12/1933

Asetus Suomen ja Kanadan välisen postiosoitusten vaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sittenkun postiosoitusten vaihdosta Suomen ja Kanadan kesken Ottawassa lokakuun 28 päivänä 1925 ja Helsingissä saman vuoden jolukuun 18 päivänä allekirjoitetun sopimuksen sijaan tuleva sopimus postiosoitusten vaihdosta molempien maiden kesken on allekirjoitettu Helsingissä helmikuun 23 päivänä 1933 ja Ottawassa seuraavan maaliskuun 31 päivänä, säädetään täten ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan toukokuun 1 päivänä 1933.

Helsingissä huhtikuun 27 päivänä 1933.

Postiosoitusten vaihdosta Suomen Tasavallan ja Kanadan (Dominion of Canada) kesken tehty Ottawassa lokakuun 28 päivänä 1925 ja Helsingissä joulukuun 18 päivänä 1925 allekirjoitetun sopimuksen sijaan tuleva sopimus.

Parantaakseen postiosoitusten vaihtoa Kanadan ja Suomen Tasavallan välillä ovat allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, sopineet seuraavasta:

I artikla.
Sopimuksen laajuus.

1. Kanadan ja Suomen Tasavallan välille järjestetään säännöllinen postiosoitusten vaihto.

2. Kumpikin maa lähettää toiselle luettelon niistä postitoimipaikoista, jotka ovat oikeutettuja vaihtamaan postiosoituksia.

II artikla.
Vaihtopostitoimipaikat.

Postiosoitusten vaihto tapahtuu vaihtopostitoimipaikkojen välityksellä. Kanadan puolella on vaihtopostitoimistona Ottawa ja Suomen puolella Helsinki.

III artikla.
Enimmäismäärä.

Suurin määrä Suomessa asetetusta osoituksesta ei saa nousta Kanadan rahaksi muunnettuna yli 100 dollarin. Enimmäismäärä Kanadassa asetetusta osoituksesta on 100 Kanadan dollaria vastaava määrä Suomen rahassa.

IV artikla.
Maksut.

1. Kummallakin hallinnolla on oikeus aika ajoin vahvistaa se maksu, joka on suoritettava sen asetettavista postiosoituksista, ehdolla, että se ilmoittaa toiselle hallinnolle taksansa, jotka määrätään tämän sopimuksen mukaisesti, sekä kaikki siihen myöhemmin tehtävät muutokset.

2. Kumpikin hallinto pitää ne maksut, jotka se asetetuista osoituksista on yleisöltä kantanut, mutta hyvittää toista hallintoa neljännesprosentilla (1/4 %) niistä osoituksista, jotka se on asettanut ja jotka toinen hallinto on maksanut.

V artikla.
Rahalaji.

Lähettäjän maksaman osoitusmäärän ja vastaanottajalle suoritettavan määrän tulee olla asianomaisen maan laillista rahaa.

VI artikla.
Muuntokurssi.

1. Jokainen osoitus asetetaan osoitemaan rahassa.

2. Kumpikin hallinto vahvistaa muuntokurssin ja muuntaa osoitemaan rahaksi sen postitoimipaikoissa laadittujen osoitusten määrät.

3. Kumpikin hallinto ilmoittaa viipymättä toiselle muuntokurssin muutoksesta.

VII artikla.
Lähettäjän annettavat tiedot.

Jokaisen, joka haluaa lähettää postiosoituksen, on ilmoitettava sekä lähettäjän että vastaanottajan täydellinen nimi ja etunimet tahi ainakin yhden etunimen alkukirjain taikka sen liikkeen tai yhtiön nimi, joka on lähettäjänä tai vastaanottajana, sekä lähettäjän ja vastaanottajan tarkka osoite kuin myös Kanadassa maksettavissa postiosoituksissa se maakunta, missä maksava postitoimipaikka sijaitsee.

VIII artikla.
Erehdysten oikaisu.

Jos halutaan lähettäjän tai vastaanottajan nimen tai osoitteen oikaisua, on osoitemaan postihallinnon tehtävä tästä pyyntö sen maan keskushallinnolle, jossa osoitus on asetettu.

IX artikla.
Osoitusten kaksoiskappaleet.

Osoituksen kaksoiskappaleen saa asettaa ainoastaan osoitemaan keskushallinto ja niiden määräysten mukaisesti, jotka ovat voimassa osoitusten kaksoiskappaleiden asettamisesta siinä maassa.

X artikla.
Takaisinmaksu.

1. Osoitusta ei saa maksaa takaisin, ennenkuin osoitemaan keskushallinto on todennut, ettei osoitusta ole maksettu ja että sanottu hallinto on antanut valtuuden takaisin maksamiseen.

