Itä-Suomen HO 12.06.2008 623

Uskonrauhan rikkominen - Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS 22.12.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAATIMUKSET JA PERUSTEET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyte

3. USKONRAUHAN RIKKOMINEN
(6200/R/0004991/06)
Rikoslaki 17 luku 10 §
Rikoslaki 6 luku 8 §

26.8.2006 KAJAANI

A on häpäissyt Kainuun islamilaisen yhdyskunnan pyhänä pitämää moskeijaa. A on vahingoittanut moskeijarakennusta roiskuttamalla verta moskeijan portaille sekä moskeijan ikkunaan ja seinään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. VAHINGONTEKO
(6200/R/0004991/06)
Rikoslaki 35 luku 1 §
Rikoslaki 6 luku 8 §

26.8.2006 KAJAANI

A on oikeudettomasti vahingoittanut Kiinteistö Oy K:n omistamaa kiinteistöä roiskuttamalla verta kiinteistön portaille sekä kiinteistön ikkunaan ja seinään. Kiinteistö toimi Kainuun islamilaisen yhdyskunnan moskeijana ja veri oli siten laitettu moskeijan rappusille sekä moiskeijan ikkunaan ja oveen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

Kainuun islamilainen yhdyskunta / M on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen.

Perustelut

Rangaistusta mitattaessa tulisi ottaa huomioon, että rikoksella on tavoiteltu Kainuun islamilaisen yhdyskunnan jäsenille aiheutuvaa järkytystä ja mielipahaa. Tekoa on suunniteltu ennakkoon, eikä se ole ollut hetken päähänpisto. Teon loukkaavuutta kuvaa myös se, että uskonnollisen yhdyskunnan pyhänä pitämän moskeijan häpäisyyn on käytetty verta, eikä esimerkiksi maalia. Teko on järkyttänyt syvästi Kainuun islamilaisen yhdyskunnan jäseniä.

Vastaus

A on kiistänyt syytteen lakiin perustumattomana.

Perustelut

A myöntänyt menetelleensä syytekohdassa kuvatuin tavoin.

Rikoslain 17 luvun 10 §:n mukainen rikos, josta syytteessä on kysymys, edellyttää tunnusmerkistötekijöiden osalta, että teko kohdistuu uskonnonvapauslaissa tarkoitettuun kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan muutoin pitämään paikkaan.

Kainuun islamilaista yhdyskuntaa ei oltu tekoaikana rekisteröity. Näin ollen kysymyksessä ei voi olla lain tarkoittama uskonnollinen yhdyskunta, vaan korkeintaan joku järjestäytymätön ryhmä, joka ei nauti edellä mainitun lainkohdan suojaa.

Kajaanin maistraatista 11.12.2006 saadun tiedon mukaan rekisteröintihakemus on vireillä, mutta mahdollisesta rekisteröintipäivästä ei ole tietoa.

Näin ollen vielä rekisteröimättömällä Kainuun islamilaiseksi yhdyskunnaksi nimetyllä järjestäytymättömällä ryhmällä ei voi olla edes asianomistajan asemaa. Myöskään itseään Moskeijan imaamiksi kutsumalla M:llä ei ole asianomistajan asemaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän kannanotto

Syyttäjä on korostanut syytekohdan 3 osalta, että säännöksen tarkoituksena on suojata uskonnon harjoittamista. Islamilaisia uskonnollisia yhdyskuntia on rekisteröity myös Suomessa. Sillä, että Kainuun islamilaista uskonnollista yhdyskuntaa ei ole rekisteröity, ei ole merkitystä.

Kainuun islamilaisen yhdyskunnan / M:n kannanotto

Kainuun islamilaisen yhdyskunnan perustamisilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin on päivätty 22.9.2006 ja lähetetty samana päivänä patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisteröintiä ei ole vielä suoritettu. Rekisteröinnillä ei ole merkitystä. Kysymyksessä on maailmanlaajuinen tunnettu uskonto. Vastaaja on tiennyt, että kyseistä tilaa käytetään moskeijana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kainuun islamilaisen yhdyskunnan / M:n asianomistaja-asema syytekohdassa 3 selostetun uskonrauhan rikkomista koskevan teon osalta

Käräjäoikeudelle on esitetty jäljennös perustamisilmoituksesta. Kainuun islamilaisen yhdyskunnan perustamisilmoitus uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin on päivätty 22.9.2006 ja lähetetty samana päivänä patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisteröintiä ei ole vielä suoritettu.

