Rovaniemen HO 08.11.2007 1013

Puolustajan palkkio

Antopäivä: 8.11.2007
Diaarinumero: H 07/118
Ratkaisunumero: 1013
Esittely: 25.10.2007

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Asianajaja A on määrätty B:n puolustajaksi tätä koskevassa vangitsemisasiassa. A on pyytänyt, että hänelle maksetaan valtion varoista palkkioksi puolustajantehtävästään hänen esittämänsä 19.12.2006 päivätyn laskun mukaisesti vangitsemiskäsittelyyn valmistautumisesta 91 euroa, asianajosta vangitsemiskäsittelyssä 91 euroa ja 4 tuntia kestäneeltä matka-ajalta 288 euroa sekä korvaukseksi matkakustannuksista 285 kilometriltä 119,70 euroa ja arvonlisäveron määränä 129,73 euroa, yhteensä 719,43 euroa.

Käräjäoikeus on asiassa antamassaan päätöksessä määrännyt valtion varoista maksettavaksi A:lle pyynnön enemmälti hyläten palkkiona valmistautumisesta pakkokeino-oikeudenkäyntiin ja pakkokeino-oikeudenkäynnistä matka-aikoineen 398 euroa, matkakulujen korvauksena 119,70 euroa ja näiden arvonlisävero 113,89 euroa, yhteensä 631,59 euroa.

Käräjäoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti. Matka-ajalta määrätään palkkiota enintään kolmen tunnin osalta, ellei muuhun ole erityisiä syitä (valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 4 § 3 momentti). Puolustajamääräyksen saaminen tai se, että A on aiemmin avustanut B:tä, ei ole erityinen syy. Puolustajan olisi voinut ottaa myös lähempää, eikä A:n aiemmilla toimeksisaantisuhteilla B:hen ole merkitystä tämän asian kannalta.

VAATIMUS HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että valmistautumisesta pakkokeino-oikeudenkäyntiin ja pakkokeino-oikeudenkäynnistä matka-aikoineen käräjäoikeuden hänelle valtion varoista maksettavaksi määräämä palkkio 398 euroa arvonlisäveroineen korotetaan 684,42 euroksi.

A on selittänyt, että käräjäoikeus, samalla kun se oli hyväksynyt hänen matkakulunsa vaaditun 119,70 euron suuruisena, oli virheellisesti hylännyt hänen palkkiovaatimuksestaan suullisen käsittelyn ja matka-ajan osalta kummastakin erikseen yhtä tuntia vastaavan osan. Hänelle olisi pitänyt maksaa palkkio myös noilta kahdelta hylätyltä tunnilta.

A:n mukaan asian käsittely oli kestänyt yksi tuntia 25 minuuttia. Matka-aika Jäälistä Ylivieskan käräjäoikeuteen oli yhteen suuntaan talviolosuhteissa noin yksi tuntia 50 minuuttia. B oli hänen vanha asiakkaansa. Hänet oli B:n pyynnöstä määrätty tämän puolustajaksi, jolloin sijaisen käyttäminen oli oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 §:n mukaan rajoitettua. Noista erityisistä syistä hänelle tuli matka-ajalta maksaa korvaus neljältä tunnilta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Käräjäoikeuden arkistopäiväkirjan merkintöjen mukaan vangitsemisasiaa koskeva istunto 19.12.2006 on pidetty kello 13.00 - 13.35 ja se siis on kestänyt alle yksi tuntia. Myös A itse on 19.12.2006 päivätyssä laskussaan vaatinut palkkioksi istuntokäsittelystä yhtä tuntia vastaavat 91 euroa, jonka käräjäoikeus on myös hänelle määrännyt maksettavaksi. A ei ole näyttänyt, että istuntokäsittely olisi kestänyt edellä todettua kauemmin.

Matka-ajalta puolustajalle maksettavan palkkion osalta hovioikeus toteaa seuraavan.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentissa säädetään, että tuon luvun mukaan määrätylle puolustajalle maksetaan valtion varoista palkkio noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 ja 18 §:ssä säädetään avustajan palkkioista.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio muun muassa ajanhukasta. Jos avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyvä ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua.

Lainkohdan esitöiden (HE 82/2001 vp s. 103 - 104) mukaan tarkoituksena on, että silloin kun avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, hänelle suoritettaisiin korvausta vain sellaisista kuluista, joita kyseisessä tuomioistuimessa normaalisti toimivalle avustajalle aiheutuu. Tästä pääsäännöstä voitaisiin poiketa, eli muun muassa matkustamisesta aiheutuva ylimääräinen ajanhukka korvata, jos on perusteltua käyttää muulla paikkakunnalla toimivaa lakimiestä. Näin olisi esimerkiksi silloin, kun avustajaksi on tarkoituksenmukaisempaa määrätä oikeusavun saajan asuin- tai työskentelypaikkakunnalla toimiva avustaja tai kun jutun erityinen laatu puoltaa kyseisen avustajan käyttämistä.

Matka-ajalta maksettavasta palkkiosta säädetään tarkemmin oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (palkkioasetus) 4 §:n 3 momentin viimeisessä virkkeessä, jonka mukaan yhden vuorokauden aikana matka-ajan palkkio määrätään enintään kolmelta tunnilta tai sitä pidemmältä ajalta, jos siihen on erityisiä syitä. Tällaisten erityisten syiden käsillä olo on arvioitava tapauskohtaisesti.

A ei ole väittänyt, että hän hoitaisi oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleisesti asianajotehtäviä Ylivieskan käräjäoikeudessa. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että asian laatu olisi ollut sellainen, että olisi ollut perusteltua käyttää muulla paikkakunnalla kuin Ylivieskassa toimivaa lakimiestä puolustajan tehtävässä. Se, että A on päämiehensä pyynnöstä määrätty tämän puolustajaksi ja että A on aikaisemmin ollut asiakassuhteessa päämieheensä eivät yhdessäkään ole sellainen palkkioasetuksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella hänelle tulisi määrätä palkkio matka-ajalta yli kolmelta tunnilta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Erkki Nenonen, joka on myös esitellyt asian
hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner
hovioikeudenneuvos Tapio Alkula

LAINVOIMAISUUSTIEDOT:

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 8.1.2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.