

Rajamerkistä N:o IV/49 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen samoin Eksymäjärveä myöten rajamerkkiin N:o IV/50, pisteeseen, joka on pylväiden välisellä suoralla 100 metrin päässä Suomen pylväästä, joka on niemen itäpäässä Särkilahdesta etelään. S. N. T. L:n puoleinen pylväs on Eksymäjärven pohjoisrannalla pienessä niemessä.

Rajamerkistä N:o IV/50 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Eksymäjärveä myöten Eksymäjärven Särkilahden pohjoisrannalle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/51.

Rajamerkin N:o IV/48 pylväiden luo on asetettu linjataulupari osoittamaan rajan suunta Eksymäjärvellä rajamerkkien N:o IV/48-N:o IV/49 välillä, sekä rajamerkin N:o IV/51 luo osoittamaan rajan suuntaa rajamerkkien N:o IV/50-N:o IV/51 välillä.

Rajamerkistä N:o IV/51 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/54, joka on Sarajärven etelärannalla Hirvassalmesta länteen.

Rajamerkistä N:o IV/54 raja kulkee Sarajärveä myöten Hirvassalmen pohjoispuolella olevaan pieneen saaren asetettuun rajamerkkiin N:o IV/55, kulkien Kelkkasaaren itäpuolitse ja jättäen tämän saaren kylineen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/55 raja kulkee suorana viivana koilliseen Sarajärveä myöten rajamerkkiin N:o IV/56, joka on tämän järven itärannalla, ja edelleen tätä järveä myöten luoteeseen Isojoen pohjoisrannalle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/57.

Rajamerkistä N:o IV/57 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/58, joka on Isojoen pohjoisrannalla.

Rajamerkistä N:o IV/58 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/59, joka on Hepo-Ojankankaalla Hepolammesta etelään.

Rajamerkistä N:o IV/59 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/67, joka on Kuusamosta Aittokumpuun vievän maantien kohdalla, 260 metriä Kuntilahden länsipäästä luoteeseen ja 250 metriä sillasta koilliseen, leikaten Hepolammen, Ison Kaivoslammen ja Kaakkurilammen sekä jättäen Mustakanlahden, Kuntilahden ja Tavajärven S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/67 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Puurolammen eteläpuolella olevalle harjulle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/73.

Rajamerkistä N:o IV/73 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Pirttivaaran laelle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/80, leikaten Puurolammen ja Juumajärven sekä jättäen Ruoppijärven S. N. T. L:n puolelle ja Juumajoen Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/80 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Oulankajoen etelärannalle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/86 jättäen Ison Pirttijärven S. N. T. L:n puolelle sekä leikaten Kuusamosta Tuutijärvelle vievän maantien ja Kuusinkijoen.

Rajamerkistä N:o IV/86 raja kulkee suorana viivana samaan suuntaan Oulankajoen keskelle taittuen siitä länteen ja kulkee tämän joen keskellä vastavirtaa pisteeseen, joka on rajamerkin N:o IV/91 pylväiden välisellä suoralla, ja suorana viivana nimettömän puron suun keskelle ja edelleen tämän puron keskellä rajamerkkiin N:o IV/92, joka on Oulankajoen ja Uopajalammesta laskevan puron yhtymäkohdan luona.

Rajamerkistä N:o IV/92 raja kulkee yleisenä suuntana luode Uopajalammesta laskevan nimettömän puron keskellä rajamerkkiin N:o IV/94, ja edelleen tämän puron keskellä sen niskalle, mistä raja jatkuu suorana viivana luoteeseen Uopajalammen poikki rajamerkkiin N:o IV/95, joka on mainitun lammen luoteisrannalla olevalla pienellä harjulla.

Rajamerkistä N:o IV/95 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Suistovaaran laelle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/99, leikaten Suistojärvestä laskevan Suorapuron yhdeksän kertaa.

