Turun HO 05.02.2009 217

Hakemusasia - Yhteisomistussuhteen purkaminen - Myyntilupa

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

LOHJAN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 24.9.2008

Hakijat

B

C

D

E

F

Kuultava

A

Asia

Uskotun miehen määrääminen yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen myymiseksi yhteisomistussuhteen purkamista varten

Vireille

13.8.2008

SELOSTUS ASIASTA

Hakijat B, C, D, E ja F sekä kuultava A ovat kukin saaneet G:n (k. 29.1.1956), H:n (k. 1.11.1972), I:n (k. 3.6.1996), J:n (k. 30.4.2004) ja K:n (k. 17.1.2006) jälkeen 18.9.2006 tehdyssä perinnönjaossa yhden kuudesosan kiinteistöistä L, M ja N - - - kunnan - - - kylässä.

A on moittinut perinnönjakoa, mutta asia on jätetty sillensä Lohjan käräjäoikeuden päätöksellä 2.5.2007 (nro 07/1374). Perinnönjako on lainvoimainen.

A on hakenut lainhuutoa edellä mainittuihin kiinteistöihin Lohjan käräjäoikeuteen 19.2.2007 vireille tulleella hakemuksella, mutta hakemus on hylätty 14.5.2007 saannon laillisuuden osoittavan saantokirjan puuttumisen vuoksi.

HAKIJOIDEN VAATIMUKSET JA PERUSTEET

Vaatimukset

Hakijat ovat pyytäneet, että käräjäoikeus määrää varatuomari O:n uskottuna miehenä huolehtimaan yhteisomistussuhteen purkamista varten seuraavien yhteisesti omistettujen kiinteistöjen myymisestä ja kauppahinnan jakamisesta:
1) - - - kunnan - - - kylässä sijaitseva - - - -niminen tila L, pinta-ala 10,49 ha
2) - - - kunnan - - - kylässä sijaitseva - - - -niminen tila M, pinta-ala 4,1174 ha
3) - - - kunnan - - - kylässä sijaitseva - - - -niminen tila N, pinta-ala 12,4585 ha.

Kauppa tulee tehdä vapaaehtoisin kaupoin, ellei käräjäoikeus katso, että myyminen on toimitettava huutokaupalla.

Perusteet

Hakijat ovat 18.9.2006 toimitetussa perinnönjaossa saaneet kukin yhden kuudesosan edellä mainituista kiinteistöistä. Perinnönjako on lainvoimainen. Hakijat eivät ole päässeet A:n kanssa sopimukseen yhteisomistussuhteen purkamisesta, kiinteistöjen myynnistä tai kiinteistöjen käytöstä. Hakijoiden käsityksen mukaan kiinteistöjen jakaminen aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia ja jakaminen alentaisi myös kiinteistöjen arvoa. Tilojen yhteispinta-ala on noin 27 hehtaaria ja yhteisomistajia on kuusi.

KUULTAVAN VASTAUS JA PERUSTEET

Vastaus

A on käräjäoikeudelle 19.8.2008 toimittamassaan kirjallisessa lausumassa ilmoittanut, ettei hän tule antamaan suostumustaan omistamiensa kiinteistöjen L, M sekä N jakamiseen tai myymiseen.

Perusteet

A on ilmoittanut saaneensa kiinteistöt hallintaansa - - - kunnanvirastossa vuonna 1994 tehdyllä sukupolvenvaihdoksella ja siihen liittyvällä kauppakirjalla. Sukupolvenvaihdos on tehty laillisesti ja asianmukaisesti. Kunnan puolelta asiaa ovat hoitaneet kunnanjohtaja P ja maataloussihteeri Q. Paikalla sukupolvenvaihdosta tekemässä ovat olleet J, K sekä A. Lisäksi tilan omistajuutta ja hallintaa koskeva asia on tällä hetkellä käsiteltävänä Helsingin hallinto-oikeudessa.

A on käräjäoikeudelle 9.9.2008 kirjallisesti ilmoittanut, ettei hän pidä aiheellisena tulla kuultavaksi asiassa käräjäoikeudessa 24.9.2008 pidettävässä istuntokäsittelyssä.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeus määrää - - - kylässä sijaitsevat tilat L, M ja N tilat myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamiseksi. Käräjäoikeus määrää tilat myytäväksi huutokaupalla, elleivät yhteisomistajat toisin sovi. Käräjäoikeus määrää varatuomari O:n suostumuksensa mukaisesti huolehtimaan tilojen myymisestä ja kauppahinnan jakamisesta.

Perustelut

Hakijat ja kuultava ovat saaneet yhteisesti omistukseensa yllä mainitut kiinteistöt lainvoimaisella perinnönjaolla. Yhteisomistajat eivät ole päässeet sopimukseen yhteisomistussuhteen purkamisesta tai kiinteistöjen myynnistä tai käytöstä. Kiinteistöjen jakaminen aiheuttaa suhteettoman kalliita kustannuksia ja jakaminen alentaa myös kiinteistöjen arvoa.

Lainkohdat

«Laki» «eräistä» «yhteisomistussuhteista» 9 §, 10 § 1, 11 §

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Ritva Erma

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 5.2.2009

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lohjan käräjäoikeus 24.9.2008 nro 3372
(liitteenä)

ASIA

Yhteisomistuksen purku ym.

VALITTAJA

A

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että hakemus hylätään. Valituksen perusteiksi A on esittänyt, että hän oli ostanut tilat itselleen ja rakentanut tilalle ja kunnostanut tilojen rakennuksia ja hoitanut kaikki asiat.

Vastaus

B, C, D, E ja F ovat vaatineet, että valitus hylätään ja A velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Kiinteistöt eivät ole yksin A:n.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Asiassa ei ole selvitetty onko kysymyksessä olevien tilojen jakaminen kiinteistönmuodostamistoimituksessa mahdollista taikka sitä, että jakaminen aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia eikä myöskään sitä, että jakaminen alentaisi omaisuuden arvoa huomattavasti. Sen vuoksi hovioikeus, kumoten käräjäoikeuden päätöksen, hylkää hakemuksen.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Simo Simola
hovioikeudenneuvos Mariitta Lehmus
hovioikeudenneuvos Sirpa Saarnilehto

Äänestys

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO ASIASSA S 08/2489

Hovioikeudenneuvos Mariitta Lehmus:

A ei ole käräjäoikeudessa kiistänyt, etteikö jakaminen aiheuttaisi kalliita kustannuksia tai alentaisi kiinteistöjen arvoa. Myöskään valituksessaan hän ei ole tällaista väittänyt. Näillä perusteilla katson, ettei ole syytä muutta käräjäoikeuden ratkaisua. Velvoitan A:n maksamaan B:lle, C:lle, D:lle, E:lle ja F:lle yhteisesti korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 170,80 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antopäivästä lukien.

Vakuudeksi:

Mariitta Lehmus

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.