2. Kunkin kuukauden lopussa on kummankin hallinnon laadittava ja toiselle lähetettävä kaksikappaleinen luettelo, joka sisältää ilmoitukset kustakin osoituksesta, minkä toinen hallinto kuukauden kuluessa on valtuuttanut toisen lähettäjälle takaisin maksamaan (katso E-liitettä).

XI artikla.
Vanhentuneet osoitukset.

1. Postiosoitukset, joita ei ole maksettu sen kuukauden viimeistä päivää seuraavien kahdentoista kuukauden kuluessa, jonka aikana ne on asetettu, ovat vanhentuneet ja maksetut määrät tulevat postiinjättömaan hyväksi.

2. Kunkin kuukauden lopussa laatii kumpikin hallinto ja lähettää toiselle kaksikappaleisen luettelon ynnä ilmoituksen kustakin osoituksesta, joka tämän artiklan perusteella on vanhentunut (katso F-liitettä).

XII artikla.
Maksutodistus.

1. Postiosoituksen lähettäjä voi saada todistuksen osoituksen maksamisesta suorittamalla etukäteen määrätyn maksun, joka on yhtä suuri kuin se maksu, mikä kyseessäolevassa maassa kannetaan kirjatun lähetyksen saantitodistuksesta; tämä joutuu kokonaisuudessaan postiinjättömaan hallinnolle.

2. Maksutodistus laaditaan tähän liitetyn kaavan mukaiselle tai muotoiselle "A"-lomakkeelle.

3. Maksutodistuksen laatii se postitoimipaikka, joka suorittaa maksamisen, ja sen lähettää suoraan postiinmaksutoimipaikkaan, joko maksun suorittanut tai vaihtopostitoimipaikka siinä maassa, jossa maksaminen on tapahtunut.

XIII artikla.
Maksaminen.

Postiosoitukset, jotka toinen maa asettaa toiselle, ovat maksamisen puolesta niiden määräysten alaiset, jotka koskevat osoitemaan kotimaisten postiosoitusten maksamista.

XIV artikla.
Postiosoitusluettelot.

1. Helsingin ja Ottawan vaihtopostitoimipaikat merkitsevät luetteloon jokaisen osoituksen määrän postiinmaksumaan rahassa sekä sitä vastaavan arvon postistamaksumaan rahassa. Jokaiseen luetteloon otetaan siihen merkittyjen osoitusten kokonaisluku ja kokonaismäärä molempien maiden rahassa sekä muuntokurssi. Tämän luettelon mukana tulee seurata ilmoitus, joissa jokaisesta osoituksesta arapialaisin numeroin ja latinalaisin kirjaimin ilmoitetaan: postiinmaksutoimipaikan nimi, järjestysnumero, asettamispäivä, määrä kummankin maan rahassa, vastaanottajan nimi ja osoite sekä lähettäjän nimi.

2. Kansainväliseksi numeroksi nimitetty numero merkitään luetteloon kirjoitettuihin osoituksiin peräkkäisessä järjestyksessä, alkaen 1:stä kunkin vuoden tammikuun ensimäisenä päivänä.

3. Kukin luettelo numeroidaan niinkään jaksottain, alkaen 1:stä joka vuoden tammikuun ensimäisenä päivänä.

4. Niin pian kuin vastaanottava vaihtopostitoimipaikka on todennut luettelon puuttuvan, pyydetään sitä lähettäneeltä vaihtopostitoimipaikalta, joka sattuvissa tapauksissa viipymättä lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kyseellisestä luettelosta ja ilmoituksista.

XV artikla.
Maksamistapa.

1. Niin pian kuin vastaanottavaan vaihtopostitoimipaikkaan on saapunut luettelo sekä ilmoitukset, laatii tämä luettelon ja mukana olevien ilmoitusten perusteella postiosoitukset sekä lähettää ne sen jälkeen asianomaisille vastaanottajille tai maksaville postitoimipaikoille niiden määräysten mukaisesti, jotka postiosoitusten maksamisesta siinä maassa ovat voimassa.

2. Jos luettelossa tai ilmoituksessa on virheitä, joita vastaanottavassa vaihtopostitoimipaikassa ei voida oikaista, pyytää tämä mahdollisimman pian selvitystä lähettävältä vaihtopostitoimipaikalta sekä siirtää postiosoituksen maksamisen siksi kunnes pyydetyt ilmoitukset ovat saapuneet.

XVI artikla.
Kuukausitilitykset.

