24/1933

Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään täten, että Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuonnin ehkäisemiseksi Lontoossa 13 päivänä lokakuuta 1933 tehty sopimus on oleva voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1933.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuonnin ehkäisemiseksi tehty sopimus

Suomen Tasavallan Presidentti ja hänen Majesteettinsa Ison-Britannian, Irlannin sekä brittiläisten merentakaisten dominioiden kuningas, Intian Keisari

katsoen molempien maiden välillä vallitseviin ystävällisiin suhteisiin ja ottaen huomioon syyskuun 29 päivänä 1933 Suomen hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä molempien maiden välisen kaupan yhä edelleen helpottamiseksi tehdyn sopimuksen:

haluten olla yhteistyössä alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuonnin estämiseksi,

ovat päättäneet tehdä sitä varten sopimuksen ja ovat sen mukaisesti nimittäneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Herra Georg Achates Gripenberg'in Suomen Tasavallan Lontoossa olevan erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin;

Hänen Majesteettinsa Ison-Britannian, Irlannin sekä brittiläisten merentakaisten dominioiden kuningas, Intian Keisari:

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin puolesta:

Sir Victor Wellesley'n K. C. M. G., C. B., Ulkoasiain vara-alivaltiosihteerin;

jotka, esitettyään toisilleen hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa oleviksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla.

1) Korkeat sopimuspuolet selittävät vakaan tarkoituksensa olevan ylläpitää periaatetta,

a) että kolme meripeninkulmaa rannikkoviivasta ulospäin luodeveden merkistä mitattuna muodostaa aluevesien oikean rajan; ja

b) että, ellei heidän välillään ole tehty siitä sopimusta, kumpikaan heistä ei voi harjoittaa tuomiovaltaa toisen aluksiin aluevesiensä rajan ulkopuolella, paitsi tosiasiallisen ja keskeytymättömän aluksen takaa-ajon kestäessä, jos takaa-ajo on laillisesti alotettu aluevesillä ja sitä on jatkettu avomerelle.

2) Tämän artiklan 1) kohdan b) alikohdan määräyksien ei ole millään tavoin katsottava ratkaisevan kysymystä sodankäyntiä tai puolueettomuutta koskevien oikeuksien käyttämisestä sodan aikana.

2 artikla.

1) Hänen Majesteettinsa Ison-Britannian, Irlannin sekä brittiläisten merentakaisten dominioiden Kuningas, Intian Keisari (alempana nimitetty Hänen Majesteettinsa) suostuu siihen, ettei hän tee vastaväitteitä, jos Suomen viranomaiset Suomen aluevesien ulkopuolella mutta alempana määrätyllä alueella,

a) astuvat johonkin hänen alempana määriteltyihin aluksiinsa tekemään aluksessa olijoille kysymyksiä ja tutkimaan aluksen papereita saadakseen tietää, yrittääkö alus tai siinä olevat tuoda tai ovatko he tuoneet alkoholipitoisia juomia Suomen alueelle siellä voimassa olevien lakien vastaisesti;

b) toimittavat tarkastuksen aluksessa, jos kyselyt ja tutkimus ovat osoittaneet olevan kyllin aihetta epäillä, että sellaista maahantuontia yritetään tai että maahantuonti on tapahtunut; tai

c) pidättävät aluksen ja saattavat sen Suomen satamaan tuomittavaksi Suomen alkoholipitoisten juomien maahantuontia koskevien lakien mukaisesti, jos kyselyt, tutkimus ja tarkastus antavat kyllin syytä olettamukselle, että alusta on käytetty tai aiottu käyttää sanottujen lakien rikkomiseen, kuitenkin sillä ehdolla, ettei mihinkään tässä kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin ryhdytä mitään alusta vastaan ennenkuin Suomen Valtioneuvosto on 9 päivänä toukokuuta 1932 aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomain salakuljetuksen ehkäisemisestä annetun Suomen lain mukaisesti tehnyt sitä tarkoittavan päätöksen kustakin sellaisesta aluksesta ja sellaisen aluksen nimi on epäiltynä aluksena ilmoitettu Hänen Majesteettinsa Helsingissä olevalle diplomaatti-edustajalle.

2) Alukset, joihin edellä olevan kohdan määräykset soveltuvat ovat yksityiset alukset a) joiden netto rekisteritonnisto ei ole yli 500 tonnia, b) joiden omistaja, rahtaaja tai käyttäjä ei ole hallitus tai hallituksen osasto Hänen Majesteettinsa dominioissa tahi hänen suojeluksessaan olevilla alueilla tai joillakin alueilla, joissa Hänen Majesteettinsa harjoittaa huoltovaltaa, ja c) jotka on merkitty rekisteriin Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Newfoundlandissa tai jossakin Hänen Majesteettinsa siirtomaassa tahi jollakin Hänen Majesteettinsa suojeluksessa olevalla alueella tai jollakin huoltoalueella, jossa Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus harjoittaa huoltovaltaa, tahi jotka on merkitty rekisteriin Britannian lakien mukaisesti jossakin vieraassa maassa, jossa Hänen Majesteettinsa harjoittaa eksterritoriaalisia oikeuksia.

