Turun HAO 09.05.2014 14/0261/2

Asiakirjajulkisuus - Lokitiedot - Viranomaisen asiakirja - Asianosaisasema

Diaarinumero: 00066/14/1203
Taltionumero: 14/0261/2
Antopäivä: 9.5.2014

Asiassa oli kysymys vankitietojärjestelmän käyttäjälokitietojen julkisuudesta ja siitä, oliko X:lle syntynyt asianosaisasema asiassa.

Vanki X oli pyytänyt Rikosseuraamuslaitokselta itseään koskevat vankitietojärjestelmän käyttäjälokitiedot epäiltyään, että viranomaiset ovat tutkineet tarpeettomasti häntä koskevia tietoja tai käyttäneet tietoja väärin. Rikosseuraamuslaitos oli hylännyt asiakirjapyynnön.

Kyseisistä käyttäjälokitiedoista ilmenivät tietojärjestelmän käyttäjän nimi ja laitos, päivämäärä, kellonaika ja vangin nimi.

Rikosseuraamuslaitoksen hallinto-oikeudelle antamasta lausunnosta ilmeni, että kun tietoja aiemmin luovutettiin pyytäjille, ne päätyivät useissa tapauksissa erään rikollisjärjestön jäsenten haltuun. Viranomaistietojen mukaan kyseinen rikollisjärjestö on pyrkinyt lokitietoja vertailemalla paljastamaan laitoksissa työskentelevien turvallisuusvirkamiesten henkilöllisyyksiä poimimalla listoista nimiä, jotka toistuvat ryhmän jäsenten tiedoissa. Lokitietojen laajamittainen pyytäminen on ollut kyseisen rikollisryhmän organisoimaa. Osa vangeista on kokenut painostusta tietojen pyytämiseksi. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tietoon on tullut tapauksia, joissa Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiä on uhkailtu lokitiedoista ilmenevien seikkojen vuoksi. Mikäli X epäilee, että hänen henkilötietojaan on vankitietojärjestelmässä käsitelty laittomasti, hänellä on mahdollisuus saattaa asia viranomaisen selvitettäväksi.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista.

Hallinto-oikeus hylkäsi X:n Rikosseuraamuslaitoksen päätöksestä tekemän valituksen katsoen, että käyttäjälokitiedot ovat edellä mainitun lainkohdan perusteella salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja, koska ei ollut ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosaisjulkisuus voi tulla kyseeseen vain käsiteltäessä asianosaisen omaa asiaa siinä viranomaisessa, jonka hallussa asiakirja on. X:llä ei ole ilmennyt olleen Rikosseuraamuslaitoksessa vireillä mitään sellaista asiaa, jonka perusteella hän voisi asianosaisasemansa perusteella saada tietoonsa käyttäjälokitiedot.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 9 § 1 mom

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 10 §

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 §

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 7 kohta

KHO:n päätös 27.5.2015 taltionumero 1419. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta. KHO lyhyt ratkaisuseloste. Ks. KHO:n lyhyt ratkaisuseloste.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.