Itä-Suomen HO 15.11.2007 1357

Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14.8.2007

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6720/R/0000884/07)
Rikoslaki 23 luku 4 § (1198/2002)

5.5.2007 SUONENJOKI

A on kuljettanut henkilöautoa nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänellä on ajon jälkeen näytteenottohetkellä ollut 0,96 mg alkoholia litrassa uloshengitysilmaa olosuhteiden ollessa sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

2. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6720/R/0000884/07)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

5.5.2007 SUONENJOKI

A on kuljettanut henkilöautoa liikenteessä ilman sen ajo-oikeutta.

Muut vaatimukset

A on määrättävä ajokieltoon.

A:n 14.4.2007 alkanut ehdonalainen vapaus, jonka koeajan viimeinen päivä on 4.12.2008, on määrättävä menetetyksi.

A:lle rangaistusta mitattaessa on koventamisperusteena otettava huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, koska sen ja uuden rikoksen suhde osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Syyksilukemisen perusteet

Kohdat 1 ja 2
A on tunnustanut menetelleensä hänen syykseen luetulla tavalla.

Rangaistuksen mittaaminen

Rikosrekisterin osaotteesta ilmenevän aikaisemman rikollisuuden ja A:n syyksi nyt luettujen rikosten suhde rikosten samankaltaisuuden ja lukuisuuden johdosta osoittaa hänellä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Täytäntöönpantavan jäännösrangaistuksen pituutta määrätessään käräjäoikeus on ottanut huomioon koeajalla tehdyistä rikoksista tuomittavan yhteisen rangaistuksen pituuden, jäännösrangaistuksen pituuden ja sen, että rikokset on tehty koeajan alkupuolella.

A:lle tuomittu kovennettu rangaistus on yleisen käytännön mukainen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 5.5.2007
2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 5.5.2007

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-2 ja täytäntöönpantavaksi määrätty jäännösrangaistus 10 kuukautta vankeutta.

JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus alkanut 14.4.2007
Koeajan viimeinen päivä 4.12.2008 Jäännösrangaistus 1 v 7 kk 20 pv

JÄÄNNÖSRANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Jäännösrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi kokonaan.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 §
2) Rikoslaki 23 luku 10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Petri Sahi
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 15.11.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että hänelle tuomittua vankeusrangaistusta alennetaan ja että jäännösrangaistusta ei määrätä täytäntöön pantavaksi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

Kihlakunnansyyttäjä ei ole vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Rikoslain 2 c luvun 14 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan jäännösrangaistus voidaan jättää määräämättä täytäntöön pantavaksi muun ohessa erityisesti silloin, kun tekijälle koeajalla tehdystä rikoksesta johtuvan tai tuomiosta aiheutuvan muun seuraamuksen vuoksi jäännösrangaistuksesta ja uusista rikoksista määrättävä yhteinen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Rikoslain 2 c luvun 14 §:n esitöissä on kiinnitetty huomiota siihen, että määrättäessä jäännösrangaistusta täytäntöön pantavaksi rikoksen uusiminen voi koventaa rangaistusta monella eri tavoin ( HE 262/2004 vp.s.51) sekä että tuomioistuimen tulee jäännösrangaistuksen täytäntöönpanoa harkitessaan kiinnittää huomiota asiaan vaikuttavien seikkojen yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen( La VM 9/2005 vp).

A:n jäännösrangaistus 1 vuosi 7 kuukautta 20 päivää vankeutta perustuu kolmeen eri tuomioon, jotka on otettu huomioon rangaistuksen koventamisperusteena rangaistusta mitattaessa. Tavanomainen rangaistus A:n syyksi nyt luetuista rikoksista on koventamisperusteen soveltaminen huomioon ottaen noin kuusi kuukautta vankeutta.

Jäännösrangaistuksen täytäntöönpaneminen tässä tapauksessa merkitsisi suhteellisesti huomattavaa lisäystä vankeusrangaistukseen, jota määrättäessä on jo otettu huomioon A:n aikaisempi rikollisuus koventamisperusteena.

Huomioon ottaen mainitut seikat hovioikeus katsoo, ettei A:n jäännösrangaistusta ole syytä nyt kysymyksessä olevien rikosten johdosta määrätä täytäntöön pantavaksi.

A:n 14.4.2007 alkanut ehdonalainen vapaus jää siten voimaan 4.12.2008 päättyvin koeajoin.

Oikeudenmukainen rangaistus A:n syyksi nyt luetuista rikoksista koventamisperusteen soveltaminen huomioon ottaen on kuusi kuukautta vankeutta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1 ja 2
6 kuukautta vankeutta

JÄÄNNÖSRANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Jäännösrangaistusta ei määrätä täytäntöönpantavaksi.

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Maija Liisa Kilpeläinen ja Jukka Soininen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.