Vaasan HAO 22.11.2021 21/0066/1

Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Turvetuotanto - Lupamääräys - Jälkihoito - Siirtyminen muuhun käyttöön - Vesienkäsittely - Tarkkailu - Jälkihoidon päättymisajankohta - Jälkihoidon lopettaminen - Määräaika

Diaarinumero: 01529/18
Taltionumero: 21/0066/1
Antopäivä: 22.11.2021

Aluehallintovirasto oli valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt yhtiölle luvan olemassa olevan turvetuotantoalueen laajentamiseen ja muuttanut voimassa ollutta ympäristölupaa.

Valituksenalaisen päätöksen jälkihoitovaiheen ja sen tarkkailun kestoa koskevan määräyksen mukaan tuotannosta poistettujen alueiden vedet oli johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Lisäksi päästö- ja vaikutustarkkailua oli määrätty jatkettavaksi kahden vuoden ajan turvetuotannon lopettamisen jälkeen.

Yhtiö vaati valituksessaan muun ohella, että jälkihoitoa koskevaa lupamääräystä tulee täydentää siten, että vesienkäsittely ja tarkkailu voidaan lopettaa myös heti sen jälkeen, kun alue on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön.

Hallinto-oikeus vaatimuksen enemmälti hyläten muutti määräystä siten, että tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai kunnes elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt niiden siirtämisen pysyvästi muuhun käyttöön ja vesien käsittelyä ja päästö- ja vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan tai siihen saakka, kunnes elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt tuotantoalueen siirtämisen muuhun käyttöön.

Hallinto-oikeus katsoi, että turvetuotantotoiminnasta aiheutuvat päästöt eivät lakkaa välittömästi tuotannon lopettamisen jälkeen, vaan ne voivat jatkua vielä useamman vuoden ajan tuotannon päättymisen jälkeenkin. Toiminnan jälkeisten turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen kestoon vaikuttavat alueen ominaisuudet ja tuotannon jälkeinen maankäyttö. Vakiintuneen lupa- ja oikeuskäytännön mukaan turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen on katsottu lakkaavan, kun tuotannosta poistettu alue on kasvittunut. Turvetuotannosta aiheutuvat päästöt eivät siten välttämättä lakkaa uuteen maankäyttöön siirtämisen seurauksena, varsinkaan mikäli jälkikäyttö aloitetaan heti tuotannon päätyttyä.

Tuotannosta poistuneet alueet oli hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan kuitenkin perusteltua rajata pois vesienkäsittelystä mahdollisimman nopeasti turvetuotantotoiminnasta aiheutuneiden päästöjen päätyttyä, sillä tuotannosta poistuneiden alueiden kuivatusvedet lisäävät vesienkäsittelyrakenteilla käsiteltävän veden määrää heikentäen niiden toimintatehoa.

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoi, että tuotannosta poistettujen alueiden vesien johtaminen vesienkäsittelyrakenteiden kautta vähintään kahden vuoden ajan tuotannon päätyttyä ei ole kaikissa olosuhteissa perusteltua. Ympäristön pilaantumisen vaaran välttämiseksi on tällaisissa tapauksissa kuitenkin tarpeen, että valvova viranomainen hyväksyy vesienkäsittelyn lopettamisen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.