Itä-Suomen HO 08.11.2005 1306

Ulosmittaus, Sosiaaliavustus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 22.8.2005

VALITUKSEN KOHDE

Lieksan kihlakunnanviraston ulosotto-osaston avustavan ulosottomiehen 22.7.2005 tekemä päätös, jolla on ulosmitattu A:n pankkitililtä olleista varoista 1.281,44 euroa päätöksen liitteenä olevassa asialuettelossa mainittujen velkojien saatavien suorittamiseksi. Päätöksessä on todettu ulosmittaamatta jätettävän suojaosuuden olevan 540 euroa.

VAATIMUKSET

A on valituksessaan vaatinut ulosmittauksen kumoamista, koska pankkitilillä olevat varat olivat hänen saamiaan sosiaaliavustuksia, joita ei ulosottolain 4 luvun 7 §:n säännösten mukaan saa ulosmitata. A:lla ei ole ilmoituksensa mukaan Kansaneläkelaitoksen maksamien sairaanhoitokorvausten lisäksi muita tuloja kuin toimeentulotukena saamansa sosiaaliavustus, jotka on maksettu hänen pankkitililleen. A on ilmoituksensa mukaan säästänyt saamistaan sosiaaliavustuksista perustarpeitaan varten ja nämä säästöt on kysymyksessä olevan ulosmittauksen kohteena.

KUULEMINEN

Avustava ulosottomies ja Lieksan kihlakunnanvouti ovat antaneet lausuntonsa asiassa. Kihlakunnanvouti on katsonut, että tilillä olevien varojen ulosmittaukseen ei sovelleta ulosottolain 4 luvun 7 §:n säännöksiä. Tilillä oleviin varoihin sovelletaan vain ulosottolain 4 luvun 5 §:n 6)-kohdan säännöstä, jonka mukaan rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta on jätettävä ulosmittaamatta kuukauden toimeentuloa vastaavat varat, mikä on yksinäisellä henkilöllä 540 euroa kuukautta kohti. A:lle on jäänyt tililleen varoja huomattavasti enemmän, koska ulosmittauksen jälkeen tilille on jäänyt varoja 1.793,68 euroa.

A on antanut lausuman avustavan ulosottomiehen sekä kihlakunnanvoudin lausuntojen johdosta.

Käräjäoikeus katsoo, että lausumien pyytäminen velkojilta asian selvitettyyn tilaan nähden ei ole tarpeen.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Avustava ulosottomies on ulosmitannut tähän päätökseen liitetystä päätöksestä ilmenevin tavoin A:n tilillä olleita rahavaroja. A:n tilille on jäänyt kihlakunnanvoudin lausunnossa mainitut rahavarat.

Ulosottolain 4 luvun 5 §:n 6)-kohdan mukaan velallisen rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta on erotettava määrä, joka on tarpeen velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten välttämätöntä toimeentuloa varten yhden kuukauden ajaksi, jollei velallisella ole tätä tarvetta vastaavaa muuta tuloa. A:lle on jäänyt toimeentuloaan varten pankkitililleen kihlakunnanvoudin lausumassa mainituin tavoin kuukauden toimeentuloa varten riittävä rahamäärä.

A, joka on esittänyt joitakin pankkitilinsä tiliotteita osoitukseksi siitä, ettei hänellä ole muita kuin valituksessaan mainitsemiaan tuloja, ei ole osoittanut jutussa, että ulosmitatut rahavarat olisivat yksinomaan sosiaaliavustuksista kertyneitä rahavaroja.

Ulosottolain 4 luvun 7 §:n mukaan eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen suoritettavaa avustusta tai kustannusten korvausta ei saa ulosmitata. Ulosmittaamatta on jätettävä myös korvaus, jota suoritetaan muun muassa sairaanhoitokustannuksista. A ei ole esittänyt selvitystä siitä, että ulosmitatut rahavarat olisivat sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen suoritettua avustusta tai kustannusten korvausta taikka korvausta sairaanhoitokustannuksista.

Ulosmittauksessa ei ole edellä kerrotuin perustein menetelty millään tavoin virheellisesti.

TUOMIOLAUSELMA

Valitus hylätään.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Kalevi Julkunen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 8.11.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteillaan vaatinut, että ulosmittaus kumottaisiin. A on lisäksi lausunut, että asiassa oli ollut riidatonta, että ulosmittauksen kohteena olleet varat olivat olleet sosiaaliavustuksia. Käräjäoikeus ei olisi siten saanut perustaa ratkaisuaan siihen, ettei A ollut osoittanut varojen olleen yksinomaan sosiaaliavustuksista kertyneitä varoja. A on vielä vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista korkoineen.

Oikeusrekisterikeskus ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä eivät ole antaneet niiltä valituksen johdosta pyydettyä vastausta.

Lieksan kihlakunnanviraston ulosotto-osaston kihlakunnanvouti on antanut häneltä pyydetyn lausunnon.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Ulosottolain 4 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen suoritettavaa avustusta tai kustannusten korvausta ei saa ulosmitata.

Saman luvun 7 a §:n mukaan, milloin määrätyltä ajalta laskettavaa tai toistuvasti määräajoin suoritettavaa saatavaa ei lain mukaan saa ulosmitata, on ulosmittaamatta jätettävä myös asianomaisen siitä nostamat, hänen hallussaan olevat tai hänen lukuunsa rahalaitokseen maksetut rahat siltä osin kuin ne vastaavat edellä tarkoitetusta ajasta jäljellä olevaa osaa tai ulosmittauspäivän ja toistuvan suorituksen seuraavan maksupäivän välistä aikaa.

Tällä 7 a §:n säännöksellä edellä 3 momentissa tarkoitettuina suorituksina nostetut varat on saatettu ulosmittauksessa samaan asemaan kuin velallisen palkkanaan nostamat rahamäärät (HE 46/1972 vp. s. 5 s.). Sanotun 7 a §:n muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 4/1988 vp. s. 3) on todettu, että ulosmittauskelvottomasta eläkkeestä tai muusta vastaavasta saatavasta kertynyt säästö on ulosmittauskelpoista.

Lain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan ulosmittauksesta on erotettava velallisen rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta määrä, joka on tarpeen velallisen ja hänen elatuksensa varassa olevien perheenjäsenten välttämätöntä toimeentuloa varten yhden kuukauden ajaksi, jollei velallisella ole tätä tarvetta vastaavaa muuta tuloa.

Suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 §:n mukaan palkan ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitsevan seuraavaan palkanmaksupäivään asti itsensä elatukseen 18 euroa päivää kohti (suojaosuus).

Edellä kerrotun perusteella hovioikeus toteaa, että vaikka valituksenalaisen ulosmittauspäätöksen kohteena olevat varat ovat peräisin ulosmittauskiellon alaisista suorituksista, ei A:n tilille mainituista suorituksista kertyneiden säästöjen ulosmittaukselle ole ollut estettä. Ulosmittauksen jälkeen A:n tilille on jäänyt varoja 1.793,68 euroa. A:n tilillä olleista varoista on siten jätetty ulosmittaamatta vähintään 7 a §:ssä tarkoitettu rahamäärä ja asetuksessa mainittu suojaosuus. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, ettei käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ole aihetta.

Päätöslauselma

Valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. Käräjäoikeuden päätös jää noudatettavaksi.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Kaarina Heino, Pekka Pärnänen ja Mikko Ollikainen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.