18/1928

Alkuperäinen sopimus: 16/1926

Selityskirja 28 päivänä tammikuuta 1926 Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken alusten merikelpoisuudesta ja varustuksesta tehdyn sopimuksen I, III ja VI artiklan muuttamisesta.

Selityskirja tuli voimaan Suomessa 15 päivänä kesäkuuta 1928.

Suomen Tasavallan Presidentti; Hänen Majesteettinsa Tanskan ja Islannin Kuningas; Hänen Majesteettinsa Norjan Kuningas; Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas ovat valtuuttaneet allekirjoittaneet tekemään seuraavan julkilausuman:

Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken 28 päivänä tammikuuta 1926, alusten merikelpoisuudesta ja varustuksesta tehdyn sopimuksen I artikla muutetaan sanamuodoltaan seuraavaksi:

Jokainen sopimusvaltio tunnustaa täydellisesti muiden allekirjoittajamaiden alusten julkista merikelpoisuustarkastusta koskevat määräykset, joihin tällöin sisältyvät kaikenmallisten ja -suuruisten alusten sekä valvonta että määräykset niiden rakentamisesta, sisustamisesta ja varustamisesta, näihin luettuina myös alusten lastaus- ja purkamislaitteita ynnä muita sellaisia koskevat sisustamis- ja varustamismääräykset.

Tämän johdosta on alus, joka on kotoisin jostakin allekirjoittajamaasta ja joka on varustettu kotimaan lainsäädännössä määrätyillä laillisilla varmistus- tai sitä vastaavilla todistuksilla siitä, että alus täyttää kotimaassa voimassaolevat määräykset, vapautettava tarkastuksesta jokaisessa muussa allekirjoittajamaassa, ainoastaan alempana III artiklassa mainituilla poikkeuksilla.

Tämän artiklan ensimäisessä kohdassa oleva määräys ei estä kutakin sopimusvaltiota muuttamasta alusten merikelpoisuustarkastusta koskevia kansallisia määräyksiä.

Saman sopimuksen III artikla muutetaan sanamuodoltaan seuraavaksi:

Jokainen I artiklassa mainituilla asianmukaisilla ja voimassaolevilla kansallisilla varmistustodistuksilla tai muilla vastaavilla todistuksilla varustettu alus on, mikäli on kysymys niistä seikoista, joiden vahvistamista nämä asiakirjat tarkoittavat, muiden sopimusvaltioiden satamissa julkisten viranomaisten puolelta vain sikäli tarkastettava, mikä on välttämätöntä, jotta todettaisiin, että asianmukaiset varmistus- tai muut todistukset ovat aluksessa.

Huolimatta tämän artiklan edelläolevasta määräyksestä on jokaisella sopimusvaltiolla oikeus ryhtyä toimenpiteisiin jostakin toisesta allekirjoittajamaasta kotoisin olevan aluksen lähdön ehkäisemiseksi, kun asianomaisten viranomaisten tietoon on tullut, että jossakin tässä kosketellussa suhteessa ilmenneiden puutteellisuuksien takia olisi pidettävä ihmishengelle ilmeisesti vaarallisena antaa aluksen suorittaa aiottu matka. Jokaisessa tapauksessa, jolloin tällaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, on viranomaisten viipymättä ilmoitettava asiasta aluksen kotimaan konsulille, jotta hän voisi, ellei aluksen päällikkö sillä välin ole saattanut laivaa merikelpoiseen kuntoon, ryhtyä asian aiheuttamiin toimenpiteisiin.

Huolimatta tämän artiklan ensimäisessä kappaleessa olevasta määräyksestä on jokaisella sopimusvaltiolla edelleen oikeus tilapäisesti kieltää tai keskeyttää lastaus- tai purkamistyö jostakin toisesta allekirjoittajamaasta kotoisin olevalla aluksella, kun asianomainen viranomainen havaitsee, että tekeillä oleva työ saattaa allekirjoittajamaan omat työntekijät ilmeiseen vaaraan sen vuoksi, ettei lastaus- tai purkamiskalusto ole niin hyvässä kunnossa, kuin aluksen kotimaan lainsäädännön mukaisesti vaaditaan, tai sen johdosta, ettei ole ryhdytty aivan välttämättömiin, väliaikaista laatua oleviin toimenpiteisiin onnettomuuksien estämiseksi. Jollei huomautettua epäkohtaa heti korjata viranomaisia tyydyttävällä tavalla, on siitä viipymättä ilmoitettava aluksen kotimaan konsulille, jotta tämä voisi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa.

Saman sopimuksen VI artikla muutetaan sanamuodoltaan seuraavaksi:

Tämä sopimus laaditaan yhtenä kappaleena suomen, ruotsin, tanskan, islannin ja norjan kielillä, joita jokaista tekstiä pidetään todistuskelpoisena, ja talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriön arkistoon.

Vahvistettu jäljennös tulee Tanskan hallituksen toimittaa jokaisen sopimusvaltion hallitukselle.

Tanskan hallituksen toimesta laaditaan sen ohessa alkuperäisten tekstien mukaan todistuskelpoinen ranskankielinen teksti.

Tämä selityskirja, joka on laadittu sopimuksen VI artiklaan sisältyvien säännösten mukaisesti, tulee voimaan kesäkuun 15 päivänä 1928.

Ylläolevan vakuudeksi asianomaiset valtuutetut ovat tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja sen sineteillään varustaneet.

Tehtiin Kööpenhaminassa, 11 p:nä kesäkuuta 1928.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.