Rajamerkistä N:o IV/99 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/105, joka on Korvasvaaran laella, noin 0.3 kilometriä Käylästä Sovajärveen vievästä maantiestä pohjoiseen, leikaten Suistovaaran juurella olevan järven, ylemmän Kuivajärven ja Käylästä Sovajärveen vievän maantien sekä jättäen Liikasenvaaran kylän ja Korvasvaaralla olevat talot Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/105 raja kulkee suorana viivana luoteeseen, leikaten Korvasjärven, Isomännikö-nimiselle harjulle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/110, jättäen Lehtolammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/110 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Hangaskummulle asetettuun rajamerkkiin N:o IV/120 leikaten Kalliajoen ja jättäen Ahmalammen Suomen sekä Lammaslammen ja Hangasjärven S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/120 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/126, joka on kankaalla noin 600 metriä Noukkajoen mutkasta etelään.

Tällä osalla raja leikkaa rajamerkkien N:o IV/121 ja IV/122 välillä Niitselysjoen.

Rajamerkistä N:o IV/126 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/132, joka on Sokkalampien välillä juoksevan puron keskellä, läntisen Sokkalammen pohjoispäästä itään, jättäen läntisen Sokkalammen Suomen ja itäisen Sokkalammen S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/132 raja kulkee yleisenä suuntana luode mainitun puron pääuomaa myöten myötävirtaa rajamerkkiin N:o IV/139, joka on Näätäojan keskellä, noin 20 metriä siitä kohdasta länteen, missä Sokkalammesta tuleva puro laskee Näätäojaan.

Rajamerkistä N:o IV/139 raja kulkee yleisenä suuntana luode Näätäojan keskellä myötävirtaa rajamerkkiin N:o IV/141, joka on mainitun ojan keskellä, sen laskukohdassa Kortakkajärveen, tämän järven kaakkoisrannalla.

Rajamerkistä N:o IV/141 raja kulkee alussa Näätäojan keskellä myötävirtaa ja sitten suorana viivana Kortakkajärveä myöten luoteeseen rajamerkin N:o IV/142 keskipisteeseen, joka on 141 metrin päässä kummastakin pylväästä. Suomen puoleinen pylväs on asetettu Kortakkajärven länsirannalle ja S. N. T. L:n puoleinen pylväs sen itärannalle.

Rajamerkistä N:o IV/142 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Kortakkajärveä myöten rajamerkin N:o IV/143 keskipisteeseen, joka on 224.8 metrin päässä kummastakin pylväästä. Suomen puoleinen pylväs on asetettu Kortakkajärven länsirannalle pieneen niemeen Kieskisjoen suusta etelään ja S. N. T. L:n puoleinen pylväs sen itärannalle.

Rajamerkistä N:o IV/143 raja kulkee suorana viivana koilliseen Kortakkajärveä myöten rajamerkin N:o IV/144 keskipisteeseen, joka on 70 metrin päässä kummastakin pylväästä, jotka ovat Kortakkajärven vastakkaisilla rannoilla sen pohjoisosassa.

Rajamerkistä N:o IV/144 raja kulkee suorana viivana koilliseen Kortakkajärveä myöten tämän järven pohjoispäässä olevaan rajamerkkiin N:o IV/145.

Rajamerkistä N:o IV/145 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/148, joka on Harmusojan vasemmalla rannalla, sen ja Haltiojärvestä laskevan puron yhtymäkohdassa.

Rajamerkistä N:o IV/148 raja kulkee yleisenä suuntana luode Harmusojan keskellä vastavirtaa pisteeseen, missä rajamerkkien N:o IV/161 ja N:o IV/152 yhdysviivan jatke leikkaa tämän joen keskiuoman, ja edelleen tätä viivaa myöten rajamerkkiin N:o IV/152, joka on Harmusojan oikealla rannalla, 21 metriä lounaaseen nimettömän puron yhtymäkohdasta mainittuun ojaan.

Rajamerkistä N:o IV/152 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/161, joka on noin 500 metriä Possolijärvestä itään olevan harjun länsirinteellä, jättäen mainitun järven Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/161 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/173, joka on Peunaojan vasemmalla rannalla, noin 500 metriä sen ja Liinasojan yhtymäkohdasta itään.

Rajamerkistä N:o IV/173 raja kulkee rajamerkkien N:o IV/161 ja N:o IV/173 yhdysviivan jatketta myöten Peunaojan keskelle ja edelleen tämän ojan keskellä myötävivtaa yleisenä suuntana länsi rajamerkkiin N:o IV/176, joka on Liinasojan keskellä, sen ja Peunaojan yhtymäkohdasta pohjioseen.

