Vaasan HAO 21.12.2017 17/0430/2

Banlagen - Järnvägens skyddsområde - Avlägsnandet av riskfyllda träd - Underrättelse innan åtgärden vidtas - Kungörelse - Hörande - Myndighetens utredningsskyldighet - Ratalaki - Rautatien suoja-alue - Riskipuiden poisto - Toimenpiteeseen ryhtymisestä ilmoittaminen - Kuulutus - Kuuleminen - Viranomaisen selvittämisvelvollisuus

Diaarinumero: 00899/17/7504, 01146/17/7504
Taltionumero: 17/0430/2
Antopäivä: 21.12.2017

Trafikverket hade beslutat att A ska avlägsna helt alla över 10 meter höga och B helt alla träden från en omkring 70 meter lång rad med barrträd på östra sidan av sina fastigheter, eftersom träden låg på järnvägens skyddsområde, där de äventyrade trafiksäkerheten och medförde olägenhet för banhållningen. Om åtgärder inte vidtagits inom utsatt tid, så avlägsnar banhållaren växtligheten på egen bekostnad. Avlägsnandet av trädbeståndet på banavsnittet Bennäs-Jakobstad hade kungjorts i två tidningar som utges i Jakobstads omgivning. Besluten hade motiverats med att Trafikverkets representant hade bemödat sig om att avtala om avlägsnandet av växtlighet som avsågs i beslutet och ersättningarna i samband med detta utan att någon överenskommelse kunnat uppnås.

A och B yrkade i sina besvär att Trafikverkets beslut ska upphävas bland annat på grund av att alla parkträd på båda tomterna hade planterats med avsikt av tidigare tomtägare, trädbeståndet på tomterna i fråga hade under åren varit boplats och skydd åt många lokala fågelarter och flertal observationer av flygekorre, och i synnerhet, att ingen Trafikverkets representant eller underleverantör hade varit i kontakt med dem.

Trafikverket hade i sitt utlåtande konstaterat att ingen skriftlig dokumentering fanns på nämnda handlingar med underleverantören.

Förvaltningsdomstolen ansåg, att även om Trafikverket hade i princip kunnat tillämpa 42 § i banlagen nämnda förfarande innan åtgärden om att avlägsna växtlighet från järnvägens skyddsområdet vidtagits enligt 37 § 2 mom. i banlagen, att Trafikverket inte hade i dessa fall kunnat avstå från att höra A och B enligt förvaltningslagens bestämmelser. Trafikverket hade varken i beslutet eller i utlåtandet som avgetts med anledning av besvären närmare motiverat hur hörandet har framförts innan beslut i ärenden avgjorts. Eftersom ingen skriftlig dokumentering fanns på dessa förhandlingar med underleverantören ansåg förvaltningsdomstolen med beaktande 42 § i förvaltningslagen att A och B inte hade getts i 34 § 1 momentet och 36 § i förvaltningslagen nämnda tillfälle att framföra sina åsikter om ärenden innan de avgjordes. Det hade inte heller framkommit i 34 § 2 momentet i förvaltningslagen nämnda orsaker till att inte höra A och B. Besluten belastas således av ett fel i förfarandet. Förvaltningsdomstolen upphävde på A:s och B:s besvär Trafikverkets beslut och återförvisade ärenden till Trafikverket för en ny handläggning.

Banlagen 42 §

Förvaltningslagen 11 §, 31 § 1 mom, 34 § 1 mom, 36 § och 42 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.