Itä-Suomen HO 30.10.2007 1271

Vahingonkorvaus - Valtion korvausvastuu - Virheellinen neuvo

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

VARKAUDEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 24.11.2006

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Yhtiö X Oy on vaatinut, että Suomen valtio velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvauksena yhtiölle yhteensä 705.852,94 euroa viivästyskorkoineen.

Yhtiön vaatimus on perustunut siihen, että yhtiö on kärsinyt valtion virkamiesten virheellisen ratkaisun ja virheellisen informaation vuoksi kanteessa lähemmin kerrottua taloudellista vahinkoa.

Valtio on vastustanut kannetta ja vaatinut sen hylkäämistä.

Käräjäoikeus on mainitsemillaan perusteilla hylännyt kanteen.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Jukka Lumiala

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS VÄLITUOMIO 30.10.2007

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn välituomiolla ratkaistavalta, valtion vahingonkorvausvastuun perustetta koskevalta osalta.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

X Oy on toistanut - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kanteensa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtio on vastustanut yhtiön muutosvaatimusta perusteettomana.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian tausta

Yhtiö oli 17.10.2002 tehnyt Y S.p.A:n kanssa hankintasopimuksen, jonka mukaan yhtiön oli määrä purkaa Espanjassa Motrilin kaupungissa sijainnut paperikone ja asentaa sen tilalle uusi paperikone vuodenvaihteessa 2002-2003. Sopimuksessa työn hinnaksi oli sovittu 1.760.000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hankkeen toteuttamista varten yhtiö oli vuokrannut sen alihankkijana toimineelta yhtiöltä venäläisiä työntekijöitä, joita yhtiön oli tarkoitus vielä kouluttaa tehtävään. Paperikoneen asennus oli ollut tarkoitus toteuttaa muutoin Suomessa käytävään koulutusohjelmaan sisältyvän harjoittelujakson aikana Espanjassa. Yhtiö oli työnantajana hakenut Varkauden työvoimatoimistolta työlupalausuntoa aiotusta ulkomaisen työvoiman käyttämisestä ja venäläiset työntekijät olivat itse hakeneet Pietarin pääkonsulaatista heiltä edellytettyjä työlupia. Tämän lisäksi yhtiö oli pyytänyt pääkonsulaatista tietoa siitä, voivatko yhtiön palvelukseen tulleet venäläiset työntekijät Suomeen myönnettävän työluvan nojalla työskennellä koulutusohjelmansa aikana myös Espanjassa. Pietarin pääkonsulaatti oli myöntänyt työntekijöille työluvat Suomeen 4.12.2002. Samana päivänä pääkonsulaatin virkailija A oli sähköpostiviestillä ilmoittanut yhtiölle, että ulkomaalaisvirastosta B:ltä saadun tiedon mukaan hakijat eivät tarvinneet erikseen Espanjaan työlupaa. Työntekijöiden aloitettua työt Espanjassa 17.12.2002 Espanjan viranomaiset olivat seuraavana päivänä estäneet työnteon jatkamisen sen vuoksi, ettei työntekijöillä ollut työlupia Espanjaan.

Asiassa on riidatonta, että pääkonsulaatin virkailijan ilmoitus on ollut sisällöltään virheellinen.

Säännökset, joiden nojalla korvausta on vaadittu

Yhtiö on vaatinut valtiolta kanteessa tarkoitettuja vahingonkorvauksia ensisijaisesti vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n ja toissijaisesti saman luvun 1 §:n nojalla.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kuntaa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Lainkohdan 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa säädetty vastuu julkisyhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.

Oikeudellinen arviointi

Pääkonsulaatin virkailijan sähköpostitse antama ilmoitus ei täytä hallintopäätökselle asetettuja vaatimuksia. Ilmoitusta on siten pidettävä tapahtuma-aikana voimassa olleessa hallintomenettelylaissa tarkoitettuna viranomaisen antamana neuvona. Espanjassa tarvittavia työlupia koskevan neuvon antaminen ei ole kuulunut pääkonsulaatin toimivaltaan.