Rajamerkistä N:o IV/176 raja kulkee yleisenä suuntana luode Liinasojan keskellä myötävirtaa rajamerkkiin N:o IV/177, joka on mainitun ojan keskellä, sen kohdan luona, missä se laskee Onkamojärveen.

Rajamerkistä N:o IV/177 raja kulkee Liinasojan keskellä sen suulle ja edelleen suorana viivana pohjoiseen Onkamojärveä myöten rajamerkin N:o IV/178 pisteeseen, joka on yhtä etäällä sen kummastakin pylväästä, jotka on asetettu kahteen Onkamojärveen pistäävän pieneen niemeen.

Rajamerkistä N:o IV/178 raja kulkee suorana viivana länteen Onkamojärveä myöten Siikaojansuusaareen asetettuun rajamerkkiin N:o IV/179.

Rajamerkistä N:o IV/179 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Onkamojärveä myöten Possonsaareen asetettuun rajamerkkiin N:o IV/180.

Rajamerkistä N:o IV/180 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Onkamojärveä myöten rajamerkin N:o IV/181 pisteeseen, joka on 210 metrin päässä Suomen puoleisesta pylväästä, joka on asetettu Väärälahden länsipuolella olevaan kapeaan niemeen, ja 315.8 metrin päässä S. N. T. L:n puoleisesta Pylväästä, joka on asetettu Väärälahden eteläpuolella olevan niemen länsirannalle.

Rajamerkistä N:o IV/181 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o IV/183, joka on Koirankyrönojan oikealla rannalla noin 30 metriä tämän ojan ja Siikaojan yhtymäkohdasta luoteeseen siten, että rajamerkkiin N:o IV/182 saakka raja kulkee Onkamojärveä myöten ja siitä edelleen kuivalla maalla.

Rajamerkistä N:o IV/183 raja kulkee suorana viivana rajamerkkien N:o IV/181 ja N:o IV/183 yhdysviivan jatketta myöten Koirankyrönojan keskelle ja edelleen tämän ojan keskellä vastavirtaa yleisenä suuntana luode pisteeseen, missä rajamerkkien N:o IV/190 ja IV/187 yhdysviivan jatke leikkaa tämän ojan keskikohdan, ja edelleen tätä viiva myöten rajamerkkiin N:o IV/187, joka on Koirankyrönojan oikealla rannalla, noin 1100 metriä tämän ojan ja Siikaojan rydmäkohdasta pohjoiseen.

Rajamerkistä N:o IV/187 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Isolehdon itäosassa olevaan rajamerkkiin N:o IV/190

Rajamerkistä N:o IV/190 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/194, joka on Pikkulehdonjängän reunassa Murtovaarasta itään.

Rajamerkistä N:o IV/194 raja kulkee suorana viivana luoteeseen Ison Särkivaaran länsirinteellä olevaan rajamerkkiin N:o IV/200.

Rajamerkistä N:o IV/200 raja kulkee suorana viivana luoteeseen rajamerkkiin N:o IV/204, joka sijaitsee Pekelojan ja Kaulaojan yhtymäkohdan luona, leikaten rajamerkin N:o IV/203 kohdalla Pekelojasta noin 100 metrin pituisen mutkan S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o IV/204 raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o V/1, joka on 2.5 metriä Sallasta Kelloselkään vievästä maantiestä kaakkoon ja 1100 metriä Siikaselän talosta kaakkoon.

Tällä osalla rajamerkkien N:o IV/204 ja IV/205 välillä raja leikkaa Kaulaojan ja rajamerkkien N:o IV/206 ja N:o V/1 välillä Pekellehdon ja Pyöreäjängän.

Lohko V.

(Eteläosa)

Rajamerkistä N:o V/1 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/5, joka on metsässä, 60 metriä rajan leikkaavasta metsälinjasta, Sikakankaalla.

Rajamerkistä N:o V/5 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/10, joka on Sallajoen vasemmalla rannalla, 14 metriä lounaaseen rantaviivasta.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o V/8 ja N:o V/9 välillä raja leikkaa Kiekiojan.

