9/1928

Päätöspöytäkirja.

Allekirjoittaessaan tänään Suomen ja Ruotsin välisen kauppasopimuksen sopimuspuolet ovat edelleen sopineet seuraavasta.

1 artiklaan.

Tämän sopimuksen määräykset eivät koske sopimuspuolien nyt tai vastedes antamia yleisiä määräyksiä ulkomaalaisten oikeudesta ryhtyä ansiotyöhön tai pysyä siinä eikä asianomaisessa maassa yleisesti sovellettuja poikkeusmääräyksiä, joiden perusteella ulkomaalaiselta erikoisissa tapauksissa tahi erikoisista syistä voidaan kieltää oikeus oleskella sen alueella.

Tämän artiklan tarkoittamien etujen nauttimiseksi edellytetään luonnollisesti, että noudatetaan samoja ehtoja ja muodollisuuksia, joita voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti sovelletaan minkä muun suosituimmuutta nauttivan maan kansalaisiin tahansa.

4 artiklaan.

Taloudellisia tarkoitusperiä ajavilla yhtymillä tarkoitetaan myös osuuskuntia.

5 artiklaan.

Elinkeino-oikeustodistusten tulee olla laadittuja molempien sopimuspuolien hyväksymän mallin mukaisesti. Konsuli- tai muun viranomaisen vahvistusta ei niihin vaadita.

5 artiklan ensimäisen kappaleen määräyksiä ei sovelleta tilausten ottamiseen henkilöiltä, jotka eivät ammattimaisesti harjoita kauppaa tai muuta elinkeinoa.

Tämän artiklan määräyksiä ei voida soveltaa kulkukauppiaisiin eikä muihin samanlaisiin kuljeksiviin ammatinharjoittajiin.

7 artiklaan.

Ruotsi sitoutuu tämän sopimuksen voimassa ollessa olemaan tekemättä Ruotsin nykyiseen juuston tullimäärään sellaista muutosta, että korotus kohdistuisi Suomesta peräisin olevaan emmentaljuustoon.

12 artiklaan.

Jommankumman sopimusmaan valtioviranomaisten antamiin alkuperätodistuksiin ei vaadita toisen maan konsuli- tai muun viranomaisen vahvistusta.

Sellaisesta muussa järjestyksessä annettujen alkuperätodistusten vahvistuksesta ei saa kantaa suurempaa maksua kuin 10 markkaa Suomessa ja 1 kruunu Ruotsissa. Jokainen alennus tai vapautus, jonka toinen sopimusmaa näissä maksuissa myöntää mille kolmannelle maalle tahansa, on vastavuoroisuutta edellyttäen myönnettävä myös toiselle sopimusmaalle.

17 artiklaan.

Jos Ruotsin nykyiset lihan tullimäärät korotetaan, pidättää Suomi itselleen oikeuden tämän sopimuksen irtisanomiseen siten, että se lakkaa olemasta voimassa kuukauden kuluttua irtisanomisen tapahtumisesta.

Molemmat sopimuspuolet ovat yhtä mieltä, että kaksoisverotusta suoranaisen verotuksen alalla on näiden maiden välillä vältettävä, ja selittävät olevansa valmiit ryhtymään neuvotteluihin sitä tarkoittavien erikois-sopimusten aikaansaamiseksi.

Sopimuspuolet katsovat, että suosituimmuuden myöntämistä koskeviin tämän sopimuksen määräyksiin ei voida vedota tahdottaessa päästä nauttimaan sellaista kohtelua verotuksessa, jota kaksoisverotuksen välttämiseksi sovelletaan kolmanteen valtioon sen kanssa määrättyjen verolähteiden verottamisoikeuden jakamisesta tehdyn erikoissopimuksen nojalla.

Ruotsin ja Venäjän väliset, konsulilaitoksesta 9 päivänä marraskuuta 1909 laadittu selityskirja ja osakeyhtiöiden tunnustamisesta 10 päivänä toukokuuta 1915 tehty sopimus, jotka Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1919 tapahtuneella noottienvaihdolla ovat selitetyt edelleen voimassaoleviksi Suomen ja Ruotsin välillä, lakkaavat olemasta voimassa tämän kauppasopimuksen voimaantulopäivästä lukien.

Vakuudeksi ovat sopimuspuolien täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan kauppasopimuksen olennaisena osana.

Tehtiin Tukholmassa, kahtena kappaleena, 14 päivänä joulukuuta 1927.

Selityskirja.

Tänään Suomen ja Ruotsin välillä tehtyä kauppasopimusta allekirjoitettaessa ovat molempien sopimuspuolien edustajat siihen asianmukaisesti valtuutettuina sopineet seuraavista määräyksistä:

Ylläpitääkseen perinnäistapoihin nojautuvaa pienten alusten välittämää halkojen, kalojen ja maataloustuotteiden rajakauppaa Suomen ja Ruotsin välillä, sopimuspuolet sitoutuvat alusten ja tavarain käsittelyssä sekä siihen liittyvissä muodollisuuksissa ja maksuissa kaikin puolin soveltamaan samoja periaatteita, joita näissä kohdin on tähänkin saakka noudatettu.

Mitä tulee rajaseudun väestöjen vanhaan tapaan perustuvaan keskinäiseen taloudelliseen kanssakäymiseen, takaavat sopimuspuolet tässäkin suhteessa toisilleen niin suopean kohtelun kuin suinkin, pidättäen kuitenkin itselleen oikeuden antaa rajan vartioimiseksi tarpeellisiksi katsomiaan määräyksiä.

Vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän selityskirjan, jonka määräykset muodostavat olennaisen osan edellämainitusta kauppasopimuksesta, sekä varustaneet sen sineteillään.

Tehtiin Tukholmassa, kahtena kappaleena, 14 päivänä joulukuuta 1927.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.