Ilmoituksessa annettu tieto on koskenut yhtiön palvelukseen tulleille venäläisille työntekijöille tärkeiden ja heihin pakottavina sovellettavien säännösten ja määräysten sisältöä. Suomeen myönnettäviä työlupia koskevien neuvojen antaminen on ollut olennainen osa pääkonsulaatissa palvelevan virkailijan virkatehtäviä. Tiedon laadun ja tarkoituksen perusteella hovioikeus katsoo, että virkailija antaessaan tiedon yhtiölle on käyttänyt julkista valtaa. Valtion vastuu voi siten perustua vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ään, mikäli myös lainkohdan 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tiedon tarkoituksena on ollut osaltaan turvata, että yhtiö ja sen palvelukseen tulleet työntekijät saattoivat perustaa harkintansa Espanjaan työskentelemään lähtemisestä oikeisiin tietoihin. Työntekijöiden määrä sekä matkan pituus ja matkasta yhtiölle aiheutuvien kustannusten määrä ovat edellyttäneet virkailijalta erityistä tarkkaavaisuutta annetun tiedon oikeellisuudesta. Asian käsittelemiseen pääkonsulaatissa osallistuneet virkailijat ovat ilmoittaneet olleensa epätietoisia Suomeen myönnettävän työluvan pätevyydestä Espanjassa ja kertoneet pyytäneensä asiasta neuvoa paitsi ulkomaalaisvirastolta myös ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta. Tästä huolimatta virkailija on odottamatta ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston vastausta neuvonpyyntöön antanut kysymyksessä olevan virheellisen tiedon työluvan tarpeettomuudesta Espanjassa. Näistä syistä hovioikeus katsoo, että virkailijan kysymyksessä olevalle tiedotustehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.

Näin ollen vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ssä säädetyt valtion vastuun edellytykset täyttyvät.

Asiassa on tämän jälkeen harkittavana vielä se, onko yhtiö saanut luottaa yksinomaan saamaansa neuvoon korvausvastuun syntymisen edellyttämällä tavalla. Asiaa arvioidessaan hovioikeus toteaa seuraavan.

Yhtiön toimialana on ollut harjoittaa kansainvälistä urakointia ja asennustoimintaa ulkomailla. Se on ollut velvollinen tuntemaan toimialallaan yleisesti noudatetut käytännöt ja säännösten ja määräysten mukaan vaadittavat luvat. Sitoutuessaan kanteessa tarkoitettuun paperikoneen asennusta koskevaan sopimukseen, jonka taloudellinen arvo on ollut huomattava, se on ottanut liiketoiminnassaan verrattain suuren riskin hankkeen onnistumisesta. Tähän nähden yhtiön on ollut erityistä syytä varmistua hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisistä seikoista kuten sen työntekijöiltä säännösten ja määräysten mukaan edellytettävistä työluvista. Tieto siitä, edellytettiinkö työntekijöiltä työlupia Espanjassa, olisi ollut vaikeuksitta yhtiön hankittavissa ulkomaalaisviraston virkailijan B:n yhtiön edustajalle C:lle 3.12.2002 antaman ohjeen mukaisesti toimivaltaisilta Espanjan viranomaisilta. B:n antama ohje on antanut yhtiölle erityisen aiheen epäillä pääkonsulaatin virkailijalta seuraavana päivänä 4.12.2002 saadun tiedon asianmukaisuutta. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, ettei yhtiöllä näissä olosuhteissa ole ollut oikeutta luottaa pääkonsulaatin virkailijan ilmoitukseen työlupien tarpeettomuudesta Espanjassa. Sen vuoksi valtio ei ole vastuussa yhtiön sen vastattaviksi väittämistä vahingoista. Kanne on hylättävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Sen vuoksi asian enempi käsittely on tarpeetonta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Arponen, Olavi Snellman ja Pirjo Soininen
Valmistelija Tanja Makkonen

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimmassa oikeudessa

Valituslupa myönnetty 27.8.2008

Korkeimman oikeuden ratkaisu 7.4.2009 KKO:2009:24

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.