Vaasan HAO 19.08.2020 20/0380/4

Maatilatalouden verotus - Maataloutta harjoittava osakeyhtiö - Nettovarallisuus - Suoriteperusteella laadittu tase - Varallisuusarvo

Diaarinumero: 01521/17/8104
Taltionumero: 20/0380/4
Antopäivä: 19.8.2020

Maataloutta harjoittava X Oy oli valituksellaan hakenut muutosta yhtiön nettovarallisuuden laskentaan ja vaatinut, että yhtiön nettovarallisuus tuli vahvistaa verovuosille 2014 ja 2015 yhtiön veroilmoituksissa ilmoitettujen nettovarallisuusarvojen mukaisesti. Vaadittuihin nettovarallisuusarvoihin oli sisältynyt maatalouden kotieläinten ja rehujen arvo. X Oy oli esitetyn selvityksen mukaan vähentänyt rehujen ja kotieläinten hankintamenot vuosimenoina maatalouden tuloverotuksessa. X Oy:llä oli ollut verotettavia tuloja maatalouden lisäksi myös henkilökohtaisessa tulolähteessä.

Yhtiön nettovarallisuudesta oli poikettu verotusta toimitettaessa ja nettovarallisuudesta oli vähennetty yhtiön taseen vaihto-omaisuuteen kuuluvien rehujen ja kotieläinten arvo. Verotuksen oikaisulautakunta oli päätöksellään verovuoden 2014 osalta hylännyt yhtiön vaati-muksen nettovarallisuuden vahvistamisesta siten, että se sisältäisi myös rehujen ja kotieläinten arvon. Verohallinto oli päätöksellään vähentänyt rehujen ja kotieläinten arvon yhtiön nettovarallisuudesta myös verovuoden 2015 osalta. Päätösten perusteluissa todettiin, että yhtiön nettovarallisuudesta oli vähennetty maatalouden rehujen ja kotieläinten arvo, koska kyseiset erät oli vähennetty tulosvaikutteisesti vuosikuluina.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuus määritellään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun säännösten mukaan. Luvun säännöksissä ei ole erityissäännöstä maataloutta harjoittavan osakeyhtiön varojen arvostamisesta. Varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n 7 momentin mukaan muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluvat varat arvostetaan soveltuvin osin lain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n säännösten on katsottava ilmentävän kirjanpitosidonnaisuutta ja varojen arvostusperusteeksi on säädetty niiden hankintamenot ja verotuksessa poistamatta olevat arvot. Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että asiassa on olennaista merkitystä sillä, että maatalouden rehujen ja kotieläinten hankintamenot voidaan maatilatalouden tuloverolain 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan säännösten perusteella vähentää maatalouden tulosta laskettaessa maksuperusteisesti. Maatalouden tuloverotuksen maksuperusteisuuden vuoksi osakeyhtiön suoriteperusteella laaditussa taseessa voidaan esittää sellaisen vaihto-omaisuuden arvoa, joka on verotuksessa kassaperiaatteen perusteella kokonaan vähennetty.

Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuuden laskennassa noudatetaan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin muidenkin osakeyhtiöiden osalta. Nettovarallisuuden määrittelyyn ei siten vaikuta se, että osakeyhtiön suoriteperusteinen tase eroaa kyseessä ole-vien omaisuuserien osalta verotuksessa poistamattomiin hankintamenoihin nähden eikä näiden eroavuuksien vuoksi maatalouden varoja voi verotuksessa arvostaa niiden kirjanpidollisten tasearvojen perusteella. Kun omaisuuden hankintameno vähennetään tuloverotuk-sessa, ei sillä ole enää varallisuusarvoa yhtiön nettovarallisuutta määritettäessä.

Edellä esitetyillä perusteilla hallinto-oikeus hylkäsi X Oy:n vaatimuksen nettovarallisuuden vahvistamisesta yhtiön veroilmoituksissa ilmoitettujen määrien mukaiseksi.

Verovuodet 2014 ja 2015.

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2 ja 3 §

Maatilatalouden tuloverolaki 6 §

Vrt. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 8.2.2017 nro 17/0050/1

Päätös on lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.