Itä-Suomen HO 16.10.2007 1229

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 3.11.2006

VAATIMUKSET JA PERUSTEET

Syyte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. TÖRKEÄ LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN (NUORENA HENKILÖNÄ)
(6200/R/0003398/06)
Rikoslaki 23 luku 2 § 1/ 4 kohta
Rikoslaki 6 luku 8 §
Tieliikennelaki 2 § 1/ 1 kohta (671/91), 3 § 1, 23 § 1 ja 88 § 1 (357/87)

17.6.2006 KAJAANI

A on yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tahallisesti rikkonut tieliikennelakia kuljettamalla henkilöautoa siten, että on jättänyt ajonopeutensa sovittamatta liikenneolosuhteiden edellyttämäksi. A on kuljettanut henkilöautoa kapealla soratiellä 100 km/h ajonopeudella, menettänyt ajoneuvon hallinnan ja suistunut oikealle kääntyvässä kaarteessa tien vasemmalle puolelle ojaan. Ojassa A:n kuljettama ajoneuvo on törmännyt kahteen koivuun ja pyörähtänyt takaisin tielle.

Teko on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle. Ajon aikana A:n kyydissä on ollut B, C ja D. Kenelläkään ajoneuvossa olleista henkilöistä ei ole ollut turvavyötä kytkettynä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASIANOMISTAJIEN VAATIMUKSET

D:n oikeudenomistajat ovat yhtyneet syytekohdissa 2 ja 3 syytteeseen. He ovat täydentäneet syytekohdan 2 teonkuvausta siten, että toisen kappaleen alkuun oli lisättävä " Ottaen huomioon myös, että A:lla ei ole ollut ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta ja hän on kuljettanut autoa kohdassa 1 tarkoitetulla tavalla alkoholin vaikutuksen alaisena, teko on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen turvallisuudelle " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT JA SYYKSILUKEMINEN

Sovellettavat lainkohdat

Rikoslain 23 luvun 1 §:n mukaan jos tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikenne- tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Pykälän 3 momentin mukaan pykälää ei sovelleta, mikäli menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vain vähäisen vaaran.

Rikoslain 23 luvun 2 §:n mukaan jos liikenneturvallisuuden vaarantamisessa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) huomattavasti ylittää sallitun enimmän enimmäisnopeuden
2) ryhtyy ohittamaan näkyvyyden ollessa turvalliseen ohitukseen riittämätön taikka ohituksen ollessa muutoin kielletty,
3) laiminlyö liikenneturvallisuuden vaatiman pysähtymisvelvollisuuden tai väistämisvelvollisuuden taikka
4) muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikkoo liikennesääntöjä

siten, että rikos on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, hänet on tuomittava törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Syyttäjä ja asianomistajat ovat perustaneet rangaistusvaatimuksensa siihen, että vastaaja on rikoslain 23 luvun 2 §:n 4 -kohdassa tarkoitetulla tavalla syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Lainkohdan esitöissä (HE 32/1997 vp s. 17) todetaan, että pykälän 1 - 3 kohdassa lueteltujen esimerkkien luettelo ei ole tyhjentävä. Luettelon ulkopuolisten tekojen tulee olla 1 - 3 kohdissakin lueteltujen tekojen tavoin paitsi merkitykseltään esimerkkeinä lueteltuihin tekoihin rinnastuvia myös vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle aiheuttavia. Lisäksi edellytettäisiin nimenomaisen säännön tai määräyksen rikkomista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NÄYTÖN ARVIOINTI , JOHTOPÄÄTÖKSET JA SYYKSILUKEMINEN

Syyksilukeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyte 2

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen/törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen?

Syyttäjä ja asianomistajat ovat vedonneet siihen, että vastaaja on käyttänyt kapealla soratiellä esitutkinnassa ilmoittamaansa noin 100 km/h nopeutta, ettei vastaajalla ole ollut henkilöauton ajo-oikeutta, että hän on ollut tekoaikaan juovuksissa ja ettei autossa olleet olleet käyttäneet turvavöitä.

Käräjäoikeus pitää uskottavana sitä vastaajan esittämää, että kun hän tapahtuman jälkeen oli viettänyt yön poliisin säilössä, hän oli ollut edelleen kuulusteluvaiheessa jossakin määrin shokin jälkeisessä tilassa, jolloin hän ei ollut tarkemmin miettinyt ajonopeuttaan siitä poliisille kertoessaan. Jutussa ei ole esitetty enempää selvitystä jarrutusjäljistä taikka ajonopeudesta. Tämän vuoksi käräjäoikeus pitää vastaajan kertomuksella näytettynä, että tapahtuman sattuessa ajonopeus on ollut vastaajan ilmoittama noin 80 km/h huomioon ottaen, että auto oli käännetty noin 200 metriä ennen suistumispaikkaa, tien pinta on tasainen sorapinta, jossa on ollut paikoin kallistuksia ja tien pinnalla paikoin karkeampaa soraa, sekä auto on ollut takavetoinen. Kertomusta tukee C:n kertomus ajonopeudesta.

