4/1925

Sopimus Suomen postihallinnon sekä Suurbritannian ja Pohjois-Irlannin postihallinnon välillä.

Sovellutetaan alkaen 1 päivästä maaliskuuta 1925.

I artikla.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan sanalla "Suurbritannia" myöskin Pohjois-Irlantia, Englannin kanavan saaria ja Man-saarta.

II artikla.

Suomen ja Suurbritannian välillä tapahtuu säännöllinen postiosoitusten vaihto.

III artikla.

Postiosoitusten vaihto sopimuksentehneiden postihallintojen välillä tapahtuu yksinomaan vaihtopostitoimistojen välityksellä. Suomen puolelta on vaihtopostitoimistona Helsinki ja Suurbritannian puolelta Lontoo.

IV artikla.

Kummallakin sopimuksentehneellä postihallinnolla on oikeus vahvistaa se muuntokurssi, jota kulloinkin on sovellettava sen asettamiin postiosoituksiin, ehdolla että tämä kurssi saatetaan toisen postihallituksen tiedoksi.

Suurbritanniassa asetettujen, Suomessa maksettavien osoitusten määrät muuntaa Suomen rahaksi Britannian vaihtopostitoimisto ja Suomessa asetettujen, Suurbritanniassa maksettavien osoitusten määrät Britannian rahaksi Suomen vaihtopostitoimisto.

V artikla.

Kummallakin sopimuksentehneellä postihallinnolla on oikeus, keskenään sovittuaan, vahvistaa se ylin määrä, jolle tavalliset postiosoitukset asianomaisessa maassa voidaan asettaa. Tämä määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 40 £ tai sitä todellisesti lähinnä vastaava arvo sen maan rahassa, joka asettaa osoitukset.

VI artikla.

Kummallakin sopimuksentehneellä postihallinnolla on oikeus aika ajoin vahvistaa asianomaisessa maassa asetetuista postiosoituksista suoritettava maksu, ehdolla että se ilmoittaa toiselle postihallinnolle tariffinsa tai sen maksun, joka tämän sopimuksen mukaisesti määrätään. Maksu menee osoituksen asettaneelle postihallitukselle; mutta Britannian postilaitoksen on hyvitettävä Suomen postilaitosta puolella prosentilla (« %) Suurbritanniassa asetettujen, Suomessa maksettujen postiosoitusten määrästä, ja Suomen postilaitoksen tulee samalla prosenttimäärällä hyvittää Britannian postilaitosta Suomessa asetetuista, Suurbritanniassa maksetuista postiosoituksista.

VII artikla.

Postiosoituksia yleisölle maksettaessa ei pennyn eikä kymmenen pennin murto-osia oteta huomioon.

VIII artikla.

Jokaisen, joka haluaa lähettää postiosoituksen, on, mikäli mahdollista, ilmoitettava sekä lähettäjän että vastaanottajan täydellinen sukunimi ja ristimä- eli etunimi (tai ainakin yhden ristimä- eli etunimen alkukirjain) tahi sen liikkeen tai yhtiön nimi, joka on lähettäjänä tai vastaanottajana sekä lähettäjän ja vastaanottajan osoite. Ellei ristimä- eli etunimeä eikä alkukirjainta voida ilmoittaa, asetettakoon osoitus kuitenkin lähettäjän vastuulla.

IX artikla.

Jos postiosoitus on lähetetty harhaan tahi joutunut kadoksiin, on postiosoituksesta, vastaanottajan pyydettyä sitä kirjallisesti (ilmoittaen tarpeelliset tiedot) sen maan postiosoitusliikkeen keskusosastolta, jossa alkuperäinen osoitus oli maksettava, laadittava kaksoiskappale, ollen sillä postitoimistolla, joka laatii kaksoiskappaleen, oikeus kantaa sama maksu, joka olisi ollut kannettava sen omien, kotimaisten, säännösten perusteella, ellei ole syytä olettaa alkuperäisen osoituksen joutuneen kadoksiin postissa kuljetettaessa.

Vastaanotettaessa samanlainen pyyntö lähettäjältä on postiosoituksen maksaminen määrättävä keskeytettäväksi.

X artikla.

Jos lähettäjä haluaa vastaanottajan nimessä esiintyvän virheellisyyden korjaamista tahi postiosoitusmäärän maksamista takaisin lähettäjälle, tulee hänen pyytää tätä sen maan postiosoitusliikkeen keskusosastolta, jossa osoitus on asetettu.

XI artikla.