Rajamerkistä N:o V/10 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen keskellä Sallajokea myötävirtaa rajamerkkiin N:o V/11, joka on Sallajoen oikealla rannalla, 3 metriä pohjoiseen rantaviivasta, ja 40 metriä luoteeseen nimettömän puron laskukohdasta Sallajokeen.

Rajamerkistä N:o V/11 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/19, joka on 436 metriä koilliseen rajaa leikkaavasta polusta Koltanharjun koillispuolella.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o V/12 ja N:o V/13 välillä raja leikkaa tien Kuolajärvi - Kotala.

Rajamerkistä N:o V/19 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/44, joka on harvassa metsässä Nilitunturin koillisrinteellä, 180 metriä koilliseen metsänreunata ja noin 5.2 kilometriä lounaaseen Sätsijärvestä.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o V/26 ja N:o V/27 välillä raja leikkaa Tenniöjoen ja rajamerkkien N:o V/38 ja V/39 välillä Käärmeojan.

Rajamerkistä N:o V/44 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/59, joka on Tenniöjoen keskellä, noin 5,6 kilometriä koilliseen Sätsijärvestä.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o V/51 ja N:o V/52 välillä raja leikkaa Sätsijärven.

Rajamerkistä N:o V/59 raja kulkee yleisenä suuntana koillinen Tenniöjoen keskellä vastavirtaa rajamerkkiin N:o V/83, joka on keskellä Tenniöjokea, 1325 metriä lounaaseen rajan ja metsälinjan leikkauskohdasta, 600 metriä kaakkoon nimettömän puron laskukohdasta Tenniöjokeen ja noin 6.4 kilometriä lounaaseen rajan ja Sorsajoen leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o V/83 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/88, joka on 232 metriälounaaseen kahden nimettömän puron yhdymäkohdasta ja noin 2.8 kilometriä lounaseen rajan ja Sorsajoen leikkauskohdasta.

Rajamerkistä N:o V/88 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/97, joka on metsässä, 740 metriä etelään nimettömän puron alkukohdasta ja noin 4.0 kilometriä lounaaseen rajan ja Sorsajoen leikkauskohdasta.

Tällä lohkolla, rajamerkin N:o V/92 kohdalla kaja leikkaa Sorsajoen.

Rajamerkistä N:o V/97 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/99, joka on metsän reunassa, 276 metriä korkeuspisteestä 490.0, jättäen mainitun kukkulan Suomen puolelle.

Rajamerkistä N:o V/99 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/105, joka on Tuntsajoen oikealla rannalla, 40 metriä rantaviivasta ja 44 metriä itään nimettömän puron laskukohdasta tähän jokeen, jättäen korkeuspisteellä 460.5 varustetun kukkulan S. N. T. L:n puolelle.

Rajamerkistä N:o V/105 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o V/123, joka on 1074 metriä pohjoiseen nimettömän puron laskukohdasta Luuntaittumaojaan, jättäen Vahtikonelonvaaran Suomen ja Vahtikuusikot S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o V/105 ja N:o V/106 välillä raja leikkaa Tuntsanjoen ja rajamerkkien N:o V/109 kohdalla Jaurakkiojan ja rajamerkillä V/122 Luuntaittumaojan.

Rajamerkistä N:o V/123 raja kulkee suorana viivana koilliseen rajamerkkiin N:o 857, joka on vanhalla Suomen ja S. N. T. Liiton välisellä valtakunnanrajalla, Puitsitunturilla.

Tällä lohkolla, rajamerkkien N:o V/124 ja N:o V/125 välillä raja leikkaa nimettömän järven.

Rajamerkistä N:o 857 raja kulkee vanhaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä rajaa myöten luoteeseen rajamerkkiin N:o 858, josta edelleen rajamerkkiin N:o A-42(V/1).

(Pohjoinen osa).

Rajamerkistä N:o V/1(A-42), joka on vanhalla Suomen ja S. N: T. L:n välisellä valtakunnanrajalla, 310 metriä länteen Kuavlajärvestä, raja kulkee suorana viivana pohjoiseen rajamerkkiin N:o V/20, joka on Barentsin meren rannalla, Punaisessalahdessa, 48 metriä etelään rantaviivasta, Komminniemen länsipuolella, jättäen Kuavlajärven S. N. T. L:n puolelle.

