Vaasan HO 22.10.2007 1333

Grovt äventyrande av trafiksäkerheten - Straffmätning - Villkorligt / ovillkorligt fängelsestraff - Samhällstjänst - Körförbud Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Rangaistuksen mittaaminen - Ehdollinen / ehdoton vankeusrangaistus - Yhdyskuntapalvelu - Ajokielto

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen - Rangaistuksen mittaaminen - Ehdollinen / ehdoton vankeusrangaistus - Yhdyskuntapalvelu - Ajokielto

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

KORSHOLMS TINGSRÄTTS DOM 26.4.2007

Åklagarens straffyrkande

1. GROVT ÄVENTYRANDE AV TRAFIKSÄKERHETEN

Strafflagen 23 kap. 2 § (545/99)
Vägtrafiklagen 3 § 1 mom., 9 §, 18 § och 93 § 1 mom.
2.8.2006 KORSHOLM

A har vid framförandet av den av honom ägda personbilen längs riksväg 8 norrut från Långåminne i Malax i riktning mot Vasa en onsdag förmiddag strax efter kl 10 uppsåtligen brutit mot vägtrafiklagen och med stöd av den utfärdade stadganden på följande sätt:

- I Långåminne har A företagit en omkörning av en långtradare i ett med trafikmärke förhandsutmärkt korsningsområde trots rådande omkörningsförbud försett med gul spärrlinje. A:s hastighet har varit 138 km/h trots att den högsta tillåtna hastigheten på området varit 80 km/h. Omedelbart efter A:s omkörning har långtradaren svängt av riksvägen till vänster in på väg 679

- A har framfört sin personbil med avsevärd överhastighet och företagit omkörningar av ett flertal personbilar. Vägavsnittet från Bergbacken är försett med trafikmärket älgfara. Den motorcykelpolis som kört efter A har hållit en hastighet av ca 245 km/h, men trots det endast marginellt närmat sig A:s bil. Högsta tillåtna hastighet på vägavsnittet har varit 100 km/h

- I närheten av Rimals med trafikmärke förhandsutmärkta korsning har A med avsevärd överhastighet företagit en omkörning av tre långtradare i en uppförsbacke, trots att sikten varit otillräcklig för en trygg omkörning - omkörningsförbudet har utmärkts med gula spärrlinjer

- Efter korsningen Solf/Rimal har A kört med avsevärd överhastighet på ett vägavsnitt där vägarbete pågått. Hastighetsbegränsningen på området har sänkts först till 80 km/h och sedan till 50 km/h. Den högra körfilen har en kort vägsträcka varit avstängd för trafik och trafiken har dirigerats via den vänstra körfilen. A har alltså i mycket hög hastighet, ca 200 km/h, använt vänstra motkommande trafikens körfält. På vägarbetsplatsen en bit från vägbanan har vid tillfället också funnits fyra vägarbetare som rört sig till fots. Vid vägarbetsavsnittet har också funnits en avtagsväg mot Rimal

- I Vikby har A framfört sin personbil med avsevärd överhastighet ner mot väg 715, förbi avtagsrampen mot motorvägen. Den högsta tillåtna hastigheten på vägavsnittet är 60 km/h. A har svängt in på väg 715 genom att i vägkorsningen passera trafikdelaren på dess vänstra sida och använt körfilen för motkommande trafik

- Efter korsningsområdet för vägarna 715 och 673 har A med avsevärd överhastighet företagit en omkörning av två bilar i en högerkurva trots att sikten varit otillräcklig för en trygg omkörning - omkörningsförbud har utmärkts med gul spärrlinje. Den högsta tillåtna hastigheten längs väg 715 är 80 km/h

- A har kört med avsevärd överhastighet på Flygfältsvägen och Runsorvägen. Den högsta tillåtna hastigheten längs Flygfältsvägen är 80 km/h och längs Runsorvägen 50 km/h. Runsorvägen är krokig och kuperad samt kantas av bosättning och ett flertal avtagsvägar

- A har under färden, åtminstone från Vikby framåt, underlåtit att stanna sin personbil på tecken av bakomkörande motorcykelpolis.

Sträckan som A hela tiden kört avsevärd överhastighet har totalt varit ca 21 km. Motorcykelpolisen som kört efter A har långa avsnitt hållit en hastighet av ca 245 km/h men trots det har avståndet till A:s bil minskat endast marginellt. A har således också framfört sin personbil långa sträckor med en topphastighet av ca 245 km/h.

Med beaktande av att A avsevärt överskridit den högsta tillåtna hastigheten under långa sträckor och att körningen ägt rum längs en livligt trafikerad riksväg på en vardag förmiddag, med ett flertal förhandsutmärkta vägkorsningar och mindre avtagsvägar, på en vägarbetsplats med arbetare i närheten genom att använda motkommande trafiks körfil samt att omkörningar har företagits där sikten varit otillräcklig för trygg omkörning, har hans beteende varit ägnat att förorsaka allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa.