Riidatonta on, että tiellä on ollut yleinen 80 km/h nopeusrajoitus.

Vastaajan kertomuksesta ilmenee, että hänellä on ollut monen vuoden kokemus liikenteestä, sillä hänellä oli traktorikortti ja hän on ollut työelämässä moottorikoneen kuljettajana ja että hän on ajanut henkilöautolla jääradalla. Näin ollen henkilöauton ajo-oikeudettomuudesta ei voi vetää johtopäätöstä, että juuri sen takia ajoneuvo on suistunut tieltä.

Vastaaja on ollut kertomuksensa mukaan enintään keskivahvassa humalatilassa. Asianomistaja C ei ole osannut tarkemmin määritellä vastaajan humalaa, mutta ei ole pitänyt sitä vahvana. Promillemittaus on tosin suoritettu noin kaksi tuntia onnettomuuden jälkeen eikä takaisinlaskentaa ole suoritettu.

Asianomistaja C:n ja vastaajan kertomuksella on osoitettu, että seurueella oli ollut tarkoitus mennä muutaman sadan metrin päässä olevalle savusaunalle saunomaan. Vastaajan mukaan hän oli hetken päähänpistosta lähtenyt ajamaan ensin lisälenkin. Lähdöstä onnettomuuden sattumiseen oli kulunut aikaa noin minuutti - puolitoista.

Riidatonta on, etteivät autossa ollet käyttäneet turvavöitä. Turvavyö olisi todennäköisesti estänyt D:n autosta sinkoutumisen.

Huomioon ottaen vastaajan humalatila, tapahtumapaikka, tien laatu, vastaajan käyttämä ajonopeus 80 km/h, ajomatkan lyhyys ja kesto sekä se, että autossa olijat eivät ole käyttäneet turvavyötä, käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että vastaaja olisi rikoslain 23 luvun 2 §:n 1 -3 kohdissa rinnastettavalla tavalla rikkonut liikennesääntöjä. Vastaajan menettely ei tuossa tilanteessa toteuta syyttäjän ja asianomistajien väittämää törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista vaan kysymyksessä on vastaajan myöntämä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Käräjäoikeus lukee syytteen 2 -kohdan teossa vastaajan syyksi liikenneturvallisuuden vaarantamisen muutoin syyttäjän kuvaamalla tavalla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmasta.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

Nuorena henkilönä
1) Törkeä rattijuopumus 17.6.2006
2) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 17.6.2006
3) Kuolemantuottamus 17.6.2006
4) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 17.6.2006

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
6 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.3.2008.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 30 päiväsakkoa a 6 euroa = 180 euroa.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 § 1
2) Tieliikennelaki 2 § 1/1
Tieliikennelaki 3 § 1
Tieliikennelaki 23 § 1
Tieliikennelaki 88 § 1
Rikoslaki 23 luku 1 § 1
Rikoslaki 23 luku 1 § 3
3) Rikoslaki 21 luku 8 §
4) Tieliikennelaki 64 § 1
Rikoslaki 23 luku 10 § 1
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Matti Pussinen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 16.10.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan kohdan 2 osalta liikenneturvallisuuden vaarantamisen asemesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistukseen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääasiaratkaisu

Kohta 2

A on alkoholin vaikutuksen alaisena ajanut kapeaa hiekkatietä käyttäen liian suurta tilannenopeutta lähestyessään mutkaa. Autossa on ollut kolme matkustajaa. Näin menetellessään A on ottanut tietoisen riskin ja siten suhtautunut hyväksyvästi tai välinpitämättömästi vakavan vaaran mahdollisuuteen toisen hengelle ja terveydelle. A on hänen syykseen luetulla menettelyllä syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

2) Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 17.6.2006

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-4
6 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.3.2008.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 60 päiväsakkoa a 6 euroa = 360 euroa.

LAINKOHDAT

2) Tieliikennelaki 2 § 1/1
Tieliikennelaki 3 § 1
Tieliikennelaki 23 § 1
Tieliikennelaki 88 § 1
Rikoslaki 23 luku 2 § 1/4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Maija Liisa Kilpeläinen, Riitta-Liisa Rautsi ja Pirjo Soininen
Esittelijä Katriina Rapo

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.