Helsingin HAO 01.12.2016 16/1016/5

Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Rakennustuoteasetus - Harmonisoitu standardi EN 1090-1 - Mandaatti M/120 - CE-merkintä

Diaarinumero: 08249/15/4118
Taltionumero: 16/1016/5
Antopäivä: 1.12.2016

Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa kysymyksenä on, onko Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes voinut määrätä betonirakenteiden liitoksia ja liittorakenteita valmistavan osakeyhtiön lopettamaan eräiden rakennustuotteiden toimittamisen ja myynnin rakenteellisia teräsosia koskevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 mukaan CE-merkittynä sekä lopettamaan standardin EN 1090-1 mukaisen CE-merkinnän ja suoritustasoilmoituksen käytön kaikissa tuotteisiin liittyvissä yhteyksissä.

Tukesin päätöksen perustelujen mukaan tuoteryhmät eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1+A1 soveltamisalaan, sillä kyseiset tuoteryhmät eivät sisälly toimeksiantoon eli mandaattiin M/120, jonka komissio on antanut CEN:ille (eurooppalainen standardisoimisjärjestö) standardin EN 1090-1 laatimista varten. Sen vuoksi rakennustuoteasetuksen artiklan 4 (1) vaatimus suoritustasoilmoituksen laatimisen ehdoista ei täyty. Myöskään artiklan 8 (2) vaatimus CE-merkinnän kiinnittämisen ehdoista ei täyty.

Kyse on betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettävistä tuotteista.

Mandaatin M/120 ja standardin EN 1090-1 soveltamisalakuvaukset ovat laajoja ja yleisluonteisia. Asiassa on tullut esille, että standardin EN 1090-1 soveltamisalaa tulkitaan eri tavoin Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa. Tällä saattaa olla vaikutusta tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumiseen. Rakennustuoteasetuksen nimenomaisena tavoitteena on ollut rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja kaupan esteiden poistaminen sisämarkkinoilla. Koska kyse on unionin oikeuden tulkinnasta eikä hallinto-oikeuden tiedossa ole unionin tuomioistuimen vastaavassa asiassa antamaa ratkaisua, hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan SEUT 267 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön:

1. Onko mandaattia M/120 ja sen perusteella vahvistettua harmonisoitua tuotestandardia EN 1090-1(:2009+A1:2011) tulkittava siten, että Tukesin päätöskohdissa 1- 4 luetellut, betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettävät tuotteet (ripustusjärjestelmätuotteet, joita käytetään kuorielementtien ja muurauskannakkeiden kiinnittämiseen rakennuksen runkoon sekä eräät peruspultit, kiinnityslevyt ja vakioteräsosat, ristikkoliitokset, pilari- ja seinäkengät ja parvekeliitokset) eivät kuulu niiden soveltamisalaan?

2. Asettaako rakennustuoteasetus, asiassa mainitut komission toimeksiannot eli mandaatit tai unionin oikeus muutoin esteitä Tukesin tulkinnalle mainittujen tuotteiden jäämisestä mandaatin M/120 ja standardin EN 1090-1 soveltamisalan ulkopuolelle?

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 267 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) 4 artikla 1 kohta, 6 artikla 3 kohta, 8 artikla 1-6 kohdat,17 artikla ja 59 artikla

Harmonisoitu tuotestandardi EN 1090-1+A1 ja vahvistettu kansallinen standardi SFS-EN 1090-1+A1:2012

Euroopan komission toimeksianto M/120

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari ja Minna Ruuskanen

Asian esittelijä Minna Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.