- - -

Tingsrätten har funnit utrett, att svarande A har gjort sig skyldig till det brott för vilket åklagaren har yrkat på straff.

Straffet har mätts så att det står i proportion till brottets skadlighet och farlighet, och till svarandens skuld. Eftersom A visat uppenbar nonchalans för trafikregler och medtrafikanter, dessutom under en så lång sträcka som över 21 km, anser tingsrätten att ett ovillkorligt fängelsestraff är tillbörligt. Detta, trots att A inte har något straffregister från tidigare. Till tingsrätten har inlämnats en lämplighetsutredning för samhällstjänst. Enligt utredningen är A lämplig för samhällstjänst och A har samtyckt till utförande av samhällstjänst ifall tingsrätten anser sådant straff vara nödvändigt. Det ovillkorliga fängelsestraffet omvandlas till samhällstjänst. Straffet anses vara riktigt med beaktande av ovannämnda hänsyn och tingsrättens praxis.

A har för tingsrätten berättat att han behöver sitt körkort i arbetet. A arbetar inte längre i Åbo utan i centrum av Vasa som delägare i ett företag tillsammans med sin pappa. Enligt A kan han endast själv utföra reparationer etc. Situationen är nu ordnad så att pappan skjutsar svarande A till de platser han måste besöka. A har inte ingett någon utredning om eventuella inkomstbortfall på grund av rådande situation och inte heller har han fört fram nödvändiga grunder för att få tillbaka körkortet på grund av sitt arbete. Utdömandet av körförbudets längd är i enlighet med tingsrättens praxis.

DOMSLUT

TILLRÄKNADE BROTT

1) Grovt äventyrande av trafiksäkerheten 2.8.2006

STRAFFPÅFÖLJDER

FÄNGELSE

Tillräknade brott 1
3 månader fängelse
I stället för fängelsestraff 90 timmar samhällstjänst.

LAGRUM
1) Strafflagen 23 kap. 2 §
Vägtrafiklagen 3 § 1
Vägtrafiklagen 9 §
Vägtrafiklagen 18 §
Vägtrafiklagen 93 § 1

ÖVRIGA STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER

Körförbud, vars sista giltighetsdag är 3.2.2009.

- - -

RÄTTEGÅNGEN I HOVRÄTTEN

Ändringssökande och motparter

Svarande A
Åklagaren

A:S BESVÄR

Yrkanden

A har yrkat att tingsrättens dom ändras så att han i punkt 1 tillräknas grovt äventyrande av trafiksäkerheten som har begåtts genom att han framfört sin bil av modellen Mercedes Benz E 270 CDI med en topphastighet av 221 kilometer per timme, inte 240-245 kilometer per timme under hela den ifrågavarande sträckan, att det honom ådömda fängelsestraffet lindras till villkorligt fängelse eller till villkorligt fängelse jämte tilläggsböter samt att körförbudet förkortas.

- - -

ALLMÄNNA ÅKLAGARENS MOTBESVÄR

Yrkande

Allmänna åklagaren har yrkat att det A ådömda fängelsestraffet höjs.

- - -

Bemötanden

ALLMÄNNA ÅKLAGARENS BEMÖTANDE

Yrkanden

Allmänna åklagaren har yrkat att A:s besvär förkastas samt att A åläggs ersätta staten bevisningskostnaderna i hovrätten.

- - -

A:S BEMÖTANDE

A har yrkat att allmänna åklagarens motbesvär förkastas.

- - -

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

Domskäl

- - -

Tillräknandet

Åklagaren har i tingsrätten yrkat att A döms till straff för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, eftersom A hade framfört den av honom ägda personbilen på det sätt som närmare framgår ur det i tingsrättens dom intagna straffyrkandet. Tingsrätten har funnit utrett att A gjort sig skyldig till det brott för vilket åklagaren yrkas straff. Ur tingsrättens domskäl framgår dock att tingsrätten till skillnad från det som åklagaren framfört i sin åtalsskrift, på basis av A:s egen och vittnet B:s berättelse, har ansett utrett att A i Långåminne, Malax, i ett med trafikmärke förhandsutmärkt korsningsområde hade företagit en omkörning av en lastbil, inte av en långtradare, samt att han då han i närheten av Rimals med trafikmärke förhandsutmärkta korsning hade företagit en omkörning av tre långtradare i en uppförsbacke hade kört om två, inte tre, av långtradarna på det område där omkörningsförbudet varit utmärkt med gula spärrlinjer.

- - -

Hovrätten har ansett att A gjort sig skyldig till det brott tingsrätten tillräknat honom, dock sålunda att han under långa sträckor hållit en topphastighet om åtminstone 220 kilometer per timme.

