Turun HAO 30.06.2009 09/0230/1

Avfallshantering - Nedläggning av avfallsstation - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Besvärsrätt

Jätehuolto - Jäteaseman lakkauttaminen - Hallintovalitus - Kunnallisvalitus - Valitusoikeus

Diaarinumero: 00066/09/2299
Taltionumero: 09/0230/1
Antopäivä: 30.6.2009

Organisationskommissionen för en ny kommun hade beslutat att endast en av kommunens två avfallsstationer betjänar kommunens invånare fr.o.m. 1.1.2009. Till beslutet hade bifogats anvisning om framställande av rättelseyrkande enligt kommunallagen. Den nya kommunens kommunstyrelse hade lämnat ett rättelseyrkande framställt av en kommunmedlem utan prövning p.g.a. försening.

Med beaktande av kommunens i avfallslagen stadgade skyldighet att ordna avfallshantering och med hänsyn till rättspraxis (bl.a. HFD 17.18.2001/1864; HFD 30.12.2005/3665), fann förvaltningsdomstolen att organisationskommissionens beslut hade fattats med stöd av avfallslagen. Ändring i beslutet skulle således sökas genom förvaltningsbesvär till förvaltningsdomstolen, och den till beslutet bifogade anvisningen om rättelseyrkande var därför felaktig.

Förvaltningsdomstolen handlade besvären som anförts över kommunstyrelsens beslut direkt som förvaltningsbesvär över organisationskommissionens besvär och lämnade besvären utan prövning. Beslutet att nedlägga en av kommunens två avfallsstationer, som även fungerar som mottagningsplatser för sådant avfall kommunen ansvarar för men som inte ingår i den anordnade avfallstransporten, gällde inte på ett sådant sätt en enskild kommunmedlems, avfallsinnehavares, markägares eller jordbrukares rätt eller fördel att denna skulle kunna anses vara part i ärendet, med rätt att enligt avfallslagen söka ändring i beslutet.

Avfallslagen 13 §
Avfallslagen 59 §
Avfallslagen 66 § 1 och 2 mom

Omröstning 2-1

Ledamoten som var av avvikande åsikt ansåg att ändringssökanden hade rätt att söka ändring i organisationskommissionens beslut och prövade därför förvaltningsbesvären. Kommunen hade emellertid trots nedläggningen av avfallsstationen uppfyllt sin i avfallslagen stadgade anordningsskyldighet och således handlat inom ramen för sin prövningsrätt. Ledamoten förkastade följaktligen besvären.

  • ---

Uuden kunnan järjestelytoimikunta oli päättänyt, että kunnan kahdesta jäteasemasta vain toinen palvelee kunnan asukkaita 1.1.2009 lähtien. Päätökseen oli liitetty kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohjaus. Uuden kunnan kunnanhallitus oli jättänyt kunnan jäsenen oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta.

Ottaen huomioon kunnan jätelaissa säädetty velvollisuus järjestää jätehuolto hallinto-oikeus viitaten myös oikeuskäytäntöön (mm. KHO 17.18.2001/1864; KHO 30.12.2005/3665) katsoi, että järjestelytoimikunnan päätös oli tehty jätelain nojalla. Päätökseen tuli näin ollen hakea muutosta hallintovalituksin hallinto-oikeudelta. Päätökseen liitetty muutoksenhakuohjaus oli siten virheellinen.

Hallinto-oikeus käsitteli kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen suoraan hallintovalituksena järjestelytoimikunnan päätöksestä ja jätti valituksen tutkimatta. Päätös lakkauttaa toinen kunnan kahdesta jäteasemasta, jotka toimivat myös vastaanottopisteenä sellaiselle kunnan vastuulle kuuluvalle jätteelle, joka ei sisälly järjestettyyn jätteenkuljetukseen, ei koskenut yksittäisen kunnanjäsenen, jätteenhaltijan, maanomistajan tai maanviljelijän oikeutta tai etua sillä tavalla että tämän voisi katsoa olevan asiassa asianosainen, jolla on jätelain mukaan oikeus hakea päätökseen muutosta.

Jätelaki 13 §
Jätelaki 59 §
Jätelaki 66 § 1 ja 2 mom

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että valittajalla oli oikeus valittaa järjestelytoimikunnan päätöksestä ja tutki siksi hallintovalituksen. Kunta oli kuitenkin jäteaseman lakkauttamisesta huolimatta täyttänyt jätelain mukaisen järjestämisvelvollisuutensa ja siten toiminut harkintavaltansa puitteissa. Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.