Turun HAO 29.12.2021 H1525/2021

Kansainvälistä suojelua koskeva asia - Oikeusapu - Asiakohtainen palkkio - Tuntiperusteinen palkkio - Siirtymäsäännös - Avustajan vaihtaminen

Diaarinumero: 1012/03.04.04.04.15/2020
Taltionumero: H1525/2021
Antopäivä: 29.12.2021

Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko uudelle avustajalle vahvistaa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tuntiperusteinen palkkio oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain (738/2021) voimaantulon jälkeen esitetyn vaatimuksen perusteella, kun ensimmäinen avustaja oli vaatinut asiassa asiakohtaista palkkiota ennen kyseisen lain voimaantuloa.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan, jollei sellaisen selvityksen esittäminen ole tarpeetonta.

Oikeusapulain 17 a §:n (650/2016) mukaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen asiakohtainen palkkio avustajan tehtävien hoitamisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin asiakohtaisen palkkion määrästä.

Oikeusapulain 17 a § on kumottu oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetulla lailla (738/2021), joka on tullut voimaan 1.8.2021. Tämä tarkoittaa, että yksityisen avustajan palkkiota vahvistettaessa noudatetaan mainitusta päivämäärästä lähtien myös kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa mitä oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa säädetään, jollei lain 738/2021 voimaantulosäännöksestä muuta johdu.

Oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentin voimaantulosäännöksen mukaan yksityisen avustajan palkkioon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkiovaatimus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallinto-oikeus katsoi, että eri avustajien palkkiota koskevissa vaatimuksissa on kyse toisistaan erillisistä palkkiovaatimuksista. Arviointi tapahtuu siten avustajakohtaisesti. Ratkaisevaa on siis se, milloin kukin avustaja on vaatinut palkkionsa vahvistamista. Koska ensimmäisen avustajan palkkiovaatimus oli tehty ennen oikeusapulain 17 a §:n kumoamista annetun lain voimaantuloa, hänen palkkionsa tuli vahvistaa oikeusapulain 17 a §:ää soveltaen asiakohtaisena. Uuden avustajan palkkiovaatimus sen sijaan oli tehty muutossäännöksen voimaantulon jälkeen ja hänen palkkionsa tuli siten vahvistaa oikeusapulain 17 §:n 1 momenttia soveltaen tuntiperusteisena.

Oikeusapulaki 17 § 1 mom ja 17 a § (650/2016)

Laki oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta 2 § 2 mom

Ks. Turun HAO 29.12.2021 taltionumero H1523/2021

Äänestys 18-1 (täysistunto)

Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että palkkio tuli määrätä sekä ensimmäiselle että uudelle avustajalle asiakohtaisena. Jäsen lausui perusteluinaan muun ohella, että palkkiovaatimuksen voidaan lähtökohtaisesti katsoa tarkoittavan vaatimusta korvata oikeudenkäyntikulut oikeusapulain mukaisena palkkiona valtion varoista. Asiassa oli tehty palkkiovaatimus ensimmäisen avustajan laatimassa ennen lain 738/2021 voimaantuloa vireille tulleessa valituksessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.