Helsingin HAO 01.11.2021 H5329/2021

Arvonlisävero - Soveltamisala - Verovelvollisuus - Uskonnollinen yhdyskunta - Ateriapalvelun oma käyttö - Muu kuin taloudellinen toiminta - Direktiivin tulkintavaikutus

Diaarinumero: 21643/03.04.04.04/38
Taltionumero: H5329
Antopäivä: 1.11.2021

Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajan suoritettava oman käytön veroa arvonlisäverolain 25 a §:n nojalla aterioiden ja valvonta-aterioiden luovutuksesta sen ylläpitämissä kouluissa työskentelevälle opetushenkilöstölle.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan valittaja ylläpiti kristillisiä kouluja, joissa tarjottiin maksutonta perusopetusta. Valittajalla oli tätä toimintaa varten vaadittavat luvat ja toimintaa avustettiin valtion varoista. Valittaja ylläpiti koulujen tiloissa omia keittiöitä, jotka tuottivat maksuttomia ateriapalveluita muun ohella koulujen oppilaille ja opetushenkilöstölle.

Arvonlisäverolain 25 a §:n sanamuodosta samoin kuin säännöksen tarkoituksesta ilmenee, että henkilökunnalle luovutettu ateriapalvelu katsotaan otetuksi omaan käyttöön myös silloin, kun ateriapalvelua ei luovuteta verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja vastaavia palveluja ei myydä ulkopuolisille. Säännöksestä tai sen tarkoituksesta ei sitä vastoin selkeästi ilmene, edellyttääkö velvollisuus veron suorittamiseen, että ateriapalvelu suoritetaan verovelvollisen ominaisuudessa. Arvonlisäverodirektiivin 26 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan palvelujen oman käytön verotus tulee kysymykseen vain tilanteissa, joissa palvelun suorittaja on arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettu verovelvollinen. Hallinto-oikeus katsoi, että tällaisessa tilanteessa arvonlisäverolain säännöstä oli tulkittava arvonlisäverodirektiivin vastaavan säännöksen sanamuodon mukaisesti. Näin ollen myös arvonlisäverolaissa tarkoitettujen henkilökunnalle luovutettujen ateriapalvelujen oman käytön verotuksen edellytyksenä voitiin katsoa olevan, että ne suoritetaan verovelvollisen ominaisuudessa.

Valittajan harjoittama koulutustoiminta ei ollut arvonlisäverodirektiivin tai arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, eikä valittaja siten ollut tämän toiminnan osalta arvonlisäverolaissa eikä direktiivissä tarkoitettu verovelvollinen. Hallinto-oikeus katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuja ateriapalveluita, joita valittaja tuotti koulutustoimintansa yhteydessä, ei myöskään suoritettu verovelvollisen ominaisuudessa. Valittajan ei näin ollen ollut suoritettava oman käytön veroa kyseisten aterioiden luovutuksesta. Asiaa ei ollut syytä arvioida toisin sen seikan perusteella, että valittaja harjoitti koulutustoimintansa ohella myös arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa sisältäen myös ateriapalvelujen myyntiä.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, ettei valittajan ollut suoritettava arvonlisäveroa arvonlisäverolain 25 a §:n nojalla aterioiden ja niin sanottujen valvonta-aterioiden luovutuksesta opetushenkilöstölle.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 2.3.2021 - 31.12.2022.

Arvonlisäverolaki 25 a §

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 26 artikla 1 kohta b alakohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirjo Järvenpää, Annika Tuominen ja Antti Pietinen, joka on myös esitellyt asian.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.