Osoitusta ei missään tapauksessa saa maksaa takaisin, ennenkuin sen maan keskusosasto, missä osoitus on maksettava, on todennut, ettei osoitusta ole maksettu ja ennenkuin sanottu osasto on antanut valtuuden takaisinmaksamiseen.

XII artikla.

Osoitukset ovat maksukelpoisia kaksitoista kuukautta, lukuunottamatta sitä kuukautta, jona osoitus on asetettu, ollen kaikkien postiosoitusten määrät, joita ei ole edellämainitun ajan kuluessa maksettu, palautettava sen maan postilaitokselle, joka on asettanut osoitukset, ja on niiden suhteen meneteltävä tässä maassa voimassaolevien määräysten mukaisesti.

XIII artikla.

Postiosoituksen lähettäjä voi saada todistuksen osoituksen postista maksamisesta, suorittamalla etukäteen määrätyn maksun, mikä kokonaisuudessaan menee sen maan postilaitokselle, joka on asettanut osoituksen ja on yhtä suuri kuin se maksu, joka tässä maassa kannetaan kirjattujen lähetysten saantitodistuksesta.

Maksutodistukseen käytetään tähän liitetyn kaavan (Liite A) mukaista tai muotoista lomaketta.

Maksutodistuksen laatii se postitoimisto, joka suorittaa maksamisen, ja palauttaa todistuksen suoraan postiinmaksutoimistoon joko maksava postitoimisto tai sen maan vaihtopostitoimisto, jossa maksaminen on tapahtunut.

Kauttakulkevien osoitusten ("Through Money Orders") maksutodistukset (kts. XX art.) lähetetään kummankin maan vaihtopostitoimiston kautta, ja on jokainen maksutodistuksen pyyntö, joka tehdään osoituksen asettamisen jälkeen, lähetettävä samalla tavalla.

XIV artikla.

Postiosoitukset jotka lähetetään toisesta maasta toiseen, ovat asettamiseen nähden postiinjättömaassa sekä maksamiseen nähden osoitemaassa voimassa olevien määräysten alaiset.

XV artikla.

Suomen vaihtopostitoimiston tulee Britannian vaihtopostitoimistolle ilmoittaa ne määrät, jotka on otettu vastaan maksettaviksi Suurbritanniassa ja Britannian vaihtopostitoimiston Suomen vaihtopostitoimistolle Suomessa maksettaviksi vastaanotetut määrät. Tarkoitukseen käytetään tähän liitettyjen "B" ja "C" kaavojen mukaisia luetteloita, joista jokainen on lähetettävä ensimäisessä soveltuvassa postissa niiden osoitusten asettamisen jälkeen, joihin luettelo kuuluu.

XVI artikla.

Ilmoitusluetteloon merkityt postiosoitukset numeroidaan sarjoittain ja sarjat alkavat joka kalenterikuukausi N:o 1:stä. Postiosoituksen luettelonumeroa sanotaan sen kansainväliseksi numeroksi. Luettelot on samoin numeroitava sarjoittain, jolloin sarjat joka vuosi alkavat N:o 1:stä.

XVII artikla.

Luettelon puutteessa tulee sen vaihtopostitoimiston, johon luettelon olisi pitänyt saapua, asiasta viipymättä ilmoittaa. Lähettävän vaihtopostitoimiston on sellaisissa tapauksissa vastaanottavalle vaihtopostitoimistolle viipymättä lähetettävä asianmukaisesti oikeaksi todistettu kaksoisluettelo.

XVIII artikla.

Jokainen luettelo on huolellisesti tarkastettava siinä vaihtopostitoimistossa, johon se on lähetetty, ja jos luettelossa on ilmeinen virhe, se on oikaistava. Jokainen oikaisu on ilmoitettava lähettävälle vaihtopostitoimistolle.

Jos luetteloissa esiintyy muita epäjohdonmukaisuuksia, on vastaanottavan vaihtopostitoimiston vaadittava selitys lähettävältä vaihtopostitoimistolta, jonka tulee antaa sellainen selitys niin pian kuin mahdollista. Sillä aikaa keskeytetään sen kotimaisen postiosoituksen asettaminen, joka kohdistuu johonkin virheelliseksi havaittuun merkintään.

XIX artikla.

Niin pian kuin luettelo on saapunut vastaanottavaan vaihtopostitoimistoon, tulee tämän postitoimiston, sittenkun luettelon sisältö on tarkastettu, asettaa vastaanottajille kotimaiset postiosoitukset luetteloon merkityille määrille, maksettaviksi sen maan rahassa, jossa maksaminen suoritetaan ja sen jälkeen lähettää nämä kotimaiset postiosoitukset vastaanottajille tai asianomaisille postistamaksutoimistoille suorittamismaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

XX artikla.