Straffmätningen och valet av straffart

A har tillräknats grovt äventyrande av trafiksäkerheten som har begåtts på det sätt som närmare framgår ur tingsrättens dom. Gärningen hade begåtts en onsdag förmiddag vid 10-tiden under en 21 kilometer lång sträcka från Långåminne i Malax till Runsor i Vasa. Största delen av sträckan hade A kört längs riksväg 8, därefter längs väg 715 och sedan längs mindre vägar. Den högsta tillåtna hastigheten på området har varierat mellan 50 och 100 kilometer per timme. A hade färdats med en betydande överhastighet, till och med över 220 kilometer per timme, under en mycket stor del av den 21 kilometer långa sträckan. Även i övrigt hade överhastigheten varit avsevärd.

Längs riksväg 8 har funnits flera förhandsutmärkta korsningar och mindre avtagsvägar och även en del bosättning. Trafiken hade vid gärningstidpunkten varit normal, dvs. det hade förekommit annan trafik. På området råder stor älgfara, vilket på ett flertal ställen utmärkts med trafikmärken. Efter att ha lämnat riksväg 8 hade A passerat ett flertal korsningar och svängt in först på väg 715 och därefter på Flygfältsvägen och Runsorvägen med avsevärd överhastighet. Runsorvägen är krokig och kuperad och den kantas av bosättning och ett flertal avtagsvägar.

Under körningen hade A företagit många omkörningar, flera av dem olagliga och mycket farliga. I Långåminne, Malax, hade han kört om en lastbil till vänster i ett korsningsområde, trots att på området rådde omkärningsförbud, vilket utmärkts med gul spärrlinje. Lastbilen hade genast efter omkörningen svängt av riksvägen till vänster. Vid det tillfället hade A:s hastighet uppgått till 138 kilometer per timme, medan den högsta tillåtna hastigheten varit 80 kilometer per timme.

Därefter hade A med en hastighet av åtminstone 220 kilometer per timme kört om tre långtradare i en uppförsbacke, trots att sikten hade varit otillräcklig för en trygg omkörning. Vid omkörningen av två av långtradarna hade A befunnit sig på det område där omkörningsförbudet hade utmärkts med gula spärrlinjer. Efter korsningsområdet för vägarna 715 och 673 hade A med avsevärd överhastighet företagit en omkörning av två bilar i en högerkurva, trots att sikten varit otillräcklig för en trygg omkörning och omkörningsförbudet hade utmärkts med gul spärrlinje.

A hade dessutom med en hastighet av cirka 200 kilometer per timme passerat ett vägavsnitt där vägarbete pågått och hastighetsbegränsningen sänkts från 100 kilometer per timme först till 80 och sedan till 50 kilometer per timme. Hastigheten hade således överstigit den tillåtna med 150 kilometer per timme. Den högra körfilen hade varit avstängd för trafik på en kort sträcka och A hade då använt den motkommande trafikens körfält. På platsen hade funnits fyra vägarbetare som rört sig till fots. Vid vägarbetsavsnittet hade också funnits en avtagsväg.

I Vikby, Korsholm, hade A kört förbi avtagsrampen mot motorvägen, där den högsta tillåtna hastigheten varit 60 kilometer per timme, med avsevärd överhastighet. Strax därefter hade han i mycket hög fart svängt in på väg 715 genom att passera trafikdelaren på dess vänstra sida och använda körfilen för motkommande trafik. Trots att A enligt egen uppgift sett motorcykelns blåljus i Vikby fortsatte han utan att stanna.

Vittnet B har i hovrätten berättat att han arbetat inom rörliga polisen med trafikövervakningsuppgifter i 17 år, varav åtta år som motorcykelpolis. B har uppgett att denna händelse är unik, han har aldrig varit med om något liknande. Det har till exempel aldrig tidigare hänt att han på polismotorcykel skulle ha jagat en flyende bilist utan att hinna ifatt denne. Han har inte heller tidigare sett någon köra om tre långtradare i en uppförsbacke med skymd sikt och rådande omkörningsförbud.

Hovrätten konstaterar att A färdats med avsevärd överhastighet under en mycket lång sträcka, 21 kilometer. En mycket stor del av denna sträcka hade A färdats med en extremt hög hastighet, till och med över 220 kilometer per timme. Överhastigheten har varit avsevärd även i övrigt och ibland till och med fyra gånger så hög som den tillåtna hastigheten, som varierat mellan 50 och 100 kilometer per timme. På området har funnits många sidovägar och korsningar och även bosättning. En hel del medtrafikanter hade rört sig på området och dessutom hade fyra vägarbetare rört sig till fots vid avsnittet för vägarbetet. På stora delar av området råder älgfara. Med användning av avsevärd överhastighet hade A företagit ett flertal lagstridiga och livsfarliga omkörningar och han hade kört på fel sida om en trafikdelare i ett korsningsområde mellan två livligt trafikerade vägar. Med beaktande av de ovannämnda omständigheterna anser hovrätten att A genom sitt uppsåtliga beteende uppvisat uppenbart osedvanlig likgiltighet inför trafikreglerna och annans liv och hälsa. Vittnet B:s berättelse bekräftar att A:s beteende varit unikt och att A:s uppsåtliga kränkningar av vägtrafiklagens regler till sin art har varit exceptionellt grova.

