Helsingin HO 12.12.2007 2677

Menetetyn määräajan palauttaminen

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 21.5.2007

Käräjäoikeus tuomitsi kansliassa 21.5.2007 antamallaan tuomiolla A:n kätkemisrikoksesta ynnä muusta 50 päivän yhteiseen vankeusrangaistukseen sekä suorittamaan eräitä korvauksia. Pääkäsittelyssä 10.5.2007 käräjäoikeus oli passittanut A:n Helsingin vankilaan aikaisempien määräysten varaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Käräjätuomari Kristina Ojala
Lautamiehet

HELSINGIN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 31.8.2007

Hakija
A

Hakemus
A on vaatinut, että menetetty määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiseksi käräjäoikeuden tuomioon palautetaan ja hänelle asetetaan uusi määräaika tyytymättömyyden ilmoittamista ja valituksen tekemistä varten. A on lisäksi pyytänyt, että Helsingin käräjäoikeuden 21.5.2007 antaman nyt kysymyksessä olevan tuomion täytäntöönpano keskeytetään.

A:lla oli ollut laillinen este ja erittäin painava syy olla ilmoittamatta tyytymättömyyttä Helsingin käräjäoikeuden 21.5.2007 kello 14 antamaan kansliatuomioon. A oli ollut suorittamassa vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa ja hänet oli 10.5.2007 tuotu käräjäoikeuden istuntoon vastaajaksi. A:lla ei ollut ollut istunnossa avustajaa. Vasta täytäntöönpanoasiakirjojen saavuttua 12.6.2007 vankilaan A oli saanut tietää, että hänet oli tuomittu 50 päiväksi vankeuteen.

A oli vankilassa 22.5.2007 eli määräajassa tiedustellut notaarilta, oliko tuomio asiassa jo annettu. A:lle oli kerrottu, että tuomiota ei näkynyt vankilan tiedoissa. Helsingin käräjäoikeudesta oli kuitenkin jo 21.5.2007 kello 14.05 lähetetty ilmoitus tuomitusta vankeusrangaistuksesta telefaksilla vankilaan. Vankilassa ilmoitusta ei ollut kuitenkaan toimitettu A:lle.

Välitoimi

Hovioikeus on 18.6.2006 tehdyllä päätöksellä ennen asian ratkaisemista hylännyt A:n pyynnön Helsingin käräjäoikeuden 21.5.2007 antaman tuomion täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

Selvitys
Helsingin vankilasta hovioikeuteen 26.6.2007 saapuneen selvityksen mukaan käräjäoikeus oli noudatetun käytännön mukaisesti faksannut 21.5.2007 A:ta koskevan ratkaisun Helsingin vankilaan ilman lähetettä, missä olisi mainittu, että se oli tarkoitettu tiedoksiannettavaksi A:lle. Tiedoksianto oli siten epähuomiossa jäänyt antamatta vangille. Tiedoksiannon yhteydessä A:lla olisi ollut tilaisuus ilmoittaa tyytymättömyyttä. Faksilla saapunut ratkaisu oli kuitenkin kirjattu Helsingin vankilan tietojärjestelmään väliaikaistallennuksena ja sisällytetty vangin asiakirjoihin.

Helsingin käräjäoikeudesta käräjätuomari Kristina Ojalan hovioikeuteen 14.8.2007 saapuneen selvityksen mukaan pääkäsittelyssä 10.5.2007 asianosaisille oli ilmoitettu, että tuomio asiassa annetaan kansliassa 21.5.2007 klo 14.00. Koska A oli ollut paikalla ilman avustajaa, käräjätuomari Ojalan tapana on yleensä muistuttaa asianosaisia siitä, että tyytymättömyyttä on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa ja valitusta on jatkettava Helsingin hovioikeuteen 30 päivässä. Vankilassa olevalle vastaajalle lähetetään aina faksin välityksellä tuomio tai tuomiolauselma tuomion antohetkellä. Näin oli menetelty myös A:n tapauksessa. Käräjäoikeudelle ei ollut toimitettu tyytymättömyyden ilmoitusta määräajassa eikä määräajan jälkeenkään. A oli tiennyt tuomion antamisesta ja tuomio oli toimitettu vankilaan. Hänellä itselläänkin oli ollut selonottovelvollisuus ratkaisun sisällöstä.

Hovioikeuteen toimitetun käräjäoikeuden 18.6.2007 päivätyn arkistopäiväkirjan mukaan asianhallintaan oli 12.6.2007 tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen kohdalle kirjattu "erhe". Tuolloin saapunut A:n tyytymättömyyden ilmoitus oli peruutettu.