Jos Suomen postilaitos haluaa lähettää postiosoituksia Britannian postilaitoksen välityksellä muihin maihin, Britannian siirtomaihin j. n. e., joiden kanssa Britannian postilaitos vaihtaa postiosoituksia, niin voi tämä tapahtua, edellyttäen että seuraavia ehtoja noudatetaan:

a) Suomen postilaitoksen tulee ilmoittaa sellaisten kauttakulkevien osoitusten ("Through Orders") määrät Money Order Departement'ille, Lontoossa, joka vuorostaan ilmoittaa tästä niiden maiden vaihtopostitoimistoille, joiden on maksettava määrät.

b) Sellaisen osoituksen määrä ei saa olla suurempi sitä ylintä määrää, jonka osoitemaa on vahvistanut Suurbritanniassa asetetuille postiosoituksille.

c) Kauttakulkevia osoituksia ("Through Orders") koskevat ilmoitukset on merkittävä joko punaisella musteella Lontooseen lähetettävien tavallisten luetteloiden loppuun tahi eri lehdille, jolloin kauttakulkevien osoitusten ("Through Orders") kokonaismäärä sisällytetään näiden luetteloiden loppusummaan.

d) Vastaanottajan nimi ja osoite, sekä se kaupunki ja maa, jossa maksu suoritetaan, on ilmaistava niin täydellisesti kuin mahdollista.

e) Suomen postilaitoksen on kauttakulkevista osoituksista ("Through Orders") hyvitettävä Britannian vaihtopostitoimistoa samalla prosenttimäärällä (kts. VI artiklaa) kuin Suurbritanniassa maksettavista osoituksista, koska Britannian vaihtopostitoimisto hyvittää maksumaan postilaitosta samalla prosenttimäärällä kauttakulkevista osoituksista ("Through Orders") kuin Suurbritanniassa asetetuista osoituksista, ja on tästä välityksestä jokaisen välitetyn osoituksen määrästä vähentämällä suoritettava erikoinen toimitusmaksu, jonka Britannian postilaitos vahvistaa.

f) Jos kauttakulkevan osoituksen ("Through Order") määrä maksetaan takaisin lähettäjälle, ei välityksestä suoritettua toimituspalkkiota makseta takaisin.

Jos Britannian postilaitos haluaa lähettää postiosoituksia Suomen postilaitoksen välityksellä niihin maihin, joiden kanssa Suomen postilaitos vaihtaa postiosoituksia, voi tämä tapahtua samoilla ehdoilla kuin yllä mainitaan.

Kummankin postihallinnon tulee ilmoittaa toiselleen niiden maiden nimet, joiden kanssa se vaihtaa postiosoituksia, kutakin maata varten vahvistettu ylin määrä ja välityksestä lyhennettävä toimitusmaksu.

XXI artikla.

Sähköpostiosoituksia, joiden määrät eivät ylitä tavallisille postiosoituksille vahvistettua määrää, vaihdetaan samoin Suurbritannian ja Suomen välillä.

XXII artikla.

Kummankin sopimuksentehneen postihallinnon tulee ilmoittaa toinen toiselleen ne postitoimistot, jotka saavat vaihtaa sähköpostiosoituksia.

XXIII artikla.

Sähköpostiosoituksen lähettäjän on suoritettava, paitsi tavallista postiosoitusmaksua, jonka vahvistaa ja pitää postiinjättömaa, maksu toisesta maasta toiseen lähetettävästä sähkösanomasta.

Kumpikin sopimuksentehnyt postihallinto pidättää itselleen oikeuden kantaa kustakin sähköpostiosoituksesta lähettäjältä, paitsi yllämainittuja maksuja, lisämaksun, jonka määrän vahvistaa ja pitää postiosoituksen asettanut postihallitus.

XXIV artikla.

Kaikki Suurbritanniassa maksettaviksi aijotut sähköpostiosoitukset on lähetettävä Lontoon keskuslennätintoimistolle, jotavastoin Suomessa maksettaviksi aijotut sähköpostiosoitukset on lähetettävä suoraan postistamaksutoimistoon.

Suurbritannian paikkakuntiin, Lontoota lukuunottamatta, lähetettäviin sähköpostiosoituksiin nähden tulee sähkösanoman alussa virkamerkintänä olla sanat "voie Londres".