M on kuultuna kertonut, että hän oli yhtenä henkilönä mukana perustamassa yhdyskuntaa. Kyseinen tila vuokrattiin yhdyskunnan nimiin maaliskuussa 2006. Tila vuokrattiin moskeijaksi ja viikonloppuisin siellä opetetaan lapsille omaa uskontoa ja kulttuuria. Moskeija avattiin keväällä 2006. Yhdyskunnalle on laadittu säännöt. Yhdyskuntaan kuuluu 80-100 henkilöä.

Käräjäoikeus katsoo, että Kainuun islamilaisen yhdyskunnan perustajajäsenillä on asianomistaja-asema syytekohdassa 3 selostetun uskonrauhan rikkomista koskevan teon osalta.

Väite siitä, että syytekohdassa 3 kuvattu menettely ei täytä uskonrauhan rikkomisen tunnusmerkistöä sen vuoksi, että Kainuun islamilainen yhdyskunta ei ole teon tapahtuma-aikaan ollut rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta

Kyseisen säännöksen tarkoituksena on suojata uskonnon harjoittamista.

Käräjäoikeus katsoo selvitetyksi, että teon kohteeksi on tietoisesti ja tarkoituksella valittu Kainuun islamilaisen yhdyskunnan käytössä ollut moskeija. Teolla on haluttu häpäistä yhdyskunnan pyhänä pitämää moskeijaa. Lopputulokseen päätyessään käräjäoikeus on ottanut huomioon jäljempänä syytekohtien 3 ja 4 osalta syyksilukemisen perustelujen kohdalla selostetun. Samoin käräjäoikeus on ottanut huomioon edellä todetun M:n yhdyskunnan perustamisesta, tilojen vuokraamisesta, tilojen käyttötarkoituksesta, moskeijan avaamisesta, yhdyskunnan sääntöjen laatimisesta ja yhdyskuntaan kuuluvien henkilöiden määrästä kertoman. Lisäksi käräjäoikeus on ottanut huomioon, että kysymyksessä on maailmanlaajuinen tunnettu uskonto, ja että islamilaisia uskonnollisia yhdyskuntia on merkitty uskonnonvapauslaissa tarkoitettuun uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Edellä esitetyn perusteella käräjäoikeus katsoo, että pelkästään rekisteröimättömyydestä ei voi olla seurauksena, että teon ei voitaisi katsoa täyttävän uskonrauhan rikkomisen tunnusmerkistöä.

Syyksilukeminen

3. A on menetellyt syytekohdassa kuvatuin tavoin. A on menettelyllään syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksilukemisen perustelut

3. A on myöntänyt menetelleensä uskonrauhan rikkomista koskevassa syytekohdassa kuvatuin tavoin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

3) Uskonrauhan rikkominen 26.8.2006
4) Vahingonteko 26.8.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LAINKOHDAT

3) Rikoslaki 17 luku 10 §
4) Rikoslaki 35 luku 1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Laamanni Juha Tervo
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 12.6.2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitukset

A on vaatinut, että syyte 3 kohdan osalta hylättäisiin. Kainuun islamilaiselle yhdyskunnalle ei tullut antaa asianosaisasemaa tässä asiassa eikä uskonrauhan rikkomisen tunnusmerkistö ollut täyttynyt, koska yhdyskunta ei teon tapahtuma-aikana ollut ollut rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaukset

Virallinen syyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

Kainuun islamilainen yhdyskunta on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kohta 3

Rikoslain 17 luvun 10 §:n 1 kohdan mukaan uskonrauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä.

Uskonnonvapauslain 2 §:n mukaan uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan siinä laissa evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja saman lain 2 luvussa säädetyllä tavalla rekisteröityä uskonnollista yhdyskuntaa.

Kainuun islamilaista yhdyskuntaa ei ollut tekohetkellä 26.8.2006 uskonnonvapauslain 2 luvussa säädetyllä tavalla rekisteröity.

Rikoslain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Uskonrauhan rikkomista koskevan rikoslain 17 luvun 10 §:n 1 kohdan rangaistussäännöksen ulottuvuutta ei näin ollen voida käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla sanamuodon vastaisesti laajentaa koskemaan rekisteröimätöntä uskonnollista yhdyskuntaa. Syyte uskonrauhan rikkomisesta on sen vuoksi hylättävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

4) Vahingonteko 26.8.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HYLÄTYT SYYTTEET

Kohta 3) Syyte uskonrauhan rikkomisesta 26.8.2006 hylätään. A vapautetaan tältä osin tuomitusta rangaistuksesta ja kaikesta korvausvelvollisuudesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Jorma Lumiala, Paavo Eestilä, Tuula Jauhiainen
Valmistelija viskaali Tiina Kiviranta

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.