Hovioikeuden ratkaisu

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n mukaan sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttä tai hakea muutosta tai takaisinsaantia taikka ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä taikka joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä, voidaan hakemuksesta palauttaa menetetty sellainen määräaika. Mainitun luvun 18 §:n mukaan menetetyn määräajan palauttamista on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa 17 §:ssä tarkoitetun esteen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jona määräaika päättyi. Hakemus tehdään hovioikeudelle, jos hakemus koskee määräajan palauttamista toimenpiteen tekemiseksi käräjäoikeudessa tai muutoksenhakemiseksi sen ratkaisuun.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 3 § mukaan käräjäoikeuden on ratkaisun antaessaan samalla ilmoitettava, saako ratkaisuun hakea muutosta ja mitä muutoksenhaussa on noudatettava, sekä saman luvun 4 §:n mukaan ilmoitettava välittömästi rikosasian vastaajalle, joka on ollut poissa silloin, kun asian käsittely on istunnossa päättynyt, tuomion antamispäivä, tuomittu seuraamus ja saman luvun 3 §:n 2 momentissa mainitut muutoksenhakuohjeet. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvun 8 §:ssä on määräykset siitä, miten rikosasiaa kirjallisessa menettelyssä käsiteltäessä vastaajalle tulee ilmoittaa tuomion antamisesta ja tuomiosta sekä muutoksenhausta. Nämä säännökset eivät kuitenkaan koske nyt kysymyksessä olevaa tilannetta, jossa istunnossa 10.5.2007 läsnä olleelle A:lle on ilmoitettu tuomion antamisesta 21.5.2007 käräjäoikeuden kansliassa.

A:lla ei ole ollut avustajaa asiaa käräjäoikeudessa käsiteltäessä. Hänellä on kuitenkin ollut 10.5.2007 toimitetun pääkäsittelyn perusteella tieto tuomion antamispäivästä.

A on käräjäoikeuden kansliatuomion antamisen aikaan 21.5.2007 ollut suorittamassa toista rangaistusta vankilassa. Käräjätuomarin selvitys osoittaa vakiintuneen käytännön silloin, kun asiassa annetaan vankia koskeva kansliatuomio. Helsingin vankilasta saadun edellä mainitun selvityksen mukaan Helsingin käräjäoikeudesta 21.5.2007 telefaksilla lähetetty ilmoitus A:n vankeusrangaistuksesta oli saapunut Helsingin vankilaan, missä ilmoitusta ei kuitenkaan ollut epähuomiossa saatettu A:n tiedoksi.

A oli saanut tiedon käräjäoikeuden 21.5.2007 tuomitsemasta ehdottomasta vankeusrangaistuksesta vasta 12.6.2007, kun tyytymättömyyden ilmoitukselle varattu aika oli kulunut umpeen ja kun kysymyksessä oleva vankeusrangaistus oli saapunut vankilaan täytäntöönpantavaksi.

Hovioikeus toteaa esitetystä selvityksestä ilmenevän, että käräjäoikeus oli tuomion antamispäivänä 21.5.2007 vakiintuneesti noudatetun käytännön mukaisesti faksannut Helsingin vankilaan A:ta koskevan tuomion tarkoituksin antaa se tiedoksi myös A:lle, joka oli ollut vankilassa suorittamassa muuta vankeusrangaistusta. Helsingin vankila oli edellä selostetun selvityksensä mukaan epähuomiossa jättänyt ilmoittamatta tuomiosta A:lle. A on kertonut tiedustelleensa tuomiota vankilan notaarilta määräajassa eli 22.5.2007 ilmoittaakseen siihen tyytymättömyyttä, mutta hänelle oli ilmoitettu, että tuomiosta ei ollut tietoa. Tätä A:n kertomusta ei ole Helsingin vankilasta hovioikeuteen saapuneessa selvityksessä kiistetty. Näin menetellessään käräjäoikeuden istunnossa ilman avustajaa ollut ja vankilassa muuta rangaistusta suorittamassa ollut A on riittävän selvästi ilmoittanut vankilahenkilökunnalle haluavansa saada tiedon vankilaan jo tuolloin saapuneesta käräjäoikeuden kysymyksessä olevasta tuomiosta. Kun vankilassa olleelle A:lle ei ole ilmoitettu määräajassa käräjäoikeuden tuomiosta, voidaan katsoa, että A on menettänyt tyytymättömyyden ilmoittamiselle varatun määräajan ilman omaa syytään.

Hovioikeus katsoo, että edellisessä kappaleessa mainituilla perusteilla on erittäin painavia syitä palauttaa A:lle määräaika tyytymättömyyden ilmoittamista ja muutoksenhakua varten.

Päätöslauselma

A oikeutetaan puhevallan menettämisen uhalla viimeistään neljäntenätoista päivänä tämän päätöksen saatua lainvoiman ilmoittamaan tyytymättömyyttä Helsingin käräjäoikeuden 6/10 osaston 21.5.2007 antamaan tuomioon nro 4483. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava käräjäoikeuden kansliassa ennen sen aukioloajan päättymistä. Tyytymättömyyttä ilmoittaessaan A:n tulee antaa tai ilmoitukseensa liittää tämä hovioikeuden päätös ja selvitys sen lainvoimaisuudesta.

Puhevallan menettämisen uhalla A:n on viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ennen käräjäoikeuden kanslian aukioloajan päättymistä toimitettava kansliaan valituskirjelmänsä. Muutoin A:n on noudatettava käräjäoikeuden hyväksytyn tyytymättömyyden ilmoituksen jälkeen antamaa valitusosoitusta.

Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä.

Käräjäoikeuden on liitettävä tämä päätös hovioikeudelle toimitettaviin valitusasiakirjoihin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
hovioikeudenneuvos Matti Rintala
hovioikeudenneuvos Petri Leskinen
määräaikainen hovioikeudenneuvos Nina Hotti

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.