Sähköpostiosoitus on kirjoitettava ranskankielellä seuraavasti:

   Osoitus
   Postiinjättönumero
   Posti
   Postistamaksutoimisto
   Maksutodistus (jos maksutodistusta on pyydetty)

Lähettäjän tai lähettäjien nimi tavallisia postiosoituksia koskevien määräysten mukaisesti.

Määrä ilmaistaan numeroilla sekä (rahayksikköihin nähden) kirjaimilla maksumaan rahassa.

Vastaanottajan tai vastaanottajien täydellinen nimi ja osoite tavallisista postiosoituksista voimassaolevien määräysten mukaisesti.

Jos vastaanottaja on naishenkilö on nimen eteen merkittävä "Mrs" (rouva) tai "Miss" (neiti), myös siinä tapauksessa, että etunimi on ilmaistu, ellei tällainen merkintä ole tarpeeton säätyä, arvonimeä, julkista toimintaa tai ammattia osoittavan ilmoituksen johdosta, joka selvästi ilmaisee vastaanottajan.

Edelläolevien ilmoitusten tulee aina olla sähkösanomassa yllämainitussa järjestyksessä.

Lähettäjää tai vastaanottajaa älköön ilmaistako lyhennyksin eikä lyhennetyllä rekisteröidyllä osoitteella.

Sähköpostiosoituksen lähettäjä saa, suorittamalla tavallisen maksun ylimääräisistä sanoista, lisätä viralliseen sähkösanomaan lyhyen, vastaanottajalle lähetettäväksi tarkoitetun tiedonannon.

XXV artikla.

Kansainvälisen Lennätinsopimuksen (tarkistettu Lissabonissa) säännöksiä tai muita määräyksiä, jotka vastedes saattavat korvata näitä säännöksiä, sovelletaan postiosoitusten ohella lähetettyihin sähkösanomiin, tällaisista sähkösanomista suoritettavien maksujen jakamiseen ja sellaisista sähkösanomista suoritettavien maksujen hyvittämiseen.

XXVI artikla.

Kuten tavallisista postiosoituksistakin, tulee sen postilaitoksen, joka on asettanut sähköpostiosoitukset, maksanutta postilaitosta puolella prosentilla maksettujen sähköpostiosoitusten määrästä. Tätä varten on vaihtopostitoimistojen merkittävä sähköpostiosoitukset luetteloihin samalla tavalla kuin tavalliset postiosoitukset, mutta eri lehdille, otsakkein "Advised by Telegraph".

XXVII artikla.

Jos ilmestyy vääriä osoituksia, joihin nähden on mahdotonta ratkaista, missä maassa väärennys on tehty tahi jos väärennys tai erehdys tapahtuu lähetettäessä sähköpostiosoitus välilläolevan maan tai kaapeliyhtiön lennätinlinjoja myöten, on jokaisesta syntyneestä vahingosta aiheutuva edesvastuu, lukuunottamatta sähkösanomamaksua, jaettava tasan sopimuksentehneiden postihallintojen kesken.

XXVIII artikla.

Kaikissa muissa suhteissa sähköpostiosoituksista noudatetaan tavallisista postiosoituksista voimassa olevia yleisiä määräyksiä.

XXIX artikla.

Kunkin kuukauden lopussa tulee sopimuksentehneiden postihallintojen vaihtopostitoimistojen kummankin laatia ja toisilleen lähettää:

1. Erikoistilitys, joka osoittaa jokaisen, toisen postilaitoksen kuukauden kuluessa vastaanottaman luettelon loppusummat (kts. liite D).

2. Luettelo ilmoituksin kaikista osoituksista , jotka toinen postilaitos tämän kuukauden kuluessa on valtuuttanut toisen maksamaan takaisin lähettäjille (kts. liite E).

3. Luettelo ilmoituksin kaikista toisen postilaitoksen asettamista osoituksista, joita ei ole maksettu kahdessatoista kuukaudessa asettamisen jälkeen, sitä kuukautta lukuunottamatta, jolloin osoitus on asetettu, ja jotka senvuoksi on palautettu asettamismaahan (kts. liite F.)

"D" ja "E" luettelot on lähetettävä kaksin kappalein, ja toinen kappale kutakin luetteloa on, vastaanottavan postitoimiston asianmukaisesti tarkastamana, palautettava lähettävälle postitoimistolle.

XXX artikla.

