Turun HO 19.12.2007 2469

Avustajan palkkio, Muutoksenhakuoikeus, Oikeudenkäymiskaari 21 luku 8c §, Yksipuolinen tuomio

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RAUMAN KÄRÄJÄOIKEUS YKSIPUOLINEN TUOMIO JA TUOMIO 26.1.2007

Kantaja

A

Vastaaja

B
C

Asia

Velkasuhteeseen perustuva saatava

Vireille

24.8.2006

TUOMIOLAUSELMA

Vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti maksamaan kantajalle:

Pääoma:
8297,45 euroa.
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava 01.08.2006 alkaen.

Oikeudenkäyntikulut:
222,00 euroa.
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä alkaen.

Enemmälti osin kantajan vaatimus hylätään.

Valtion varoista maksetaan asianajaja D:lle palkkiona 136,25 euroa ja kulujen korvauksena 1,85 euroa, joista arvonlisäveroa 29,97 euroa eli yhteensä 168,07 euroa, joka jää valtion vahingoksi.

Peruste:
Takauksen perusteella velkakirjalaina - - -, jonka kantaja on takaajana joutunut suorittamaan.

Kantajan käsityksen mukaan asia on riidaton.

RATKAISUN PERUSTELUT

Vastaajat eivät vastanneet määräajassa.

Perustelut oikeudenkäyntikulujen osalta:

Oikeudenkäyntikuluja koskevan OK 21 luvun 8 c:n mukaisesti käräjäoikeus on ottanut huomioon haastehakemuksen edellyttämän tarpeellisen työn määrän, saatavan suuruuden ja välttämättömät kulut sekä oikeusministeriön asetuksen vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista asiassa, joka ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla. Asetuksen mukaisesti, jos velan pääoma on yli 250 euroa, kulut tuomitaan korkeintaan perustaksan tai korkean taksan mukaisina. Kun kyse on tavanomaisesta asiasta, perustaksan mukainen vastapuolen maksettavaksi tuleva korvaus on 222 euroa. Kyseessä olevassa asiassa ei ole esitetty perustetta, jonka perusteella asia oli katsottava tavanomaista vaativammaksi eikä näin ollen ole edellytyksiä tuomiolauselmasta ilmenevää korkeampien oikeudenkäyntikulujen tuomitsemiseksi vastapuolen maksettavaksi.

Lainkohdat: oikeudenkäymiskaari 21 luku 1 §, 8c §
Oikeusministeriön asetus 14.12.2001/1311 (muutos 119/2006) vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8c §:ssä tarkoitetuissa asioissa

Oikeusapu:

A:n avustajaksi määrätyn asianajaja D:n palkkioksi vahvistetaan 545 euroa, kuluiksi 7,40 euroa, joista arvonlisävero 119,90 euroa eli yhteensä 672,30 euroa. A:n omavastuuosuus vahvistetusta palkkiosta on 504,23 euroa.

Käräjäoikeuden harkinnan mukaan vastaajia ei velvoiteta korvaamaan oikeusapulain 22 §:n perusteella osaa valtion varoista maksettavista kuluista valtiolle, koska maksuvelvollisuuden toteuttaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen kantajan kannalta ottaen huomioon, että kyseessä on OK 21 luvun 8 c §:n ja oikeusministeriön asetuksen 1311/2001 mukainen korvausvastuu eli jossa vastapuolen maksettavaksi tulevien kulujen enimmäissumma on taksoitettu.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Notaari Tiina Forsten

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 19.12.2007

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Rauman käräjäoikeus 26.1.2007 nro 166
(liitteenä)

ASIA

Oikeudenkäyntikulut ym.

VALITTAJA

A

VASTAPUOLET

B
C
D

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että B ja C velvoitetaan korvaamaan hänelle 35 euron oikeusapumaksu sekä 504,23 euron oikeusavun omavastuuosuudesta muodostuneet oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa täysimääräisenä tai että hänen avustajalleen D:lle maksettavaksi vahvistettu oikeusavun omavastuuosuus alennetaan 222 euroon. Lisäksi A on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista hovioikeuden osalta.

Perusteinaan A on lausunut, että käräjäoikeuden päätös on epäoikeudenmukainen ja johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Lisäksi A on lausunut, että B ja C ovat omalla toiminnallaan tarkoituksellisesti pitkittäneet asioiden edistymistä aiheuttaen näin A:lle kohtuuttoman suuret oikeudenkäyntikulut.

Vastaus

D on kohdaltaan vaatinut valituksen hylkäämistä, koska perusteita avustajan palkkion alentamiseen ei ole.

B ja C eivät ole antaneet heiltä pyydettyä vastausta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

1. A on käräjäoikeudessa vaatinut B:n ja C:n velvoittamista suorittamaan hänelle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa oikeusavun omavastuuosuuden 504,23 euroa. Valituksessaan A on uudistanut sanotun vaatimuksensa ja vaatinut B:ltä ja C:ltä lisäksi korvaukseksi oikeusapumaksusta 35 euroa. Ottaen huomioon, että mainittu maksu on oikeudenkäyntikulu, A on valituksessaan vaatinut käräjäoikeudessa olleiden oikeudenkäyntikulujensa korvaukseksi 35 euroa enemmän kuin käräjäoikeudessa.

2. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on tehtävä ennen käsittelyn päättymistä. Vaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä ja niiden perusteet. Hovioikeus ei näin ollen voi tutkia oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa koskevaa vaatimusta siltä osin, kuin se ylittää käräjäoikeudessa vaaditun määrän tai perustuu muuhun kuin käräjäoikeudessa vedottuun kuluun.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kerrotut seikat huomioon ottaen hovioikeus jättää tutkimatta A:n vaatimuksen B:n ja C:n velvoittamisesta suorittamaan hänelle korvauksen oikeusapumaksusta.

