Turun HO 5.10.2011 2171

Yksityishenkilön velkajärjestely - Selvittäjän palkkio - Korvausvelvollisuus valtiolle

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 3.2.2011

Hakija

A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asia

Maksuohjelman muuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SELOSTUS ASIASTA

Hakemus

Vaatimukset

Hakija on vaatinut hänelle vahvistetun maksuohjelman muuttamista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maksuohjelman muuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Hakijan maksukyky ei ole heikentynyt yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 44 §:ssä tarkoitetuin tavoin niin olennaisesti, ettei häneltä voida kohtuudella edellyttää maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuuden noudattamista. Maksuohjelmaa ei näin ollen voida muuttaa hakijan vaatimin tavoin.

Viimeksi mainitun lain 70 §:n mukaan selvittäjällä on oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista kustannuksista. Velallisen on säännöksen mukaan maksettava määrä, joka vastaa hänen maksuvaraansa enintään hänen maksuohjelman vahvistamisen tai muuttamisen jälkeen seuraavien neljän kuukauden ajalta. Sinänsä säännöksen mukaan jos hakemus hylätään, edellä olevaa ei noudateta, vaan koko selvittäjän palkkio maksetaan siinä tapauksessa valtion varoista. Sanamuodon epäselvyydestä huolimatta käräjäoikeus katsoo selväksi, että tämä koskee vain tilannetta, jossa velkajärjestelyhakemus hylätään kokonaisuudessaan, ei sen sijaan sitä, että vain jo vahvistetun maksuohjelman muuttamista koskeva hakemus hylätään, koska säännöksen perusteena on tältä osin selvästi pidettävä sitä, että koko hakemuksen hylkäämistilanteessa ei ole olemassa maksuohjelmaa, jossa tarkoitettu selvittäjän palkkio voitaisiin määrätä velallisen varoista maksettavaksi. Vastaavaa perustetta ei ole silloin, kun vain maksuohjelman muuttaminen evätään.

Edellä lausutun perusteella maksuohjelma tulee määrätä muutettavaksi mainitun säännöksen sekä lain 30 §:n 5 momentin perusteella niin, että sen kestoa pidennetään neljällä kuukaudella selvittäjän saatavan suorittamiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Päätöslauselma

Käräjäoikeus hylkää hakijan vaatimuksen maksuohjelmansa muuttamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hakija A velvoitetaan suorittamaan selvittäjän saatavaa selvittäjäksi määrätylle AA Olli Pohjakalliolle neljän kuukauden maksuvaraansa vastaava määrä yhteensä 756,32 euroa - - -:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion varoista suoritetaan

  • selvittäjäksi määrätylle AA Olli Pohjakalliolle hakijan maksuosuuden ylittävä määrä selvittäjän saatavasta eli palkkiosta 1.262,63 euroa, kuluista 69,45 euroa sekä arvonlisäveron osuutena 293,06 euroa eli yhteensä 1.625,14 euroa ja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Vesa-Matti Valkama

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 5.10.2011

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 3.2.2011 nro 2588
(liitteenä)

Asia

Maksuohjelman muuttaminen

Valittajat

A
Olli Pohjakallio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitukset

A on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja maksuohjelmaa muutetaan hänen käräjäoikeudessa esittämänsä hakemuksen mukaisesti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pohjakallio on vaatinut, että käräjäoikeuden päätöstä muutetaan siten, että selvittäjän saatava määrätään kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion varoista. Perusteinaan Pohjakallio on lausunut, että käräjäoikeuden ratkaisu selvittäjän palkkion maksamisesta on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 70 §:n 1 momentin sanamuodon ja velkajärjestelyasioissa vakiintuneen käytännön vastainen. Riippumatta siitä, onko kysymys velkajärjestelyhakemuksesta, maksuohjelman muuttamista koskevasta hakemuksesta vai lisäsuoritusten vahvistamista koskevasta hakemuksesta, hakemuksen tullessa hylätyksi selvittäjän saatava tulee määrätä kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion varoista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääasiaratkaisu

