1/1937

Yleissopimus täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi.

Osapuolet, haluten täydellisemmin taata naisten ja lasten kaupan ehkäisemisen

ja tutustuttuaan naisten ja lasten kauppaa tutkivan komitean kahdennentoista istuntonsa töistä Kansainliiton neuvostolle antamaan selostukseen sisältyviin suosituksiin,

sekä päätettyään täydentää uudella sopimuksella 18 päivänä toukokuuta 1904 sekä 4 päivänä toukokuuta 1910 ja 30 päivänä syyskuuta 1921 solmittuja sopimuksia naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä,

ovat tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

(valtuutettujen nimet),

jotka esitettyään oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla.

Jokainen, joka tyydyttääkseen toisen himoja saa täysi-ikäisen neitosen tai naisen, vaikkapa hänen suostumuksellaan, vastaanottamaan toimen, vie hänet pois tai erottaa hänet ympäristöstään saattaakseen hänet haureuden välikappaleeksi toisessa maassa, on rangaistava myös silloin, kun ne eri teot, jotka muodostavat rikoksen, ovat suoritetut eri maissa.

Yritys on niinikään rangaistava, samoin, lain säätämissä rajoissa, rikoksen valmistelua tarkoittavat teot.

Tämän artiklan tarkoittamassa merkityksessä sana "maa" käsittää myös asianomaisen korkean sopimuspuolen siirtomaat ja suojelualueet sekä sen yliherruuden alaiset tai sille huoltoalueiksi uskotut alueet.

2 artikla.

Ne korkeat sopimuspuolet, joiden lainsäädäntö tätä nykyään on riittämätön edellisessä artiklassa määriteltyjen rikoksien vastustamiseksi, sitoutuvat ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta nämä rikokset tulisivat törkeytensä mukaan rangaistuiksi.

3 artikla.

Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat antamaan toisilleen jokaisesta kumpaa sukupuolta tahansa olevasta henkilöstä, joka on tehnyt tai yrittänyt tehdä jonkun tässä sopimuksessa tai naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä vuosina 1910 ja 1921 tehdyissä sopimuksissa tarkoitetuista rikoksista, jos ne eri teot, jotka muodostavat rikoksen, oli tehty tai aijottu tehdä eri maissa, seuraavat tiedot (tai sisäisten lakien ja määräysten puitteissa annettavissa olevat vastaavat tiedot):

a) Langettavat tuomiot kaikkine muine hyödyllisine ja saatavissa olevine tietoineen rikoksen tekijästä, kuten esim. häntä koskevat henkilöllisyystiedot, hänen tunnusmerkkinsä, sormenjälkensä, valokuvansa, poliisin hallussa olevat häntä koskevat asiakirjat, selostus hänen menettelytavastaan.

b) Ilmoitus häneen kohdistuneista, maahantulon ehkäisemistä tai maasta karkoittamista tarkoittavista toimenpiteistä.

Pariisissa 18 päivänä toukokuuta 1904 tehdyn sopimuksen ensimmäisen artiklan mukaan määrätyt viranomaiset lähettävät nämä asiakirjat ja tiedot suoraan ja viipymättä niiden maiden viranomaisille, joita asia kussakin erikoisessa tapauksessa koskee. Näin on meneteltävä, mikäli mahdollista, kaikissa tapauksissa, joissa asianmukaisesti on todettu rikos, langetettu tuomio tai annettu maahantulokielto tai karkoitusmääräys.

4 artikla.

Jos korkeiden sopimuspuolten välillä syntyy jokin erimielisyys tämän sopimuksen tai vuosien 1910 ja 1921 sopimusten tulkinnasta tai soveltamisesta ja jos sitä ei ole voitu tyydyttävällä tavalla ratkaista diplomaattista tietä, se on selvitettävä kansainvälisten riitojen selvittämisestä sopimuspuolten kesken voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Ellei riitapuolten kesken ole tällaisia määräyksiä voimassa, alistavat ne riidan välimiesoikeudelliseen tai oikeudelliseen menettelyyn. Mikäli muun tuomioistuimen valinnasta ei sovita, alistavat ne erimielisyyden, jonkun niistä sitä vaatiessa. Pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos ne kaikki ovat osallisina mainitun tuomioistuimen perussääntöä koskevassa pöytäkirjassa 16 päivältä joulukuuta 1920. ja, elleivät ne kaikki ole siinä osallisina, kansainvälisten riitaisuuksien rauhanomaisesta ratkaisemisesta 18 päivänä lokakuuta 1907 tehdyn sopimuksen mukaisesti muodostetun välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

5 artikla.