3) Alue, johon on viitattu tämän artiklan 1) kohdassa ulottuu sellaisen matkan päähän Pohjanlahdessa tai Suomenlahdessa Suomen rannikosta (mukaan lukien Ahvenanmaan ja muut Suomen saaret), minkä kulkee yhdessä tunnissa a) kysymyksessä alus tai b) siinä tapauksessa, että alkoholijuomia on kuljetettu tai aiottu kuljettaa Suomen alueelle jollakin toisella aluksella, tällainen alus.

3 artikla.

1) Tämän sopimuksen perusteella ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin mitään alusta tai ketään henkilöä vastaan eikä sellaista alusta julistaa menetetyksi tai henkilöä saattaa rangaistukseen Suomen lakien mukaisesti sellaisten alkoholijuomien pitämisestä laivassa, a) jotka ovat merkityt laivan varastoon kuuluviksi, tai kuuluvat matkustaville tai laivaan kuuluville henkilöille ja jotka eivät ylitä matkaa varten kohtuudella tarvittavia määriä sekä joista on asianmukaisesti Suomen tullilakien mukaan annettu ilmoitus, tai b) jotka muodostavat lastin, joka on aiottu Suomen ulkopuolella olevaan satamaan, sekä ovat koko ajan sinetöidyt laivan ollessa Suomen aluevesillä tai satamissa, tahi c) jotka muodostavat maahantuontia varten Suomeen voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti tarkoitetun lastin.

2) Rangaistukset, jotka Suomessa määrätään alkoholijuomien laittomasta maahantuonnista laivoille tai niiden kanssa tekemisessä oleville henkilöille, ovat määrättävät siten, että ne kohtaavat ainoastaan todella syyllisiä henkilöitä. Mitään alusta ei missään olosuhteissa saa - välittömästi tai välillisesti - pitää vakuutena minkään sellaisten sakkojen tai kulujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat siitä, että yksi tai useampi miehistöön kuuluvista tai aluksella olevista henkilöistä on laittomasti merkityksettömin määrin tuonut maahan alkoholijuomia, jos aluksen omistaja tai päällikkö ei itse ole syypää laittomaan maahantuontiin eikä heidän voida katsoa jättäneen harjoittamatta tarpeellista valvontaa asiassa, mikäli koskee laivassa olevan lastin määrää ja muita seikkoja.

4 artikla.

1) Suomen Tasavallan hallitus suorittaa täyden korvauksen kaikesta menetyksestä tai vahingosta, joka Suomen viranomaisten toimenpiteistä, heidän toimiessaan alkoholijuomien laittoman Suomeen tuonnin estämiseksi aiheutuu jollekin alukselle, joka on merkitty rekisteriin jollakin ylempänä olevan 2 artiklan 2) c) kohdassa mainitulla alueella, elleivät ne ole tämän sopimuksen mukaisia tai ovat tämän sopimuksen edellä olevien määräysten vastaisia tahi ovat katsottavat tämän sopimuksen myöntämien oikeuksien ylittämiseksi, niihin luettuina kaikki tapaukset, joissa on todettu, että alus ei tosiasiallisesti ole tuonut eikä yrittänyt tuoda laittomasti väkijuomia Suomeen.

2) Kaikki edellisen kohdan mukaiset vaatimukset on jätettävä, jos Hänen Majesteettinsa sitä pyytää, ratkaistaviksi yhdelle välitystuomarille, jonka valitsemisesta korkeat sopimuspuolet yhteisesti sopivat, tai, ellei sitä voida tehdä, Pysyvän Kansainvälisen Tuomioistuimen puheenjohtaja nimittää.

3) Ei ole välttämätöntä, että asianosaisten henkilöiden pitäisi olla turvautuneita Suomen tuomioistuimissa heille tarjona oleviin oikeuskeinoihin ennenkuin Hänen Majesteettinsa esittää jonkun vaatimuksen edellisen kohdan mukaisesti.

5 artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä. Kumpikin korkea sopimuspuoli voi sanoa sen irti milloin tahansa antamalla siitä tiedonannon toiselle diplomaattista tietä. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sitä koskevan tiedonannon vastaanottamisesta.

Vakuudeksi ovat allekirjoittaneet valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja kiinnittäneet siihen sinettinsä.

Tehtiin Lontoossa 13 päivänä lokakuuta 1933 kahtena kappaleena englanninkielellä.

Selitys.

Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen allekirjoittanut valtuutettu selittää Suomen hallituksen puolesta, ettei mikään tässä sopimuksessa vaikuta niihin Suomen hallituksen oikeuksiin, jotka perustuvat toisten valtojen kanssa tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin tai niiden kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen.

Tehtiin Lontoossa 13 päivänä lokakuuta 1933.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.