Helsingin HAO 9.10.2006 06/1410/1

Perustuslain etusija, Veron perusteen tarkkuus ja täsmällisyys, Autovero, Verotuksen peruuttaminen, Maksu, Ajolupa

A:n peruutettua autoverolain 43 §:n 1 momentin nojalla jo toimitetun autoverotuksen, tullipiiri määräsi A:lta perittäväksi autoverolain muuttamisesta annetun lain (266/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentissa tarkoitetut maksut. Mainitun säännöksen mukaan, jos veroilmoitus tai verotus peruutetaan autoverolain 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvolliselta peritään ennakkoratkaisusta perittävän maksun lisäksi maksu, jonka suuruus on enintään yksi kymmenesosa siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut säännönmukaisesti suorittaa. A:lta perittiin ennakkoratkaisusta perittävä maksu 110 euroa ja 8,22 prosenttia siitä autoverosta, joka olisi tullut kannettavaksi, eli 2800 euroa. A valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen muun kuin ennakkoratkaisusta perittävän maksun osalta. Tullipiiri alensi oikaisupäätöksellään valituksen kohteena olevan 2800 euron maksun 1850 euroon.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että maksun kantaminen liittyy mahdollisuuteen käyttää ajoneuvoa liikenteessä ja maksu on määrällisesti sidottu siihen autoveroon, joka ajoneuvosta olisi tullut kannettavaksi. Maksussa ei ole kyse Suomen perustuslain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta valtion viranomaisten toiminnastaan perimästä maksusta eikä myöskään kiellon tai määräyksen rikkomisen vuoksi määrättävästä hallinnollisesta seuraamusmaksusta. Maksu on luonteeltaan vero ja siihen on sovellettava, mitä Suomen perustuslain 81 §:n 1 momentissa säädetään. Suomen perustuslain 81 §:n 1 momentti huomioon otettuna maksua koskevasta säännöksestä tulisi ilmetä maksun suuruuden peruste. Laissa on kuitenkin säädetty ainoastaan maksun ylärajasta ja muutoin maksuperuste jää viranomaisen harkintaan. Hallinto-oikeus katsoi, ettei perustuslakivaliokunnan käytännössä vakiintunut tulkinta verosta säätämistä koskevasta tarkkuuden ja täsmällisyyden vaatimuksesta täyttynyt. Hallinto-oikeus katsoi, että maksua koskeva säännös oli näiltä osin ilmeisesti vastoin perustuslain 81 §:ää, minkä vuoksi hallinto-oikeus jätti perustuslain 106 §:n nojalla kyseisen maksun perimisen osalta soveltamatta autoverolain voimaantulosäännöksen 10 momentin säännöksen, jota vastaa nyt voimassaolevassa autoverolaissa sen 35 a §:n säännös. Hallinto-oikeus poisti 1850 euron maksun.

Äänestys 2-1. Vähemmistö alensi maksun 500 euroon.

Suomen perustuslaki 81 § ja 106 §
Autoverolaki 35 a § (1126/2005) ja 43 §
Autoverolain muuttamisesta annetun lain (266/2003) voimaantulosäännös 10 mom

KHO:n päätös 12.11.2007 taltionumero 2883: Päätöstä muutetaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.