Tämä sopimus, jonka ranskankielinen ja englanninkielinen teksti ovat yhtä todistusvoimaisia, päivätään tälle päivälle ja on se huhtikuun 1 päivään asti vuonna 1934 oleva avoin allekirjoitettavaksi Kansainliiton jäsenten tai niiden Liittoon kuulumattomien valtioiden puolesta, joilla on ollut edustajansa tätä sopimusta valmistaneessa konferenssissa tai joille Kansainliiton neuvosto on tässä tarkoituksessa lähettänyt jäljennöksen tästä sopimuksesta.

6 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat toimitetaan Kansainliiton pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Kansainliiton jäsenille sekä edellisessä artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

7 artikla.

Huhtikuun 1 päivästä vuonna 1934 alkaen saattaa jokainen Kansainliiton jäsen sekä jokainen 5 artiklassa tarkoitettu Liittoon kuulumaton valtio liittyä tähän sopimukseen.

Liittymiskirjat toimitetaan Kansainliiton pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Kansainliiton jäsenille sekä mainitussa artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

8 artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan 60 päivänä siitä lukien kun Kansainliiton pääsihteeri on vastaanottanut kaksi ratifioimis- tai liittymiskirjaa.

Kansainliiton pääsihteerin tulee rekisteröidä se sen voimaantulopäivänä.

Myöhemmät ratifioimiset ja liittymisilmoitukset tulevat oikeusvoimaisiksi 60 päivänä siitä lukien, kun pääsihteeri on ne vastaanottanut.

9 artikla.

Tämä sopimus voidaan irtisanoa Kansainliiton pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Sellainen irtisanonta tulee oikeusvoimaiseksi vuoden kuluttua sen vastaanottamisesta ja vaikuttaa ainoastaan sen korkean sopimuspuolen kohdalta, joka on sen tehnyt.

10 artikla.

Jokainen korkea sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen taikka liittyessään siihen selittää, ettei se sitoudu mihinkään velvoituksiin kaikkien tai määrättyjen siirtomaidensa, suojelualueidensa, merentakaisten alueidensa tai alueiden puolesta, jotka on asetettu sen yliherruuteen tai annettu sille huoltoalueeksi.

Jokainen korkea sopimuspuoli voi myöhemmin ilmoittaa Kansainliiton pääsihteerille, että tätä sopimusta on sovellettava kaikkiin tai määrättyihin niistä sen alueista, joita edellisen kappaleen määräysten nojalla annettu selitys on koskenut. Tämä ilmoitus tulee oikeusvoimaiseksi 60 päivänä siitä lukien, kun pääsihteeri on sen vastaanottanut.

Jokainen korkea sopimuspuoli voi, milloin tahansa, osaksi tai kokonaan peruuttaa toisessa kappaleessa tarkoitetun selityksen. Tässä tapauksessa tämä peruutusilmoitus tulee oikeusvoimaiseksi vuoden kuluttua sen jälkeen, kun Kansainliiton pääsihteeri on sen vastaanottanut.

Pääsihteeri saattaa 9 artiklassa tarkoitetut irtisanomiset ja tämän artiklan mukaisesti vastaanottamansa selitykset kaikkien kansainliiton jäsenten ja 5 artiklassa tarkoitettujen Liittoon kuulumattomien valtioiden tietoon.

Huolimatta tämän artiklan ensimäisen kappaleen nojalla tehdystä selityksestä, on 1 artiklan kolmatta kappaletta edelleen sovellettava.

Vakuudeksi edellämainitut valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genèvessä yhdentenätoista päivänä lokakuuta tuhat yhdeksänsataa kolmekymmentäkolme yhtenä kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon ja josta oikeiksi todistetut jäljennökset lähetetään kaikille Kansainliiton jäsenille ja 5 artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.