Tällä lohkolla raja leikkaa: rajamerkkien N:o V/3 ja V/4 välillä Koivoisjärven; rajamerkkien N:o V/6 ja V/7 välillä Isonkivenjärven; rajamerkkien N:o V/7 ja N:o V/8 välillä nimettömän järven; rajamerkkien N:o V/8 ja N:o V/9 välillä Kivijärven; rajamerkkien N:o V/9 ja N:o V/10 välillä nimettömän järven; rajamerkkien N:o V/10 ja V/11 välillä kaksi nimetöntä järveä; rajamerkkien N:o V/11 ja V/12 välillä nimettömän järven; rajamerkkien N:o V/12 ja N:o V/13 välillä Kontiojärven ja kaksi nimetöntä järveä; rajamerkkien N:o V/14 ja N:o V/15 välillä nimettömän järven; rajamerkkien N:o V/15 ja V/16 välillä korkeusmerkinnällä 324,0 varustetun nimettömän järven; rajamerkkien N:o V/16 ja N:o V/17 välillä nimettömän järven sekä rajamerkkien N:o V/17 ja N:o V/18 välillä nimettömän järven.

Lohko VI.

a) Meriraja Suomenlahdella kulkee seuraavasti:

Lähtööpisteenä on maarajamerkin N:o I/1:n piste, joka on Virolahden koillisrannalla Hietasaaren itäpuolella ja jonka koordinaatit ovat phii=60°32'43'',41, lamda=27°47'45'',10.

Rajan suuntaa osoittamaan lähtööpisteestä on rajamerkin N:o I/1:n lähelle asetettu linjataulut N:o VI-1, joista alempi on rajaviivalla ja ylempi raja-aukossa Suomen puolella. Raja kulkee tästä pisteestä suorana viivana Korkisaaren ja Rautalansaaren välistä linjataulujen N:o VI-1 sekä Hetsaaren ja kaskimmäiseen Varpuluotoon Suomen puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-2 ja Paation saaren luoteisosassa sijaitsevaan Karingonniemeen S. N. T. L:n puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-2A osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste, joka on Nurmiluodon pohjoiskärjen itäpuolella, on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°32'00'',00, lamda=27°46'25'', 00 ja on se merkitty viitalla N:o 1. Tämän rajanosan atsimuutti on 222°16'47'' ja pituus 1815.9 metriä.

Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-2 ja N:o VI-2A osoittamassa suunnassa jättäen Rautalanluodon S. N. T. L:n puolelle ja Piiskaluodon itäpuolella olevan pienen luodon Suomen puolelle Leppiluodon ja Laukkaluodon välillä olevaan, edellä mainittujen linjataulujen ja Koiluodon pohjoisosaan, raja-aukkoon asetettujen linjataulujen N:o VI-3 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°30'26'',76, lamda=27°46'32'',93 ja on se merkitty viitalla N:o 2. Tämän rajanosan atsimuutti on 177°35'56'' ja pituus 2888.6 metriä.

Tästä taitepisteestä raja kulkee suorana viivana Koiluodon poikki sen raja-aukkoon rajaviivalle asetettujen linjataulujen N:ot VI-3 ja VI-3A osoittamassa suunnassa Koiluodon keskiosassa raja-aukossa olevaan suureen kiveen upotetun rautapultin kautta. Kivi on maalattu sinisellä ja punaisella värillä. Raja kulkee linjataulujen N:o VI-3A osoittamassa suunnassa tämän linjan ja Räntiön saaren eteläosaan Suomen puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-4 osoittaman linjan leikkauspisteeseen. Tämä piste, joka sijaitsee Räntiön saaren eteläpuolella, on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°30'13'',00, lamda=27°46'03'',00 ja on se merkitty viitalla N:o 3. Tämän rajanosan atsimuutti on 227°01'28'' ja sen pituus 624.5 metriä. Koiluodolla on rajaviivan kummallakin puolella 5 metrin levyinen raja-aukko.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja edelleen kulkee suorana viivana Paation saaren länsipuolella linjataulujen N:o VI-4 osoittamassa suunnassa näiden linjataulujen ja Tuuholman saaren kaakkoiskärjen edessä olevalle suurelle kivelle ja Katajaluodon länsirannalle Suomen puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-5 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°29'43'',03, lamda=27°45'50'',59 ja on se merkitty viitalla N:o 4. Tämän rajanosan atsimuutti on 191°32'24'' ja pituus 946.9 metriä.

Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana Puuluotojen ja Paation saaren välissä linjataulujen N:o VI-5 osoittamassa suunnassa näiden linjataulujen sekä Paation saaren luoteisosassa sijaitsevaan Karingonniemeen S. N. T. L:n puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-6 sekä Vanhasaaren ja Martinsaaren välisellä kannaksella rajaviivalla olevalle kivelle ja Martinsaaren luoteiskärkeen S. N. T. L:n puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-6A osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°29'19'',75 lamda=27°46'02'',59 ja se on merkitty viitalla N:o 5. Tämän rajanosan atsimuutti on 165°44'03'' ja pituus 743.4 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:ot VI-6 ja VI-6A osoittamassa suunnassa jättäen Palosaaren, Lammassaaren ja Martinsaaren S. N. T. L:n puolelle sekä Vanhasaaren Suomen puolelle Vanhasaaren välisellä kannaksella olevaan pisteeseen, joka on merkitty betoniseen rajapylvääseen upotetulla rautapultilla. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°28'17'',52, lamda=27°45'20'',49. Tämän rajanosan atsimuutti on 198°28'04'' ja pituus 2030.5 metriä.

Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana Vanhasaaren ja Martinsaaren välisellä kannaksella oleville kiville asetettujen linjataulujen N:o VI-7 osoittamassa suunnassa näiden linjataulujen ja Vanhasaaren Kallioniemeen ja Mäntyniemen etelärannalle Suomen puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-8 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste, joka on Vanhasaaren, Martinsaaren ja Lukkarin saaren välillä, on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°28'08'',30, lamda=27°44'50'',81 ja on se merkitty viitalla N:o 6. Tämän rajanosan atsimuutti on 237°49'34'' ja pituus 535.9 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-8 osoittamassa suunnassa jättäen Santion saaren Suomen puolelle sekä Satasilmän ja Pukkion saaret S. N. T. L:n puolelle näiden linjataulujen sekä Satasilmän saaren kaakkoiskärkeen ja Kavon saaren luoteiskärkeen S. N. T. L:n puolelle asetettujen linjataulejen N:o VI-9 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste, joka sijaitsee Santion ja Pukkion saarten välissä, on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°27'03'',31, lamda=27°44'49'',69 ja on se merkitty viitalla N:o 7. Tämän rajaosan atsimuutti on 180°29'08'' ja pituus 2011.7 metriä.

Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-9 osoittamassa suunnassa Santion ja Parrion eteläpuolitse Kinnarinhellin ja Kinnarien saarten välissä olevaan, edellä mainittujen linjataulujen ja Santion saaren kaakkoiskärjessä Suomen puolella sijaitsevien linjataulujen N:o VI-10 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°26'14'',25, lamda=27°41'36'',61 ja on se merkitty viitalla N:o 8. Tämän rajanosan atsimuutti on 242°48'29'' ja pituus 3320.5 metriä.

Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-10 osoittamassa suunnassa jättäen Kinnarit S. N. T. L:n ja Kinnarinhellin Suomen puolelle Kinnarinhellin eteläpuolella olevaan, edellämainittujen linjataulujen ja Yöpuinen-nimisen saaren länsirannalle sekä Hanskinlahden luoteisrannalle, 250 metriä rantaviivasta olevalle kalliolle Suomen puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-11 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°26'00'',00, lamda=27°41'10'',00 ja on se merkitty viitalla N:o 9. Tämän rajanosan atsimuutti on 222°42'06'' ja pituus 600.2 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-11 osoittamassa suunnassa jättäen Hämenluodon ja Pitkäluodon S. N. T. L:n puolelle sekä Ryssänleton, Korkiaisen ja Huovarin saaret Suomen puolelle Huovarin eteläkärjen itäpuolella olevaan pisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=60°23'29'',00, lamda=27°43'30'',00 ja on se merkitty viitalla N:o 10. Tämän rajaosan atsimuutti on 155°20'56'' ja pituus 5141.7 metriä.

Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana Jähin saaren kaakkoisrannalla olevan pisteen kautta, joka on merkitty betoniseen rajamerkkiin N:o VI-12 upotetulla rautapultilla ja jonka koordinaatit ovat phii=60°19'27'',93, lamda=27°36'59'',60 jättäen Kivikartin, Pöysärin, Majakartin sekä Jähin saaret lukuunottamatta Jähin saaren kaakkoiskärkeä Suomen puolelle pisteeseen, jonka koordinaatit ovat phii=60°15'15'',97, lamda=27°30'13'',82 ja joka on Suomen sekä S. N. T. L:n yhteisen valtakunnanrajan päätepiste Suomenlahdella ja merkitty viitalla N:o 14. Tämän rajanosan atsimuutti on 218°47'12'' ja pituus 19550.5 metriä.

Tälle rajaosalle on paitsi edellä mainittuja viittoja N:ot 10 ja 14 vielä asetettu seuraavat viitat, joiden koordinaatit ovat:

Viitta N:o 11:

P=60°21'24'',65, L=27°40'08'',36

Viitta N:o 12:

P=60°18'17'',81, L=27°35'06'',45

Viitta N:o 13:

L=60°16'46'',91, L=27°32'40'',02.

Suomen ja S. N. T. L:n välisen valtakunnanmerirajan päätepiste sijaitsee Suomen aluevesien entisellä rajalla.

Suursaaren (Hogland) pohjoispuolella Suomen aluevesien raja kulkee maridiaanien 27°13'20'' ja 26°45'50'' itäistä pituutta välillä parallelia 60°12'00'' pohjoista leveyttä pitkin ja Neuvostoliiton aluevesien raja samalla alueella kulkee pitkin sitä murtoviivaa, joka kulkee seuraavien koordinaattien kautta:

P=60°08'30''; L=27°04'07''

P=60°08'30''; L=26°57'25''

P=60°08'12''; L=26°54'25''

P=60°05'00''; L=26°49'00''

b) Meriraja Barentsin merellä kulkee seuraavasti:

Lähtöpisteenä on maarajamerkin N:o V/20 piste, joka sijaitsee Punaisessalahdessa olevaan Hukkalahteen laskevan Hukkajoen suussa olevalla niemellä, joka sijaitsee 48 metrin päässä rantaviivasta etelään ja jonka koordinaatit ovat phii=69°40'05'',91, lamda=31°39'21'',33.

Rajan suuntaa osoittamaan lähtöpisteestä on asetettu linjataulut N:o VI-01, joista alempi sijaitsee rajamerkin N:o V/20 kohdalla ja ylempi kurussa Hukkajoen vasemmalla rannalla Suomen alueella. Tästä pisteestä raja kulkee suorana viivana edellä mainittujen linjataulujen sekä Punaisessalahdessa sijaitsevasta Punaisestaniemesta lounaaseen olevalle niemelle S. N. T. L:n puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-02 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=69°40'32'',00, lamda=31°39'21'',00. Tämän rajanosan atsimuutti on 359°45'19'' ja pituus 808.5 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-02 osoittamassa suunnassa näiden linjataulujen ja linjataulujen N:o VI-03 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Jälkimmäisistä linjatauluista on alempi asetettu Punaisenlahden länsirannalla olevan Hirvasniemen itäosaan Suomen puolelle ja ylempi kuruun Hukkajoen oikealle rannalle S. N. T. L:n puolelle. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=69°40'42'',95, lamda=31°38'31'',15. Tämän rajanosan atsimuutti on 302°17'07' ja sen pituus 635.2 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-03 osoittamassa suunnassa näiden linjataulujen ja Suomen puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-04 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Jälkimmäisistä linjatauluista on alempi asetettu Huutoniemen pohjoisosaan ja ylempi Pikku Maattivuonon länsirannalle, Paitahaminan lahden kaakkoispuolelle. Tämä piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=69°44'00'',00, lamda=31°34'30'',00. Tämän rajanosan atsimuutti on 337°00'59'' ja pituus 6635.1 metriä.