1. Kunkin kuukauden lopussa tulee Suomen posti- ja lennätinhallituksen lähettää postiministeriölle Ottawaan (Division des finances, Service des mandants de poste) kaksikappaleinen tili, johon otetaan seuraavat erät:

a) Kanadan saatavaksi postistamaksumaan rahassa: niiden luetteloiden kokonaismäärä, jotka kuukauden kuluessa on lähetetty Helsingistä, lisäämällä neljännesprosentin (1/4 %) Kanadassa maksettujen osoitusten määrään ja vähentämällä niiden osoitusten kokonaismäärän, joiden takaisinmaksamiseen Suomessa on saatu valtuutus, samoin kuin niiden Suomessa laadittujen osoitusten kokonaismäärä, jotka vanhentuneina on palautettu postinjättömaahan.

b) Suomen saatavaksi osoitemaan rahassa: niiden luetteloiden kokonaismäärä, jotka kuukauden kuluessa on lähetetty Ottawasta, lisättynä neljännes prosentilla (1/4 %). Suomessa maksetuista osoituksista ja vähentämällä niiden osoitusten kokonaismäärä, joiden takaisin maksamiseen Kanadassa on valtuutus saatu, samoin kuin kokonaismäärä Kanadassa laadituista osoituksista, jotka vanhentuneina on palautettu postiinjättömaahan.

2. Postiosoitusten tili laaditaan oheisen "H"-kaavan mukaisesti ja sen mukana seuraa täydellinen yhdistelmä niissä luetteloissa olevista ilmoituksista, jotka kumpikin maa on lähettänyt toiselle, samoin kuin takaisin maksetuista ja vanhentuneista osoituksista. Kappale asianmukaisesti hyväksytystä tilista palautetaan Suomen posti- ja lennätinhallitukselle.

XVII artikla.
Tilin saldo.

1. Tilin saldon määräämiseksi, mikä aina on ilmoitettava velkovan maan rahassa, muunnetaan pienimpi saatava sen maan rahalajiksi, jolla on suurempi saatava, näytettäessä maksettavien vekseleiden virallisen keskivaihtokurssin mukaan maksuvelvollisessa maassa sen kuukauden aikana, jota tili tarkoittaa.

2. Kunkin kuukauden lopussa lähettävät postihallinnot toisilleen sitä varten yksityiskohtaisen luettelon kuukauden kuluessa voimassa olleesta, näytettäessä maksettavien vekseleiden virallisesta keksivaihtokurssista, Montreal Suomen rahassa Helsinkiin osoitetuista ja Helsinki Kanadan rahassa Montrealiin osoitetuista.

XVIII artikla.
Osamaksut.

Jos kuukauden kuluessa käy selville, että jommallekummalle maalle asetetut osoitukset 2,000 dollarilla tai vastaavalla määrällä Suomen rahaa, muunnettuna voimassa olevan vaihtokurssin mukaan, nousevat yli toiselle maalle asetettujen osoitusten, on maksuvelvollisen maan viipymättä edelliselle lähetettävä likimääräinen erä vahvistetusta erotuksesta.

XIX artikla.
Tilien suoritus.

1. Kun Kanadan postihallinnon on maksettava tilin saldo, suorittaa se sen samalla kuin se palauttaa toisen, asianmukaisesti hyväksytyn kappaleen tilistä Helsinkiin, ja kun Suomen postihallinnon on suoritettava saldo, tapahtuu maksu samalla kertaa kuin se lähettää tilin kahtena kappaleena Kanadan hallinnolle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kaikki tässä tilissä todetut erehdykset tai vaillinaisuudet oikaistaan seuraavassa tilissä.

2. Näiden, samoin kuin muiden XVIII artiklassa mainittujen maksujen suoritus toimitetaan osoitemaassa näytettäessä maksettavalla shekillä tai vekselillä sanotun maan rahassa.

3. Ellei määrää, jonka toinen hallinto jää toiselle velkaa, suoriteta kuuden kuukauden kuluessa sen ajanjakson jälkeen, jota tili koskee, on määrälle laskettava 7 prosenttia vuotuista korkoa.

XX artikla.
Vaihdon keskeyttäminen.

Jos havaitaan liikemiesten tai muiden henkilöiden Kanadassa tai Suomessa käyttävän postiosituksia suurehkojen määrien lähettämiseen, on kummallakin hallinnolla oikeus kokonaan tai osaksi keskeyttää postiosoitusten asettaminen.

XXI artikla.
Lisämääräykset.

Kummallakin sopimuksen tehneellä hallinnolla on oikeus, paremmin suojautuakseen petoksilta tai järjestelmän toteuttamisen helpottamiseksi yleensä, antaa lisämääräyksiä, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa ylläolevien määräysten kanssa, ja jotka tulee ilmoittaa toiselle hallinnolle.

XXII artikla.
Voimaantulo.

Tämä sopimus tulee voimaan toukokuun 1 päivänä 1933. Jos jompikumpi sopimuspuoli tahtoo sanoa sopimuksen irti, on siitä ilmoitettava toiselle kuutta kuukautta aikaisemmin.

Tehty kahtena kappaleena ja allekirjoitettu Ottawassa maaliskuun 31 päivänä 1933 ja Helsingissä helmikuun 23 päivänä 1933.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.