Pääasiaratkaisu

Perustelut

B:hen ja C:hen kohdistetut vaatimukset

4. Käräjäoikeus on ratkaissut asian valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla ja velvoittanut B:n ja C:n suorittamaan A:lle velan pääomaa 8.297,45 euroa ja korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 222 euroa.

5. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8c §:n mukaan velkomusta koskevassa asiassa, joka ratkaistaan 5 luvun 13 §:n nojalla valmistelua jatkamatta yksipuolisella tuomiolla, vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrä arvioidaan viran puolesta oikeusministeriön asiasta antamien tarkempien määräysten mukaisesti. Vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 2 ja 3 §:ien mukaan kysymyksessä olevassa tapauksessa eli kun velan pääoma on yli 250 euroa oikeudenkäyntikulut tuomitaan vastaajan maksettavaksi asian vaatiman työmäärän perusteella korkeintaan 222 euron perustaksan määräisenä tai 302 euron korkean taksan määräisenä kun asia on tavanomaista vaativampi. Asiaa voidaan pitää asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaan tavanomaista vaativampana silloin, kun asiassa on käyty sovintoneuvotteluja tai kun haastehakemuksen laatiminen on edellyttänyt erityistä oikeudellista asiantuntemusta vaikean koronlaskentatilanteen tai vakuuksien takia. Asetuksen 6 §:n mukaan oikeudenkäyntikulut voidaan poikkeuksellisesti tuomita taulukon mukaisia taksoja korkeampana, mikäli useat korkean taksan edellytykset täyttyvät tai siihen on muu erityisen painava syy.

6. Asiassa ei ole ilmennyt perustetta, jonka mukaan asia olisi katsottava tavanomaista vaativammaksi, eikä asiassa ole myöskään ilmennyt tai esitetty seikkoja, joiden mukaan oikeudenkäyntikulut voitaisiin tuomita asetuksen 6 §:n perusteella taulukon mukaisia taksoja korkeampana, joten edellytyksiä tuomita vastapuolen maksettavaksi korkeampia oikeudenkäyntikuluja kuin käräjäoikeus on tuominnut, ei ole.

A:n maksuvelvollisuus D:lle

7. Palkkio yksityiselle avustajalle, joka on määrätty oikeusavusta annetun lain nojalla, määrätään oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen mukaan.

8. Käräjäoikeus on vahvistanut A:n avustajaksi oikeusavusta annetun lain nojalla määrätylle asianajaja D:lle oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen normaalimääräisen 545 euron palkkion oikeudenkäyntiin valmistautumisesta riita-asiassa kantajan avustajalle.

9. Asetuksen 2 §:n 4 momentin mukaan palkkio määrätään normaalimääräisestä palkkiosta poiketen tuntiperusteisena ajankäytön perusteella, jos asiaan valmistautuminen asian laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää riita-asiassa lyhyemmän ajan kuin kuusi tuntia. Asetuksen 6 §:n 1 momentin nojalla sanottu tuntipalkkio on 91 euroa.

10. Asia, jossa D on ollut A:n avustajana, on ollut yksinkertainen velkomisasia, jonka hoitamisen edellyttämäksi kohtuulliseksi ajankäytöksi voidaan arvioida kaksi tuntia. Edellä 9 kohdassa selostettujen säännösten nojalla D:n palkkioksi A:n avustamisesta on siten vahvistettava 182 euroa, minkä lisäksi hänelle korvattaviksi kuluiksi on vahvistettava arvonlisäverottomat 7,40 euroa ja arvonlisäveron osuudeksi 40,04 euroa eli yhteensä 229,44 euroa.

11. A:n oikeusavun omavastuuosuus on 75 prosenttia.

12. Edellä 10 ja 11 kohdissa kerrotun perusteella A:lle vahvistetun oikeusavun omavastuuosuus eli hänen D:lle maksettavakseen tuleva määrä olisi alennettava 172,08 euroon.

13. A on vaatinut, että hänen D:lle maksettavakseen määrätty määrä alennetaan 222 euroon. Edellä 12 kohdassa lausuttu huomioon ottaen vaatimus on hyväksyttävä.

14. Hovioikeus toteaa, että siltä osin kuin käräjäoikeus on määrännyt valtion varoista maksettavaksi D:lle A:lle myönnetyn oikeusavun perusteella yhteensä 168,07 euroa, käräjäoikeuden ratkaisua ei voida A:n valituksesta muuttaa.

Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa

15. A häviää B:hen ja C:hen hovioikeudessa kohdistamansa vaatimukset. A:n vaatimus B:n ja C:n velvoittamisesta korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa on siten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n ja 16 §:n 1 momentin nojalla hylättävä.

16. A voittaa osittain D:hen hovioikeudessa kohdistamansa vaatimuksen. A on kuitenkin itse laatinut valituksensa eikä A ole näyttänyt, että valituksen laatiminen olisi ollut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 § :n 1 momentin mukaista oikeudenkäyntikuluina korvattavaa työtä tai että hänelle muutoinkaan olisi hovioikeudessa aiheutunut tai aiheutuisi kuluja. Näin ollen A:n oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa koskeva vaatimus on hylättävä myös D:hen kohdistettuna.

17. Kerrotuilla perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiolauselma jää voimaan sellaisella lisäyksellä, että A:n D:lle maksettavaksi omavastuuosuudeksi vahvistetaan käräjäoikeuden ratkausun perusteluissa vahvistetun 504,23 euron asemesta 222 euroa.

A:n oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa koskevat vaatimukset hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Heikki Särkilä
hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen
hovioikeudenneuvos Kaarlo Mikkola

Esittelijä: viskaali Paula Pajula

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.