Tästä pisteestä raja edelleen kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-04 osoittamassa suunnassa näiden linjataulujen ja Pienen Heinäsaaren eteläosassa Suomen puolella olevien, rajan taitepistettä osoittavien apulinjamerkkien osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Alempana apulinjamerkkinä on suorakaiteen muotoinen punaisella pystyraidalla varustettu valkoinen taulu ja ylempänä purjehdusmerkki, jonka muodostaa latvamerkillä varustettu tanko, minkä juurelle on ladottu kiviä ja joka merkki on maalattu valkoiseksi ja varustettu punaisella raidalla. Viimeksi mainittu piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=69°49'00'',00, lamda=31°40'00'',00. Tämän rajanosan atsimuutti on 20°47'35'' ja pituus 9948.1 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana jättäen Heinäsaaren ja Pienen Heinäsaaren Suomen puolelle Heinäsaaressa Suomen puolella olevien apulinjamerkkien ja Pummangin niemen (Srednij) länsirannalle lähelle Kylmäpääntunturia S. N. T. L:n puolelle asetettujen linjataulujen N:o VI-05 osoittamien linjojen leikkauspisteeseen. Heinäsaarella olevana alempana apulinjamerkkinä on suorakaiteen muotoinen punaisella pystyraidalla varustettu valkoinen taulu ja ylempänä Heinäsaaren loisto. Viimeksi mainittu piste on rajan taitepiste, sen koordinaatit ovat phii=69°51'07'',24, lamda=31°41'45'',87. Tämän rajanosan atsimuutti on 16°00'13'' ja pituus 4102.6 metriä.

Viimeksi mainitusta pisteestä raja kulkee suorana viivana linjataulujen N:o VI-05 osoittamassa suunnassa pisteeseen, jonka koordinaatit ovat phii=69°54'24'',90, lamda=31°40'51'',92. Tämä piste on Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanmerirajan päätepiste. Tämän rajaosan atsimuutti on 354°38'21'' ja pituus 6153.0 metriä.

Huomatus: Sanoilla "vanha Suomen ja S. N. T. Liiton välinen valtakunnanraja" eli "vanha Suomalais-Neuvostolainen raja" ymmärretään Suomen ja S. N. T. Liiton välistä valtakunnanrajaa, joka on kuvattu "Yleisessä pöytäkirjassa Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajankäynnistä Suomenlahdelta Vaitolahteen Pohjoisen Jäämeren rannalle", joka on allekirjoitettu Moskovassa huhtikuun 28 päivänä 1938 ja tähän yleiseen pöytäkirjaan liittyvissä asiakirjoissa.

Liitteet:

1. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevien rajamerkkien luettelo 45 sivulla.

2. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisellä valtakunnanrajalla olevien rajamerkkien välisten taitekulmien, rajan taitepisteiden koordinaattien, rajamerkkien välimatkojen sekä niiden välisten suuntakulmien luettelo 49 sivulla.

3. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan kartat:

a) maalohkoilta 27 lehteä

b) merilohkoilta 7 lehteä.

4. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan murtoviivamittauksen kaaviot 17 lehdellä.

5. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan kolmioimisen kaavio.

6. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisen valtakunnanrajan rajamerkkien pöytäkirjat kääntöpuolella olevine karttaluonnoksineen 1036 sivulla.

7. Suomen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton välisellä merirajalla olevien linjataulujen pöytäkirjat 20 sivulla.

Tämä Rajankuvaus-pöytäkirja on Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvosto-Tasavaltojen Liiton Hallituksen vahvistettava ja astuu voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu.

Laadittu 4:nä alkuperäisenä kappaleena, joista kaksi kappaletta suomenkielellä ja kaksi kappaletta venäjänkielellä. Kumpikin teksti on yhtä pätevä.

Allekirjoitettu Imatralla, 18 päivänä marraskuuta 1940.

Rajankuvauspöytäkirjan liite.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajankäynti-keskuskomitean lisäpöytäkirja helmikuun 8. päivältä 1941.

Täydentääkseen Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajan rajankuvauspöytäkirjan alakomiteoille rajankäyntiasiakirjojen valmistamisesta annettujen ohjeiden mukaiseksi (4 §, e k.) delegatiot päättivät liittää siihen luettelon niistä joissa, järvissä ja Suomenlahdessa sijaitsevista saarista, joiden kautta tai välitse rajaviiva kulkee, merkintöineen mille maalle ne kuuluvat.

Liite: luettelo 11 lehdellä.

(luettelo on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.