Niin pian kuin Helsingin vaihtopostitoimisto on vastaanottanut tarkastetut kappaleet XXIX artiklassa määrättyjä "D" ja "E" luetteloja, on sen lähetettävä Lontoon vaihtopostitoimistolle postiosoitusten tilitys (kaksin kappalein), jonka tulee sisältää seuraavat tilierät:

a) Suurbritannian vastaavaksi: Niiden luetteloiden kokonaismäärä, jotka on lähetetty Helsingistä kuukauden kuluessa - vähentämällä valtuutuksen nojalla Suomessa takaisin maksettavat osoitusmäärät ja niiden suomalaisten osoitusten kokonaismäärä, joiden voimassaoloaika on kuukauden kuluessa päättynyt - sekä « %:n hyvitys Suurbritanniassa maksettujen osoitusten määrästä.

b) Suomen vastaavaksi: Niiden luetteloiden kokonaismäärä, jotka on lähetetty Lontoosta kuukauden kuluessa - vähentämällä valtuutuksen nojalla Suurbritanniassa takaisin maksettavat osoitusmäärät ja niiden brittiläisten osoitusten kokonaismäärä, joiden voimassaoloaika on kuukauden kuluessa päättynyt - sekä « %:n hyvitys Suomessa maksettujen osoitusten määrästä.

Postiosoitusten tilitys on laadittava tähän liitetyn "G" kaavan mukaisesti. Toinen kappale tilitystä on, asianmukaisesti hyväksyttynä, palautettava Helsinkiin.

XXXI artikla.

Tilityksen saldo ilmaistaan sen maan rahassa, jonka tulee saada se. Jotta tämä voi tapahtua, on pienemmän saatavan määrä muunnettava sen maan rahaksi, jonka saatava on suurempi, maksuvelvollisessa maassa tilitystä koskevan kuukauden kuluessa voimassa olleen keskimääräisen vaihtokurssin mukaan. Saldo määrätään sitten, vähentämällä pienempi saatava suuremmasta. Tämä järjestely voidaan muuttaa sopimuksentehneiden postihallintojen siitä sovittua, jos ne katsovat tarpeelliseksi.

XXXII artikla.

Niin pian kuin kuukauden kuluessa osoittautuu, että toiseen näistä maista asetettujen osoitusten määrä ylittää toiseen maahan asetettujen osoitusten määrän 1,000 £:lla tai sitä vastaavalla arvolla Suomen rahassa, viimemainitun maan on heti lähetettävä ensinmainitulle velkansa lyhennykseksi vahvistetun eroituksen arvioitu määrä pyörein luvuin.

XXXIII artikla.

Jos Suomen postihallinnon on maksettava Britannian postihallinnolle päätilityksen saldo, on maksu suoritettava samalla kertaa kuin se lähettää tilityksen Britannian vaihtopostitoimistolle, ja kun saldo on Britannian postilaitoksen maksettava, on maksu suoritettava samalla kertaa kuin se palauttaa hyväksytyn tilityksen kaksoiskappaleen Suomen vaihtopostitoimistolle.

Ellei ole toisin sovittu, on nämä maksut sekä jokainen XXXII artiklan määräysten perusteella tapahtuva maksu suoritettava velkomismaan rahan määräisillä, jollakin tämän maan paikkakunnalla näytettäessä maksettavilla vekseleillä.

Ellei sitä määrää, minkä toinen postihallinto jää toiselle velkaa, suoriteta kuuden kuukauden kuluessa sen ajanjakson jälkeen, jota tilitys koskee, on määrälle tästä ajasta alkaen laskettava korkoa 7 prosentin mukaan vuodessa.

XXXIV artikla.

Jos jonakin ajankohtana osoittautuisi, että liikemiehet tai muut henkilöt Suurbritanniassa tai Suomessa käyttävät postiosoituksia suurehkojen määrien lähettämiseen, on Britannian postihallinnolla tai Suomen postihallinnolla oikeus, asianhaarain mukaan, joksikin ajaksi kokonaan keskeyttää postiosoitusten asettaminen.

XXXV artikla.

Kummallakin sopimuksentehneellä postihallinnolla on oikeus suuremmaksi varmuudeksi petoksia vastaan tai järjestelmän toteuttamisen helpottamiseksi yleensä, antaa lisämääräyksiä, jotka eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa yllämainittujen määräysten kanssa, ehdolla että kaikki sellaiset määräykset saatetaan toisen postihallinnon tietoon.

XXXVI artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, josta molemmin puolin sovitaan ja lakkaa olemasta voimassa kuuden kalenterikuukauden kuluttua jommaltakummalta puolen tapahtuneen irtisanomisen jälkeen.

Laadittiin kaksin kappalein ja allekirjoitettiin Helsingissä lokakuun 20 päivänä 1924 ja Lontoossa joulukuun 12 päivänä 1924.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.