Perustelut

Maksuohjelman muuttaminen

Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden. Käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Selvittäjän palkkio ja kustannusten korvaaminen

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 70 §:n 1 momentin mukaan selvittäjällä on oikeus saada tehtävästään kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista tehtävän kannalta tarpeellisista kustannuksista. Velallisen on maksettava selvittäjän saatavasta määrä, joka vastaa velallisen maksuvaraa enintään maksuohjelman vahvistamisen tai muuttamisen tai lisäsuoritusten vahvistamisen jälkeen seuraavien neljän kuukauden ajalta. Edelleen säännöksen mukaan jos hakemus hylätään, saatava määrätään kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion varoista. Velallisen on tällöin korvattava valtiolle sen varoista maksettu saatava, jos hakemuksen hylkääminen on perustunut siihen, että velallinen on laiminlyönyt menettelyyn liittyviä velvollisuuksiaan.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa hakemuksella tarkoitetaan velkajärjestelyä koskevaa hakemusta (50 §), maksuohjelman raukeamista ja muuttamista koskevaa hakemusta (44 §, 61 §) ja lisäsuoritusten vahvistamista koskevaa hakemusta (61 a §). Laissa ei ole erikseen mainintaa siitä, että sen 70 §:n 1 momentissa olevaa säännöstä selvittäjän palkkion ja kustannusten korvaamisen maksamisesta valtion varoista sovellettaisiin vain tilanteessa, jossa velkajärjestelyhakemus on hylätty. Hallituksen esityksessä laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 30/2006 vp, s. 14) sen sijaan todetaan seuraavaa: "Lain mukaan selvittäjän palkkio ja kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista silloin, kun hakemus hylätään. Samaa säännöstä noudatettaisiin, jos lisäsuoritushakemus hylätään ja selvittäjä on määrätty." Säännöksen sanamuoto ja lain esityöt puoltavat näin ollen säännöksen soveltamista myös tilanteessa, jossa maksuohjelman muuttamista koskeva hakemus on hylätty.

Koska A:n hakemus maksuohjelman muuttamisesta on hylätty, selvittäjän hakemusta koskevan tehtävän hoitamiseen liittyvä palkkio ja tarpeelliset kustannukset on määrättävä kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion varoista.

Selvittäjä on ilmoittanut, ettei A ole 9.9.2011 mennessä miltään osin maksanut hänelle käräjäoikeuden määräämää osuutta selvittäjän palkkiosta.

Hakemuksen hylkääminen ei ole perustunut siihen, että A olisi laiminlyönyt menettelyyn liittyviä velvollisuuksiaan. A:ta ei tällä perusteella velvoiteta korvaamaan valtiolle sen varoista maksettua saatavaa.

Maksuohjelmaa on käräjäoikeudessa pidennetty neljällä kuukaudella selvittäjän saatavan suorittamiseksi. Koska selvittäjän palkkio maksetaan valtion varoista, maksuohjelma määrätään päättymään 31.8.2011.

A:n avustaja varatuomari Vesa-Pekka Lanne on ilmoittanut, ettei hän vaadi A:n velvoittamista suorittamaan hänelle oikeusavun omavastuuosuutta.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee päätöslauselmasta.

Päätöslauselma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A vapautetaan velvollisuudesta suorittaa selvittäjäksi määrätyn asianajaja Olli Pohjakallion palkkiosta neljän kuukauden maksuvaraansa vastaava määrä yhteensä 756,32 euroa.

Muilta osin käräjäoikeuden päätöslauselmaa ei muuteta.

Valtion varoista maksetaan Pohjakalliolle käräjäoikeuden määräämän palkkion ja kulujen korvauksen lisäksi 756,32 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola
hovioikeudenneuvos Leena Mikkonen
viskaali Juha Suvanto

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.