Turun HAO 09.12.2010 10/0548/1

Maankäyttö ja rakentaminen - Tuulivoimala - Suunnittelutarveratkaisu - Selvitysten riittävyys - Vaikutukset luontoarvoihin - Linnusto

Diaarinumero: 02197/09/4112
Taltionumero: 10/0548/1
Antopäivä: 9.12.2010

Yhtiö oli hakenut suunnittelutarveratkaisua kahden teholtaan 1 MW:n ja kokonaiskorkeudeltaan noin 100 metrin tuulivoimalan rakentamiseksi. Kunnanhallitus oli katsonut maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä tarkoitettujen rakennusluvan myöntämisen erityisten edellytysten olevan olemassa ja hyväksynyt hakemuksen.

Rakennuspaikan ympäristö oli suhteellisen harvaan asuttua maaseutuympäristöä, johon ei asiassa saadun selvityksen mukaan kohdistunut muuta rakentamispainetta. Suunniteltujen tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsi kuitenkin lähimmillään noin 1,5 km:n etäisyydellä laaja Suomen tärkeisiin lintualueisiin eli FINIBA-alueisiin kuuluva Eurajoen suisto. Tuulivoimalat oli tarkoitus sijoittaa jokisuiston ja pohjoisessa sijaitsevien suojelualueiden väliselle alueelle. Valittajana oleva yhdistys oli esittänyt, että lintujen muuttoreitit kulkevat etelä-pohjois-suunnassa voimaloiden sijoituspaikan ylitse ja että linnut levähtävät viereisillä pelloilla. Lisäksi yhdistys oli esittänyt selvitystä, jonka mukaan rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsee lintudirektiivin liitteessä I mainitun metson alueellisesti merkittävää elinympäristö.

Hakemuksen yhteydessä ei ollut esitetty minkäänlaista selvitystä rakennuspaikan luontoarvoista tai hankkeen vaikutuksista linnustoon eikä ympäristön muihinkaan luontoarvoihin tai maisema-arvoihin.

Hallinto-oikeus totesi, että tuulivoimaloista linnuille koituvat törmäysriskit on viranomaisselvityksissä todettu keskimäärin suhteellisen vähäisiksi, mutta ohjeistuksessa painotetaan toisaalta herkkien alueiden selvittämistä. Ottaen huomioon kyseessä olevan hankkeen sijainti linnustolle tärkeään alueeseen nähden sekä valittajan asiassa esittämä selvitys luontoarvoista rakennuspaikan yhteydessä, sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka vaarantaisivat luontoarvojen säilymisen alueella, ei toisin kuin kunnanhallitus oli katsonut voitu pitää siten poissuljettuna, että hakemus voitaisiin hyväksyä ilman minkäänlaisia hankekohtaisia vaikutusselvityksiä.

Yhtiön hakemus ei täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen vaatimuksia eikä kunnanhallituksella muutoinkaan ollut käsillä riittävää selvitystä suunnittelutarveratkaisun edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 90 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.