Tingsrätten har dömt A till ett tre månader långt fängelsestraff. Hovrätten anser att fängelsestraffets längd är riktig. Den omständigheten att tillräknandet genom hovrättens dom ändrats så att den högsta hastighet med vilken A färdats har sänkts från 240-245 till åtminstone 220 kilometer per timme saknar betydelse för straffmätningen, eftersom fråga fortsättningsvis varit om en extremt hög hastighet som avsevärt överstigit den tillåtna.

Enligt 6 kapitlet 9 § strafflagen kan ett fängelsestraff på viss tid som uppgår till högst två år förklaras villkorligt, om det inte med hänsyn till hur allvarligt brottet är, gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet eller gärningsmannens tidigare brottslighet förutsätts att ovillkorligt fängelse döms ut.

A har dömts till ett fängelsestraff på tre månader. Enligt huvudregeln i 6 kapitlet 9 § strafflagen skall ett sådant straff förklaras villkorligt. A har inte tidigare dömts till fängelsestraff för något brott. Även detta talar för ett villkorligt straff.

På det sätt som framkommit ovan är det brott som A tillräknats mycket allvarligt. Gärningen har varit ägnad att förorsaka mycket stor fara för de medtrafikanter och andra personer som rört sig på vägavsnittena. Brottets allvarlighet talar därför för ett ovillkorligt straff. Med hänsyn till att A uppsåtligen har brutit mot vägtrafiklagens regler på ett osedvanligt grovt sätt och därigenom uppvisat en exceptionellt likgiltig inställning till annans liv och hälsa anser hovrätten även att A:s skuld sådan den framgår av brottet förutsätter att ovillkorligt fängelse döms ut.

På basis av en helhetsbedömning av de i ärendet framkomna omständigheterna anser hovrätten att brottet varit så allvarligt och A:s skuld av sådan art att fängelsestraffet i detta fall, trots att A inte tidigare registrerats för brott, inte kan förklaras villkorligt. Eftersom A är lämplig för att utföra samhällstjänst och har gett sitt samtycke till detta, kan han i stället för det ovillkorliga fängelsestraffet dömas till samhällstjänst.

Körförbudet

Tingsrätten har meddelat A ett körförbud, vars sista giltighetsdag är 3.2.2009. Då A har försatts i temporärt körförbud genast efter gärningen 2.8.2006, har körförbudets längd varit två år och sex månader.

A har företett skriftlig utredning om sitt behov av körrätten. Hörd i bevisningssyfte i hovrätten har A berättat att han arbetar som egen företagare tillsammans med sin far i centrum av Vasa. Deras företag utför reparationer och service på sportutrustning och konditionsredskap. Konditionsredskapen måste ofta hämtas från ägaren och föras för reparation till affärslokalen i Vasa eller också måste reparationen eller servicen utföras på den plats där redskapet finns. A är den enda som kan utföra de ifrågavarande åtgärderna. Då A är försatt i körförbud, måste hans far köra honom till de platser han skall besöka. På grund härav är affären i Vasa stängd under denna tid, ofta flera timmar i sträck. Detta innebär inkomstförlust för företaget. A har även berättat att körförbudet förorsakar honom problem i det dagliga livet, särskilt under de veckor hans dotter bor hos honom och hon skall föras till och från skolan samt till olika fritidssysselsättningar.

Hovrätten anser utrett att körrätten är nödvändig för A i hans företagarverksamhet och att körförbudet har negativa effekter med tanke på hans utkomst. Med beaktande av att det brott A har tillräknats har varit osedvanligt grovt på det sätt som framkommit ovan anser hovrätten dock att körförbudets längd trots behovet av körrätt bör vara betydlig. Hovrätten har på dessa grunder något förkortat det av tingsrätten meddelade körförbudet på det sätt som framgår ur domslutet.

- - -

DOMSLUT

Ändring i tingsrättens dom:

ÖVRIGA STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER

Körförbud, vars sista giltighetsdag är 3.8.2008.

Till övriga delar förkastas besvären och tingsrättens dom ändras inte.

- - -

Ärendet har avgjorts av:
Robert Liljenfeldt, Tuula Keltikangas, Lena Engstrand (beredare)

Uppgifter om laga kraft:

Lagakraftvunnen

+

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.