Oulun HAO 26.11.2010 10/0555/2

Kunnallisasia - Valtiontuki - Jälleenvuokraussitoumus - Kunnan lakisääteinen järjestämisvelvollisuus - Päivähoitopalvelut

Diaarinumero: 01286/09/2204
Taltionumero: 10/0555/2
Antopäivä: 26.11.2010

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, sisältyikö X:n kaupungin rakennusliike A:n kanssa tekemään jälleenvuokraussitoumukseen sellaista julkista tukea, jota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan. Rakennusliikkeen tarkoituksena oli rakentaa päiväkotikäyttöön suunnitellut tilat ja vuokrata ne yksityistä päiväkotitoimintaa harjoittavalle B Oy:lle. Jälleenvuokraussitoumuksella kaupunki sitoutui vuokraamaan B Oy:lle vuokrattavat tilat samoilla vuokraehdoilla, mikäli B Oy joutuisi lakkauttamaan toimintansa tuotannollis-taloudellisista syistä eikä tiloihin saataisi uutta yrittäjää. Jälleenvuokraussitoumus oli sovittu olemaan voimassa ajan 1.8.2010-31.7.2020.

Valituksessa vaadittiin jälleenvuokraussitoumuksen hyväksymistä koskevan valtuuston päätöksen kumoamista muun ohella sillä perusteella, että 10 vuodeksi rakennusliike A:lle vuokratulon turvaavassa jälleenvuokraussitoumuksessa oli kysymys EU-lainsäädännössä kielletystä yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan tukemisesta. Kaupungin antama jälleenvuokraussitoumus oli päiväkodin rakentamishankkeen toteutumisen edellytys. Valituksen mukaan kysymyksessä on tuki, joka myös vääristää yksityisten päiväkotiyrittäjien asemaa ja kilpailua. Tuesta olisi tullut ilmoittaa Euroopan komissiolle.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Vuokrattavia tiloja, johon jälleenvuokraussitoumus liittyy, oli tarkoitus käyttää päivähoitopalvelujen tuottamiseen kaupungin asukkaille. Päivähoitopalvelujen järjestäminen on lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n 1 momentti huomioon ottaen kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunta voi mainitun lainkohdan nojalla järjestää riittävät päivähoitopalvelut omana toimintanaan tai myös muulla järkeväksi katsomallaan tavalla. Kaupungin esittämästä selvityksestä ilmeni, että kaupungissa ei ollut riittävästi tarjolla päivähoitotiloja ja -paikkoja. Kaupungissa yksityisten päivähoitopalvelujen kysyntä oli lisääntynyt lasten yksityisen hoidon hoitolisän käyttöönoton seurauksena. Vuosille 2010-2014 ajoittuvat kaupungin kolmen päiväkodin remontit ja perhepäivähoitajien eläkkeelle jäämisestä johtuva perhepäivähoitopaikkojen määrän väheneminen viiden seuraavan vuoden aikana lisäisivät osaltaan uusien päivähoitopalvelujen tarvetta. Päivähoitopalvelujen riittämättömyys kaupungissa ja kaupungin päivähoitopalvelujen lakisääteinen järjestämisvelvollisuus huomioon ottaen kaupungin olisi tullut järjestää puuttuvat palvelut ja toimitilat muulla järjestelyllä, mikäli jälleenvuokraussitoumusta päiväkotihankkeen toteutumiseksi ei olisi myönnetty. Jälleenvuokraussitoumuksen tarkoituksena oli turvata päiväkotipalvelujen saatavuus kysyntää vastaavalla tavalla myös tulevina vuosina. Kun jälleenvuokraussitoumuksessa oli näissä oloissa kysymys kaupungin velvollisuudeksi säädetyn päivähoidon järjestämisestä, jälleenvuokraussitoumusta ei ollut pidettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna kiellettynä valtiontukitoimenpiteenä.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 107 artikla 1 kohta
Laki lasten päivähoidosta 11 § 1 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.